geze (Courant wordt dagelijks, met uitzondering van (Zon- en feestdagen, uitgegeven. N°. 11150. Donderdag 3 «Juli. A". 1896 LEIDSCH DAGBLAD. PRIJS DEZER COURANT; Voor Leiden per 3 maanden. 1.10. Franco per post s i 1.40. Afzonderlijke Nommers 0.05. PRIJS DER ADVERTENTIËN; Van 1 6 regels 1.05. Iedere regel meer 0.17J. Grootere letters naar plaatsruimte. Voor het incasseeren buiten de stad wordt 0.05 berekend. Dit nominer bestaat uit TWEE Bladen. Eerste Blad. Leiden, l Juli. Heien herdenkt de heer C. Ritsema Cz., conservator aan 's Rijks Museum van Natuur lijke Historie alhier, zijne 25-jarige ambts vervulling. Die dag ging voor den jubilaris niet onop gemerkt voorbij. Integendeel mocht hij op ondubbelzinnige wijze ondervinden dat zijn verdiensten zoowel door hen, die wegens zijn betrekking met hem in aanraking kwamen, als door zijne vrienden worden op prijs gesteld. Eene commissie uit 71 deelnemers van bier en elders maakte ten zijnent hare opwachting en overhandigde hem met eene van waardee ring getuigende toespraak van den directeur van het Museum, dr. F. A. Jentink, oen fraaie albumdoos in paars bruin leder met een kapel in de natuurlijke kleuren en de initialen van den jubilaris in de vier hoeken. Deze album doos ia afkomstig uit het gunstige bekende atelier van den heer J. A. Loebèr Jr. alhier. De losse titel is op perkament vervaardigd door den heraldicus den heer C. W. H. Verster en geeft een voorstelling van den jubilaris arbeidende in zijne werkkamer, met een afbeel ding van dat gedeelte van het museum-geboirw hoek Papengracht en Houtstraat waar die kamer is gevestigd; verder een kapel en een tor, alsmede de opdracht: „C. Ritsema Cz. 1871 1896", alles zeer artistiek bewerkt in kleuren en het geheel omgeven door een zilveren rand. De namen der deelnemers worden in schoon schrift van den heer J. P. F. Kosters ver meld bij viertallen op eveneens losse kar tonnen bladen. Deze albumdoos, welke op zichzelve reeds een huldeblijk van hooge waarde mag ge noemd worden, vergezelde bovendien nog een ander souvenir, een gesloten portefeuille met kostbaren inhoud. De jubilaris was blijkbaar door dit huldeblijk diep getroffen en betuigde er zijn hartelykon dank voor, evenals voor de vervolgens op den dag ontvangen bewijzen van sympathie, waar onder ook onderscheiden bloemstukken niet ontbraken. Dezen zelfden dag was het tevens een kwart eeuw geleden dat dr. E. F. Van de Sande Bakbuyzen, eerste observator aan de Sterren wacht alhier, als assistent aan die inrichting werd verbonden. Aangezien de jubilaris echter wegens dringende omstandigheden vandaag niet in de stad kon zijn, moest eene feestelijke herdenking heden er van achterwege blijven. Het derde zilveren jubileum, dat alhier heden gevierd wordt, is dat der boekdiukkery opgericht door den heer L. Van Nifterik Hz. en na diens dood voortgezet door zijn zoon den heer H. L. Van Nifterik, die de zaak onder zijn beheer voortdurend heeft zien uit breiden en in bloei toenemen. Toen de patroon en zijne echtgenoote van ochtend werden uitgenoodigd op het kantoor te komen, dat in een bloementuin herschapen was en waar het personeel gedeeltelijk daar binnen, gedeeltelijk daarbuiten, stond geschaard, hield de meesterknecht, namens het personeel, dat ook de werkplaats met planten en bloe men had versierd, eene hartelijke toespraak en bood een prachtigen zilveren inktkoker met inscriptie aan. De patroon antwoordde, dat, ofschoon hij geen voorstander is van de viering van üille mogelijke jubilé's, hy het toch zeer op prjjs stelde dat men dezen dag niet onopgemerkt had willen laten voorbijgaan. Hy bedankte voor de hartelijke woorden, namens het per soneel tot hem gericht, voor de wijze waarop het kantoor versierd was, en niet het minst voor bet stoffelijke huldeblyk, dat hem steeds eene aangename herinnering zou blijven aan dezen dag. Verder stelde hy in uitzicht, dat, aangezien de werkzaamheden het niet gedoogen heden feest te vieren, zoodra dit slechts eenigszins het geval zal zyn, deze dag gezameniyk op de eene of andere wyze feesteiyk zal gevierd worden. Daarop werd de arbeid weder hervat en hoewel er dus vandaag van eigenlyk feest vieren geen sprake is, zal het personeel toch nog wel eene kleine versnapering worden aan geboden. Ook van tal van andere zijden werden den heer Van Nifterik verschillende verrassingen in den vorm van bloemstukken enz. en geluk- wenschen aangeboden, zoodat deze dag voor hem tot een waren feestdag werd gemaakt. - Blijkens achterstaande advertentie zal de verloting van voorwerpen, door de leer lingen der „Praotische Ambachtsschool" ver vaardigd, plaats hebben 7 Juli a. s., des mor gens te elf uren, in een der vertrekken van het Raadhuis. Wy kunnen hier nog byvoegen, dat alleen de nummers der verkochte loten aan de trek king zullen deelnemen. De Nederiandsche mail, met berichten uit Indiö wordt heden alhier verwacht. By de Leidsche Spaarbank werd in de maand Juni ingelegd 69,254.79 en terugbe taald 50,168.55terwijl zijn afgegeven 83 nieuwe en geheel afgelost 62 boekjes. Het gezameniyk tegoed der 10,675 deel hebbers bedroeg einde Mei ƒ2,019,555 81. De vereeniging ter bevordering van de bloembollen-cultuur voor Katwyk en Omstreken zal a. s. Vrydag 3 Juli, des namiddags te 7 uren, in het logement „De Roskam" te Katwyk aan den Ryn eene vergadering houden ter be spreking van het wenschelyke om eene veiling to houden van droge bollen. Aan het Hulppostkantoor te Noordwyker- hout werd in de maand Juni op de Rykspost- spaarbank ingelegd 1475, terwyl in die maand 784 werd terugbetaald. In het afge- loopen halljaar beoroeg de inleg ƒ8334.70 en de terugbetaling 4485.58. Tot voorzanger by de Ned.-Herv. gem. te Woubrugge is benoemd de heer H. P. De Boer, die deze betrekking na het overiyden van den heer W. Bins tydelyk vervulde. De bevolking van Woubrugge, die op 31 December 1894 bedroeg 956 m. 989 v. 1945, bedroeg op 31 Dec. 1895972 m. 990 v. 1962. In 1895 nam het zielental dus toe met 16 m. 1 v. 17, wegens meerdere vestiging en geboorte dan vertrek en overiyden. De collecte voor den gewapenden dienst heeft in de gemeente Valkenburg opgebracht 10.225. Aan het Ryks-telephoonkantoor te Warmond werden gedurende de maand Juni 86 telegrammen behandeld, waarvan 34 aange komen en 52 verzonden. Tot onderwyzer aan do Christeiyke school te Amersfoort is benoemd de heer J. J. Wesselo, te Voorschoten. Gedurende de maand Juni 1896 werden op het Ttlephoonkantoor te Leidschendam behandeld 92 telegrammen: verzonden 33, ontvangen 59. In Juni 1896 werd op het Hulppostkantoor te Leidschendam in de Rykspostspaarbank in 66 inlagen ingelegd 4993 82; 16 terugbe talingen tot een bedrag van f 920.69; 4 nieuwe boekjes werden uitgegeven. Aan het postkantoor te Warmond en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Juni ingelegd 3572 45, verdeeld over 31 inlagen; terugbetaald 976.76, verdeeld over 18 terugbetalingen. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 688. De 13de jaarvergadering der „Martha- stichting" te Alfen aan den Ryn zal gehouden worden op Woensdag 8 Juli a. s. De agenda luidt: 's Morgens om 11 uren: Feest woord in de Ned.-Herv. kerk door ds. M. Schuurman, Geref. pred. te Alfen. 12 urenVergadering met de leden en daarna met de afgevaardigden der zusterkransen. 2 ureuPlaatsing van den gedenksteen van het nieuwe Moederhuis op „Rynstroom", waaröy dr. J. Th. De Visser, Ned.-Herv. pred. te Amsterdam, zal spreken, voorafgegaan door een openingswoord door ds. J. G. Smitt, pred. der Evang. gem. te Amsterdam. Verslag van den penningmeester en mede- deelingen door den directeur. Slotwoord met dankzegging door ds. C. W. Pohlmann, Luth. prod, te Delft. De toespraken zullen afgewisseld worden door het muziekcorps en de beide zangkoren. De gala-maaltyd op Zondag 5 Juli in het Kurhaus te Scheveningen wordt Li-Hung- Chang van regeeringswoge aangeboden. De minister van buitenlandsche zaken biedt den gezant, zooals gemeld, Zaterdag een diner ten zynent aan. Luitenant Loudon, ordonnans-officier van H. M. de Koningin, is mede aangewezen voor den dienst by den Chinoeschen staatsman tydens diens verbiyf bier te lande. Daar do onderkoning van China ook Amster dam zal bezoeken, wordt de burgemeester den 3den Juli aldaar terugverwacht. Li Hung Chang zal Dinsdag 7 Juli aldaar met groot gevolg komen. Ten stadhuize heeft de plechtige officiééls ontvangst plaats. Op het programma van dien dag zyn voorloopt opgenomen: een boottochtje, een rytoer door de stad en een bezoek aan het Ryksmuseum. In het Amstel-hotel wordt den gasten een déjeuner aangeboden, terwyi de hooge bezoe kers 's middags by den burgemeester zullen diaeeren. Het voornemen is om 's avonds weer naar Den Haag terug te keeren. Hcfc bezoek van het Chineesche hoofd aan Rotterdam is bepaald op Woensdag 8 Juli, van waar hy verder zyne reis naar andere Europeesche hoven zal voortzetten. De heer C. Schneider, eerste kanselier aan de Duitsche legatie te 's-Gravenhage, is door Z. M. den keizer van Duitschland be noemd tot Keizeriyk Hofraad-. De vice-president van den Raad van State, jhr. mr. Van Panhuys, verliet heden de residentie, ten einde ongeveer een maand op zyn buitengoed Nienoort, in Groningen, door te brengen. De directeur van het Kabinet der Koningin, jhr. mr. Gevers Deynoot, is tot het laatst van Juli werkzaam gesteld by den dienst van H. M. de Koningin-Regentes op Soestdyk. De gemeenteraad te 's-Gravenhage heeft aangenomen het reorganisatie-voorstel betref fende de directie der gasfabriek, waardoor de tegenwoordige directeur van 1 September s. tot 1 Sept. 1899 adviseerend directeur wordt tegen 6000 's jaarsmet 1 Sept. a. s. een nieuwe directeur optreedt op een jaar wedde van 4000, met vrye woning, vuur en licht. De heer J. E. H. Bakhuis, ingenieur, directeur der gasfabriek te Dordrecht, werd benoemd tot directeur der fabriek. De Raad benoemde tot leerares in de Fransche taal en letterkunde aan de Hoogere Burgerschool voor meisjes, mej. C. J. Beeloo, onderwijzeres aan eene byzondere school te Rotterdam. De heer Fransen van de Putte, die door zyne ziekto geruimen tyd geen deel heeft kunnen nemen aan de werkzaamheden der Eerste Kamer, is voornemers in de volgende week naar Den Haag te komen tot by woning der vergaderingen van dat college. Geslaagd zyn voor apothekersbedienden de damos B. Kleerekoper, C. Hennings, M. Muller, M. Van Geytonbeek en Z. E. Zwart. In stryd met het afwyzend prmadvies op het voorstel van de plaatselyke commissie voor het middelbaar onderwaste 's-Gravenhage tot gelykstelling van de jaarwedden der leeraren in do letterkundige vakken aan de hoogere burgerscholen met die van de leeraren in de wiskundige vakken aan die scholen, heeft de gemeenteraad van Den Haag tot gelykstelling besloten. Aan den heer H. Cremer, leeraar in de Hoogd. taal- en letterkunde aan de H. B.-school te Kampen, is op zyn verzoek tegen 1 Sept. a. s. eervol ontslag verleend. Het „Utr. Dol." bevat het volgende bericht uit een paar Italiaansche bladen, over het vinden van het ïyk van den Prins van Oranje te Padua: Graaf Prampero ontdekte, na veel onder zoek, een quitantie van een metselaarsbaas Marco Dando van 29 April 1820, waarin deze verklaarde een zeker bedrag ontvangen te hebben voor het overbrengen van de kist van den Prins naar den tuin voor het graf van de Prinses. Blykbaar was met die Prinses bedoeld de barones of gravin Fürstenstein, begraven in den tuin van de kerk der Eremitani. Na mededeeling van dit document aan onze Regeering, ontving de prefect van Padua Dinsdag avond bericht, dat onze gezant in Rome, de heer Westenberg, komen zou. Den volgenden morgen te 10 uren vereenigden zich in den tuin, behalve onze gezant, over gekomen met zyn echtgenoote, de heer Caravaggio, de heer Bernone, inspecteur van politie, de Nederiandsche consul te Venetië, de heer L. Bizio, de geesteiyke don Asvereto en eenige anderen. Tien soldaten, van houweelen voorzien, wachtten op het bevel om den grond te openen. De prefect, zich houdende aan de aan wy zing der quitantie, beval dat de op graving zou aanvangen onder aan den muur ter zyde van het graf van de vorstin Fürstenstein, in de richting van de kerk. Na korten tyd stootte een soldaat op een diepte van ander- halven meter met de punt van zyn houweel op een bard voorwerp in den grond. Hy eindigde met het te voorschyn brengen van een kleine looden kist, die door den slag van het houweel gedeeltelyk geopend was, zoodat men den inhoud kon zien. Nu was er geen twyfel meer. Dit moest de kist van den Prins wezen. Vele kenteekenen werden ontdekt, die juist beantwoordden aan de byzonderheden, aangewezen in de archief stukken. De kist werd vervolgens, met onze vlag gedekt, op een baar van de kerk gezet en gedragen naar de naburige kazerne van het militair district, in een vertrek, daartoe opzettelyk ingericht. De kist werd daarna in een grootere, zwart gelakte kist geplaatst en het procos-verbaal van de vinding door autoriteiten en getuigen geteekend. De looden kist is 12 centimeter hoog, 25 breed en 34 lang. Men schryft uit Rome aan de „Maasbode": Het te Padua gevonden „stoffeiyk overschot" van den prins van Oranje bestaat slechts uit een bekkeneel, een stuk eener hersenpan en eenige beensplinters. Men twyfelt te Padua aan de authenticiteit. In de gisteren gehouden 123ste jaar- ïyksche algemeene vergadering van het Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten enWeten schappen, hield de voorzitter, prof. dr. S. Talma, eene belangryke en uitvoerige rede over „De beschryving van eenige gessteiyke eigen aardigheden van hystorische personen en eenige verschynselen van de hysterie." Tot nieuwe leden werden benoemd In de sectie van rechtsgeleerdheid en staats wetenschap de heeren: mr. Ph. Falkenburg, te AmsterdamC. C. Geertsema, te Groningen mr. C. W. A. baron Van Haersolte, te Arnhem; mr. J. H. Valckenier Kips, te Utrecht; mr. W. H. De Savornm Lohman AFz., te 's-Graven hage; mej. Hélène Mercier, te Amsterdam; mr. F. J. Noyon, te Leeuwarden; W. H. J. Royaards, te De Bilt; mr. H. Smeenge, te Meppel. In de eectie van letterkunde, wysbegeerte en geschiedenis de heeren: dr. I. M. S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht; dr. G. J. Boeken- oogen, te Leidendr. P. H. Damsté, to Leiden Marcellus Emants, te 's Gravenhage; dr. H. J. Eymael, te Amsterdamdr. D. G. Jelgersma, te Amsterdamdr. J. H. Kern, te Rotterdam E. W. Moes, te Amsterdam; dr. B. G. H. Ovink, te Gouda; dr. J. Reitsma, hoogleeraar te Groningen. In de sectie van natuur- en geneeskundige wetenschappen de heeren: dr. J. D. Boeke, te Alkmaar; dr. Eug. Dubois, officier van gtz. by het N.-I. leger; J. Th. Gerlings, te Utrecht; J. A. Koch, te Utrecht; dr. W. Koster, hoog leeraar te Leiden; dr. P. Molenbroek, te 's Gravenhage; dr. A. Narath, hoogleeraar te Utrecht; dr. J. Rotgans, hoogleeraar te Amsterdam; W. C. Schimmel, te Utrecht. Prof. dr. Gallée heeft zich bereid verklaard, de plaats in het bestuur, opengevallen door het overiyden van jhr. mr. Van Riemsdyk, in te nemen. Naar de „N. R. C." verneemt, zyn de voornaamste cacao- en chocolade fabrikanten te Rotterdam, op het initiatief van dr. Lam, gemeenteiyk scheikundige, reeds sedert eenige maanden met elkaar in onderhandeling over maatregelen, door hen gelykelyk te nemen om den handel in vervalschte cacao preparaten tegen te gaan of te beperken. Deze onder handelingen hebben voorloopig tot resultaat gehad, dat de bedoelde fabrikanten overeen gekomen zyn van 1 Juli af aldaar geen andere cacao of chocolade in den handel te brengen dan onvervalschte, en indien de con currentie ben dwingt goedkoopere waar te leveren, dergelyke preparaten 6l9chts af te leveren in verpakkingen, waarop aan den buitenkant in duidelyk zichtbare letters het woord „Vermengd" en het gehalte aan cacao wordt aangegeven. De winkeliers in dergelyke artikelen zullen voortaan gehouden zyn vervalschte cacao- preparaten slechts ten verkoop te stellen in eene verpakking, waarop in duidelyke letters hetzelfde vermeld wordt, wat do cacaofabri kanten to Rotterdam overeengekomen zyn op door hen afgeleverde surrogaten te plaatson. By koninklyk besluit is benoemd tot lid van den Raad van Nederlandsch-Indiö de heer J. C. Th. Kroesen, resident van Soerabaia. De Staatscourant van 1 dezer bevat het programma der lessen, welke gedurende het jaar 1896/97 aan de Polytechnische School zullen gegeven worden. Decur8us zal aanvangen op 7 September a. s. De minister van buitenlandsche zaken vestigt de aandacht van belanghebbenden op de noodzakelykheid, dat schepen, die uit de Middeilandsche Zee de Dardanellen doorvaren, terstond by het binnenkomen der Dardanellen de vlag hyschen by het passeeren der Turk8che forten Koum Kalé en Sedd- ul-Babr. Wyi de dageiyksche drukte de viering van het gouden jubilé van „De Tyd" op den eigcniyken dag (1 Juli) voor haar onmogelyk maakt, werd door de redactie en administratie Maandag, zynde een kerkeiyke feestdag, het verschynen van het eerste nummer vóór vyftig jaren in de hoofdstad op feestelyke wyze herdacht. In den loop van den ochtend werd door mgr. Eygenraam in tegenwoordigheid van zyn medewerkers een plechtige mis opgedragen in de kapel van het Maagdenhuis, terwijl des namiddags redactie en administratie met eenige oud-redacteuren en vrienden zich vereenigden aan een feestmaaltyd in het „Bible-Hotel." Naar aanleiding van de vrees, in e< n antir. orgaan geuit, dat dr. Kuyper op grond van zyn verklaring by de stembus van 1894, dat bij alleen voor de kieswet een eno ui ing als Kamerlid zich zou laten welgevall n nu ook zyn oatslag voor Sliedrecht zal i emen, wordt door „De Hollander" medegideel i, d t hy in ieder geval tot de verkiezingen van 1 e volgend jaar zitting biyft nemen in de Tweede Kamer. Dat de muntgasmeters te Utrecht in den smaak vallen, blykt uit het steeds aan groeiend aantal aanvragen, waardoor, wil men hieraan biyven voldoen, uitbreiding van het door den gemeenteraad voor dit doel toege stane krediet zal noodig worden. Than3 wordt weer gemeld, dat dr. A. Kuyper niet naar Amerika zal gaan. De heer Regout is aan de Universiteit te Amsterdam bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap, maar heeft reeds een tit n- tal jaren geleien den titel van ingenieur aan de Universiteit van Leuven verkregen daarna richtte hy de te Maastricht bekende porseleinfabriek op en, niettegenstaande do drukke bezigheden, daaraan verbonden, vond hy nog tyd zich aan de studiën te wyden. Uit Zutfen meldt men, dat de heer Klippink, directeur van het postkantoor aldaar, na een langdurig lyden is overleden. De minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, met 1 September a. s., te vervullen is de betrekking van leeraar in wiskunde en boek houden aan de Ryks hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus te Assen. Jaarwedde ƒ1800. Zy, die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich vóór 15 Juli a. s. aan te melden by den inspecteur van het middelbaar onderwys, dr. A. T. Van Aken, te 's Gravenhage. Den 30sten Juni jl. heeft aan het depar tement van buitenlandsche zaken te 's Gra venhage de uitwisseling plaats gehad der akten van bekrachtiging van de aldaar op 2 Februari 1895 tusschen Nederland en Liberia gesloten overeenkomst tot regeling der weder- keerige uitlevering van misdadigers. De minister van marine heeft den luit. ter zee 1ste klasse M. Van Nassau, uit Oost- Indiö in Nederland teruggekeerd, op non activiteit gesteld. De gewone audiëntie van den minister van koloniën op 3 dezer en die van den minister van waterstaat, handel en nyverheid op 4 dezer, zullen niet plaats hebben. Het stoomschip „Prins "Willem I" arri veerde 29 Juni van West-Indiö te Nieuw-York; de „Reichstag," van Hamburg en Amsterdam naar Durban, vertrok 29 Juni van Zanzibar; de „Spaarndam," van Nieuw-York naar Rotter dam, passeerde 30 Juni Wight; de „Conrad," van Amsterdam naar Batavia, vertrok 30 Juni van Southampton; de „Prins Hendrik," van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 30 Jur.i te Port Said; de „Werkendam" arriveerde 30 Juni van Nieuw-York te Rotterdam. By koninklyk besluit zyn benoemd: tot ontv. der dir. bel. en acc. te Baard c. a., K. R. Winkler, ontv. der dir. bel., invoerr. en acc. te Lemmer c. a.tot ontv. der dir. bel., invoerr. en acc. te Hootenisse c. a., G, Klober, ontv. der invoerr. en acc. te Vlodrop (Station); tot ontv. der dir. bel., invoerr. en acc. te Tessel, S. Doedens, ontv. der dir. bel. en acc. te Bergeyk c. a. Benoemd tot notaris binnen het arrondisse ment Rotterdam, ter standplaats de gemeente Rotterdam, mr. C. M. H. Minderop, L. F. Schot en J. A. Van Alphen, allen candidaat- notaris aldaar. Met ingang van 16 Juli a. s. benoomd tot Rykstuinbouwleeraar C. H. Claassen, thans in Engeland. Vergund aan den beer L. A. Dittlof Tjassens, secretaris-generaal by het departem-nt van marine, het aannemen der versi rs&len van commandeur in de Koninklyke Militaire Orde van de Heilige Maagd of der Ontvangenis van Villa Vi<;osa, hom geschonken door Z. M. den Koning van Portugal; en aan don Oost- Indischen ambtenaar J. D. Pasteur, laatsteiyk inspecteur der 2de klasse by den post- en telegraafdienst in Nederlandsch-Jndiö, thans op non-activiteit, het aannemen van den titel van „officier de l'instruction publique", hem geschonken door den minister van openbaar onderwys, schoone kunsten en eeredienst der Fransche Republiek. Bepaald, dat het aan den gepens. kapt. plaatselyk-adjudant H. Cales toegelegd pensioen geacht moet worden te zyn verleend krachtens art. 4c2f sub 2c, der wet van 28 Aug. 1851

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1896 | | pagina 1