MUSIS SACRUM. Beurs van Amsterdam. ADVERTENTIËN. Kin d erj uifro iz w. V erhitisd G. F. VAN BEUKERING, RIJN- 8&SCBBSAD&776. HTC. MEERBURG M. PZ., en ongodeerd van onder het ingestorte dak eener woning te voorschijn gebracht. Uit Utrecht is in Den Haag ge vankelijk binnengebracht een persoon, wiens opsporing wegens verduistering van gelden door do politie aldaar was verzocht. De universiteit s-roeiraces, die den 25sten Mei op het Spaarne te Haarlem zullen worden gehouden, beloven dit jaar zeer interessant te worden. Men zal voor het eerst in Nederland een 8-riems-giek-numraer te zien krygen, waaraan alle studentenroeiver- eenigingen deelnemen. Amsterdam, Delft, Leiden en Utrecht zfjn in het bezit van een 8 rioms-outrigged en zullen daarmede uitkomen (Groningen is geon lid van den Bond). De oude vier van „Triton", bestaande uit de hoeren Moltzer, slag, Brandt, 2de slag, Hartog, boeg, en Lulofs, 2de boeg, wordt geacht zeer sterk to zyn. Met betrekking tot de training kan eene aardige bijzonderheid vermeld worden. Prof. Pekelharing, to Utrecht, is van oordeel, dat suiker spierkracht aanzet, en daarom gebruiken de Tritoniancn voel suiker. Maar professor Stokvis, to Amsterdam, is van een tegenover gesteld gevotlen en daarom nemen de leden van „Nereus" den suikerpot niet op in de training-requisieten. "Wellicht kunnon do wedstrijden op het Spaarno dus uitmaken, ■wie der hooggeleerde hoeren gelijk heeft. Een 100-jarigo firma. - Zondag 'herdacht do firma Gebr. Smit, Oostzijde te Zaandam, den uag van het 100-jarig bestaan harer schipperszaak. Van vele zijden werden don jubilarissen blijken van belangstelling gegeven. Het personeel werd ruim bedacht, terwijl aan alle behoeftige gezinnen in de Oostzijde, van af de spoorbrug tot aan het einde van het Kalf, dien dag 3 pond vleesch en 2 liter erwten werd uitgereikt. Do rechtbank to Arnhem veroor deelde gisteren Martinus Albers, ter zake van moord op zijne vrouw te Velp, tot levens la ge gevangeniss'raf. De tram weg-ondorneming te Groningen een Belgische maatschappij is, naar de „Pr. Gr. Ct." meldt, thans over gegaan in handen van eenigo Groninger inge zetenen, de heeren Julius Opponheim, J. E. Scholten, Alberda van Ekenstein en Leo Holthaus. Men verwacht thans verbetering in den niet schitterenden toestand der lijnen. De biorbrouwerspatroon Hage- doorn te Almeloo heeft voor eenigen tijd twee arbeiders ontslagen en was ongezind om ze weder bij zich in 't werk te nemen. Een aantal Almeloosche arbeiders hebben daarop besloten het bier van de firma Hagedoom te boycotten. In eene vergadering werd eene motie aan genomen om geen droppel bier, afkomstig uit do brouwerij der firma Hagedoorn Kirch- manD, te gebruiken, alvorens aan de grieven der arbeiders is te gomoat gekomen en de ontslagen werklieden zijn teruggenomen en tevens alle koffiehuizen, herbergen, enz., waarin nog Almeloosch bier wordt geschon ken, te vermijden eu tegen te werken. Gisteren is te Zwolle met trom slag afgekondigd de verordening nopens het sluitingsuur van café's, bierhuizen, tapperijen enz. Het is nu bepaald op balféén des nachts, terwijl de burgemeester in buitengewone ge vallen ontheffing kan verleenon, maar niet later dan tot 2 uren in den nacht. Maandagmiddag is de boerderij „De Groole Gezekcr" van A. Holtslag, ge legen aan den weg van Oeken naar HalJ, bij Brummen, geheel afgebrand. Van den inboedel werd weinig gered; twee kalveren en eene geit zijn verbrand. Do oorzaak is onbekend. Alles was verzekerd. Hot Openbaar Ministerie by den Hoogen Raad concludeerde gisteren tot ver werping van het cassatieberoep van den oud burgemeester van Belfold (L.), veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf wegens verduiste ring van verschillende ter zake van over tredingen opgemaakte processen-verbaal. Uitspraak 26 M=i. Ook werd gecoccludeerd tot verwerping van het cassatieberoep van den stoomkoren- molenaar te Koord wijk, die tot 18 maanden is veroordeeld wegens het valschelijk opmaken van stukkeD, ten einde daarop bij verschillende kredietinstellingen gelden te doen afgeven. Uitspraak in deze zaak 4 Mei. Te Vollenhovon is aangebracht het lyk van den visscher II. Klaver, die ten gevolge van den storm op 27 Maart jl. met zijn 13 jarig zoontje naby ICraggenburg den dood in de golven vond. Het lyk van den knaap is neg riet gevonien. De lading steenkolen, met het Engelsche stoomschip „Turrethilvan New castle aangevoerd, is niet bestemd voor de fabrieksplaatsen in Overysel, doch voor de Holl. IJz.-Sp. Mij. zelve. Bij het in de veendery te Beets gisferochtend gehouden appol waren ruim 4.00 arb:-iders aanwezig. Algemeen werd be sloten het werkstaken vol te houden. Dertig vaveners hebben den eisch ingewilligd; twaalf weigeren nog. De burgemeester was aanwezig en de politiemacht is versterkt. Alles blijft rustig. Aan bet Noordorstrand van Ter- schili ng zijn twee lyken aangespoeld, waar 8chynlijk van Duitscho schipbreukelingen, vry goed gekleed; daarenboven werd in de kor hit lijk gevonden van een Volendammer visscher. To Maastricht heeft Maandag een opstootje plaats gehad, waarbij de menigte met de blanke sabel werd uiteengedreven Aanleiding tot dit opstootje gaf het naar huis brengen door de politie van een glasslyper, die het werk hervat hoeft. Er zyn een aantal proceséen-vcrbaal opgemaakt. Omtrent den brand aan de fabriek „Eilermark" te Glanerbrug wordt nog gemeld, dat de fabriek met inhoud, enz. was verze kerd voor 1,500,000 mark. De machinekamers met machines waren niet verzekerd, doch deze bleven gespaard. Het plan bestond de fabriek zoodanig te vergrooten, dat ze met 25,000 spindels meer zou werken; daar nu echter dit ODgeval heeft plaats gehad, bouwt men dadelyk die vergrooting zóó, dat ze voor 50,000 spindels wordt ingericht; terwyl dan hot afgebrande gedeelte zal blyven staan voor een later doel. Van de arbeiders worden de gehuwdc-n nog aan het werk gehouden op het terrein; de ongehuwden zoeken elders werk. De moord te Ixelles gepleegd op mevrouw Herry zy is geen barones, zooals oerst gemeld werd is nog steeds in duister gehuld. Het parket van Brussel heeft een nauwkeurig onderzoek ingesteld op do plaats, waar de brandkast is gevonden, en alle bewoners van den omtrek ondervraagd, maar niemand kon eer.ige aanwijzing geven. Mon houdt het er voor, dat de tamelijk zware brandkast In een rytuig is vervoerd, en bijgevolg moeten er meerdere personen aan de daad medeplichtig zijn. Do Kh a uas-Hot ten totten waar mede de Duitschers in Zuidwest Afrika het thans aan den stok hebben, worden ook wel Berseba-Hottentotten genoemd, naar hot land, waar zy wonen. Zy behooren tot den Hotten tottenstam, die 1814 uit de Kaapkolonie is getrokken, om zich een nieuwe woonplaats aan de overzijde der Oranje rivier te zoeken sedert 1850 zijn ze in Berseba gevestigd. Z'y tellen hoogstens 1000 zielen, en als zy geen hulp krijgen van andere stammen, zal hun tegenstand weldra onderdrukt zyn door de soldaten van commandant Lentwein. De Heroro's en Wittoi's zyn volgens de laatste berichten rustig. BUITENLAND. Frankrijk, Naar men zegt, zou voor het nieuwo ministerie de combinatie-Méline bestaan uit: voorzitter en minister van landbouw Mélir.e; linnenlandsche zaken Barthoux; buitenland- sche zaken Hanoteaux; financiën Gtorgcs Coctery; koloniën Deschanelhandel Andró Lebon en oorlog generaal Billot. D ui tschland. Van sommige zijden wordt beweerd, dat in Duitscbland een crisis in staat van worcing is. Die crisis wordt, aangenomefi natuurlyk dat zy geljjk hebben aie haar in 't verschiet zien, niet te voorschijn geroepen door den rijkskanselier, noch door een der ministers. Althans niet direct. Er schijnt oneenigheid te zfin ontstaan ten gevolge ven het „Militar- strafprocessentwurf", waardoor generaal Von Spitz, werkzaam aan het ministerie van oorlog en o. a. belast met „die Strafvollstreckungs- angelegenheiten", het „Militiirge üngeniswe- sen" en het geheele „Mihtarjustizwosen", zich genoodzaakt zag zijn ontslag te vragen. Het wordt als mogelyk beschouwd, dat door hot aftreden van generaal Von Spitz ook de positie van den minister van oorlog wordt bedreigd. Er wordt tevens beweerd, de „Kölnischo Zeitung" is een der draagsters dezer bewering, dat, indien de minister van oorlog het veld voor zyn tegenstanders moet ruimen, ook vorst Hohenlohe en de heer Miquel zullen heengaaD. Er zal, wordt er gezegd, voor deze twee mannen geen plaats zyn in een ministerie, waarin een vijand van de thans aanhangige „Militiirstrafprozesvor- derung" zitting heeft. De „Germania" meldt dat do Duitsche minister van oorlog in den Rijksdag geïnter pelleerd zal worden over zijn houding in het vraagstuk van de hervorming der militaire rechtspraak en ten aanzien van het tweege vecht. Dit laatste gedeelte der interpellatie zal vooral betrekking hebben op het bekende artikel in het „Militfir-Wochenblatt", zoolyn- recht in strijd met do motie, eenstemmig aangenomen door den Rijksdag. De commissie van den Rijksdag voor h t ontwerp der suikerbelasting hoeft gisteren met 12 tegen 9 etommen het ontwerp naar do besluiten in eerste lezing aangenomen, met bepaling, dat het tweede gedeelte, de bedrijfsbelasting, en het derde gedeelte, de uitvoerpremiën, den 31 sten Juli 1903 zullen vervangen en alsdan do verbruiksbelasting tot 18 mark en dat invoerrecht tot 36 mark zal verlaagd worden. ItaUê. Er komen heuglijke tijdingen uit het Noord Oosten van Afrika; heuglyk voor de Italianen. Het bericht wordt bevestigd, aldus meldt men uit Soeakim aan de „Globe," dat Osman Digna met zyn gansche strydmacht naar Amoet is gegaan, om van daarnaar Admara te trekken. Zyn zieken en gewonden zullen te Ameet blyven. De paarden zyner man schappen sterven van den honger en wan neer er geen voedstl komt, zullen zij ook op den terugmarsch bezwyktn. Verscheidene doserteurs zijn uitgehongerd te Soeakim aan gekomen. Do verspieders, die te Soeakim van Tokar z'yn aangekomen, verklaren dat Osman Digna by het verlaten van Horasab de beste zyner manschappen, ten getalo van 100 cavaleristen en 500 man voetvolk, heeft uit gezocht en naar Totel, in het district Tokar, heeft gezonden, om strooptochten te doen, ter verkrygiDg van voedsel en fourage. Groo4>Brltau'iil0i Prins Christiaan is Maandag-morgen te Londen door een huurrytuig overreden. De prins werd door oen politie agent in een kap perswinkel gebracht, en nadat hy daar wat bekomen was van den schrik, werd hy in een rytuig naar het Buckingham pahis vervoerd. De kwetsuren, die hy opgeloopen had, waren niet van ernstigen aard. Dr. Jameson is gisteren andermaal voor de rechtbank te Bowstreet verschenen. Do ambtenaar van het openbaar ministerie vroeg opnieuw verdaging van het proces tot 11 Juni, in afwachting van belangryke rapporten, dia uit Zuid-Afrika moaten komen. Cornelius fierz is in zyn woning te Bournemouth verhoord door den rechttr sir John Bridge. Het verhoor, dat door vertegen woordigers van de Engelsche en Fransche regeering en door den verdediger van Herz werd bygewoond, duurde een half uur. Er werd overeengekomen, dat de vertegenwoor digers van beide partyen het onderzoek Zaterdag in Bowstreet zullen voortzetten. Oo»tonx-ijU-ll(»Mjr-->Ionnrchle» In het Hongaarsche Huis van Afgevaar digden zeido gisteren do minister president baron Banffy, dat de Oostenryksch-Hongaar- sche politiek ia hrt Oosten dezelfde is, welke sedert vele jaren is gevolgd. Zy bestaat in handhaving van de-n status quo en uitsluiting van vreemden invloed in do Balkan-Staten. De Oostenryksche Kamer heeft met 206 tegen 20 stemmen de eerste drie alinea's van artikel drie dtr kieswet aangenomen. Het eerste deel van het ontwerp is by tweede lezing aangenomen. Het proce3 tegen de Johanncstmrgers. De minister van koloniën de heer Cbam berlain deelde gisteren in het Engelsche Lagor- huis mede, dat hy een particular telegram ontvangen had, met de tyding dat de vyf leiders van het Jobannesburger Reform Com mittee ter dood zyn veroordeeld. De Engelsche regeering heeft aan sir Hercul.-s Robinson geseind, aan president Kruger me je te deelen: „Da Engelsche regeering heeft de terdool veroordeling van de vyf leiders van het Reform Committee vernomen. Zij twijfelt geenszins of ge zult dit vom.is veranderen; zy heeft in het Parlement veiz^kerd over tuigd te zun, dat zulks uW bedoeling is." De „Chartered Company" te Londen ont ving een telegram uit Johannesburg, meldende dat zestig van de beschuldigden, waaronder de voornaamste mannen die zakon doen aan den Rand, veroordeeld zyn tot twee jaar gevangenisstraf, 2000 pd. st. boete en ver banning gedurende drie jaron. Groote opgewondenheid heerscht to Johan nesburg. "Washington, 23 AprilDe Amerikaan- sche consul te Kaapstad heeft aan den staatssecretaris Olney geseind, dat naar hy vernomen heeft, het doodvonnis over Hammond uitgesproken, in een zachtere straf is ver anderd. (Hammond een der schuldigen aan hoog verraad is Amerikaansch burger). IT e leg: i* a in meu. BUDA-PESTH, 28 April. Heden heeft een duel plaats gehad tussi-hen den heer Fejer- vary, minister van oorlog, en den journalist Korbuly; de laatste ontving 'éen zeer ern stigen sabelhouw aan het hoofd. PRETORIA, 28 April. In een onderhoud met Reuters agent zeide president Kruger, dat hy met ernst de ontwikkeling der ge beurtenissen gadeslaat. Hy vertrouwt dat Johannesburg kalm de beslissing der regeering zal afwachten. Het geschreven vonnis moet Donderdag onder worpen worden aan hot Uitvoerend Bewind, dat de zaak onmiddellyk in behandeling zal nemen. MADRID, 28 Apiil. Ü3 Mooren in de omgeving van Melilla hebben de Spaansche soldaten aangevallen en twee hunner gewond. De gouverneur van Melilla heeft van de Marokkaansche overheden geëischt, dat de schuldigen zullen worden gestraft. De minister van oorlog heeft den gouverneur geseind, dat hy krachtig moest blyven optreden, totdat de daders getuchtigd zouden zijn. LEIDER 29 April. Thermometerstandgisteravond om 8 nr8n 11,5° C. 52.7" Fahrenheit; hedenmorgen S uren 10 5° C. 50.9° F.; 's middags om 12 uren 133 C. F.s namiddags 4 uren 13.5° C. 56.3° F. In ons voorlaatste nommer werd iets overgenomen uit Mann's artikel over Nicolaï in het „Weekbl. v. Muziek". Ter verduideiy- king dient echter opgemerkt, dat tusschen twee zinnen van Mann een zin voorkomt, die Diet van hem is, en cie, hoewel er de aan lialingsteekéns aan ontbreken, toch door de meeste lozers misschien aan hem zou worden toegeschreven. Die ziu is echter van Brugman uit de „Tel.", die op Mann's artikel eveneens de aandacht vestigde. H. K. H. de groothertogin van Saksen heeft een gift in eens van f 200 toegezegd voor het ontworpen poütie-brand weer-ver- zekeringsfonds te 's-Gravenhage. Mr. H. R. A. Boonen heeft heden voor het gerechtshof te 's Gravenhage den eed afgelegd als rechter to Rotterdam. Do gewone audiëntie van den mirist-r van koloniën op 1 en die van den minister van binnenlandsche zaken^op 2 Mei a. s. zullen niet plaats hebben. Do heer J. F. S. Esser, voorzitter der Leidsche Schaakvereniging „Morphy", gaf voor de leden der schaakclub „Norman van Lonnip" in 't Nutsgebouw te Oudshoorn, een simultaan voorstelling. Van de 15 party on won hy er 11, verloor er 2 en maakto 2 pan yen remise. Alle 15 partyen waren nog even binnen de 2 uren afgespeeld. Door de politie in Den Haag is proces-verbaal opgemaakt tegen een voerman, die Zondag jl. op do openbare straat, in tegenwoordigheid van vier korporaals der jagers, beleedigende uitdrukkingen hoeft go- tezigd jegens H. M. do Koningin Regent.s. Gisteravond werd aldaar een in schutters- uniform gekleed beschonken persoon, cie met de kolf van zyn geweer naar do voorbljgan gers sloeg, onder toeloop van een grooto menigte naar een der politiebureelen aldaar overgebracht. Vakopleiding voor handwerkslieden. Het voorloopig bestuur der Vereeniging ter bevordering van de vakopleiding vo.r hand werkslieden in Nederland, bestaande uit de heeren II J. De Groot, uit Alkmaar, voor- zhter, P. D. v. d. Bilt, uit Rotterdam, G. Van Driel, uit Leiden, S. Lanlinga, uit Rotter dam, W. C. Metzelaar, uit Den Haag, G. A. ScholteD, uit Tiel, mr. H. Smeengo, uit Hoogo- veen, W. De Visser, uit Deventer, en G. W. Boot Bzn., uit Amsterdam, secretaris, verga derde Zaterdag 25 April jl. te Utrecht ter bespreking der voorbereidende werkzaamheden voor de 1ste algemeeno vergadering. Besloten werd deze vergadering te houden in Utrecht op Zaterdag 13 Juni a. s. Voor belang tellenden wien het doel der vereeDi- ging nog niet bekend mocht zyn, zy hier herhaald, dat volgons art. 2 der statuten, die binnenkort aan de leden en belangstellenden zullen worden toegezonden, het doel der vereeniging is het bevorderen van de vak opleiding voor handswerklieden in den meest uitgebreiden zin. Geen propaganda dus voor eenig stelsel, wat trouwens reeds blijkt uit de keuze van het voorloopig bestuur, maar een samenwer king van allen, die zich op het gebied der vakopleiding bewegc-n, om ceze, waar noodig, te verbeteren, waar mogelyk uit te breiden, en onder» ieders bereik te brengen. Dit doel tracht do vcreimging te bereiken door het houden van vergaderingen, tentoon stellingen en wedstrydon; het uitgeven van geschriften; het gevtn van hulp ot raad met betrekking tot vakopleiding; het uitoefenen van tiet recht van petitie, tn het behartigen van de stoffelijke en zedelijke belangen van hen, die zich met het geven van vakopleiding belasten. In ve-schillende plaatsen kunnen corres pondeer nio leden gevestigd zyn, die zoo noodig in overleg met de in hunne omgeving wonende led'-n met het bestuur correspon- decren over verschillende zsken, de vereeni ging betreffende. Zy, die hot streven der vereeniging w Hen steunen en door hun tostreden als lil of donateur het aantal leden nog wer.schen te vermeerderen, kunnen zich schriftelijk aan melden by den voorloopigen secretaris, den heer G. W. Boot Bzn., Sarphatipark 85, Am sterdam. Leden betalen eene jaarlyksche contributie van 1, donateurs van minstens f 2 50 's jaars of f 50 in eens. 29 April 1896. 5taatsleoningen. Vor. Koora pCt, koers. hodon Xci, Cort. Nat. W. Schnia 91% 92 dito dito dito3 100% 100 300 £9% Hongarije, Goudl. 1S3103. .4 101% 101% Juin, Jntclinjvi;i(; 1882/81 5 78% Oostcnr., OLl. Pap. Mei Nov. 5 è-VA 33% dito Zilv. Joli .5 f 315,0 33% Polen, OM. Schalk. 1814 .4 92% 92% Portugal, ObL ISTJiS&l met ticket 100 .3 25% 26% itl. Tabukslt.cning. 4% 91% 91% U nsUuid, Umncnl. 1804. 4 62% 62% 'lilol88»bij ltotlis -hilil lib.025 4 93% 98% dito Ilopot Co. 188000 Rb. 025 4 9S% SS Obl. Leciiing 1267.09 20 .4 101% 101% in Goud I.CCH. 1831 5 103 103% Spanje, Pcrp. Schuld BuitcdL 4 59 Turkije, Douino ObL 1S3G. 5 92% 92 dito CJcconv. Lccning SerioC 21 21% Egypte, Obl. Leening 1376 4 103% 162% Mexico, Binncnlandsdi5 43% 43% llra/.iliO, ObL 188'.»4 71 Ind. en Fin. Ondernemingen. Koloniale Bank Aand. 62% X -1. llandbk. Aand 75 Ncd. llandclui. AamL 140% 140% Spoorwegleeningcn. Holl. IJ7crcn-Spw.-Mij. Aand. 110% 110% Obl. dito-j/4 100 mya XL t. Tixpl. v. St. Spw. Aand. 97% Ned. Contr.-Spoorw. Obl. 250 3 92 Italic, ZL-ltnL Spvr.ObL A-II 3 62 f,2 Polen. Ware.-Wconen Aand. 157 Jito Piior. Oblig. .4 93% 98% Rnsl., Balt. Spw Aand.. 3 62% 61% liiöt. Spw.-Mij. Aand. 76M6 '6% [wang. Domln. Obl. ZIL 625 4J4 to ,J3% Weicbscl ZIL Aand 75 71% Wladikawkas ObL Itb 125 4 96!%; 97% Amerika, Atdiiton Trust 4 77% dito Obl. Hyp. IctL A 3 26 25% Central Pacific Aaad. 15% 15% Chic 8; Niio le Ilyp. Old. 5 106% 106% Denver llio Grando C. v. A. 33% 13% Louisv. 2*ashv. Cort. v. Aand. 52 62 Mïao. Kans. Texas C. v. A. 12% 12% L'nion l'uc. C. v. A. 8% 8% Canadian Pacific C. v. A. 60% 60 Oregon Short Lino oblig. 6 29^5 28% Premieleenlngen. Xedeil^ Stad AmztcnL flO!) 3 85% Turkiio. Leen ine 1870 27 26% Prolongatie 5% Baltimore Ohio 18. Aand. Stoomv.-My. „Nederland" 157. Aand. Pakketvaart 164% Petroleumbronnen Ned.-Indië 429. Aand. Arkansas Constr. I'ru3t Cert. 763. Den 14den Mei hopen onze geliefde Ouders JOHANNES RIJSBERGEN en AGATHA DOBBE hunne 25-jarige Echtverconlging te her denken. Hunne dankbare Kinderen Behuwd- en Kleinkinderen Leiden, 29 April 1896. (Molensteeg 12). 3320 9 Getrouwd: A. L. BOOT, Adjunct-Inspecteur van 's Ryks Belastingen, en J. S. A. A. PEL, cie, ook namc-ns wedeizydsche Familie hartelijk dank zoggen voor de blyken van belangstelling, vóór en by hun huwtlfik ontvangen. Obgstgeest, 29 April 1896. 3307 10 Getrouwd: A. J. P. DE KLER en E. WASSENBURG, die, mede namens wedt rzyusebe Familiën, hunnen liarttiyken dank betuigen voo; de vele blijken van belangsttlli ïg ondervonden. Leiderdorp, 29 Apnl 1S9B' 3308 9 Hodon overleed, .tot m0no en myner kin deren ciepe droefheid, na een smartelijk lyJ n, myn zeer gelief jo Echtgenoot do Heer JO cl AN FREDERIK CORNELIS PRINCE, in een oiuer- doni van 54 jar- n. "Wed. A. J. PRINCE Weknixk. Soest, 26 Apiil 1S96. (Huize „Rustoord".) 3272 8 Tot onze diepe droefhei i overleed hodon, op dtn Huizo Rustoord," le Soest, in »tn lang en smartelyk lyden, onze geli do 13roo r en Böhuwdbro.d r de Heer J. F. C. PRINCE, in den ouderdom van 54 j ;ren. Gouda C. C. H. PRINCE C C. P. M. MOEKBEEK, Leiden j PmxfiR. R. O MOERBEEK, i G. PRINCE. Gouda. L E. U PRINCE. Schim van der Lof.f7 26 April 1896. 3244 13 Heden óveileed, in deri gc-z?genien oulcr- dom van ïuiin 81 j ren, o z gali?fde Vadc-r, Behuwd-, Groot-, Overgrootva'er en Broedt i MEINDERT IIUI BERT KNOTJ'ER. Leiden, Dit all r naam, 29 Annl 1896. G KNOTTER (St. Jorisateeg 13). 3313 7 Bij beschikking der Arrcndissoments Recht bank te 's Gravenhage van d n 24sten Apul 1S.9G, is bet accoord door Handt laar ia Rij wielen, wonende te Laden, aan zijne Credi teuren aangeboden, gclsotuoSosecrd en ver bindend verklaard volgens de Wet. 3323 8 Mr. O. W. SIPKE3. De tweedo Verificatie Vergalering in het Faillissement van JS&SK5JIVüCJO- I.AAS K^KISIDEI&S, Broodbakker or. W.n- kelier, wonende to Leiden, zal worden gehou den op Woensdag <5ca tie-uden Juni i$96, dos voormiddags te 5<9 ureu, i.i het Gebouw dor Aïrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage, aan den Korten Vyverberg, No. 3. De Curator, 3324 11 Mr. O. W. SIPKES. den Isicn IfiEÏ 1$»6: OPENING van het nieuwe SocfëlcECs- janr, gezellige byeenkomst van Heeren Leden des avonds te aehi uren, ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der Vereeniging. De Feestviering zal op later to bepalen datum plaats hebben. 3318 11 HET BESTUUR. Voor een net [ong Meisje, oud 20 jaar, P. G-, wordt gevraagd: eene Betrekking ah Ook is zy bereid in do huishouding behulp zaam te zyn. Brieven franco onder lelt. M. B. by den Boekh. PAAP, te Vooischoten. 3277 van Apothekersdijk 23 naar 3319 7 Lreestraal 134, Leiden, koopt en verkoopt Effecten, wisselt Coupons, vreemd Bank papier en vreemd Geld. Geeft en neemt Geld op Prolongatie. ïncasscert Wissels en «tnitanliün op Binnen- en Buitenland, tegen eeer billijk tarief. 169 19.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1896 | | pagina 3