advertentie, waarbij wordt medegedeeld dat nog tot Woensdag-avond gelegenheid bestaat om in te teekenen op de acht zomerconcerten van „Zomerzorg". Mocht de deelneming dan niet voldoende zyn, dan gaan ze dit jaar niet door. Hedenmiddag werd op de begraafplaats kan de Groenesteeg ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer J. Kuiper (firma J. Parmentier Zn.), dezer dagen in den ouderdom van ruim 66 jaren alhier overleden. Niettegenstaande het kille, regenachtige en stormachtige weder moer aan October of November dan aan Juni deed denken, werd T>ï> den doodenakkor de lykstaatsie, bestaande uit den rouwwagen en vier volgrytuigen, ingewacht door eene vry talrijke schare belangstellenden, w. o. vele hier ter stede gevestigde fabrikanten en de werklieden der fabriek van den overledene zeiven, welke l&atsten zich, toen de op de baar geplaatste kist grafwaarts werd gedragen, by den stoet achter de familiebetrekkingen en verdere naastbestaanden aansloten. De kist was bedolven onder een drietal "kransen en vier niet minder fraaie bloem stukken van levende bloemen. Aan eenen krans waren linten bevestigd met de woorden ^Hulde en dankbare erkenning" en aan een anderen met de worden „Een laatste groet onzen geachten patroon." Toen de kist in de groeve was neergelaten, trad ds. R. Koopmans "Van Boekeren uit den kring naar voren om eenige govoelvolle woor den aan de nagodachtenis van den overledene te w\jden. Diens ruste hier op dit lieflijk oord, op de kustplaats onzer dooden, zeide hij, is wel verdiend. Wel was Kuipers laatste levensavond niet «oo helder als zijne vrienden zoo gaarne hadden gewenscht en kon hij niet meer gelijk by zelf wilde, tóch bad hy gearbeid zoo lang hy kon. Werken en doen werken was zijne leus en oen weldoener was hy daarby voor zyne onderhoorigen. De weduwe, die door den slag eveneens zwaar is getroffen geworden, vinde troost in het bezit harer kinderen en in de wetenschap, dat zij in den zoon, die thans vol aandoening aan de groeve zyns vaders stond, zulk een waardigen opvolger van dien vader heeft. Den doode riep spr. toe: Rust zacht, wy zullen u niet vergeten 1 en hy eindigde met den wensch, dat wy allen hem tot voorbeeld mochten nemen, opdat, als eenmaal ook voor ons de afscheidsstonde is aangebroken, van leder onzer eveneens kan wordon getuigd: heeft niet tevergeefs geleefd!" Nadat vervolgens bloemen in het graf waren 'gestrooid, bedankte de schoonzoon, de heer M. H. Kroonenburg, namens de familie, voor de laatste eer, aan den overledene bewezen. Naar wy vernemen, is de heer E. Cësar Segors, vroeger predikant by de Ned. Herv. gemeente alhier, thans in Den Haag woon achtig, ernstig ziek. By de heden gehouden openbare ver- kooptng van cokes, in partyen van 10 en 5 Hectoliters, waren de pryzen: ƒ4.50 en ƒ2.25. De bevestiging van den te Zoeterwoude beroepen predikant, den heer C. Spoelstra, op 1 Juli a. 8., zal plaats hebben door professor dr. J. H. Gunning, van Leiden. Uit Waddingsveen meldt men ons dat gisteren, Zondag, des morgens te halftien, de bevestiging plaats had van ds. T. De Jager, beroepen predikant by de Gereformeerde Kerk. K0n vader hield eene rede, naar aanleiding van 1 Petrus 5 vers 2, 3 en 4. Des avonds te halfzeven trad de nieuwe leeraar op met eene intree rede naar aanleiding van Mattheus 88 vers 18, 19 en 20. Beide keeren was hot kerkgebouw geheel gevuld met eene belang stellende menigte. De loting voor de schuttery zal ten ('Raadhuize te Woubrugge voor die gemeente worden gehouden op Donderdag 21 Juni a. 8., 1 'b voormiddags te 10 uren. De alphabetische lyst, waarnaar geloot wordt, ligt tot 15 dezer ter inzage. De herziene lyst, bevattende de namen dor inwoners, die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud in aanmerking komen, ligt ter secretarie van Woubrugge, van 7 tot 20 Juni a. s., voor belanghebbenden ter lezing. By de Ned.-Herv. KeFk te Oudo- en Nieuwe-Wetering ls als predikant boroepen de "weleerw. heer Schouten, candidaat te Utrecht. Te Noordwyk zal morgen, 12 Juni, van tien tot twee uren ten Raadhuize en te Noord- wykerhout don 13den Juni van halftien tot halftwaalf, mede ten Raadhuize, gelegenheid zyn inlichtingen te orlangen omtrent de Be dryfsbelasting. Remonstrantsche Broederschap. Be dankt is voor het beroep naar Oude Wetering door ds. H. L. Kniphuisen, Herv. pred. te Oudorp. De minister van buitenlandsche zaken "brengt tor kennis van belanghebbenden dat, blykens eene bekendmaking, voorkomende in den Belgischen „Moniteur" van 8 dezer, het tolkantoor Arendonck, met ingang van 14 dozer tot en met 4 Oct. a. s., voor den invoer van rundvee en schapen uitNedorland «n Belgiö zal zyn opengesteld iederen Woensdag van 8 tot 10 uren 's morgens, in plaats van 10 tot 12 uren. Er wordt gemeld dat prof. Quack op eeu zyner jongste colleges heeft medegedeeld, dat hy zich genoodzaakt heeft gezien door drukko bezigheden zyn ontslag aan te vragen als hoogleeraar te Amsterdam. De Tweede Kamer zal den 19den dezer om drie uren byeenkomon tot regeling der werkzaamheden. Het stoomschip „Soerabaia" vertrok 9 Juni van Rotterdam naar Java; de Antenor," van Batavia naar Amsterdam, pass. 10 Juni Suez; de Conrad," van Amsterdam naar Batavia, passeerde 9 Juni Gibraltar; de .Rotterdam," van Rotterdam naar Nieuw-York, passeerde 10 Juni Dover; de „Werkendam" vertrok 9 Juni van Nieuw York naar Rotterdam. By koninklyk besluit zyn voor den duur van het studiejaar 18941895 benoemd tot rector-magmficus der Ryks-universiteit te Leiden, mr. P. A. Van der Lith; te Utrecht, dr. H. C. Dibbits; te Groningen, dr. I. Yan Dyk. Benoemd by hot wapen der cavalerie, by het 3de reg. huzaren, tot eersten luit., de tweede luit. J. M. H. Ten Kate, van het corps. Aan den, met ingang van 1 Juli a. s. eervol uit zyne betrekking ontslagen hulp onderwyzer by de Pupillenschool S. Do Groot, een wachtgeld verleend van ƒ350 'sjaars. Pensioen verleend aanC. W. Boone, wed. J. Rhein, secretaris-tolk by het consulaat- generaal der Nederlanden in China, ƒ600; J. Bakker, kind van wylen J. Bakker, commies by 's Ryks bel., ƒ48; D. Olthoff, wed. J. G. Middendorp, commies by 'sRyks bel., ƒ224; H. S. Niesen, wed. C. A. E. Neeb, militie- commissaris, ƒ315; A. Kuyp, wed. A. Postema, commies by 'sRyks belastingen, ƒ202; J. Colyn, wed. N. Yan Dyken, brievenbesteller, ƒ240, S. K. Yan Yelde, wed. T. Yerkerk, brieven en telegrambesteller, ƒ240L. Bouman, wed. G. Benjert, ryksveldwachter, ƒ194; W. K. Van Konynenburg, wed. jhr. E. J. Van Holthe, ontv. der directe bel. en acc., ƒ400; J. Timminga, wed. J. Polling, ryksveldwachter 3de klƒ92; E. A. H. Roesingh, wed. K. W. Verschooff, prov. inspecteur der directe belastingen, enz., ƒ720; H. Van Reenen, wed. F. of F. H. Bosgraaf, poatbode, ƒ200, J. D. Yan den Broek, wed. W. Buisman, commies by 'sRyks bel., ƒ124. Praatjes over Kunst. Vlokken. XXIX. In vervaarlyk pessimistische stemming moet de heer Joost Verbrughe wol hebben verkeerd, toen hy zyne ontboezeming voor No. 23 van „de Kunstwereld" schreef: „Over Literatuur en Kritiek", en by de correctie schynt hy naïef-kinderlyk totaal te hebben vergeten dat, terwyi kind stellig „onzydig" blyft, zjjn geschryf door anderen misschien ietwat „één zijdig" wordt gevonden. Een gedeelte van het artikel vinde hier, als curiosum, eene plaats. „En als ik straks gekomen ben aan Frank- ryks grootsten en alle kleineren daarna ga bezien, wil ik nu eerst bedenken onze grooten, en één heel en grooten in Holland, die niet zoo zyn als h yLodewijk Van Deyssel." „Wanneer nou al die oneindig nietige, groote en kleine nullen in onze gansche literatuur, van onze impressionistische, sensitivistische en symbolistische literatuur af, tot onze officiëele letterkundige knoeiboel toe, nou maar eens óón seconde hun gansch leven waren samengekomen om het werk van den grooten Deyssel bloot maar even te overzien, zooals je een kind van acht jaar die (?jnog nooit aan strand geweest is, aan de zee zet, en dan om hem(?)') niet bang te maken plotseling weer wegtrekt,en nou als 8teinmingsmiddel de heele pers in ons land, literaire juffers en literaire jongeheeren en moneeren, ook meneer de Beer en meneer ten Brink, en meneer Nouhuys en meneer Róssing, meneer Van Hall, en meneer Couperus, meneer van Hamel en meneer Netscher, me neer van Loghem en enfinnog zoo'n troepje,als deze nu maar als stemmmgs middel zeg ik, nu maar eens dit moment hadden gezwegen, on stom waren gebleven als eon visch, met mondjes gesloten en handjes verslapt, en dan in godsnaam maar één seconde van hun bestaan, met hun aanbidders, maar één seconde, heel devoot hadden gezien, over zien aan die Zee, (als we aannemen dat ze naïeve kereltjes van acht jaar voor'n seconde zouden kunnen z(jn) dan had men kunnen zeggen dat ze toch zoo stomp en verregaande impotent niet zyn als ze wel Itfken, dat ze nog een sikkepitjo eerlykheid in hunne nieren hadden schuil gehouden, en 't zelfverachtond onbegrypeiyk nietige persoonlykheidsstre- ventje in hun soort, maar baasjes spelen was ik hun kringetje, boomannetje onder de kinders, do naïeven en de onwetenden". En zoo gaat 't nog een paar kolommen voort. Of do heer Joost Verbrughe wellicht in dachtig is geweest aan het versje: „Böscheidenbeit ist eine Zier, Doch weiter kommt man ohne ihrl"? Wat al tentoonstellingen! Allereerst de officiöele „Driejaariyksche" te Rotterdam, om haro overgroote saaiheid reeds berucht, en waarvan reeds thans vry stellig kan worden verzekerd dat ongeveer alleen de namen van Alma Tadema, Nouhuys en Breit ner zullen blyven naklinkenen in den Rotter- damseheu Kunstkring eene van Delftsche Faience; te Amsterdam in „Arti et Amicitiae" de voorjaarstentoonstelling V3n teekeningen door leden derMaatschappy, waar, naast Breit ner, ook Isaitc Israëls imposant werk inzond, on vorder ook Dysselhof, v. Hoytoma, Haver man, Koster, Jan Van Oort, Van der Valk en Zyl o. a. m. i. mogen worden genoemd. 20 Juni a. s. wordt vanwege de „AJgemeene Kunstvereeniging" te Njjmegen eene Keuze Tentoonstelling geopend van hedendaagscho schilder- en beeldhouwkunst, welke eene maand duren zal. Gaat men nu na, dat ook D« vraagteekena zyn v*n mij. Zutfen thans hare eigen expositie bezit, ter- wyi in Gelderlands hoofdstad, behalve de ver zameling Engeleche Prentkunst (in „Musis Sacrum"), ook door de Vereeniging „Artibus Sacrum" aldaar in het Nutsgebouw verleden Zaterdag eene Toorop-tentoonstelling werd ge opend en de Haagsche Kunstkring in hare lokalen boven de Passage de interessante uitingen van Odilon Redon ter bezichtiging stelt, dan behoeft waariyk het „kunstminnend" publiek niet te beweren dat er gebrek is aan tentoonstellingen! Niet Roland Holst, maar De Josselin de Jong zal Couperus „Majesteit" verluchten. Valt de bespreking der „Kunst" om bou- qoetten en bloemen-tropeeën te arrangeeren niet onder de rubriek van deze „praatjes"? M. i. wèl. Daarom had ik al vroeger hier willen gewagen van die fraai-artistieke oranje en bruine bloem- en blad-omlysting rond het portret van onze jeugdige Vorstin, dat eenigen tyd geleden in het magazfin van de firma Speet en Van Velzen aan de Breestraat zoozeer de welverdiende aandacht trok. En ook dezer dagen troonden daar weelderige ruikers van wit-rose pioenen, naast een kunst vaardig geschikt bloemstuk, ryzende uit eene vaas, saamgesteld uit fluweelige zwart-oogige graf-ranonkels. In de gelegenheid te worden gesteld op zulk eene wyze Flora's kinderen te mogen bewonderen, is een genot, dat zeker door vele stadgenooten zal worden gewaardeerd. Het laatst-verschenen dubbele nummer van „Van Nu en StTaks" (VI VII) bevat eene buitentekst-plaat van Jan Veth en ornamen- tatie8 van G. W. Dysselhof, Richard Baseleer, Henry Van de Velde, Théo Van Rfisselberghe en George Lemmen. Hst literaire gedeelte bestaat uit: „Spaansche reis", van Albert Verwey (op gedragen aan Gerlof Van Vloten), „Herleving der Vlaamscho Poëzy" en „Verzen" van Prosper van Langendonck„Een Morgen" en „de Kunst in de Vrye Gemeenschap" van Gust. Vermeylen. Op de keuze-tentoonstelling te Nijmegen zullen waarschjjnJyk vertegenwoordigd zyn: Louis Apol, Fl. Arntzenius, D. A. C. Artz, A. Baortsoen, J. Van de Sande Bakhufizen, N. Bastert, M. Bauer, David Bles, B. J. Blom- mors, Th. De Bock, P. Bodiféo, A. Boudry, G. H. Breitner, Ed. Carpentier, F. J. Du Chattel, Em. Claus, J. Le Comte, J. Th. Gaose- rnans, mevr. A. Cornelder, C. L. Dake, Ch. Doudelet, G. W. Dysselhof, A. J. Derkinderen, J. Van den Eeckkoudt, Jan Van Essen, Ed. Frankfort, Edg. Farasyn, P. J. C. Gabriel, Vincent Van Gogh, J. Gr^m, H. J. Haverman, mevr. C. Van Hoek, J. Hoynck van Papendrecht, Th. Van Hoytema, H. W. Jansen, P. De Josselin do Jong, Jos. Israëls, Isaiic Israëls, M. Kamerlingh Onnes, Ed. Karsen, I. A. H. Kever, Fernand Knopff, A. H. Koning, B. Korteling, A. J. Lamme, Ed. Larock, J. Leempoels, Fr. Van Leemputten, H. Leeuw Jr., Felix Ter Lmden, Jac. Van Looy, H. Luyten, M. Van der Maarel, A. Marcette, M. Maris, J. Maris, W. Maris, Willy Martens, A. Mauve, Ch. Mertens, H. W. Mesdag, Mevr. S Mesdag, Jos. Middelees, George Minne, Wally Moes, Const. Moncald, S. Moulyn, Alb. Neuhuys, T. Offermans, Ferd. G. W. 01dowelt,D. Oyens, H. A. Van Oosterzee, P. T., A. en P. Peters, G. Poggenbeek, J. Thorn Prikker, P. Rink, Ch. Rochussen, W. Roelofs, I. M. Graadt van Roggen, Hipp. Le Roy, Henry Rul, Th. Van Rysselberghe, Thérêse Bohsvartzo, C. Spoor Jr., jhr. C. N. Storm van's Gravesando, A. Stevens, W. B. Tholen, C. Trómerie, Jan Toorop, H. W. Van der Valk, H. Valkonburg, Fl. Verster, Th. VerstTaete, J. Veth, N. Van der Waay, H. J. Van dor Woele, J. H. Woissenbruch, Toon Van Welie, Ferd. Willaert, E. S. Wit kamp Jr., W. Wit son en W. De Zwart. Beeldhouwwerk wordt verwacht van: W. Akermann, Alph. Van Beurden, J. Dillons, F. J. Joris, Joh. Keiler, Jules Lagae, Jef Lambeaux, J. L. Mast, A. W. M.OjéJr., Hipp Le Roy, Egide Rombeaux, Ch. Van der Stappen, Thomas Vin^otte, Jules Weyns en L. zyl. Ook de plateelbakkery „Rozenburg" zal met eene collectie faïence vertegenwoordigd zyn. C. V. Gemengd Nieuws. De houding van hen, die hier nu en dan 's avonds socialistische bladen komen venten, wordt hoe langer hoe brutaler en begint nu zelfs oploopen van buitengewonen omvang te veroorzaken. Dit was vooral 11. Zaterdag-avond wederom het geval. Naar men zeide, was er thans wel een vyfiigtal perso nen uit Den Haag gekomen, die zich naar verschillende punten der stad verspreidden. Er werd nu dan ook niet enkel gecolporteerd met „De Baanbreker", maar ook met „Recht voor Allen" en met „De Anarchist". Als dit laatste blad nu maar geen voorlooper is van de later te volgen bommen, welke in het buitenland door die party worden gebruikt. In het byzonder was de Haarlemmerstraat, waar het op eiken Zaterdag-avond toch al vry druk is, het tooneol der beweging en bleven verschillende kloppartyen aldaar niet uit, ten gevolge waarvan enkele colporteurs het op een loopen moesten zetten, achtervolgd door hen, die hun het ve iten trachtten to be letten, tot zy dan door de politie in bescher ming moesten genomen en in het belang hunner eigen veiligheid, gevolgd door eene zingende menigte, naar het politie-bureel ga- bracht worden. Bene tergende, uitdagende houding namen zy dan aan. Eén hunner, dien wy Van de Wal hoorden noemen, stapte op die wyze, om halfnegen, nog met een pak bladen onderden arm, lachende de poort van het commissariaat binnen en een ander, die Bosman werd ge noemd, riep, toen hy zich terzelfder plaatse in veiligheid zag, by het overschryden van den dorpel en met de pet zwaaiende: „Leve de sociaal-democratische party Er werd beweerd dat de vreemde colpor teurs naar Leiden met een sleeperswagen waren gekomen en inderdaad stond om halfelf op de Breestraat, naby de Maarsmanssteeg, voor het „Café Suisse", zulk een voertuig met banken voorzien om op te zitten en met twee paarden bespannen. Het ging hier zelfs zoo ver dat op dien wagen door een der venters tot de talryke en steeds aanwassende omstan ders eene toespraak werd gehouden, waarin hy, aan het slot zyner rede, dat wy nog juist in de gelegenheid waren te hooren, eenever- geiyking makende met vroeger tyden, toen sommige volken wegens hunne geweldpleging voor barbaren werden uitgemaakt, de Leidsche politie, die, gewapend, „rustig hierheen geko men ongewapenden," opbracht, daarom nog grooter barbaren noemde. Zyne „rede" werd telkens door allerlei ge schreeuw enz. onderbroken en eindeiyk was het hem niet meer mogelyk zich verstaanbaar te maken, waarop hy één, twee, drie, van den wagen sprong, onder mededeeling dat hy zyne opgebrachte collega's van het kort naby gelegen politie bureel ging halen. Wy zagen hem niet terugkomen, maar ver namen later dat hyzelf ook was opge pakt, toen hy aan het commissariaat met zyn eisch voor den dag kwam. Inmiddels waren anderen aan den wagen met „Recht voor Allen" ventende, doch toen zy zagen dat hunne makkers niet wederkeerden, verdwenen zjj met den wagen in de richting van den Haagweg. Het is te hopen dat de toestand van de massa winkeliers aan de Haarlemmerstraat in het vervolg wat houdbaarder zal worden. Zelfs was de politie nu genoodzaakt de sabel te trekken, om de menigte uiteen te dry ven. Een agent, die in een ander gedeelte der stad de wacht had gehad en van den prins geen kwaad wist, moet onverhoeds door een paar socialisten zyn aangevallen, waarop ook hy uit zelfverdediging zyne sabel trok. Wederom werd tegen sommige personen proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding der plaatseiyke politie-verordening, waarby het venten van bladen, zonder vergunning, is verboden verklaard. Morgen, 12 Juni, zal aan den heer J. G. De Vries, waschmeester, in gamizoon alhier, de zilveren medaille worden uitgereikt wegens 24-jarigen trouwen dienst. By vonnis van de arrond.-recht- bank te 's^Gravenhage werden beden veroor deeld het meisje, dat zich aldaar en te Leiden schuldig maakte aan zakkenrollen, tot op- zendiDg naar een Ryksopvoedingsgesticht; de schoonmaakster te Leiden, die in huizen waar zy werkte, zoowel te 's Gravenhage als te Leiden diefstallen pleegde, tot 3 maanden. Uit het water aan het Zieken te 's-Gravenhage is hedenochtend het ïyk opge haald van een jongen man, van ongeveer 23 jaren. Blykbaar was hy te water geloopen, want in zyne hand hield hy eene parapluie om klemd. Op de verdronkene, die naar het commis sariaat der 2de afd. word overgebracht, werd ook nog een horloge bevonden. Uit Katwyk aan Zee wordt gemeld: De schuiten, welke nog op de kust visschen, maakten de verloopon week besommingen van f 50 tot ƒ90. Vischpryzen: tarbot ƒ3 a ƒ8, griet 0.70 a ƒ2.50, tong 30 a 65 ets., gr. zeehanen 50 a 80 ets. per stuk; schol (buitenlek) 7.40 a ƒ8., (binnenlek) ƒ4 a ƒ6.60, kl. kokant ƒ3 a 3.70, scharren 6 a fl per mand. Voor 16 manden garnalen besteedde men ƒ2.40 a 3 per mand. De KW. 8 vertrok ter haringvisschery. Verleden Donderiag is aan de in aanbouw zynde nieuwe poldorsluis te Roelof-Arendsveen vde zoogenaamde „eerste steen" gelegd. Omstreeks twaalf uren daal den de heoren van het bestuur, vergezeld van den bouwmeester en den dagelykschen opzichter, tot op den bodem der met vlaggen versierde sluis en metselden op een bepaald punt, ieder op zyne beurt, he9l knaphandig een steen. Naar men zegt, zal later, ter her innering aan deze stichting, een met opschrif ten versierde gedenksteen van „onwrikbaar arduin" in den muur geplaatst worden. Het werkvolk werd goed getrakteerd en de heeren trakteerden zichzelven. De Hooge Raad heeft hedenver- worpen het cassatieberoep van G. Van Gelder, jager; A. Van Berkum, kuiper; J. G. De Bie en P. De Bie, boterwerkers, allen te O?, voor het gerechtshof te 's-Hertogenbosch veroordeeldde eerste wegens moord op den wachtmeester der marechaussee Hoekman tot levenslange gevangenisstraf; de tweede, derde en vierae, wegens medeplichtigheid aan dat raisdryf, resp. tot 10, 15 en 15 jaar ge vangenisstraf. Eene zeer talryke menigte, waar onder men ditmaal ook enkele korporaals en soldaten van infanterie en artillerie opmerkte, was gisteimiddag in „Plancius" te Amsterdam byeengekomen ten einde de protestmeeting tegen het ontslag van den anarchistischen onderwijzer Dykstra by te wonen. Twee zalen waren gevuld en achter in den tuin werd nu en dan op eene tribune muziek uitgevoerd. Vele banieren waren aanwezig en verschil lende betuigingen van sympathie werden voorgelezen, o. a. van de parlementaire „Soc.- Dem. Vereeniging" aldaar. De betoogen van de meeste sprekers kwamen hierop neer, dat het ontslag van Dykstra eene daad van wraakneming was en dat men ge rechtigd was om tegenover de geweldmaat- regelen der regeerenden ook geweld te ge bruiken. Dit zeide o. a. Luitjes: „Tegenover de geweldmaatregelen van de regeeringen mogen de individuen ook gewelddaden stollen". Luitjes was trouwens byzonder heftig in zyne uitdrukkingen; zyne rede wemelde vandy.na- mietbommen en nadat hy gezegd had„Men denkt dat dynamiet alleen voor de wetenschap zal worden gebruikt, maar het zal ook voor andere dingen dienen", haalde hy de dynamietaanslagen in Frankrijk aan en ver klaarde: „Ik ben er van overtuigd dat als hier zulke daden als in Frankryk plaat6 hadden, de gemeenteraden zich wel tienmaal zouden bedenken vóór zy het voorbeeld van den Raad van Menaldumadecl zouden volgen". De bedoe ling van deze tirade werd blykbaar begrepcru Er volgde een daverend applaus. Voorts hield dezelfde spreker e9no zeor krasse philippica tegen den heer v. d. Goes, dien hy een „vlegel" noemde, omdat v. d. Goes in „De Nieuwe Tyd" het optreden van. Dykstra „vlegelachtig" had afgekeurd. De andere sprekers uitten zich meestal ia dergeiyken geest. De vergadering ging tegen halfvier uiteen. (A. E.) Zeilwedstryden op de Zuiderzee.— Zelfs zeilers vonden het gisteren onaangenaam weder. Men zal dus begrypen hoe pleizierfcj. de leden en gasten der „Koninklyke" 't hebben gehad, die den geheelen dag op eene stoom boot de Zuiderzee hebben rondgezworven, 's Morgens ging het goed, maar van 1 uur ai regende het tot men in Amsterdam terug kwam. Wat eene teleurstelling l Zoo ver hot oog reikte zag men niets anders dan water en nog eens water soms de kust, dof te^en den waterspiegel afgeteekend en als men het oog naar boven richtte, kon men de zware druppels langs zich zien heen vallen. Men zat dus op en in het water. De echto zeilers volgden natuurlyk zoo goei en zoo kwaad het ging den wedstrijd, anderen praatten, aten en dronken, terwyl sommigen het zelfs waagden een dansje te doen, als de muziek eens heel toevallig do eene of andere polka speelde. Maar het was niet alleen de boot van de „Koninklyke", die de races volgde. Ook tal van andere pleiziervaartuigen bedekten de Zuiderzee. Zoo volgde o. a. de vice-admiraal Mac Leod met zyne familie in zyn stoomjacht de wedstry den. Daarvan was het merkwaardigst No. 5: Scherpe en centerboard-vaartuigen, groot boven 4 tot en met 6 wedstrydtonnen. 1ste pr. 100 of een kunstvoorwerp van gelyke waarde, uitgeloofd door oen lid der vereeniging. 2de pr.de inleggelden, inleg 6 per vaartuig. Vyf vaartuigen startten: „Rival" van „De Maas", te Rotterdam; „Hollandia" van idem„Mascotte" van baron Van Pallandt, Den Haag, „Yum-Yum" van jhr. W. Six, te Amsterdam, en „Sappho" van La Verge, te Rotterdam. Zaterdag had „Yum-Yum" het van „Mascotte" gewonnen. Men was zeer benieuwd wie nu zou winnen. „Mascotte" won met een klein tydverschil; „Yum Yum" tweede prys. De timmermansknecht H. B, te De Kruisberg, onder Ambt Doetinchem, had Zaterdag het ongeluk by zyne werkzaamheden tegen oen geladen geweer te stooten, dat hy even te voren op de musschenjacht gebruikt had. Het schot ging af en trof den onge lukkige in den buik. HJJ was bijna onmid- deliyk een ïyk. De „Amst. Ct." verneemt dat het waarborgkapitaal van ƒ50,000 voor de obli gatie leening ten behoeve van eene overdekte bad- en zweminrichting op den Heiligenwcg le Amsterdam is volteekeud, zoodat deze in richting nu hoogstwaarschyr.iyk wel tot stand zal komen. Door J. Barger, ontslagen pre dikant te Harlirgen, is appèl aangeteckend tegen het vonnis van de rechtbank te Leeu warden, waarby hy wegens den moord op mej. K. Mirande, te Harlingen, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De Kneippsche Koudwaterge- neesinrichting op Klein Paviljoen in do Kam perlaan te Haarlem is thans geopend en de eerste patiënten zyn in behandeling gonomer In de oranjerie, die behooriyk verwarmd kan worden, vindt men een negental kamertjes, in twee gedeelten, voor heeren en dames, afgescheiden, waar de verschillende besproeiin gen plaats hebben. Er is een bak om in het water te plassen en in den tuin een grasveld voor wie er de voorkeur aaD geven de wan deling met de bloote voeten in de open lucht uit te voeren. Er is waterleidiDg, waardóór zoowel een zachte „Guss" als een krachtige „Blitz" kan worden toegediend. En degenen, die nog meer water verlangen, vinden hunn gading in het Spaarne, die langs den tuin stroomt. Naar men weet, hebben zich onlangs eenige cholera-gevallon voorgedaan aan boord van een Russisch vaartuig, dat zich in de haven van Danzig bevond. Ondanks de voorzorgsmaatregelen, welke terstond door de autoriteiten zyn genomen, ten einde de uitbreiding der epidemie tegen te ga. n, zyn in de nabyheid der stad nog eenige porsonen door de ziekte aangetast. Men verwacht echter niet dat de epidemie zich verder zal uitbreiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1894 | | pagina 2