Geldloterij P. SCHOPHUIZEN, TAFELSERVIEZEN GERlk Co. Maarsmanssteeg 7. AARDEWERK en PORSELEIN. In de Koffiebaal 0.C.L.V0SVELD, Rijks-Belastingen. SteenschuurNo.17. Pendules! Lampen! Spiegels! KRACHT EN STOF, NIEUWE RUN 1, aan de Vischbrug. Petroleumtoesteüen. Magazijn m Galanterieën, Byonterieën, Lederwerken, Kristal, Glas, Porselein en Aardewerk. SPECIALITEIT IN HANGLAMPEN. Nieuwe Rijn 1, J. J. P0LL1AIS 9 aan deVisclikrng. Openbare Verkooping Badplaats Katwijk aan Zee. A. VAN LEEUWEN. IMfMUKlt Dü RHIN, A. VAN LEEUWEN. BLANKENBERG Co., Gravuren, Etsen, Photogra- fieën, Encadrementen, enz. Chavannes Rollandet, HH. Fabrikanten, Slagers, Aannemers, enz.! IwTii-Jl-iTakslwsrK H H. VEE- en PAARDENHOUDERS. zuivere Preanger-Koffie, KORTE POTEN 42, DEN HAAG. J. L. CREYGHTON, Aalmarkt 25, Leiden. „Geluk en zegen bij Colin", 500,000 Mt. 18 Mei a. s. Laz. Sams. Cohn Openbare Ferkooping, Kinadruppels F. F. W. HEINTZ Co., Specialiteit voor gemakkelijk Schoeisel. RAPENBURG 96. Tweede Meid, JALOEZIEËN, MARKIEZEN, Roljaloezieën, Zinken Ornament-Jaloeziekappen,enz. Nog steeds eene prachtige kenze van: Wegens den Finalen Uitverkoop zullen deze Artikelen tot spotprijzen worden aangeboden. De vereeniging „DE DAGERAAD" mmmmm Groote Opruiming m alls arlMei, teisa zeer nel wnMerie wijzen. ONTVANGEN H. WILLE Co., Botermarkt 10. TAFELSERVIEZEN, THEESERVIEZEN, WASCHSTELLEN, MESSEN, LEPELS en VORKEN. Nikkelen en Verzilverde Artikelen. BOFFERS, TASSCHEN, RANDEN, in alle grootten. Ontvangen: alle nieuwe Artikelen voor Luxe, Cadeaux en Huiselijk Gebruik. Friesch-Broningsche Hypotheekbank, Mm F. F. W. HEINTZ Co., neemt gelden deposito tegen rentever goeding voor bedragen3*246 8 dagelijks opeischbaar met zeven dagen opzegging 2 pCt. ev. Voor langere termijnen hoogere rente. Mevrouw CKOMMEL.IX vraagt tegen 1 of 15 Juni a. s. te Leideneene bekwame P. G. en van goede getuigen vooraien. Brieven onder No. P SBO worden ingewacht b(j KOOYKER's Centr.Adv.-Bureau, Nieuwe Rijn 16. 3006 8 Greyraagd r een fatsoenlijk, net Dienstmeisje, niet be neden de vijftien jaar, om van 's morgens negen uren tot 's middags vier uren eenig huiswerk te verrichten. Zich aan te melden: Vrijdag-avond na 8 uren, Breestraat 177. 3047 7 Hotel-Restaurant I>TJ RHIN geen Café-Billard) zyn voor het geheele sei zoen of gedeeltelijk in de Villa's of het Hotel nog Hamers te haar. Tegen veel verminderd tarief zijn Appartementen tot einde Juni en einde Juli, ook van af 6 en 15 Augustus, te huur. Opening der Restauratie 3 Mei a. s. Breestraat 28. Door vertrok van den ondorgeteekende naar Katwjjk aan Zee is benoemd als Gérant de Heer J. P. F. FRISSEN, die reeds lang in eerste- rang-Hotels als Chef de Cuisine werkzaam is geweest. Van af Donderdag a. s. Diners a f 1.10 en hooger. Per abonnement 1.—, waarvoor uitsluitend twee Eetzalen zjjn inge richt. Flinke gelegenheid voor Parltjen en Vergaderingen. Ook van af Donderdag uit zending van Diners, van af f 0.80 en hooger. Ten allen tijde koude en warme Schotels verkrijgbaar. 3004 33 Mare No. 58. Boek-, Muziek- en Kunsthandel. Kolossale kenze In de nieuwste 809 10 NIEUYVE RUN 3, Agenten derStoomvaartmaatschappij „Nederland." Zoowel voor passage-bespreking als verzending van goederen. Zee-Assurantiën. 1490 9 1200 10 VOOR 6780 10 is het goedkoopste adres bij KOOREMAN, Onde Run 51, 2de Huis v. d. Hooigracht. Tarfstroolscl a ƒ1.80 de ÏOO K° neemt 9-maal zijn gewicht aan vocht, gfroo daarentegen slechts l'/2-maal. Verkrijgbaar bij P. A. WEHTMIWH, <e Oudshoorn, te Koudekerk en aan de Kalkbranderij te Ocgslgcest n/b. de Tink. 1112 10 brandt men dagelijks op Duitsc'ne wijze; 389 12 uitmuntende door geur en smaak. Prfls per 5 ons nil Cents. VERKOUW STOKHUYZEN, NIEUAVE RIJN 47. Spreekuren voor Breuklijders, dagelijks, tusschen 1 en 3 uren en 's avonds van 8 tot 9 uren, uitgezon derd 's Zondags. 1087 10 Grootste keuze. Ook de nieuwste soorten hiervan worden tot lage prijzen aangeboden. Directe be taling lO'/o Uoi-ting. 2731 10 gegarandeerd door de regeering 110,000 origineels loten 55,400 prijzen. Oe hoofdprijs bedraagt in't gelukkigste geval ev.i li'f Wjïonflere zijn Je Utoje prflm al? mijl 1 4 A 300,000 1 A 1 k 2 k 1 k 1 k 1 k 1 200,000 100,000 75.000 70,000 65,000 60,000 55.000 2 k M 50,000 1 k 5 k 3 k 26 k 56 k 106 4 253 a 40,000 20,000 15,000 10,000 5.000 3,000 2,000 54940 k .'tl' 1500, 1000,500 etc.. etc Allo 55,400 prijzen worden In 7 klassen Mtoedfg op elkander volgend uitgeloot on contant uitbetaald. De Juiste lndceling dei prijzen voor iedere I lasso blijkt uit het offlclcole trokkingsplan, Lrtwelk ik bij ieder lot grati» bijvoeg. Na ontvangst vau het bedrog in bankpapier, postzegels of per postwissel zond ik do origi- neele loton voor do 1 trekhingsklosso tot den wettelijk vaslpestcldcn prijs van Neb. 3,0O voor gekeelc oMglncele loten 1,7B halve origïneele loten -,90 kwart origineoie loten. Offlcleele trckklügslljrt na elke trekking. Uitbetaling dor prijzen dadelijk. Om alles zorgvuldig to kunnen uitvoeren, verzoek ik do bestelling voor gerust en direct te zendfen aan hot Hoofdloterij-Sureau Hamburg (gcótableerl 1821) Mijne firma bestaat sedert het jaar 1821, alzoo ruim 72 jaar, in wolk' gerulmo tijd dczelfdo altijd met do verkoop dor orlglneelo loten dozer Staatsloterij bolast was «n hoeft reeds vaak in Nederland grooto Hoofdprijzen uitbetaald. 2981 45 Vrjjdag 4 Mei 1894, 'svoorm. te elf uren, in bet Notarishuis te Loiden, afslag, ten overstaan van J. A. VAM HAMEI,, Notaris te Leiden, van: 1. Het perceel WEILAND, in den Grooten Stadspolder, gem. Leiderdorp, Sectie A, No. 2476, groot 1.26.90 Hectare, in bod geateld opf 3000. 2. Het perceel WEILAND, naast het vorige, Sectie A, No. 68, groot 1.61.20 Hectare, in bod gestold op 3500.— 3. Het perceel WEILAND, naast het vorige, Sectie A, No. 67, groot 1.54.40 Hectare, in bod gesteld op 3360. 4. Het perceel WEILAND, naast het vorige, Sectie A, No. 66, groot 1.71.70 Hectare, in bod gesteld op 3700. Ten kantore van voornoemden Notaris worden tot en met Woensdag 2 Mei e. k., op eiken werkdag van 10 tot 3 uren, ver hoogingen aangenomen, tegen genot van één Tjjrde der verhoogsom. 2932 22 krachtens oohcrroepeiyke volmacht. Mr. D. VAN RIESSEN, Notaris te K a t- w ij k, zal op Donderdag lO Nlcl 1994 bi) opbod en op Donderdag 17 JIcI 1994 bi) afslag, beide dagen des avonds te 9 aren, te K a t w i) k aan Zee, in het Logement „De Zwaan" in het openbaar verkoopeo: 1. Een hecht en sterk H019, bevattende: 7 Vertrekken, 2 Alkoven, Achterhuis, Keuken met Regenbak, 2 Kelders, Zolders en verdere gemakken, groote SCHUUR, waarin Taan- dcrlj, ElokklngrookcriJ, Pakhuis en Afdak, ben even 9 ERF en een perceel DFlXltAND, te Katwijk aan Zee, aan de Zuidstraat, Kadaster Sectie A, Nos. 2027, 3024 en 3025, samen groot 24 aren, 95 centiaren. 2. Een WOONHCI9, bevattende: 2 Ver trekken, Keuken, Kelder, Zolder en verdere gemakken, met Stalling, Schuur, Pak huis, Weiwaterput, ERF en een per ceel DUIXGBOXD, te Katwijk aan Zee, naast het vorige, Kadaster Sectie A, Nos. 2031 en 3028, samen groot 13 aren, 3 centiaren. Een cn ander zeer geschikt voor eene Reedcry. Dag van betaling en aanvaarding: 15 Juni 1901. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris, ten wiens tuntore tusschen de veiling en den afslag gelegt. ïheid is om op de gewone voor waarden te verhoogen. 2837 35 Het Kantoor van den Rijks-Ont vanger te Leiden (buitengemeenten), voorheen den Heer G. C ALLENFELS, wordt met ingang van 1 Atei ver plaatst van Vliet No. 16 naar 3009 12 VAN Dr. DE VRIJ. M\jn fabrikaat, te Am sterdam en Brussel be kroond, werd door Dr. DE VRIJ „onover trefbaar^ genoemd. Verkoop uitsluitend in verzegelde flacons a ƒ1.gedekt door bovenstaand fabrieksmerk. Vraagt deze bij uwen Apotheker, of bestelt ze rechtstreeks (onder toezending van post wissel a ƒ1.15 franco in huis) bij de Chemische Fabriek van H. SANOTNG, 400 16 Den Haag. 1ST. Rijn XI, Leiden, opent Rekening-Courant Incas seert Wissels op alle plaatsen in Binnen- en Buitenland tegen zeer billijke voorwaarden. 1453 10 Mevrouw TAX DEK HOEVEN, Rapen burg 22, verl&Dgt tegen Augustus of Septem ber: eene bekwame die goed kan strijken en tafeldienen. Aanmelding (na Donderdag a. s.) des avonds van 8 10 uren. 3040 8 Fabrikant van Speciale inrichting tot het Schoonmaken, Verbanden en Verven. NETTE BEIHKVIVC. CONCDRREEKEMRE PRIJZEN. NIEUWSTRAAT No. 10, bij den Burcht, LEIDEN. 1490 26 3042 40 Heeft nil: BUCHNER'S bekend Standaardwerk over het materialisme waarvan wy ter eere van den 70sten verjaardag des schryvers een reusachtig aantal exem plaren hebben gedrukt. Deze feestuitgave is bewerkt naar de laatste (18de) Duitsche uitgave, waarmede zy geiyktfldig verschijnt, en bevat dus de laatste uitkomsten der moderne wereldbeschouwing over: Darwinisme, Trye wil, Leven na den dood, Zedeleer, enz., enz., enz. Dit werk, met keurig portret van den schryver en fraalen omslag, zullen wy, om het onder ieders bereik te brengen, voor slechts Zestig Cents verkoopen. Men haaste zich, van herdruk kan geen sprake zyn, en wie mee wil praten moet het hebben. Verkrijgbaar by den Boekhandel en na ontvangst van postwissel, btJ den 2den Secretaris 1/. J. VERMEER, Haarlemmerdijk 92, Amsterdam. Hen vrage alleen onze uitgave alle andere zyn verouderd. 2858 34 Bijzonder goedkoop zullen worden aangeboden: alle artikelen van Glas, Kristal, Porselein, Lederwaren, Fantaisie-Meubeltjes, Albums, Pendules, Klokken, Regulateurs, Wekkers, Tafelserviezen, Theeserviezen, enz., enz. 2862 40 eene uitgebreide sorteering echt blauw Meissen Porselein H Merk, als: Tafelser viezen, Déjeuner Serviezen, Theeserviezen, Filters, Déjeuners, Koppen en Schotels, Fruit schalen, Dessertschalen, Gebakmanden, Eierstellen, Beschuitdoozen, Gemberpotjes, Theebussen, Chocoladeketels, Trancheers, Tafel- en Dessertmessen, enz., enz., enz., hetwelk goedkoop zal worden aangeboden. mI 'i.-i Stelregel der Zaak: Verkoop tegen ongekend lage prijzen, uiterst solide en reöele bediening Prijzen vast en contant. Vriendelijk aanbevelend, gevestigd te Groningen. De 3}- en 4-pCt.-Paadbrleven van bovengenoemde Maatschappij zyn verkrijgbaar ten kantore van den Heer H. W9A99E, in Effecten en Assurantiën, Rapenburg 9, by wien tevens nadere inlichtingen zyn te bekomen. 6765 9 De Notaris J. F. S. FRIJ- LINCK, te Warmond, zal op Donderdagen 10 en 17 Mei 1894, dos voormiddags te elf uren, in het Koffiehuis van den Heer P. KOOT, te Oegst- geest, in het openbaar vellen en verkoopen VIER WOONHUIZEN, SCHUREN, ERVEN en TUIN, staande en gelegen te Oegstgeest, by het Katwyksche Kanaal, benevens een perceel TUINGROND, gelegen alsvoren. Aanvaarding en betaling der kooppenningen 18 Juni 1894. 2948 12 in het Notarishuis aan den Burg te Leiden, by opbod op Zaterdag 5 Mei, by afslag op Zaterdag 12 Mei 1894, telkens des avonds te halfaeb*, ten overstaan van J. F. MEINERS, Notaris te Leiden, van: Een zeer goed onderhouden, gemakkolyk ingericht WOONHUIS, aan de zuidzijde van de Haarlemmerstraat, 103, met ingang iD de Goegerritsteeg, te Leiden, Kadaster Sectio F, No. 488, groot 29 centiaren, bovattende beneden: ruim Voorhuis met twee Berg plaatsen, Zijkamertje, Woonvertrek, hebbende uitzicht en uitkomende in de Goegerritsteeg, met Kast en Bedstede; boven: groote Voor kamer met Bedstede en ruimen Zolder Gn voorts Vliering. Het perceel heeft vele go- makken, alsmede Duinwater. Het is verhuurd tot 1 Juni a. s., tegen f 156 per jaar. De Grondlasten bedragen f 4. Te bezichtigen Dinsdags van halfdrfe tot halfvyf. Aanvaarding b(j de betaling der kooppenningen op 1 Juni a. s. Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemde Notaris, Noordemde 22, alwaar tusschen den dag van veiling en dier» van afslag verhoogingen kunnen worden ge daan tegen genot van één vijfde der ver hoogsom. 2872 30 in het Notarishuis aan den Burg «»[l|| te Leiden, bij opbod op Zaterdag 5 Mei 1894, by afslag op Zaterdag 12 Mei 1894, telkens des avonds te halfacht, ten overstaan van J. F. MEINERS, Notaris te Leiden, van: No. 1. Een WINKELHUIS, waarin de brood bakker^ wordt uitgeoefend, met afzonderlijke BOVENWONING en MELKHUIS, staande en gelegen aan den Nieuwen Ryn, No. 106, op den hoek van en in de Langestraat te Leiden, kadastraal bekend sectie C, nummer 1676, groot 1 are, 22 centiaren. Het Winkelhuis bevat: Winkel, Zijkamer, Bakkerij, waarboven Meelzolder, Keuken, Opkamer met Bedstede en Bergzoldortje. Boven: Voor- en Achter kamer en Slaapkamertje met twee Bedsteden. Verder: Zolder met Meidenkamertje. De kamers zijn behangen, enkele geplafon neerd en de meeste voorzien van Stook plaatsen, Kasten en verdere gemakken. De afzonderlijke Bovenwoning bevat twee Kamers en Keukon met Aanrechtbank. Do kamers zijn behangen en eene er van is ge plafonneerd en heeft een Schoorsteen en tweo Kasten. By dit perceel behoort ook, met uitgang in de Langestraat en toegang naar de Bovenwo ning, een Melkhuis met gemetselden Koelbak. No. 2. Een WINKELHUIS, waarin de Spek- slagery wordt uitgeoefend, met SLACHTHUIS en afzonderlyke BOVENWONING, staande en gelegen aan den Nieuwen Ryn, No. 107, op den hoek van en met uitgang in de Lange straat, te Leiden, en aldaar kadastraal bekend sectie C nummer 613, groot 1 are, 31 cen tiaren. De Benedenwoniug bevat: ruimen Winkel Zykamertje, Alkoof, Binnenkamer, Slaapkamer, Keuken, grooten Kelder en groot Slachthuis met uitgang in de Langestraat en aldaar gemerkt la. De Bovenwoning met iDgang in do Lange» straat No. 1, bevat: Turfzolder!je by de trap, drie Kamers en Keuken, alle aan de Lange straat, en mooie Voorkamer met Alkoof, waarin Luchtkoker, aan den Rynkant. Verder Zolder met twee Slaapkamertjes, waarvan één met drie Bedsteden. De kamers van dit perceel zyn alle be hangen en de meeste voorzien van Stook plaatsen, Kasten en verdere gemakken. No. 3. Een PAKHUIS in de Langestraat No. 2, kadastraal bekend gemeonto Leiden, sectie C, nummer 1184, groot 61 centiaren. Het Pakhuis werd gebruikt voor stalling van vee en heeft twee Zolders. Do perceelen zyn te bezichtigen op Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uren. De Grondlasten bedragen van perceel f 30.90, perceel II f 27.24 en perceel III f 4 91. Aanvaarding by de betaling der kooppen ningen op 30 Juni a. s. Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris, Noord einde 22, alsmede ten kantore van Notaris Mr. J. A. F. COEBERGH, te Leiden. Verhoo gingen kunnen worden gedaan ton kantore van Notaris J F. MEINERS voornoemd, tus schen den dag van veiling en dien van afslag, van 9 tot 3 uren, tegen genot van één vy fde der verhoog8< m. 2774 74,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1894 | | pagina 3