PUNCH I BEERTJE. St-1 mil Visitekaartjes, CATZ OOTZ, W. G. BOELE Senior, IJzim-Sporo-MaaMapft St.-Nicolaasfeest. HENDRIK CONSCIENCE. J.G.VANDEEHE, gOEDE BpiIDlNG P. A. Saroni, Nieuwe Rijn 31. SIGAREN, O. DE BINK, Fransche Korsetten. THEE. - MERK CHINA. QUINA- LAROCHE Orthopedische Rechthouder, GEMAKKELIJK SCnöEISEL, J. P. SASSE, Aalmarkt. bij W. G. BOELE Senior, St.-Nicolaas-Cadeautje BEUZEMAKER Co., THEE GEBRS. SNEL, BELANGRIJKE ATTESTATIE van cEN GENEESHEER Gevestigd als TANDARTS, tijdelijk Heerenstraat 54, I0H. fflULIÉ A.G.zq., Goedkoope Exploitatie. PfiNQPIFNPP Z0tte mon op den 10 -^e Best© en Goedkoopste. 25 JAREN SUCCES Instrumentmaker, Br eestraat 12, BEUZEBAKER Co., Kntepelien .Hol'i'rV's Les Favoris Grande Collection de Mor ALLE DEZE ^ortroffel«k« stuk. HET WERELDBEROEMD Echte Smger-Naaimachines. Naalil|3srapiul@, Hofleverancier, C. J. BOELE ZOON. Normaal-Goederen. Junker Ruh-Kaeheis Specialiteit voor Rapenburg 96. W. SMIT. Systeem Prof. MEIJER. Leonhardt Cl HOLLANDSCHE Op lMii| 3 December e. k. zullet), met het oog op het St.Nicolaasfeoet, de Bestelkaatoreo in de steden, zoowel ale die aan do stations, den geheclen dag geopend xyn voor het aannemen eu ver zenden van bestelgoedcren. De Raad van Administratie, 7333 18 Het Gedolegeerd Lid, r. van Hasselt. Amsterdam, 1 December 1893. 2?U#ch en kurk xijn ttteedê va** stempel tl u. de bleu voorsien. 6629 7 VOOR ONTVANGEN: zeer nette verpakkingen diverse In alle prUccu, BREESTRAAT, LEIDEN. 7300 JS Een doelmatig ZIJN: 7067 17 in fraai Etui, TER DRUKKÈRLTVANT"* Aalmarkt 13. W-. <L> s n> —i V ia VISOHMARKT 13. 2328 17 Amsterdam. TRADE MARK Alom Verkrijgbaar. Prob. 8. v. p. de 8ou- clioo-Thec No. 3 a 1.33 p. Kilo. tn plaatsen, waar onze net verpakte Thoe nog niet verkrijgbaar ie, Wederverkoopers gevraagd op bijzondere, zeer gewenschto voorwaarde. 3327 12 BRONCHITIS reld dan de fcrboatAat geen twij fel dat er goen boter geneesmid del ter wo- is togen den Hout, Keelaandoeningen, onz.. Ie Kcating'e Pastlllon. Elk geneoBbeor zal bet U be vestigen. Gene on- kele Pas- tille vora- cbaft rood» vorlicbting. Indien gij aan hoest lijdende rijt probeert ze slechts óénmaaf, zij zullen U go> as Dezen on zij zijn volstrekt onschadelijk zij bevatten el nu hts oenvoudigo en zuivere zelfstandigheden on op vernuftige wijze gocombinoord. South Part, Cardiff. South Widet, 27 S»pt«m< ber 1893, Tk beu waarlijk zeer gelukkig doze attestatie te zonden ten gunste vun uwe uitmnntonde Postillon tegon don hoost welke ik thans sedert acht jaar in mijne Hospitalen on aan mijne particulier© klant en voorschrijf on ik bob ei mij wol bij bevonden. Ik lijd dikwijls aan cbroniacho Bronchitis en Uwe Pastillon zijn bet oenigo gonoosmiddol dat mij on- niiddelijk verlichting geeft. Hot is daarom dat ik ze op de dringendste wijze aanbeveel aan al diegenen die lijdon aan Catarrh, Bronchitis, hoest en aan onverschillig wolke longaandoening. Uw dienstwillige A. Gajibiki., M. D., L. R. 0. P. L. M., Edinburg. L R. C. S. 5c Ij. M., Edinburg. CfOeneeaheer In dien»! H. U. op Jamaioa, Qeneeaheer rer- bonden aan het Hospitaal tan Choudney, Consulteerend Geneesheer tan het Hospitaal van Dunally, Geneesheer van het Hygiënisch Bureau vanH. U. te Queensland. Het pu bliek wordt verzocht acht to geven op de woordon Keating's Cough Lozenges, gedrukt door het Britsok Gouvornomont op hot roode cachet en zonder do wolken goen oeno doos echt is. Do oitrenaar: Thomaslteatlng, chemist te Londen, lu allo goede Apotheken. 7160 buiten de voormalige Koepoort 7247 10 bij LEIDEN. 37 Werken a. 20 Cents per compleet Werk. Gebrs. E. M. COHEN, to Arnhem en to Nijmegen, exploiteeren tot buitengewoon lagen spotprijs de Meesterwerken van KEN- DRIB. CO]¥dCIBi*CB, do beste oorspron kelijke auteur, naast v. LENNEP, CREMER, BEETS, SCHIMMEL, enz. Flinko, mooie Boeken. Er bestaat in Nederland tot heden geone goed koope uitgave van deze Werken, daar ze nog steeds fiO.— a f 50.— kosten. Thans zijn wij in de gelegenheid deze fraaie, gezochte Boeken voor oud en jong, don beroemden j letterkundigen arbeid van COM8CIKWCB, onder ieders bereik te brengen. Voor eiken leeftijd, voor iedore richting zijn de Boeken van CONSCIENCE te recommandeerende prijs is bespottelijk goedkoop, zoo goedkoop als nog nooit eeno uitgave in Nederland verscheen. 37 Werken voor 7.5© of 2© Cents per compleet Werk. 7330 35 Exemplaren in 4 extra fraaie Pracht banden zijn ineens verkrijgb. voor VU HOI/IC II VIL zenden postwissel. Fr. toezending van uit de Magazijnen van Goed koopo Boeken van Gebrs. E. M. COHEN, to Arnhem en te Nijmegen. Men kan ook bij elk soliod Boekhandelaar in Noderland or op inteekenen of ze bestollen, Verkrijgbaar in pakje» .an 5 one, a 80, 100, 125 en 160 Cts. 45 14 LEIDEN, Wed. L. J. ENGELS, Koorsteeg No. 34. J 46 door HH. Doctoren aanbevolen, voorkomt het voor over loopen en ronde ruggen bij Kinderen en Vol wassenen, ver sterkt de longenen vërruimt de borst 9 a 10 jaar. 14 a 15jaar. 10 12 Dames. 12 „14 Heeren. ƒ3.-. ƒ3.60. Franco na ontv. van postw. 18. VISCHMARKT. 13. 2326 21 Opwekkend, versterkend, koortsverdrijvend, de meest iraohtfge en versterkende KINA WIJN. Aanbevolen door tal van Qeneo9- beeren. Bobrooud mot eere-diploma oh Gon- deo medailles. MET STAAL» zeer aan te beveleh bjj bloedarmoede, bleekzucht, enz. Prijt per Jlacon 1.90, */t Jfacon i. KBAEPELIEN HOLM, Hoflevesancikks, Z£1ST. Depots: bij de Heeren Apothekers te Leidon Garrer en Dykelra; 's-Hago, J. Vissor Zoon, Spuistr.Alfen, L. Varossieau Zn Bodegraven, K. Douwes Dekker, en verder in de bekende Depots. 6998 19 Zooeven is verschonen en voor slechts ƒ0.76 verkrijgbaar gesteld: de nieuwe Favoris, zegge Les Fa /oris, band 14» groot Album met Piano muziek, bevattende 1© fraaie nieuwe stukken, met zorg gekozen en vol afwisseling. ===s===— ceaux choisis pour Piano Mams. B.uiii 14 voor sl. f0.75 bevat: 1. IVANOVICI, Roses d'Orient, Valse. 2. SPERBER, Kosacken-Marsch. 8. EILENBERG, Röve du Bal. 4. GANSCHALS, Aus schoner Zeit. 5. LEONCAVALLO, Der Bajazzo Intermezzo. 6. HEINS, Le Crópuscule. 7. SCHUBERT, Militür Marsch. 8. BOHN, Frisches Grün. 9. GOBBAERTS, Marche des Braves. 10. VOLLSTEDT, Lustige Brüder, Walzer. ken Piano-muziek komen voor in Los Favoris Band 14, en dat kost baar Muziek-Album fraai, duidelijk on cor- reet gedrukt op beet papier, goed en mooi zooals men het van Les Favoris gewoon is koet niet meer dan 15 Stuivers. Verkrijg baar by D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang No. 98, Rotterdamnaar buiten de stad franco op ontvangst van postwissel ad slechts f 4*.V5, waarop te vermelden „Favorli 14". 7327 40 Verkrijgbaar bij apothekers, drogisten en winkeliers in kruidenierswaren en comestibles. Ca verhrijgfbiiar Et-ij utile Grossier» Gedistilleerd ens Café's, ahmede «am «Ie 9tuti4»iB»fcisflctten vac Je RiiflVlmasthticltanpIj „E riut tbiin EJniini". Als Ucwijs vail JEchthcid n« elhe flench voorzie» van osaze gre- deponeerde Eliitiietto. terw ijl kui li era cachet ?c*fcr.igseSd zijn met 13°8Ö CATZ ZOON VAN PEKELA, Groningen. Prachtig St.-Nicolaas-Cadeau. Meer dao I© milllocn fln gibrnlk. Meer dan 300 diploma1» der eerste klasse. Z\jn te Leiden uitsluitend verkrijgbaar: 84. Lange Mare 84. 6684 32 Dc nieuwsle, sterkste en mooiste Parapluie is de fin de siècle, met dunnen ijzeren slok, waarvan de grootste sorteering in eiken prijs voorhanden is in liet Magazijn van PAHAPLMES en WAN DELSTOKKEN van Zeer voordeeligc artikelen voor Sl.-Nicolaas-Cadeaux, tegen lage prijzen, met 10 pCt. korting bij coulante betaling. 7258 36 7000 22 SIGAFtENFABttlEIZ OPRICHTER DER VROEGERE FIRMA: Amsterdam, Viggeyidam en Rem brandtsplein. Rotterdam, Hoogstraat en Wi/jdcmarktsteeg. 's-Gravenhage, Spuistraat. Lelden, Br eestraat. Haarlem, Gfroote Houtstraat. Utrecht, (Jhoorstraat. Groningen, tus8chen de Markten. Kampen. sinrEV. Gevestigd sedert 1847. Gedeponeerd en ingeschreven 2 Nov. 1888. Depots s Schragen. Pur merend. Breda. Ren Melder. 'sSier togen bosch Koog a/d. Zaan. Dordrecht. Corkam. Tlel. Winschoten. Driebergen. Wormerveer. Zaandam. Zutfen. 734 76 Batavia. Semarang. Soerabafa. Kotla-Radfa. Padang. Chrl«tlanla. Kopenhagen. LEIDEN, Tclephoonn. 128. Voorradig eene fraaio collectie van alle actro* matische Tooneel-, Veld- en Marino- kijker», Baro- en Thermometers, Gouden en Zilveren Brillen eu Pin- cenex, Loupen, Leesglacen, Micros copen, enz. 7018 14 2327 1? Gedeponeerd Fabriekmerk Beuzemakeróc Co 15. VISCHMARKT 13. 4# QMst gtioclite annbllivoHde vulkacüola mot Biwi-plnatjcj en Clrealntie-toutel. Hoogst nauwkeurig te regelen uitstekend fabrikant die allo andero kachels ovortroffen doorgoinaLkolijkboid van roEollug, hoogstzorgvuldigo ▼ornikkeling la inr TirueUlleade gteeUe eo vwa, ook al3 aanblijvende be-« kleede vulkaohels bij Junker*Mnh, Ihergfeterlj to Karleruhe, Badon. Grooto bospaiing van kolen. Vorwljdoring van aaoh onalak- kon zonder otof. Het vuurziebt- bnar, zoodal mon er zondor znoeito op kan lettor-. Vor wanning van don vWr. Ult- uiitondoventilatlo.Onmogo- UJk, dat do kachel van b» i- ton glooiend wordt. Scorko walorverdamping, on duo vochtig» «ngtiocdo locht la ti kamcr.Grooto zindol ijkboid. Kt.er dan 50,000 stuks ln gebruik. i?rg?r- l?dere Junker éc nuh-Hochel drangl hel J:rleksmerk en do volle firma der fabriek. Prijscouranten en Getuigschriften gratis en franco. Alleen verkoop JOHs. DEE ZOON, Leidon. Hooigracbl 1214. 5262 27 1986 16 vsc-MbasKvEM'-'.wr-* -E.ref-W!&,VEp;{5ï?6 Stets scharfI Kronentritt unmöglich. Dat olnzlg PraktJ»che flr glatto Fahrbahnon. Prelalisten ond Zeugnleao gratis und franco. Berlin, Schiffbauerdamm 3. 5903 II ""0 LEEST DIT! Aan alle Krankcn. Sedert het. Keizerlyk-Koninklyk gepaten teerde Folta-fiiruis, gekocht b^j den Depot houder JOH. S. I. B. WESSELINGH, to Haar lem, door mi) gedragen wordt, gevoel ik goen Rbeuraatischo en Zenuwpijnen meer in het hoofd, en kan ik eiken lyder het dragen van dit Kruis bijzonder aanbevelen. 6829 37 Mej.Wed J VAN LUNENBURG, Haarlem, geb. W. H. Van Staveren, 19 April 1893. Houtmarkt 15. Alle lijders aan Jicht, Zenuwzwakte, Zwakke Borst, Asthma, Kramp, Lichaamszwakte, Hypo chondrie, Melancholie, Haltkloppingen, Hoofd en KiespijD, Oorsuizingen en Hardhoorigheid of aan andere kwalen, als kenmerken van afneming der levenskracht, moeten altijd het Volta-Kruis dragen volgens voorschrift. Het Keizerl.-Koninklijk gepatenteerde Volta- Kruis met gebruiksaanwijzing kost L en is verkrijgbaar te Leiden bij J. H. DIJK HUIS, Hoogstraat 5. Als kenmerk van echtheid is elke doos ge stempeld met Kaiserl.-Kgl. Patent. Zonder dezen Stempel is het Kruis namaaksel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1893 | | pagina 4