DAGBLAD. N°. 10098. Zaterdag 21 J anuari. A0.1893. (Qcurant wordt dagelijks, met uitzondering van t§on- en feestdagen, uitgegeven. Eerste Blad. LEIDSCH PRIJ8 DEZER COURANT: foor L®rfd®e p*r t nuodtaf 1.10. frtoM poet1.40. llnoodexiyfc* Hommers.0.00. PRIJS DER AD VERTEN TIÉN: v_ Tm 1—0 regel» f 1-05 Ieder® regel meer 0.17}. Qroolere letten n**r pla&tsraimt®. Toor het uiea8se«r»D batten de sud wordt /O.05 berekend. Dit noinmer bestaat uit TWEE Bladen. Leiden, 20 Januari. Heden z\jn aan de universiteit alhier be vorderd tot doctor in de rechtswetenschap: de heer "VV. G. DelBaere, geboren to Schiedam, met academisch proefschrift, get.„De be wijslast by olografische testamenten," en de heer T. W. Juynboll, geboren to Delft, met academisch proefschrift, getiteld: „De hoofd regelen der Sjaficitische leer van het pand recht met een onderzoek naar haar ontstaan en naar haren invloed in Ned. Indië. De heer W. Th. Do Vogel, die gisteren in de geneeskunde promoveerde, verkreeg den hoogsten graad, cum laudë. Heden werd alhier tot arts bevorderd de heer H. Beidt en toegelaten voor het eerste gedeelte van het arts-examen de heer A. W. Van der Velde. In de vergadering van hot departement Leiden der Maatschappij tot Nut van "t Al gemeen trad gisteravond als spreker op de lieer D. Stigter, mot het onderwerp „vraag en aanbod", welke twee zaken hy beschouwde in verband met den tegenwoordigen maat- schappelijken toestand en den toestand zooals die volgens hem moest zijn. De producten van don arbeid moesten volgens hem beter verdeeld worden, ook wat het landbouw bedrijf betreft, waarvan nu het leeuwendeel den landheer ten goede komt, en waardoor do pachter in een bedroevenden toestand bljjft vorkeeron. Door den tegenwoordigen hoogst gebrekkigen onderlingen toestand laton vraag en aanbod veel te wenschen over, ja, deze zelfs werken er toe mede om den toestand nog ongelukkiger te maken. Spreker gaf enkele zijner denkbeelden aan de hand, volgens welke, naar zyn inzien, verbetering zou te verkrijgen zijn, en betoogde dat de Regeoring, ook wat vraag en aanbod betreft, wettelijke regelen moest vaststellen. Niettegenstaande voor deze vergadering ge-, legenheid tot introductie was opengesteld, was ze toch zeer slecht bezocht. De oud kapitein ter zee A. J. baron Van Geen, waterschout te Amsterdam, deelt aan het „Hbl." omtrent den door het „Vad." be sproken gouden beker nog mede, dat Tromp zulk een huldeblijk niet ontvangen had.Cornelis Tromp toch was ten govolge van het voorge vallene in den slag by Duinkerken op 3 Aug. 1666 van zyne hoedanigheid als luit. admiraal van de Arustcrd imsclie admiraliteit ontzet en vervangen door den luit admiraal Willem Joseph Van Ghendfc. De drie bekers werden, volgens den hoer Van Geen, geschonken aan De Ruyter als opperbevelhebber, aan Van Ghendt als bevel hebber van het eskader, dat den tocht had volbracht, en aan den ruwaard Cornelis De Witt, als govolmachtigde van de Algemeene Staten. „De beker van De Witt zegt de heer v. G. was in 1859 nog in het bezit van mr. H. P. Hoog, te Dordrecht, als gehuwd met Marie De Witt, laatste afstammelinge uit hot geslacht van Do Wilt, terwijl de beker, die aan Van Ghendt geschonken werd, in 1795 of 1796, by gelegenheid van de gedwongen opbrengst van het gemunte goud en zilver, door een der leden van de familie Van Schwartzenberg, die meende dat zulk een gedenkteeken vry van de heffing moest zijn, uit wrevel ver trapt en vernield werd." Wy kunnon hieraan nog toevoegen, dat de beker van De Witt by eene der laatste Leidsche maskerades nog dienst gedaan heeft om daaruit aan een der studenten, die Do Witt voorstelde, den eerewyn aan te bieden ten huize van wylen den heer W. Hoog, die toen woonde Rapenburg hoek Grosnhazengracht, daar deze toon, als afstammeling van De Witt, nog in het bezit van den beker was. Uit het voorloopig verslag der Eerste Kamer omtrent het hoofdstuk binnenlandsche zaken der Staatsbegrooting blykt dat werd aangedrongen op eene betere grensregeling tusschen sommige gemeenten, o. a te Amster dam en to Leiden. Aangenomen is bet beroep by de Herv. gem. te Katwyk aan Zee door ds. C. B. Oort- huys, prod, te 's-Gravenhago. Behalve het zevental hoogleeraren, in een vorig bericht genoemd, zjjn nog benoemd tot leden van don „Raad van Advies" by het wereld godsdiensten-congres te Chicago de heeren Bavinck en Wielenga, docenten aan do theol. school te Kampen. Men meldt uit BennobroekDe heer M. Van der Eist, oud-wethouder en lid van den Raad dezer gemeente, is gisternacht in den hoogen ouderdom van byna 87 jaren overleden. In gemelde betrekkingen wydde hy godurende een zeer lang tydvak zyne beste krachten aan de gemeentebelangen. By koninkiyk besluit is, in plaats van wylen mr. M. A. Kluppel, tot mede bewind voerder over het door Maartje Jacobsdr. Van den Hoorn, wed. van Pieter Lammortzn. Fortuyn, gesticht fonds to Alkmaar benoemd jhr. mr. P. Van Foreost. te Heiloo. Aan Iwan Braunstein, geb. te Wipperfürth, vergunning verleend de geneeskunst uit te oefenen op Nederl. zeeschepen, mot uitzon dering van oorlogsvaartuigen, onder voor waarde dat hy de wettelyke bepalingen omtrent de uitoefening der geneeskunst in Nederland stiptelyk nakome. Benoemd by het wapen der koninkiyke marechaussee, bij de derde divisie, tot luit.- kol., de majoor M. A. Diekhof, commandant der divisie. Benoemd tot directeur van het postkantoor te Soest E. Gerritsen, thans directeur van het postkantoor to Raalto. Aan J. v. d. Laan, apotheker te Rotterdam, als lid eener commissie tot opleiding van apothekersbedienden, tot wederopzegging, ver gunning verleend, om aan personen, die wenschen opgeleid te worden voor het examen voor apothekersbediende, lager ouderwys te geven, zonder daarvoor eenige geldelyko be looning te genieten. Gemengd Nieu wm. Heden was hot ons vergund de nieuwe bierbof telary met daaraan verbonden proeflokaal Langebrug 71, hoek Pieterskerk- koorsteeg, in oogenschouw te nemen. Hoewel de gevel zich voorloopig door niets van een gewoon winkelhuis onderscheidt, wordt men by hot binnenkomen getroffen door de netheid on practiscb© inrichting der bierbottelary en het oud-Hollandsche gezellig voorkomen van het proeflokaal. De inwendige verbouwing, welke in onge veer zes weken onder de erkend uitstekende leiding van den architect den heer H. J. Jesse plaats had, strekt dezen opnieuw tot alle eer, terwijl een woord van lof toekomt aan den heer Sirag, aannemer alhier, voor de uitvoering van het timmerwerk. Het workelyk fraaie decoratiefschilderwerk, uitgevoerd door de firma Van Dam, met het behang, geleverd door de firma Van Bemmel, biedt, met de verschillende toepasselijke, aardige zinspreuken en de wapens van onder scheiden ambachten, het oog aangename af wisseling, terwyi de firma De Vries en Stevens gas- en duinwaterleidingen en de firma Van der Kaay de cementwerken aanbrachten. Allois zóó ingericht, dat reinheid en zin dclykheid niets te wenschen overlaten. Het bier wordt in de nieuwe inrichting geheel volgens dc eischen der hygiëne be handeld de flesscben worden steeds met gekookt duinwater gespoel J, terwyl dc bieren in het proeflokaal onder koolzuurdruk getapt worden. Wy wenschen den heer G. S. Popp, die in 1889 zyne bierbottelary in de Diefsteeg vestigde en zijne cliontcele daar steeds zag uitbreiden, in zyne nieuwe inrichting veel succes. Hed ennamiddag viel een kind van ongeveer zes jaren uit een raam (derde verdieping) van een perceel aan do Langebrug alhier, naby de Papengracht. Het ongelukkige kind, dat zich natuurlyk bezeerd had, werd ingedragen in hot „Höpital wallon." De uitslag van den kegel we d- stryd, uitgeschreven door de vereeniging „La Force" alhier, is als volgt: In den corps-wedstryd werd de 1ste prijs behaald door de vereeniging „Hard gaat ie", te Haarlem, met 281 punten; de 2de prys door „Recht naar 't doel, ie Rotterdam, met 277; 3de prys door „Regiment", te Rotterdam, met 263; 4de prys „Door oefenicg sterk", te Leiden, met 249; 5de prys door „Onder ons", te 's-Hage, met 2476de prys door „M. O. M.", te Haarlem, met 240 punten. Den lsten Eereprys in dien wedstryd ver wierf de heer Tabben, met 70 punten; den 2den ee.-eprys de heer P. Van Wyk, met 69 punten; terwyl de consolatieprys voor het minst aantal punten zonder poedel behaald werd door den heer A. Gortman, met 46 punten. De nieuwelingsprys (zilveren medaille), uit geloofd voor die vereeniging, welke nog nooit een prys gewonnen had, werd behaald door de vereeniging „Door oefening sterk" te Leiden. In den extra corps-wedstrijd tusschen de zes prijswinnende vereenigingen werd de prys (groote gouden medaille) behaald door de ver eeniging „Door oefening sterk", alhier, mot 272 punten. In den personeelen wedstryd werd de lste prys behaald door den heer Seelig, te Den Haag, met 78 punten2do prys door den heer Wenmakers, te Rotterdam, met 75 punten 3de pr(js door den heer Mortons, te Rotter dam, met 73 punten, 4de prijs door den heer Richards, te 's-Hage, met 72 punten. De heer De la Vietta, te 's-Hage, verwierf den conso- latieprijs met 52 puntenterwyl in dezen wedstryd de negenprys werd behaald door den heer Wonmakers, te Rotterdam, met 5 negens. In den wedstryd op de vrye baan is de eerste prys behaald door den heer H. Lomme- laars, alhier, met 81 punten; 2de prys den heer Knaap, te Dordrecht, met 79 punten; 3de prys den heer Henri Coster, alhier, met 79 punten 4de prys den heer N. Boesie, alhier, met 79 punten; 5de pr\1s den heer Lindenhof, alhier, met 78 punten6de prys den heer Hatting, alhier, met 77 punten; 7de prys den heer C. J. Coster, alhier, met 77 punten; 8ste pry's den heer Herm. Coster, alhier, met 77 punten; 9do prys den heer K. Fink, te Rotterdam, met 75 punten; 10de prys den heer N. v. d. Wilk, alhier, met 75 punten; 11de prijs den heer B Brinkman, te Haarlem, met 75 punten. Consolatieprys door den heer J. Van der Wilk, alhier, met 29 punten. Nog werd eene zilveren medaille voor het hoogst aantal punten in 5 seriekaarten of 50 worpen behaald door den heer Knaap, te Dordrecht, met 378 punten, en de negenprys door den heer Lindenhof met 5 negens. Ten gevolge van het gisteren in den vooravond gevallen regentje, geraakte het ruige, zanderige laagje van do bevroren sneeuwlaag, waardoor de straten glad weiden, maar toen dit later op den avond begon op j te drogen, werd het nog gladder eu hier en daar zelfs gevaarlijk om te loopen, vooral j by de bruggen, welke weldra opnieuw met zand worden bestrooid. Hedenmiddag ver- I toonde do stad eveneens nog vele glinsterende j straten, welke het loopen moeilyk maakten en waardoor ook nog menigeen van de beenen ging. Van ongelukken hebben we echter niets vernomen. Later op den dag was de dooi zóó sterk, dat sommige straten op modderpoelen geleken. Tegen den avond scheen het weer te gaan vriezen. Een goed vooruitzicht De hardrijderijen op schaatsen zyn nog aan de orde van den dag. Gisteren had er eene plaats op het Papemeer, te Zoeter- woude, waaraan 31 personen deelnamen. Het inleggeld bedroeg 50 cents. De prys was f 12, de eerste premie f 6, de tweede 4 en de derde f 2. De prys viel na hovigen stryd ten deel aan J. De Jong Wz.; do preraiën werden successievelyk gewonnen door P. Van Ryn Hz., G. Velthuizen en M. Van Stein. Het plan bestond alvorens het ging dooion, Maandag a. s. op de Noord A eene hardry dery op "schaat sen voor behoeftigen te doen plaats hebben, met levensmiddelen tot pryzen. Men schryft ons uit Oegstgeest: Tot het welslagen van den op 18 dezer alhier gehouden wedstryd op schaatsen voor behoeftigen moet den Raad dezer gemeente een woord van lof en dank worden gebracht, daar deze de betrekkelyke commissie door bet verleenen eener subsidie van f 75 in staat heeft gesteld het door haar beoogde doel naar behooren te doen bereiken. De to Oogstgeest opgerichte IJsclub „Oegstgeest" is reeds gisteronbegon nen met aan het doel, vervat in ait. 1 van het reglement, le beantwoorden, door onder andere de Haarleramertrekvaart berydbaar te maken. Gistermorgen toch zyn eenige werkliedc-n aan het werk gez6t van af het Wannondorhek tot de voormalige Marepoort. De ingevallen dooi heeft natuurlyk verder werken onmoge lijk gemaakt. Het doel dor club is dus „werkverschaffing," in die gemeente eene ysbaan te doen maken- voor schaatsenryders en eeno voor sleden (en wanneer de kas het toelaat, het houden van hardry dery en). Do Vereeniging (tellende thans ruim 60 leden) bestaat uit leden, donateurs en donatrices. Het bestuur bestaat uit de heerenA. J. Van Hoeken J.Jzn., voorzitter; G. Zeestraten, 2de voorzitter; A. Blankestyn, secretaris; A. Mulder, 2de secretaris; G. Lubbe, penning meester; J. C. Spaargaren, C Duivenvoorde, J. A. De Rooy, J. Verhoef J.Wz., J. P. Driessen en W. A. Couvóe, allen commis sarissen. Door don plaatsvervangenden districts-veearts D. A. De Jong, te Oudshoorn, is voor de tweede maal mond- en klauwzeer geconstateerd by vee, toebehoorende aan den landbouwer W. Wiltenburg, te Ter-Aar. De wedstryd op schaatsen op het Kagermeer, uitgeschreven door eene tot dit doel gevormde commissie, verwierf er veel belangstelling. Ruim f 100 werd er tot dit doel byeenge- bracht, hetgeen oeno vry aanzieniyke som mag hoeten voor eon klein gedeelte der ge meente Alkemade. Deze f 100 werd omgezet in bons voor levensmiddelen of kieedingstuk- ken, naar verkiezing. Te halftien ving de wedstryd aan op de irr kourigen toestand zynde met vlaggen versierde baan. Zes en zestig ryders hadden zich aan gemeld, waaronder eenige jongelui, die voor weduwen of bejaarden reden. Do heeren P. Bakker, L. Hulsbos on J. Van Nieuwkoop verkregen den prys en delsteen 2de premie. Te halftwee dos namiddags Yiflg de bard- rydery aan om gcldpryzen. 24 ryders, waar onder zeer goode, haddon zich doen inschrij ven. Dat er mooie ritten te zien zouden zyn, beweerden hondorden toeschouwers, die aan wezig waren. Na vinnigen 6tr(jd verwierf ook nu do heer P. Bakker, van Oad-Ade, den lsten prys. Do heeren K. Van der Geest en G. Bakker verkregen de lste en 2de premie To halfvyf was alles afgeloopen en koorde een ieder voldaan huiswaarts. Een woord van lof komt der Commissie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1893 | | pagina 1