STOUT $OOTZ, American fataal Trust Company. POLITIEZAKEN. HET NIEUWS VAN DEN DAG. Firma C.KOOTKER, Van VoUenhoven's DE BAAN IS HEDENAVOND GEOPEND SOIIiËK MUS1CALE. J1 Stoomtram HAASLEM LEIDEN" Iimlm nor TeefcenonflerwBs, Petroleumkachels, Versterkend. - Verwarmend. LEIDSCHE IJSCLUB. E.J. J. W. WIERDA, Chavannes Roüandet, irauwi HOT Zee-Assurantiën, uao 9 Leidsche Schouwburg. l'ereenigde Rottcrdamsche Tooneelisteu, Aanvang te ACHT uren. Abonneert U op Nieuwe Rijn 16. Let vooral op het Etiket. I. P. RIEDEL, Boommark!. Reservefonds 34,000 f 85,000, Inschrijving op Goud-Obligatiën -BRANDERS en -LAMPEN Aalmarkt 25. Telephoonnummer 128. Openbare Verhuring Fabrikant yan Verduurzaamde Levensmiddelen, No. 1. Vrij goede Congo 85 Cts. |- No. 2. Goede Congo100 No. 3. Zeer goede geurige Congo 120 H. J. JUNG, Noordeinde 49. Kantoorboekhandel BREESTRAAT 52. Kantoorboeken en Kantoorbehoeften, Houtverkooping, Aeenten der Stoom vaartmartwhappfl .Nederland". Zoowel voor passage-bespreking als verzending van goederen. DIRECTIE: LE GRAS HASPELS. Zondag 8 Januari 1893: Buitengewone Voorstelling. Beroemd Blijspel in 4 Bedrijven, naar het Duitsch (Die Goldne Spinne) van FRANZ VON SCHÖNTHAN, door SORANUS. PRIJZEN DER PLAATSEN Loges ƒ1.35, Baignoire ft—Parterre f«.14, Galerij JHU. Aboonés kunnen over hun plaatsen beschikken tot Zaterdag 7 Januari a. s. Plaatsen kunnen eiken werkdag van 10 tot 4 uren besproken worden bij de Bureeliste, Papengracht 23, en op den Speeldag aan den Schouwburg van 12 tot 2 uren, a 10 Cents extra per plaats. 78 29 Het meest gelezen Dagblad. DAGÉLIJKSCHE OPLAGE 37000 EXPL. Ter kennismaking kan men dit Blad gedu rende eenige dagen gratis toegezonden krijgen. Hoofdagentschap voor Leiden en Omstreken 42 19 Is In deze tyden stellig DE MEEST GEZONDE DRANK. Hoofdagent te Leiden Hf Eenlg vertegenwoordiger voor Lelden en (Instreken. 712 20 TELEPHOONNÜMMER 122. HOEST. ASTHI/lft bronchitis Talrijke certificaten van Geneesheeren bewij zen dat geen enkel geneesmiddel zoo heilzaam werkt ter bestrijding dezer kwalen als de K E AT ING S nop ST- PASTIL L ETi Eene enkele Pastille brengt reeds verlichting aan. Zy bevatten geen Opium, noch Morphine, noch ee ïig ander sterk-werkend bestanddeel en kunnen door de zwakste gestellen verdragen worden. Het publiek gelieve vooral te lotton op de woorden: Heating's Congh Lozenges,door liet Engelsche gouvernementop het roode cachet afgedrukt en zonder hetwelk niet óóne doos echt is. De Fabrikant: THOMAS EEATIXG, Chemist te Londen. Depot te Rotterdam bij F. E. VAN SAN TEN KOLFF. 6625 23 ook voor IViet-Leden ad Cents. Donderdagnamiddag- te twee uren: HAFtnFtlJDEHIJ VA.1V 1PA.FIEN, (Heer en Dame, hetzij leden of zoons en dochters van leden, geen Kinderen), om FRAAIË PRIJZEN en PREMIÈX. Aanmelding tot Donderdag te één uur aan de Bestuurstent. 83 40 HET BESTUUR. Moet zooder bijvoeging van ander gedistilleerd gebruikt worden. Verkrijgbaar door het geheele Rijk by alle Grossiers en Wijnhandelaren en aan de buffetten der My. „E. PLURIBUS UNUM". De aan de fabriek getapte flesschen, zoomede de kurken, zijn voorzien van den naam der firma. 82 34 waarop gefourneerd 60 pCt. of 309,000 ƒ750,000 Red. Courant. belegd in Obligation der Stad New-York, ingoschreven ten name der American National President Trust Company. A. VAX VALKENBURG. 5#> 300,004» 350,000 (gedekt door onderpand), rentende 5 pCt. en deelende In de winst, in stukken groot 400 in Goud of f 1000 Ned. Courant. Het aandeel In dc winst, over 1892 alt te keeren aan de reeds geplaatste Duizend Obligation, bedraagt S.06 ƒ30.1» per Obligatie of 3 pCt. en ls betaalbaar op 1 Februari a. s. ten kantore der 4MOCI4TIt>tlSS.l te Amsterdam en te Spokane. De Obllgatlën zjjn aflosbaar a 103 pCt. In 1911. De Inschrijving op bovengenoemde Obligation is opengesteld tot den koers van 100 pCt. en loopende rente van af 1 Augustus jl. tot 4 Januari e. k., op Dinsdag ÏO Januari e. Ir., van ÏO uren des voormiddags tot des namiddags A uren, ten kantore van de Heeren: te Amsterdam Van Sprano Dekker. Arnhem F. H. Jt R. Fockema. BredaIngen Housz Zoon. n DelftVan der Mandele Zonen. Deventer. G. Vermeer Johz Dordrecht Otto De Kat Zoon. Gouda Montijn Co. Groningen MrflVANViERssENTRip&feith. HaarlemHollandsche Crediet- en De- positobank Mees Ritsema. 's-Gravenhage Schuurman De Bas. Harlingen Y.O Faber& VanderWoude. 's-Hertogenbosch Wed. Joh. f. VanRijcke- vorsel Zoon. te Leeuwarden A. Bloembergen Zonen. Leidon deLKID6CHEBANKVEREENIGING Maastricht. Hering Vrijthofp Co. Middelburg J. A. Zip Van Teylingen. Nieuwediep p. Groen Zoon. Nijmegen Maas Waalsche Bank Knep- pers Co. RotterdamP. J. Minderop. ff Sneek Brunings Ten Kate. Utrecht. A. J. Loran Zoon. VonlooP. J. Berger. Winschoten G. J. A. E. Groeketeld. Zutfen L. H. De Bas Co. Zwolle Bulsman Gratama Co. By wie Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten verkrygbaar zyn. De stortingen kunnen geschieden op eiken werkdag van at' den 13den tot en met den 16den Janna* I e. k., ten Kantore der Associatie-Cassa, tegen afgifte der origineele Obligation. 76 08 Amsterdam, 3 Januari 1893. Zeer laag tarief voor Bestelgoederen. Onverschillig over welk gedeelte van den Tramweg het vervoer plaats heeft Per zending van 5 Kilogram of minder gewicht 1® Cents. Van elke 25 Kilogram of onderdeel daarboven wordt per zending berekend5 Cents. Zendingen tot een gewicht van 200 Kilogram worden als bestelgoed aangenomen. Lichte goederen van grooten omvang, zooals Meubelen en dergelijken, worden berekend naar het dubbele gewicht. 5940 32 LANGEBRUG 10a. Door bijzondere omstandigheden genood zaakt, moet ik mjjn Leerlingen verzoeken de Lessen eerst a. s. Maandag aan te vangen. 81 9 W. J. L4NPE. Oreyiü hton's zyn do Soliedste, Duurzaamste en Veiligste. 7961 10 op Donderdag 12 Januari 1893, des morgens te 11 uren, in het Koffiehuis „de Zwaan", te Bynsburg, ten verzoeke van den Hoer A. UITTENBOGAARD, van Circa 8 hectaren, 25 aren, of 5845 oudo roeden best BOUWLAND, genaamd „Frederlksoord",onder O egst goes t, aan denLeiderweg, naby Ryneburg. Inlöper- ceelen. Circa 86 aren of 600 oude roeden best BOUWLAND, genaamd „de Tuin", ge legen alsvoren. In 2 perceelen. 79 21 Circa 1 hectare, 6 aren of 740 oude roeden best BOUWLA1VB, gelegen aan den Galg, onder Rijnsburg. In 2 perceelen. Voor 5 Jaren, ingegaan Kerstmis j.l. Breeder by biljetten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris L. A^ T. BINXEXDIJK, te Xoordwyk. 1, HEEREN GRACHT 67, recommandeert zijne extra fjjne qualiteit Mehtldpadsocp, per liter blik ƒ1.50 n Vi n n n 0.80 n n n 0.45 Chrlstmaa-Fadding por blik 1.80 „0.90 7853 13 DA.MES! Eene proefneming met de Theeën van[ Otlo Boelofs A Zoonen zal U overtuigen p dat deze de beste en geurigste zyn. Uwe R byzondere aandacht worde gevestigd op Per K.G. I en meerdere soorten. Uitvoerige prijscouranten 1 steeds voorhanden. Aanbevelend, 7679 15 Voorhandeneene groote sorteering in alle genres. Extrahniëering wordt in den kortst mogel lijken t(jd uitgevoerd. 36 lf ten overstaan van Mr. D. YAN RIESSEïj Notaris te Katwyk, op Dinsdag 10 Januail 1893, des morgens te 10 uren, te Oegstl geest, in het Koffiehuis van den Heer D| ROOIJ, van verschillende party en Esse hen! Elzen- en Wilgen-Hakhout, beneverf eenige lichte Sparren, alles zich bevii| dende op Endegeest, Rhyngeest Bloemhof. Van af 2 Januari a. s, genummerd 1 bezichtigen. Betaaldag by solido borgstelling 5 Augij tus 1893. 7997 Liidkn, ter Boekdrukkerij van A. W. SUTHOFF.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1893 | | pagina 4