K. VIJLBRIEF, PRIMA. Muziekhandel van T. H. IJTSM A, Breestraat 156. Likdoorn Tinctuur, Stoomtram HAARLEM-LEIDEN. H. I. JUNG, Noordeinde 49. TULRE6DLEEB-KACHELS, Levering en Plaatsing van BJlectr. Schellen, Spreekhuizen, Telephoons, enz., enz. A. VAN HIG-TEFIENHaarlemmerstraat 221. JAS- HENNESY Co., Co«;uac. HUM F, A. DAM k ZOOS, Goedkoopst Adres Pot- of Kookkachels. M. Lawaai kli N. K. SWEfvlER. Mare 56. Encre Mathieu Plessy. DIENSTBODE. K.e ukenmeid, Hotel „Sport", NIEUWSTRAAT 33. Van af heden!!! (JERNER Co. Maarsmansstecg 7. Spaansche Cognac, ftiva Rubio Co., Xerez. F. G. MASTENBROEK. Breestraat 79, lichte Ajmerikaansohe der Coöperatieve Fonndri Co., Rochester, i\.-Y. M. LANGEZAAL ZOON. Een Btiem Wordt gevraagd, Tweede Meid. Dienstbode Keukenmeid. Prima COGNAC. P. J. WEYERMANS. Van der Lith's Nederlandsch Oost-indië, De 8peciartT-Catalojjus, bevattende ruim 4000 nummers Muziek, is verzonden en gratis verkrijgbaar F'euilleton. Odd alleen maakt niet gelukkig. 5717 10 Eonig Depothoudors voor Leiden en Omstreken 1 8 van 0446 11 GESLEPEN Flacon, mot Penseel en Hermetische Sluiting, CENTS, doef Likdoorns, Fcltknobbckca Wrut- ten spoedig verdwijnen. Teleplioonnunimer 166. Wederverkoopers Rabat. 5617 13 Lenigste I* istT. die altijd goed biyft en immer zwart. Zoowel voor gewoon als voor kopiëerschrift. Inlichtingen etc. bfi den Sub- Agent A. J. "DifiOJSN B'.Jzn., Slaarlem- cmerstraaf. 3205 7 Mevrouw WlËUINGil, Oude Singel 242, vraagt eene flinke 6830 4 WORDT GEVRAAGD, met 1 Februari: eene flinke, fatsoenlijke R.-K. Zonder goede getuigen onnoodïg zich aan te melden. 6803 7 Adres: J. BB. 'SlIJtlOII, Botermarkt 16. BOTERMARKT 1». TELEPHOONNÜMMF.R 205. Diners van 57 uren. Nette Logeerkamers. Uitstekend Ontbijt. 5S8F" ECHT Hbm. PILSENER. Zendt Eten uit in alle prijzen, in zindelijke, met water verwarmde bussen. Aanbevelend, EB. N. DUYftER. 4570 11 Magazijn van Noten, Mali., Eiken en geschilderde Meubelen, Stoelen, Talels, spiegels, enz. 5629 9 LAGE PRIJZEN. OPRUIMING der overgeblevene Pfli'oleum-I.ampt s lieljreK Tnumph-Lampen, mot 30 procent korting. A jaar UarnntJc. 6737 10 Zeer laag tarief voer Bestelgoecleren. Onverschillig over welk gedeelte van den Tramweg het vervoer plaats heeft: Per zending van 5 Kilogram of minder gewicht fO Cents. Van elke 25 Kilogram of onderdeel daarboven wordt per zending berekend5 Cents. Zendingen tot een gewicht van 200 Kilogram worden als bestelgoed aangenomen. Lichte goederen van groeten omvang, zooals Meubelen en dergelijken, worden berekend naar liet dubbele gewicht. 5940 32 Gouden Medaille Wereld-Tentoonstelling Parijs 1S8Ï). Deze Cognac wordt gefabriceerd van de fijnste witte wij non nil Xerez. Detailverkoop bij den Heer a f 1.80 per origineele flesch on a ƒ0.95 per originoelo l/% flesch. MODDERMAN, 12 A HTEVËLT A Co. 6390 20 GEDEPONEERD Leiden, 18 October 1892. AfiflAMAA vwwwvvv MMMmMtMNMHttMIMtNNNtMtHINtMNHW Deze seuriyre vi1/a-Cents-Sig-aai- is voor Leiden uitsluitend 2 2 verkrijgbaar m het Sigaren-Magazijn van 67G9 20 Agenten voor Leiden en Omstreken: G380 22 Fabrieksprijzen. Levering met garantie. vcrEoreu, omtrek Hooigracht of Haven. Tegen belooning terug te bezorgen aan het Bureel van dit Blad. 6840 5 om met primo Februaii in dienst to troden, in een jong gezineen fatsoenlijk fluiten- meisje, P. G., dat genegen is in Amsterdam te dienen. Netjes in 'f werk en grted koken zyn hoofdvereischten. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan to melden. Brieven franco „Huize Bijdorp", Oegstgeest. 6839 9 Gevraagd, terstondeene Tweede Meld, P. G., dio goed kan mazen, naaien, stoppen en Tafeldienen, boven do 20 jaar. Hooigracht No. 38. 6841 G Ten spoedigste gevraagd voor ïtooillmlp of voor vast: oeno fatsoenlijke als Meid-Allecu, die koken en werken kan. Adres: Kaiserstraat 38. 6835 6 Om dadelijk of 15 November in dienst te treden, GEVRAAGD: eene Keukenmeid, goed kunnende koken, van goede getuigen voorzien en genegen huiswerk te verrichten, P. G. Adres met franco brievon of in persoon aan Mevrouw tl. VAN VEEST VAST WOVEN, 2do Van-den-Boschstraat No. 22, 's Gravenhage. 6833 10 van 1.35, ƒ1.55, ƒ1.85 per flesch. Verkrijgbaar by niet minder dan drie fles- achen by 6829 8 Haarlcmmerstr. 48, Leiden. Pas verschenen de eerste aflevering van bi-seliroven cn afgebeeld voor het Slcderlandache volk. TWEEDE, GEHEEL OMGEWERKTE DI1ÜK. Met 32 platen in lichtdruk en kleurendruk. Compleet in 16 afleveringen a V(jf en r.evenllg Cents by inteekening. Proefaflevering met uitgebreid prospectus by alle solide boekhandelaren verkrijgbaar. Uitgave van E. J. MILL, te Leiden. 6838 13 G50 20 166) Zy was bijzonder kalm en gelaten, maar een traan, welke in haar oog opwelde, zoido my hoe diep zy het ongeluk gevoelde, dat plotseling do familie getroffen had, en dat zy met eene by zulk een jong meisje wezen lijk bewonderenswaardige zielskracht trachtte hare gewone kalmte te bewaren. Ook mevrouw Von Ostornau zat aan hot bod van don zieke; ook zy wilde my be danken, maar kon dit niet, daar zy in tranon uitbarstteLize volgde hare mama uit de kamer, toen de heer Von Osternau, met bevende stem, doch uitdrukkelijk zeide, dat hij mij alleen wilde sproken. Ik nam plaats aan zijn bed en greop de hand, welko hij my toereikte. „Hot zal spoedig alles gedaan zyn", lis pelde hy nauwelijks hoorbaar, en ik moest mij diep over hem buigen om te kunnen verstaan hetgeen by zeide. „Ik heb nog sloclits eenigo uren te leven, maar ik wil niet scheiden, zonder minstens u, mfin trou wen vriend, de vreoselyke verdenking mode te dealen, welke my hot sterven zoo zwaar maakt. Buig u nog dieper over my heen, S'orting; gij alleen moet het hooren! De brand in het slot is aangestoken door de vermetele hand van een dief, die daardoor de ontdekking van zyn diefstal hoeft willen verhinderen, en deze nietswaardige dief en brandstichter is. myn neef Albrecht." Ik trad verschrikt terug. Was by my in don vorigen nacht ook reeds meermalen dezelfde verdenking opgekomen, ik had die onderdrukt. Thans werd zy echter onbewim peld uitgesproken door een man, die steeds de waarheid zeide, door een storvende. De heer Von Osternau wenkte my myn oor nog dichtor by zyn mond te brengen. „Ik wil niet dat eon hoestaanval, welke my misschien don dood brengen zou, my zal onderbreken", vervolgde hy; „daarom spreek ik zoo zacht. U moet alles weten, daar ik op uwo vriendschap vertrouw. Een menseh, die in staat is diefstal en brandstichting te plegen, beeft voor ernstiger misdaden ook niet terug. U moot over Fritsje waken; ik stol myn zoon onder uwe hoede. Wilt gy my beloven voor hem oen zoo trouwen vriend te zyn als u dat voor my geweest zyt?" Ik beloofde dat met tranen in de oogen, het hart klopte my van inwendige onrust, toon ik don voortreflfelyken man, die zoo ziek on zwak was, toch zoo gelaten zag in het ongeluk, dat hem getroffen had. Hy zweeg geruimen tyd; een korte, maar zware aanval van hoest dreef hom daartoe. Na afloop daar van wenkte hij my andermaal zoo dicht mogeiyk by hem te komen en vervolgde de heer Von Osternau: „Gy zult vernemen op welke gronden de zware verdenking rust, welke ik daar zooeven heb uitgesproken. Reeds voor eenige maan den is op een nacht uit myn schryfbureau, door een dief, die In het bezit van den nacht- sleutel moet geweest zyn, eene beduidende som golds ontstolen en reeds toenmaals koes terde ik de verdenking, dat myn neef Albrecht dien diefstal begaan had. Ik liet het slot van myn bureau veranderen en een kunst- slot zou my, naar ik vermoedde, voor een tweeden diefstal vrywaren. Buitendien bleef nu iedere nacht de deur tusschen myne zit- en slaapkamer geopendik meende thans volkomen zeker te zyn en in dat geloof ver- keerende, sloot ik gisteravond het geld, dat door u was medegebracht, in myn schrijf bureau, vormeenende dat het daar zoo veilig mogelyk geborgen was. Eer ik mij gisteravond te bed begaf ik was zeer vermoeid overtuigde ik my nog maals dat zoowel myn bureau als de zich daarin bevindende yzeren geldkist goed ge sloten waren; de sleutelring, waaraan zich ook de sleutels van het bureau en de geld kist bevonden, legde ik op het kleine tafeltje, dat naast myn bed stond, en van daar uit kon ik door de geopende deur myn bureau zien. Ik sliep vast in, maar ontwaakte plot seling, na een langen, vasten slaap. Eon ver stikkende rook vulde de kamer; zy maakte my byna bewusteloos. Ik sprong uit bed en riep myne vrouw, die thans ook eerst uit haren diepen slaap ontwaakte. Er is brand in het kasteel; dat was myne eerste gedachte; en de tweede, dat in mjjn schryf bureau mijn gozamenlyk roerend vermogen, het kapitaal, dat do toe komst mtyner dochter moest verzekeren, ge borgen lag. Met trotseering van ieder gevaar trachtte ik dit te redden. Ik greep naar myn sleutelring, maar liet kleine tafeltje was leeg. Toen schoot my, zoo snel als een bliksemstraal, eene gedachte door het hoofd. Een dief, en ik wist welke dief, liad zich gedurende myn vasten slaap toegang tot myne kamer verschaft en de «leutels gestolen l (Wordt vervolgd.) Leiden, ter Boekdrukker^ van A. W. SIJTHOFF.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1892 | | pagina 6