ff: BON! Om uit te knippen! FRITS REUTER, ülllloen- J. VAN NOUHÜYS, N°. 10036, Woensdag O November A®. 1892. (Deze (Courant wordt dagelijks, met uitzondering van (Zon- en feestdagen, uitgegeven. Tweede Blad. P. LOÏÏWEBSE: 1°. J. P. SVVEEL1N0K, De Orgelmaker van Amsterdam. 2°. Worstelen en Ontkomen. 3°. Hoe Willem advocaat werd. 4°. Bestevaer Tromp. Cognac fin Bois. Lcidschc Zangvereniging. Goedkoope lieste Blauwen. PAULs. PEEREBOOM, Eene nette Weduwe Agent Rott. Lloyd en IM.-Am. .Stoomvaart-Maatsch"- PIANINO'S. ORGELS. H. DE NIE Jr., Rapenburg 75. eene Zaak in Melk, Boter, Kaas en Eieren. De Complete LEI I)SCII DAGBLAD. PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden per 8 maanden1.10. Franco per post1.40. Afzonderlijke NommersB 0.05. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 1—6 regels ƒ1.05. Iedere regel meer 0.17$. Grootere lettere naar plaatsruimte. Voor het incasseeren buiton de stad wordt ƒ0.05 berekend. KOLONIËN. BATAVIA, 1-7 October. Uit Atjeh ontvangt do „Deli-Crt." de vol gende particaliere correspondentie, dd. Kotta- Radja, 27 September: Sedert eenige dagen heeft de bende van Tengkoe Mat Amin op de loer gelegen by Lamdjamoe en kregen wy de vorige week het bericht, dat de brutaliteit van den vyand zoo ver zou gaan, om een aanval op die ver sterking te doen. Dat bericht werd echter niet bewaarheid. "Wel houdt de vyand zich bezig met bet opwerpen van eene aarden borstwering op =b 400 meters van genoemde bonting, mot eene vuurlyn van 30 meters. Op den avond van den 24sten dezer rukte ter observatie van den omtrek eene patrouille uit Lamdjamoe, onder commando van den lsten luitenant der infanterie Doerrleben. Nog niet ver van de benting verwyderd, stiet zy op eene hinderlaag van Atjehers, die, goed gedekt, op korten afstand een flink salvo op den komenden troep losbrandde, met het ongelukkig gevolg, dat de 1ste luitenant Doerr leben met twee kogelwonden neerzeeg en een Boegineesch fuselier zwaar werd verwond. Ge noemde luitenant, door de zware verwonding niet kunnende opstaan, liet zich door een onderofficier ondersteunen en gaf zulke goede commando's, dat de vyand voor onze welge richte salvo's het hazenpad koos, mot achter lating van twee dooden en eenige wapenen. Op don volgenden dag werden nog twee doode Atjehers in de struiken gevonden. De gewonden werden nog gedurende dien nacht per extra trein naar het hospitaal ver voerd. Omtrent de verwonding van den luite nant Doerrleben, verneemt het „Bat. Nbl." uit een schreven uit Atjeh, dat een kogel uit de borst of liever onder den linker schouder -is uitgesneden, doch dat het den doctoren nog niet mocht gelukken, den in den buik gedrongen kogel te verwyderen. De kansen op levensbehoud van den zich zoo kranig gehouden hebbenden officier ston den overigens gelukkig zeer goed; ook die van den aan hand, arm, hoofd, borst en buik verwonden Boegineeschen fuselier stonden gunstig. Volgens latero berichten hebben de Atjehers, behalve de twee gevonden gesneuvelden, nog twee dooden gehad, die door hen meegeno men zijn. Aan do „Atjohsche Courant" van 28 Sept. is het volgende ontleend: Op den 24sten des namiddags beschoot de vyand do werkers aan de ceintuurbaan tus- schen Lamreng en Lambaroe. Twee Chineesche koelies werden daarbij gewond. Eéne in hinderlaag liggende brigade mare chaussees schoot gistermorgen, tusschen Lampeneroet en Ketapang Doea, een smok kelaar, genaamd Sihim, afkomstig van de Kampong Lampoedaja, dood. Eene poging om het lijk weg te halen mis lukte door het hevige vuur van den vyand, zoodat eerst gisteravond eene andere brigade marechaussees er in slaagde, het lyk van daar naar Ketapang Doea te vervoeren. De op den 20sten dezer van Lamdjamoe naar den vijand gedroste dwangarbeider heeft zich eergisteravond omstreeks 7 uren vrij willig by den commandant van genoemden post aangemeld. Gedurende zijn uitstapje by den vyand heeft hy geen goed onthaal gehad. De man werd zes dagen lang te Kroeng Raba door Toekoe Oemar opgesloten en toen hy met eenige volgelingen van dien rooverhoofdman op hin derlaag by Lamdjamoe word gezonden, be taalde hy de genoten gastvrijheid door een der by hem liggende Atjehers een rentjong in het hart te steken, de donderbus af te nemen en een anderen man, die in zyne nabijheid was, mot de donderbus een slag op het hoofd te geven, waarna hy wel vol daan met donderbus en rentjong naar Lamd jamoe liep en behouden aankwam. Verder werd bericht dat door Toekoe Oemar eene klacht tegen dien dwangarbeider by den magistraat is ingediend, wegens manslag en het stelen van eene donderbus. In dezelfde courant van den lsten October komt het volgende berieht voor: Men schryft ons uit Segli: Onze benteng wordt nu en dan beschoten, voornamelijk uit Kotta Trieng. By kampong Kramat heeft de vyand zich in hinderlaag gesteld om de passergangers te molesteeren. Eenige Chineezen, die daar langs kwamen, werden door hen aangevallen één werd afgemaakt en een ander zwaar ver wond. Eene patrouille uit de benteng derwaarts gezonden, kon de kwaadwilligen niet vatten, daar zy na den aanval onmiddellijk wegliepen. Toekoe Nja Bintang, die, volgens bericht door Pedireezen aangevallen buiten Kroeng Tjoet, dood moest zyn, is slechts zwaar ge wond en tot heden nog niet overleden. De 1ste luitenant Doerrleben is herstellende en geheel buiten gevaar. De vyand toonde in de laatste dagen veel bedrijvigheid, voornamelijk te Kaloet. De post Lamreng, de werkers en de trams werden van daaruit beschoten.Wy hebben daarby geene verliezen gehad. Hedenmorgen omstreeks 5 uren zyn van Kotta Radja uitgerukt naar Lambaroe twee compagnieën infanterie, een detachement mi neurs met dynamiet en 100 dwangarbeiders, om van daar eene compagnie infanterie en eene brigade marechaussees, die naar Kaloet zyn gemarcheerd, te ondersteunen. De verrassing of inname van Kaloet is echter niet gelukt. De vyand heeft zich daar zóó goed versterkt, dat de troepen het ge vecht hebben afgebroken, om niet meer ver liezen te hebben dan wy reeds hadden. INGEZONDEN. Bede om boeken! Toen de volksleeszaal, nu reeds een jaar bestaande, eonigen tyd aan tal van arbeiders eene nuttige en verheffende ontspanning had aangeboden, bleek aanstonds, dat een gebrek haar aankleefde, dat men aantreft by de meeste middelen tot verbetering van het lot der werkende klassenDiegenen, die het meest ontwikkeld waren, die door deelneming aan werkliedenvereenigingen b. v. reeds blyken gaven nog een ander leven te bezitten dan hot dierlyke, zy maakten van deze inrichting ruimschoots gebruik, maar.de fabrieks arbeider bleef weg. In de vorige week nu is in eene wyk der stad, waar dat deel der bevolking in groote massa's zyn eentonig bestaan voortsleept, een bibliotheekje opgericht met het oogmerk lectuur te verschaffen kosteloos natuur- lyk aan de kinderen der fabrieksarbei ders. Het bleek echter al spoedig dat de kinderboeken ook voor de ouders aantrekke lyke stof inhielden: binnen enkele dagen waren de 150 deelen en deeltjes, waarover men kon beschikken, uitgeleend. Indien er niet spoedig hulp komt, moeten honderden, die daar storm loopen, biddend om wat onschuldig genot, afgewezen worden. Is dit noodig? Zijn er niet even zoovelen in deze stad, die nog uit hunne kinderjaren boeken hebben van Van Lennep, Aimard, Andersen, Grimm e. a. of prentenboekjes, die hun kin deren reeds beginnen te vervelen? Voor de bezitters onnutte zaken, zoo gewenscht voor wie ze nog niet konden lezen. Wy zyn overtuigd dat aan dit verzoek door honderden zal worden voldaan en spreken de hoop uit, dat b. v. by mr. S. R. Steinmotz, Oude Singel 92, of mr. Anton Van Gyn tal van boeken zullen worden bezorgd. Mr. S. J. Enthoven. De ondergeteekende beveelt deze zaak ten dringendste aan. Leiden, 7 Nov. '92. Dr. H. G. Hagen. Geveilde peroeelen. Gehouden verkooping aan den Burg alhier, op 5 November 1892, ten overstaan van W. F. Kaiser, notaris te Leiden: Het huis te Leiden, Langebrug 36, niet verkocht; het pakhuis, Bakkersteeg 9, naby den Vliot, kooper de heer I. v. d. Kamp, voor f 540. Goed voor de navolgende werken van ad 2.5 Cents per Deel. Leiden, Nov. 1892. Bovenstaande premie kan afgehaald worden aan het Bureel Leidsch Dagblad, Doezastraat No. 1, op Woensdag No vember, van des morgens negen tot des namiddags zes uren, zoolang de voorraad strekt. Kilt deeltje I* genummerd op den titel vóór het voorbericht en neemt dus aan dc verloting deel der zes NlhUelcn Ilcmonfolr-Iloi loges met Ketting. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY lampen, verbeterd systeem, in nieuwe modellen ontvangen. Gevaar voor ontploffing, zelfs bij omvallen der lamp, absoluut uitgesloten. 6850 10 J. L. CREIJGHTOtf. Aal markt 25. Telephoonn. 128. f 1.40 de Liter. De COGNAC FIN BOIS van de Soctitt Anonume, door het geheole land om nare goede hoedanigheden gunstig bekend, wordt geleverd in verzeceldo bemande flosschen van 5 Liter inbond, voorxien van het attest, van Dr.P. F. van HAMEL ROOS. Verkrijgbaar bij: J. P. SASSE, Conflseur-Patis- 8ler, Aalmarkt. aw (Directeur de Heer 6846 9 Th. ENDERLE), ÏIEPETITÏE op Donderdag lO Sov., in de Zaal Noordeinde, 's avonds balfaeht. Aanmelding voor het Lidmaatschap schrif- teiyk bij den Secretaris, Vreewyk, Vliet 284. IN LOSSING: puike Blauwen, zonder ziek, ad ÏO Cents per vijfkop en /'1.6O per mud, verkrygbaar by Ifcercrigraclit 136. Vrouwesteeg 0. NB. Nog voorhanden puike «Iabi men en Drielingen. 6849 11 wenscht met iemand in relatie te treden, die over f 400 kan beschikken, om te zamon hare zaak voort te zetten. Brieven aan het Bureel v. d Blad onder No. 6831. G WEST-HAVENSTRAAT 2. zorgt voor Passage naar IndiC, Amerika en de Kaap. Expediteur en in Assurantiën. 2677 9 Groote keuze Instrumenten tot zeer lage pryzen voorhanden. Anicrlkaansche Orgels, 2-spel, Koppe ling en Vox Humana, 18© Gla. Pianino's van af 6© Gld. 6844 13 Repareer en. Stemmen. Verhuren. Ruilen. fc=>D H id C23 o 11. LANGEZAiL ft ZOON, Hooigracht I Telephoonnummer j 6447 15 'i'o 's Hage ter overneming aangeboden: Br. onder No. 2151 Adv.-Bur. A. HACK, Den Haag. 6847 5 met 300 Inlaten. Alle werken van Prils Keuter, Proza en Poëzie, uitgegeven met toestemming van Mevr. Wed. FRITS REUTER, opnieuw bewerkt door G. VELDERMAN en B. TER IIAAR Bzn Geïllustreerd met 300 l>lafen. Groet for- n-tri»iiiiiiriiMini< i maat, in eon rijken Pi aclitband, voor don spotprys van f41.75. Deze groote Uitgaaf mot 3©© Platen omvat alles van Frlts Keuter, zoowel Proza als Poözie, dus ook llatmc 71 fitte, De Reis naar België. Kor.der Dak, enz., enz. Te bekomen by D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, te Rotterdam, en verder alom franco na ontvangst Postwissel van slechts ƒ4.75, waarop vermeld: FKIT8 KEUTER, 0834 24

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1892 | | pagina 5