J. Ml DER STOK, NiOTToüwJloi-iTaMMt Gratis Tombola HOOFDPRIJZEN. ADVERTENTIÈN. Leidsche IJsclub. Verkrijgbaar Aardappelenprovisie. VEFtMIST, Piano- en Orgel-önderwys. NON PLUS ULTRAT HH. Fabrikanten, Slagers, Aannemers, enz.! KOOREMAN, Oude R(jii 51, DONKERSTEEG 4. Eiken Maandag aanvul ling van nieuwe HOOFDPRIJ ZEN. 6743 20 10°% Gemeenteraad Tan IJsse. Zitting van den 7den Nov. Tegenwoordig al de leden. Voorzitter: de Burgemeester. De vergadering geopend zijnde, worden do notu len der vonge vergadering gelezen en onveranderd goedgekenid. De Voorzitter doet mededeeÜDg vzd a Proces-verbaal van op den leden October plaate gebad hebbende opneming der boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger, waaruit blijkt dat op dion dati m in kaa was 2324.811/,, terwyl de boeksn en bescheiden in orde waren. b Missive van HH. God. 8taten dezer provincie, houdende terugzending van hot goedgekourd Sup pletoir Kohier van den Hoofd. Omslag. Beide stukken aangonomen voor kennisgeving. Voorts leest do Voorzitter een adres van het Kerkbestuur dor Ntderl.-Herv. Gemeonte, verzoe kende te voorzien in eene voldoende afwatering van hot Hofje, aan don Broekweg alhier. Op vooratel van den Voorzitter wordt beelotea aan bet voornoemde Kerkbestuur te kennen te geven dat voor het oogenblik niet aan het verzoek kan worden voldaan, doch dat bjj eete te verwachten algemeene rioleering er op zal worden gelet. Alsnu brengt de Voorzitter ter tafel de Begroo- ting van het Burgerl. Armbestuur voor 1893. Wordt met algemeoDe stemmen vastgesteld in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van ƒ789 54tyj. Tbans komt aan do orde de behandeling der Gemeentebegrooting, dienstjaar 1893. Overgaando tot do behandeling der uitgaven, leest de Voorzitter twee adressen: één vaD het hoofd der school den heer W. Viseer, houdende verzoek om verhooging zijner jaarwedde, en één, onderteekend door 68 iDgezefconeD. tot hetzelfde doel. Na eone zeer breedvoerige diacu-sio wordt met 4 tegen 3 stemmon (die van do hecren Huyg, Wolff en Biggelj besloten do jaarweddo van het hoofd der school met ƒ200 te verhoogen, met dien verotande evenwel, dat over 1893 slechts eene vermoordering van ƒ100 zal genoten worden en eerst in 1894 de volle verbooging van ƒ200. Op voorstel van dou Voorzitter wordt vorder be sloten aan Ged. Staten reor te stellen, behoudens de Koninklijke goodkeuring, het traktement van den Gemeente OntvaDger met 100 te verhoogen, in te gann met 1 Jannari 1893. B\j de behandeling der ontvangsten w\jst de Voor zitter met hot oog op de bovenstaande traktemente- verboogingen op do noo ïzakelijkheid om meerdore middelen tot dokkisg te bekomen. 8pr. atelt voor over te gaan tot verhooging van den Hoof 1. Ocnslac. Wordt beaJolea, behoudens de Koninkigk* goed- kounDg, den Hootfd. Omslag op te voersn tot een m&ximüm van ƒ3000. Op de vraag van den Voorzitter of neg één der leden iets heeft voor to stellen, komt de heer dr. Van .Ewijk WttTig op een in eene vorige vergadering door hem gedaan voorstel tot het maken van een nieuwe pomp. Spr. zegt dat hot water der fcbans bestaande pomp door hem is onderzocht en het gebleken is, dat dit ondrinkbaar is. Tevens ia door spr. het wfcler onderzocht van een pnt achter het Raadhui* ea is gebleken dat dit zeer goed dnokbaar is. Spr. stelt derhalve voor oono nieuwe pomp to makes, zoodanig, dat bet laatst bedoelde water aladan zou kunnen worden gebruikt. Niets meer aan de orde zijnde, slnit de Voor zitter do vergadering. Heden overleed, na een langdurig lyden, onze geliefde oudste Dochter en Zuster ANTJE JOHANNA, ten huize van haren Oom I. I. VAN DUUREN, in den ouderdom van 39 jaar. Uit aller naam, Mevr. Wed. G. A. VAN DE ROEMER, Van Sweden. Leiden, 20 October 1892. Algemeene kennisgeving. Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst. 6836 11 Heden overleed, te 's-Gravenhage, onze ge liefde Schoonvader Mr. C. H. B. BOOT, Oud- Lid van den Raad van State. A. C. VREEDE. J. G. A. VREEDE VAN Oostbrzke. 5 November 1892. 6821 6 Heden overleed, na eene korte ongesteld heid, te Woubrugge, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader GERRIT FRANQOIS VROMANS, in den ouderdom van btfna 68 jaren. A. VROMANS. M. J. VROMANS-Laman. Leiderdorp, bij Spanjaardsbrug No. 88a, 6 November 1892. 6837 9 Heden overleed, tot onzo diepe droefheid, onze innig geliefde Vader, de Heer HENRI JEAN WUILLEMIN, in den ouderdom van ruim 85 jaren. Lbiden, Uit aller naam, 7 Nov. 1892. H. E. L. WUILLEMIN. Ondergeteekendeti betuigen hunnen harte- ïyken dank voor de talrijke bewjjzen van belangstelling, gedurende de laatste weken ondervonden. 6832 5 H. J. J. LABREE en Echtgenoote. Voor de talryke bewijzen van belangstel ling, ondervonden by het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader JACOB!* ADRIAN US JOHANNES VER- HAAFF,' fcituigen wtf onzen harteiyken dank. Uit aller naam, J. J. VERHAAFF. Haarlemmerstraat 211. 6845 8 Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen ge liefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot vader den Heer B. STIJGER, betuigen wy onzen harteiyken dank. Mede namens do Familie, Wed. B. STIJGER Van der Zeeuw. Leiden, 8 November 1892. 6843 8 Allen, die iets tevorderea hebben van den Heer W. TEBEft, Haarlemmerstraat 122, worden verzocht hunne rekaalBfea ten spoedigste in te zenden bij den Boekban delaar P. SOMERWIL. 6853 6 Aan de Leden wordt kennis gegeven dat heden een aanvang is gemaakt met het ont vangen der ltlplema'*, met vriendelijk verzoek door dadelijke betaling de inning der gelden te vergemakkelijken. De lijst tot het nemen van Dames- en Kinderkaarton wordt tegelijkertijd aange boden, zoodat men wordt verzocht reeds nu van gedachten te wisselen over het getal, dat men wenscht te nemen. Zy, die lid wenschen te worden dezer Vor- eeniging 2.50 en f 1.— entróena opening der ijsbaan 2.— entree) gelieven daarvan kennis te geven aan 6856 18 G. HENRI SIJTHOFF, Secretaris. Versche GBLAttMTH, f 1.4# per kilo. Wordt ook op aanvraag franco thuisbezorgd. G. •X1HBWATBK, voorheen W. B. A. VAN HARTEVELT, Veehouder en Molkverkooper, 6851 8 Haagsche Trekvaart, bij Leiden. Heden in lossing verschillende soorten van puike Wlateraardoppelee, als: JAM MEN ƒ2.— tot f2.25, BLAUWEN a fl.OO tot f 1.9# per mud. 6848 8 Monsters te bekomen bij Firuia X. M. FONTEIN A ZONEN. Vrijdag: een Bankbiljet van Honderd Ralden, vermoedelijk op de Veemarkt, De vinder, die het terugbezorgt, zal eooe belooning genieten aan bet Bureel van Politie. 6855 6 Ondergeteekende geeft tegen frO Cents per les Plano- en Orgel*Onderwijs. Aanbevelend, 6854 6 VA.W OER MFIJBE, Levendaal 82, GROOTE AFSLAG van zalvere witte Suiker, per 5 ons 25 Ctsbij 5 8 minder, met 10 8 nog minder, bjj J. r. d. WAALS Az., 6852 7 Kalvermarkt No. 2. VOOR 5362 10 is het goedkoopste adres by 2da Huis v. d. Hooigracht. Van HEDEN af tot en met 39 NOVEMBER aanstaande: HET VELE MOOIE Prijiscourant der Elïècten van de Amsterdamsche Beurs:. Vor. Laag- Hoog 1 Vor. Laag Hoog- koe». ato. 8 te. pCt. koers. ste. ate. AMSTERDAM, 8 Nov Peru, 1870 gereg. 6 Staatsfondsen. dito 1872 gereg. 6 ■s Med., Cert N. W.B. 2Va 80 80 ifa Uruguay Rep. 1888. 6 31% 35 dito dito S 95% 96% dito onbepaald. 6 dito dito 9% 101% 101% Venezuela,Ob 1881. 4 36% 36% dito dito 9*1» 101% 101% Prov. on Sted. Leaning. dito ObLAm.Synd.SVa 100% Amat, Obllg. 1886. S 59 Bolgië, Obllg. S% 97 OW 'a-Grav. Leen. 1886. 3®/t 99% dito dito 2% Leidon, 188991. 3' 99 DultachLBijkal.18909 86% 8H*Z Rotterdam, 1886. 3®/« 99% - dlbo dito 1891 3 86% 86% ütrocht, Sted. 1886 3®/» 99% Uong..ObL Papier. 5 &i% 84% Ind. cn Fin. ondem. dito GoodL 1876 6 99% 98% Nederl. N. Afr. H.-V.A. 117% dito dito 1681 88. 4 ^4^a Amsterd. Bank And. 164 dito L. Good 1888. 4®fc Amst. Hyp. Bk. Pb. 4Va dito dito 1889. 4% 102 dito dito dito 4 101% 99 dito In Ztlvar 85% 8óAtg dito dito dito 3"a Italië, ObL 18M9L f 86% ArnbJPandbrJL-B. 4'/, 101 ■^jto CXtmABeavi watenr, Ot>l. In p_ 83% dito dito dito 4 100% - 81% 81% Cnlt.-My.VoratL AandL 90% 168 90% dito dito In Zllv. 8 80% 80% ^a dito dito Pref. dito 168% dito dito dit* 31% 80% dito dito Wlnataand 18% a9 dito dito In G. 4 97 Roll. Hyp.-Bk. Pb. 4®/( 101% Polen, Obllg. 1844. 4 89% dito dito 4 101 101 PortO. 1863,84.SpoUn.t 24% 24% V, dito dito 3 Va 101 dito 1888 89.4Vipotm.t 33ifc 34% Rot Int. Cr. k H.Vor. A. 88 dito Tibakemon. 4Va 71% 71% Koloniale Bank Axnd. 91% 91% Prnlaa,OtHtL1890. 3 85% K. N. Pakkotv. Mij. dito. 99 99 dito dito 1891. 3 86% Ned. Rank Aand. 215 Bumenic3U-Amort. 6 dito HaDdolm. Aand. 137% 133% BuaL. ObL L. 1829. S 107% dito dito Cert. 138 181% OertInscbr.6aa.'64. 8 66 dito dito reac. 5 156% 136% Obl.OoaterL2e8erle 8 6li>iS N.-I. Handb. AantL 96% 97 dito dito 3o Serie. 8 61^a dito dito Obllg. 6 dito 1880 geconsol. 4 91% dito dito dito 4 98% 98% dito 1889 b() Rotb. 4 91% dito Landb. M. Ob. 5 107% 107% dito 1889 90 H. A Co. 4 91% Noord. H Bk. Pand. 4 100% dltolS90bOB.3e ultg.4 Kotlerd. Bank Aand. 123% 123 dito 4de uitgifte. 4 dito Hyp.-Bk. Pb. 4>/a 102% dito Leen. 18C7G9.4 96% 96Jfc dito dito dito 4 101% dito dito 18S9. 8 64% dito dito dito 3'/a 99% 99% dito in Goud 1883. 6 98% 93% Stoomv, Ncderl. Axnd. 101% dito dito 1884 8 97% 97% Riikabank Aandeel 149% Spanje. Perpet. Sch. 4 69% dito Cert. Adm. Auisd. dito Ol'l. B. 1876 2 Rubl.Pandb. H-B-i"/, 93% 93% dito dito Perp.1882 4 66% Amorlka.C. L. G.C. 7 Turkse, G.G1.1890.4 71% 71% dito MaxweU. Obl. 6 Douane-Obl. 18866 33% Peruv. Corp. C. T. A. 12!\a 41% Leening 1888. 6 8S% dito dito v. P. A. 41% Gee Leening serie D. 21% 21% Spoorwegleenlngen. dito dito O. 21% 93% Ned., Holl.IJz Aand. 106 106 E«ypte.Ob. L. 1878. 4 98% 21% dito dito Obllg. 3 92% 92% dito pref. Lng. 1890 3% 93 dito dito dito 3®/a 1Ö0 ÏOU Z.-Af. Rep. ObL 1875 6 Fxpl. St.-Spw. Aand. 111% Mexico. Obllg 1890. 6 81 dito Leen. 1SS7 ObL 3"« 99% 99% dito Snb6ld.-Bond. 6 46% 46% dito dito 1S70.5 Ar>t. Rep. 1880/87. 6 69 NeJ. Cent. Sp. Aand. 31% Bn-'.llê,Leen.1883. 4»'» 72% dito Intl. Spw. Aand. 160% 160% :.:o L. InG 1879 4V»' 82% dito R.-Sp.l. 1200 3Va dito 1888 4®/» 72®/^ 72 dito dito jflOOSV» dito 1889 4 66% 66% dito dito 1870 6 Coi.imbla.Obl.lS73. 4'/« 21% dito Z.-Af. Spw. Cbl. 5 Ecuador, Obl. 1805. I 17% - lUlic-,3.1897 89 AE. 3 52% pCt. Italië,Vlet. Era. Ob. 3 West81cll.8pwm Ob.ö Zuld-Itallë.Spw. Ob.3 Oo8tCDr.,Fr-0.8p.Ad. dito dito Obllg. 3 dito dito 9eEm.3 dito dito 10e Em. 3 Elia.8p.(Glsela) Ad. 6 dito S.Bobo]db. 4 Polen,Wara.-We*nen A. difej Actions de Jool8. dito dito Obllg. 4 dito 7e S. ge^. O. 4 Port.,K.Tr.-Afr.lcH.6 dito Port. Sp.-Mta. 4"t Rael-.GrjB.-M Aand. 6 dO. Act.d« JOaUdAHO*. dito 6r.8p.M 0bL 4®* dito dito 1861 4 dito dito 1888 4 dito dito 1831 3 Dsltlscbe Sp. Atad. 3 Breat-Qrajewo Obl. 6 Fastowo Sp -My. d. 6 Iwang.-Doiubr. dito 5 K.-Chjrk.-Azow g 4 dito dito Rio. I Loaowo.-Bew. Obl. 6 Mosk.-Jarosl. Obl. 5 dito Prlorlt.dlto 5 Moscow-Kurak. do. 4 Mosk.-Smol. dito 5 Orel-Vltobsk. Aoud.5 dito dito dito 6 dito dito Obllg. 6 Potl-Tiills dito 5 dito dito G Trxnsc.Spwm Obl. 3 Wladlkawkas.Obl.. 4 Zuid-W e?t-Sp Aand. 5 dito dito <*lt j dito 5 Zweden, Noorw. Ob.3 Amerika, Coutr. Pao. A. dito dilo Obllg. 6 Ceut.P.Cal.Or.ObL 5 dlioSerlB 1-3SGJ 6 Cbea ObioSouLleH. 6 Chic A Erie le Hyp. Ob. Cblc.N W. Pref CLt.a. Cert lo Hyp. 7 v JowaMIdl.Obl. 8 Mad. Ext. dito 7 Menominee do. 7 N -W. Dnlondo. 7 ,Wln.8L-Peter do 7 Soutb-W. Obl. 7 Dcnv.-P.lo-Gr. O. t. A. do. do. Pref. i'i and D.-Rlo-Gr., Obl7 DerMoln.Fort leH. 4 dito dito Ext. .4 Ilinols CerL v. A. do. Obllg. In goud 4 Vor. koers. 58% 96J< 65 81 76 91 116% 143 93 66 43 43% 121% 65 93% 93% 90% 74 62% 100% 65 96% 92% 81% 101 103% 81 86% 103% 101% 101 103 103% 102% 73% 87^ 67% 67% 17% 2S% 100% 106 105% 103% lOO^tf 140% 121% 122 132^ 132 183% 133% 113% 16% 61% 116% 101% 100% Laag ste. 66 115% 92% 43 121% W% 93% 90% 73% 100% 103% 101 103% 74 17% 23% lOo^t 10-0 105% 103% 1ÖJ% Hoog Vor. Laag Hooj ste. pC't. koers. ste. 8 tt). Illlnolt.LeasL.SLOt. 4 91% Ml^a. Kans. A T. 0. van gew. A. ex. 2e H. ObL 14% dltoC.v.4 pCt.Pref And. 25% dito le Byp. Obllg.. 4 73% 78% dito 2e dit* dito. 45% 46% Bt.P.M. A M.C.T.Aand. dito dito Obl. 7 107% dito dito Gec. 6 116 dito dito 2e H. 6 116 dit* Ment. Oentr. 6 111% dit* dito C. v. dito 40% 40% 56 dito dit* ObHg. 6 10ÓJ6 1 dito Obl. 1* goud 6 100% 100% i BraxIKé, Sf. 1886. 4Va 67% 122 I Canadtaa Pao. C. v. A. 86 85% Venezuela.Oarea Bailw. ANav.leHvp. 6 14% 14% dito F. M.M. ObL 6 27% 26% 27 Pr*mie4e*ning*n. Nod., Stad Amsterd. 3 107% 107% dito dito dtto 8 U2% 112% dito Am.K.-M.C.v.A. 103 dito Botterdam 3 1CH% - dito Gem -CredleL 8 103 102% N -H.Ver.Wltte KralsA. 69% 68% dito Pal. v. Volk* 18C7 120 119 120 dito dito dito 1869 2.92ft 2.91 2.92 I België, 8. Antw.'87. 2®/a 93% 98% dito Brnsael '80. 1% 97% 98 Hong.. Staatal. 1870. 124 1 Ungar.Hypotb.-Bk. 4 106 Stuhlw. Spoorweg. 4 104 117 Italië ,R Kr. Aand. 90 10-4 Oostenr.; Stl. 1854. 4 117% 117% dito dito 1860. 6 113% dito dito 1864. 157 i Credlt-Austaltl858. 160% K.K.OostB.C. AnJt. 3 95% 8tad Ween on 1874. 137% BusL, Sla-*.'al. 1864. 6 140 139% - 29% dito 1866. 6 Servië Stuxtaleon.8 129% 76 2 1 Spanje, S. Madr.'63. 3 37% 37®^ *- Turkse.Spoorwegl. 3 22% 221 ia Zwttserl. St. Geneve 3 99% Amor. P. Kao. 1-860.000. 45 li Diversen. Cert. Ver. A. Spwf. lo 8. 84 dito dito 2e 39% Vg. Am. Hyp.Spwf.ObL 102% le Ned. Tr.Goud.-MU jL 72% 100% Coupon no ter-ring tolg ens opgave tan de Coupon Ma kfloor i. Oostenrijk, Papierf di'o Zilver2^' 4 Diverse Hijksmark Russen Goud Roebels dl!o In Zilveren Roebels Am?rii.aan«che Goud Dollara -«leuning pCt. Prolongatie 2% a 3 pCt. t.*»! i 1.16 2.16 Leiden, ter Boekdrukkerij van A. W. SIJTHOFF.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1892 | | pagina 4