Burgerlijke Stand ran Leiden. op aarde nog gezien; beider innige wensch, beider ideaal is verwezenlijkt geworden. Opgetogen van blijdschap kwam hy terug en met van vreugde glinsterende oogen, dikwyis beneveld door de talryke tranen, die telkens en telkens te voorschijn kwamen, vertelde hjj mü, boe zijn broer hem van het station had afgehaald, hoe hij hem terstond had herkend, boe zij elkander in de armen waren gevallen, hoe lief dat ze daar allen voor hem waren geweest, enz., enz. En nu zal je toch wel zeker moe zijn, niet waar .ouwe"? vroeg ik hem. Ja dat wel, mijnheer; 't is een heel iets voor zoo'n ouwen man. Weet je wat, Wuillemin, je moet nu maar stilletjes biyven leven; je hebt vrienden ge noeg, die je zeker wel een handje willen helpen; voor zoo'n braven kerel als jy, zie je, daar doet men gaarne iets voor. Neen neen, dat nooit, mijnheer; zoolang als de ouwe nog kan loopen, wil hy zyn brood en dat voor z\jn kinderen zelf ver dienen; van giften leven, onderhouden worden, dat nooit, mynheer, dat nooit, antwoordde mij oe fiere, trotsche grysaard. En Wuillemin heeft gewerkt, hy heeft gezwoegd tot den laatsten ademtocht. Een oud, braaf soldaat, een sympathieke figuur is heengegaan. Eenvoudig, nederig was zyn levensbaan, maar groot, hoog was de achting en eerbied, die hy alom genoot.) Hijzelf is niet meer, maar de herinneiing aan hem zal blyven bestaan. Mr. Clovis. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur I Op de agenda voor de aanstaande vergade ring van den gemeenteraad komt voor een voorstel van B. en Ws. om aan den hoofd opzichter der gemeentewerken P. G. Lancel eene „toelage" te verleenen. Hoe nu? By de behandeling der gemeente- begrooting werd al het mogelijke gedaan om het eindcyfer niet op te voeren; posten van betrekkelijk gering bedrag werden niet toe gestaan, omdat men ze niet noodig achtte. De torenwachter zag zich bijna van zyne betrekking beroofd, omdat het niet lyden kon en thans wordt, naar ik met zekerheid ver neem, voorgesteld aan den hoofdopzichter een 300 cadeau te geven, omdat hy enkele maanden zonder hoofd is geweest, ofschoon de vorige gemeente-architect de stad onzer inwoning nog menigmaal heeft bezocht. Ik vind dat voorstel ontijdig en onnoodig. Ontydig, omdat men zou afwijken van het eenmaal ingenomen standpunt om niet uitte geven daar, alwaar dit niet strikt noodig blijkt. Bovendien komt het my ook zonderling voor, dat, nu nog niet verschenen is het antwoord op het uitgebrachte rapport omtrent de Gehoorzaal, iemand extra wordt beloond, die, zooals zijn titel het aanduidt, heeft kun nen zien en zeker wist, dat de zaken met liepen, zooals het behoorde. Ware hy toen een goed hoofdopzichter en met „loffelijken ijver" werkzaam geweest, de toelage zou zeker niet ontydig geweest zyn. Maar ik vind ook daarom de „toelage" onnoodig, omdat het traktement, verhoogd met onvoorziene inkomsten, ruimschoots vol doende is en by eventueele oproeping tal van sollicitanten en vele goede zich zouden aanmelden. Myn dank voor de afgestane ruimte, M. de R. Met hoogachting teeken ik Leiden, Uw Dr. 8 November 1892. S. BUITENLAND. Frankrijk. Een telegram van den gouverneur uit Porto-Novo (Dahomey) meldt, dat kolonel Dodds den 2den het fort Muako by Kana na wanhopigen tegenstand heeft genomen. Den volgenden ochtend te vijf uren trok de geheele macht der Dahomeyanen op en viel de kolonne aan, welke de aanvallers na een gevecht van vier uren op de vlucht joeg. In beide gevechten bedroegen de verliezen der Franschen zeven dooden, waaronder 4 officieren. Volgens een ander telegram bedraagt het aantal van hen, die sneuvelden of aan ver schillenden ziekte stierven sedert het begin van de expeditie 151. - Gisteren werd door een persoon, die zich op de tribune der Kamer bevond, een pak brochures betrekkelyk het Panama-kanaal in de zaal geworpen. De bedoelde persoon werd onmiddellyk in hechtenis genomen. België. In eene byeenkomst te Brussel der „Jeunes gardes catholiques" van alie katholieke ver- eenigingen des lands, heeft de heer Woeste, het hoofd der rechterzyde, aangekondigd, dat in de nieuwe kieswet het capaciteiten-stelsel zal worden opgenomen. Hy zeide verder, dat eene wyziging der kiesdistricten binnen korten tyd te verwachten was. De „Patriote" heeft een buitengewoon nummer doen aanplakken, waarin eveneens wordt verklaard, dat de Kamers het algemeen kiesrecht zullen aannemen met eene beperking ten aanzien van capaciteiten en woning. Het blad noodigt de bevolking uit, heden tydens het voorbijtrekken van den stoet te roepen: „leve de Koning 1" De koning heeft by de gisteren gehouden zitting van den Hoogen Iiaad van den Congo- staat het voorzitterschap bekleed. Op het laatste oogenblik is door den ministerraad besloten, dat in de troonrede van heden niet over den Congo zal worden gesproken. Daar de koning spreekt als sou- verein der Belgen, zal hij zyn persoon als beheerscher van den onafhankelijken Congo- staat onbesproken laten, dat anders op de openbare meening een zeer gunstigen indruk zou kunnen maken. Sprekende over de grondwetsherziening zal de koning zeggen, dat hy haar in den ruim- sten zin wenscht te zien uitgevoerd. De burgemeester van Antwerpen, de heer Jan Van Ryswyck, werd gisteren als zoo danig geïnstalleerd. In zyne toespraak tot den gemeenteraad verklaarde hy, dat uit breiding van het bassin en verbetering van de sluizen de hoofdzorgen van het gemeente bestuur zullen zyn. Eene levensvraag voor Antwerpen is het graven van een kanaal ter verbinding van de Schelde met do Maas en den Ryn. Voor het stadhuis was eene menigte van een 500 personen byeen, om den nieuwen burgemeester toe te juichen. Italië. Vanwege het Vaticaan wordt de bewering tegengesproken, dat het stappen zou hebben gedaan om bekend te worden met den inhoud van het Drievoudig Verbond. Dergelyke stap pen waren onnoodig, om de eenvoudige reden, dat het Vaticaan met den inhoud bekend is. By de verkiezingen in Italië zyn ge kozen: 350 mimsteriëelen en 120 candidaten der oppositie. Er moeten 30 herstemmingen plaats hebben, doch in die districten hadden meestal de regeeringsgezinden het grootste aantal stemmen. BoDghi leed de nederlaag in twee kiesdistricten en komt in een derde in herstemming, hoewel ook daar zyn mede dinger meer stemmen verkreeg dan hy. Gandolphi, voormalig gouverneur van Mas- soeah, Ranjani, Ferrari, Imbriani, Nathan, Mancini, Santini en Costa zyn geslagen. Al de ministers en parlementshoofden zyn herkozen. Telegrammen. BILBAO, 7 November. Na bet houden van een feestmaal ter oere van Don Carlos, begaven eenige der Carlisten zich op het balkon van het hotel waar het feestmaal werd gehouden en riepen: „leve Karei VII!" Het publiek antwoordde met gefluit en gesis. De prefect liet hen, die zich aan het tumult schuldig maakten, in hechtenis nemen. KONSTANTINOPEL, 7 November. Ma- vroyeni-pacha, de geneesheer des sultans, die in staat van beschuldiging gesteld en afgezet was, is in zyne functie hersteld, na op den koran te hebben gezworen, dat hy niets tegen den sultan had geschreven. PARIJS, 7 November. Aan de „Éclair" wordt uit Rome geseind, dat de redevoering tot opening der wetgevende kamers juist om schreven mededeelingen zal bevatten, met betrekking tot het Drievoudig Verbond, daar men te Berlyn en Wecnen de ministeriëele verklaringen niet afdoende acht. BRUSSEL, 8 November. Het Volksbuis is overvol en de place Bavière is zwart van de menschen. De betoogers, die deelnemen zullen aan de demonstratie, komen by afzon- derlykc troepen aan. Alle metaalbewerkers en houtwerkers heb ben het werk gestaakt. Men schat dat er 3500 arbeiders den arbeid verlaten hebben. LONDEN, 8 November. De „Daily News" verneemt uit Odessa, dat ten opzichte van het verdrag met Duitschland, in Rusland eene vrijzinniger strooming begint te heerschen. Het zal voordeelig zyn voor beide partyen. PARIJS, 7 November. De „Moniteur uni- versel" meldt dat de Porte de vereeniging van Duitecho Katholieken in Palestina, die weigerden het Fransche beschermheerschap aan te nemen, in het gelyk heeft gesteld. De inrichting zal onder Duitsche bescherming worden geplaatst. LONDEN, 8 November. De „Times" ver neemt uit Fez het niet uit de bazaars afkom stige gerucht, dat de Franschen aan Marokko voorstellen een verdedigend en aanvallend verbond te sluiten. Dit zou gelyk staan met een protectoraat. WEENEN, 8 November. De keizer en de keizerin zyn gisteravond aangekomen. De toestand van het Hongaarsche ministerie blyft hachelyk. Men gelooft dat nog eenige dagen zullen verloopen, alvorens het ministerie aftreedt. ROME, 8 November. De dagbladen bespre ken de verkiezingen en wyzen aaarby op de nederlaag der radicalen en onverzoeniyken. De „Tribuna" is van oordeel, dat de demo craten in Venetië belangryk gewonnen hebben. LEIDEN, 8 November. Thermometerstandgisteravond om 8 uren 5° C. 41° Fahrenheit; hedenmorgen om 8 uren 2.5° C. 36.5° F.; 's middagsom 12 uren 7° C. 44.6° F.'s namiddags 4 utod 6.5° C. 43.7° F. Het stoffelyk overschot van wylen den heer H. J. Wuillemin zal a. s. Donderdag morgen op de begraafplaats aan de voorm. Marepoort tusschen halfelf en elf uren worden ter aarde besteld. Wuillemin werd te Amsterdam geboren den 3den Maart 1807. De heer J. Hendrix, hoofd dor school te Roelof-Arendsveen, is heden te 's-Hage geslaagd voor de vrye- en orde-oefeningen. Tweede Kamer. Hedenvoormiddag te 11 uren is in de afdeelingen het onderzoek aangevangen van de voorstellen betreffende de bedryfsbolasting en het kiesrecht. Men verwacht dat die overweging in deze week en een gedeelte van de volgende week zal worden voortgezet. Inmiddels zal de Kamer eene openbare vergadering houden tot ontvangst van inge komen stukken. De heer Van Nunen, afgetreden afge vaardigde voor Zevenbergen, heeft vóór zyn vertrek naar Indië afscheid genomen van de ambtenaren en beambten van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hy is naar de Koloniën vertrokken met het voornemen er een drietal jaren te verblyven. Men meldt uit AmsterdamDs. J. P. Hase- broek ontving talryke blyken van vriendschap en vereering by gelegenheid van zyne 80ste verjaring. Hildebrand (Prof. Beets) was reeds vroeg verschenen om het feest met Jonathan te vieren, dat een geheel huiseiyk karakter droeg. Een commissi© van vrienden bood den jarige een geschenk in portefeuille aan en het bestuur der Maatschappij van fraaie Let teren een album met de namen der deelnemers, die toestemming van den jubilaris vroegen, om zyn portret of buste te doen vervaardigen en aan het Ryksmuseum voor plaatsing af te staan, wat werd toegestaan. Eerate huwelijksafkondiging van 6 November. D. Tes\o jm. 2? j. en O. M. Couvée Jd. 22 j, W, I3anda Jm. 29 j. oa T. Van dor Wees jd. 26 j. - H. Laüdwaart jm. 23 j. en E. Eikerbout jd. 23 j J. Streefland jm. 25 j. en A. Koopman jd. 24 J. J. Regeer jm. 24 j. en J. W. Frank huizen jd. 26 j. J. Gnlay jm. 24 J. en M. A. Koroman jd. 24 j. W. F. 8tafleu Jm. 27 j. en 8. H. M. Noordermeer jd. 30 J. J. J. Lezwijn wedr. en E. Van dor Spreenw wed. M. A. Van der Born jm 19 j. en Jancje Nenteboom jd. 18 j. W. D. Regeer wedr. 40 J. en M. E. Bergman wed. 34 j. M. J. Van VoDdelen Jm. 24 j. en M. H. Hermeen jd. 24 j. J. Rovers wodr. 62 j. en J. J. F. Bielen wed. 41 j. J. W. Rodenburg wedr. 86 j. en W. Smit jd. 30 j. A. Bloemendaal jm. 26 J. en G. Piers jd. 23 j. H. Holawilder jm. 23 j. en E. Do Haan jd. 26 J. K. De Lint jm. 25 j. en H. H. E. D» Lint jd. 24 j. P. C. Van der Zon Jm. 27 j. en A. A. M. Geerken jd. 20 j. Marktberichten* Hodegrare, 8 Nov. Aangevoerd 180 wagens Kaas, 10887 stuks, wegend© 44544 KG. Prgs 1ste soort Gondsche 27.28.zwaardere 31.2do soort 23 a 25.50; bieronder 10 wagens Derbykaas, prijs lste soort 28.a 2de soort 25*a 26 50 34 wagens Edammer Kaas: prijs lste soort 32. a 34.50, 2de soort 28.a 29.50, commissie 1 wagen Leidsohe Kaas: het sohip- pond. Handel ving. Aangevoerd paarden, hit. schapen, lammereD, varkens, 34 biggen, 3 vaarzeD, 1 kalf en veulens. De prijzen waren als vol, t: Paarden a bitten a f schapen a lammeren a biggen C a ƒ8.— Rotterdam, 8 November. Op de veemarkt waren gisteren aangevoerd: paarden, venlens, 151 runderen, 89 vette kalveren, nnchtere kalveren, 1653 schapen, 350 varkens, biggen, bok, ezel. De prijzen van het vee waren als volgt: runderen lste qual. 35 a 361/s c-> 2de qtul. 31 a 33 c., 3de qual. 25 a 30 c.; vette kalveren lste qual. 45 a 47 '/s o., 2do qual. 40 a 42'/c c-schapen lste qual. 24 a 25 c„ 2de qual. 21 a 22V3 c., varkens lste qual. 241/9 a 25 o., 2de qual. 23'/2 a 24 c.. 3de qu&l. 22'/2 a 23 c., lichte soort a c., alles per 1/3 KG. Nuchtere Kalveren f a Handel willig. Rotterdam, 7 Nov. De aanvoer was heden wat ruimer dan vorige week, wat op de koopers invloed uitoefende, zoodat de verkoop vrij langzaam ging. Nieuwe Inlandüohe Witte Tarwe moest dooreen 10 cents lager afgegevn worden; op 't laatst ruimde de ordinaire cn mindere qualiteit wat beter op. Jarige onveranderd met verminderden toevoer. Canada prijshoudend. Rogge, diespoediggewachtwordt, met mi mor aanbod en geretireerde koopers, waardoor wel iets biiljjker gelaten werd. Gerst kon zich door te mimen loco-voorraad en aanhoudend aanbod van de Zwarte zee, Dog niet op betere pnjzeD brengen. Haver werd van de Rueeische Oostzeebavene wel iets billyker aangeboden en vonden dan ook een paar afdoeningen op spoedige aflading plaats. Boekweit aanvankelijk willig, ie later verflauwd, doordien de koopers de verhoogde pryzen niet betalen wilden. Boekweitgrutten nog steeds zonder loco-voorraad. Maïs werd van alle zyden op aflading wat lager aangeboden, waardoor de stemming voor bat artikel hier lusteloos werd. Intusecben werden van Amerika onderscheidene posten afgesloten, zoodat in dit jaar nog niet onbelangrijke aanvoer te wachten is. Inlandeche Rogge ging weder goed van de baDd. Zeonwscbe en VI., n. qual., 5.25, ƒ5.50 tot 5.75 Overm. en N.-Brab., 4.90, 5.20 5.50 Geringere soorten4.50 4.70- Buitenlandscbe Rogge in pniko baksoorton schaars aangeboden. Van de aangekomen partijen werden enkele iets lager aangeboden. Per 2100 Kilo. Westernƒ146 tot ƒ160 Denau142 tot 145. Boekweit. Amerikaansche ƒ185 en Fransche van ƒ150 tot ƒ166. Boekweitgrutten werden niet aangeboden. Van Gerst, die in beste qualiteit weinig voorkwam, werd de Winter- en Cbevaber- onveranderd en de Z om er- ruim prijshoudend verkocht. Nieuwe VI. en Zoeuwsche Winter- van 4.40 tot 4.80 Overm. pn Flakk. 4.4.50 Afw. en mindere eoorten 3.50 3.75 VI., Z. en Flakk. Zomer- 4.40 4.80 Mindere qualiteit. 3.90 4.20 Chevalier*.4.60 5.60 Voorts werd verkocht per 100 Ko. Inlandscbe Winter- tot ƒ7.50 Zomer- 7.50 7.60 BuitenlandBche Gerst onveranderd. Zwartezee naar qual. ƒ105 tot ƒ112. N. VI. enZeeuwsche, de beste 7.25, 7.50 tot 7.75 voor do puikste dito dito middelb. 6.50, «6.70 6.90 Flakk. en Overm., do beste 7.„7.20 7.40 dito dito middelb, 6.50, „6.50 6.70 Mindere en geringe soorten 5.50, „5.75 6. Jarige VI. en Zeeuwscbe 6.40, 6.60 6.80 Flakk. n Overm. „6.-, „6.20 6.40 „Mindere qual„5.5.50 Canada5.80, 5.60 6.— Voorts werd verkocht per 100 Ko. Goede Nieuwe Witte 9.30 Middelb. dito „8.60 9.— Mindere dito 7.75 8.25 Middolb. qual. Jarige Witte 8. Mindere dito 8. Van Inlandscbe Roode Tarwe werd weinig goeds aangeboden. Polder Winter-van 200 tot ƒ230 Dito Zomer-180 192 Buitonlandsche Tarwe in do beste eoorten gezocht, maar zeer weinig voorhanden. In Donan hadden weder eenige afdoeningen plaats van 158 tot 166 volgens qualiteit. Haver was in de ordinaire soorten moeilijker te plaatsen. Blanke en wichtige qualiteit .van 4.40 tot 4.70 Zeeuwscbe en andere inl. Voers. 3.75 „4 10 Lichtere dito dito 2.90 3.50 Geringere soorten Voorts per 100 Kilo: Beste qual. Inlandscbe ƒ8.tot f 8.25 Gewone 7.40 7.75 Mindere 7.7.20 8pelt ƒ3.25 a 3.75. Paardenboonen kwamen weder weinig voor. Ylaamsche en Zeeuwscbe 6.6.25 tot 6.60 Overmaasche.ƒ6.6.40 Geringere soorten Duivenboonen ƒ6.30 tot ƒ7.40. Schaponboonen 6.25 tot 6.75. Bruinoboonen ruimden tot 10 a 20 cents lager wat ▼lngger op. Walcherecbevan ƒ9.25 tot 9.50 De beste VI. en Zec-nweche 9.9.25 Ordinaire dito dito 8.8.40 Geringere en wakko - 7.7.60 Witteboonon moesten nu 25 cents lager verkocht worden, terwyl voor do mindere in 't geheel geen koopln»t was. Walcberscbevan 8.75 tot 9 25 VI. ©n Zeeuwscbe do beste 8.50 dito dito ordinaire „7.50 „7.76 Mindere en geringe soorten 6.6.50 Blauwe Erwten worden in beste kookqualitoit goed prijshoudend genomen. Walcherschef tot De beste Zeeuwsche en VL 9.25 9.60 Middelb. qaal. dito en Flakk. 8.75 9.25 Geringere 7.8. Schokkers zonder aanvoer. Buitenlandsche Voererwten iets vaster. De beste 6.30 a 6.50; mindere 6.— a 6.25. Maïs. Bonte Amerikaansche ƒ6.25 tot 6.40. ditoafwijkende 6.10 ditouit stoomboot 6.15 Donauƒ6.10 Poti615 Foxanianƒ6.10 tot ƒ6.15 Cinqantine6.60 6.65 Koolzaad 10 a 20 cents hooger. Het beste 9. tot 9.25 en mindere eoorten 8.tot 8.75. Kaoari z> ad werd in de beste qual.te t meer gezocht. Nominale noteering: Het beste 13.tot 13.75 middel-qualitoit 11.50 tot ƒ12.50 en geringere eoorten ƒ10.50 tot f 11.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1892 | | pagina 3