Is s OPRUIMING Versche Zalm. M. J. STEENHAUER Zl, O. KORT, J. GemlUs ei AMornle Voeten, VLIEUKD ZOOS. Openbare Verkooping Prima Versche Grasboter 1.40, Boter1.30, Keukenboter1.20, Bedden. Dekens. Vitrages. Tafelkleeden. Servetgoederen. Enz. Enz. lAMMIMERSTmT ia. Mej. A. C. LA BRÉE is VERHUISD van de Heerenstraat naar de Haarlemmerstraat No. 94. Smidsknecht. Terstond gevraagd: een be kwaam PLAATWERKER bij JOHs. DEE Jzn., Hooigracht 12-14. Leiden. 3182 7 MANDENMAKERSSTEEG 3. 0. Bi'KIEMAM, 77. Breestraat 77, leide n\r. Men wordt verzocht op liet Adres te letten 30it2i C. H. DE JONG. 77. II. J- BIK. 77. AANNEMEN. TROUWEN. witte Schoentjes te huur. Ter overneming aangeboden: Vrijwillige Verkooping, 0P MAAT. MANDENMAKERSSTEEG 4, BIJ DE WAAG, noteeren tot a. s. Zaterdag: per E.G. VOORHANDENprima LEIDSCHE en eorn^iiE haas. Margarine, Plantenboter enz. wor den NIET verkocht. 2828 18 3166 18 KI van enkele artikelen, waarby Kinder laarsjes van af 25 ets. Damesschoenen van af f 1.25. Dameslaarzen van af f 1.75. Verder courante artikelen. van af f 2.90 2.20 2.10 2.90 Bottines Molière- en Rijgschoenen Hooge schoenen Dameslaarzen Groote sorteering. Prjjs naar qualiteit. Reparatie en maatwerk spoedig. 3185 18 Donkersteeg 9. 3155 6 3183 7 Sterke Schoolbroeken, Sterke Schoolkousen, in alle grootten. Haarlemmerstraat No. 67. 3178 10 ONTFANGENcene schoonc col lectie PIANINO I en ORGELS, In verschillende prijzen. Ook cenlgc gebruikte Instrumenten voorhanden. Pianino's van af ƒ60, Orgels van af fÓO. Levering met garantie. Betaling op verschillende conditiën. VAN AF HEDEN C. H. DE JONG, Donkersteeg 9. P. T. DE JONG, lloogewoerd 2o. 3186 9 eene mooie, sterke PIAN1AO voor f 145. Brieven aan het Bureel van dit Blad onder No. 3169. 5 in het Notarishuis aan den flaaaal Burg te Leiden, bii opbod ^aterc*a£ 21 Mei 1892, b\j ■■j afslag Zaterdag 28 Mei 1892, des avonds te halfacht, ten overstaan van Mr. J. A. F. COEBERGH, Notaris te Leiden, van 1. Het HUIS en ERF te Leidon in deSt.- Jorissteeg, No. 9, groot 47 centiaren, bevat tende: Voorkamer, Binnenkamer, groote Plaats, Zolder en verdere gemakken. Verhuurd geweest per week voor 2.10. Het perceel heeft Duinwaterleiding. 2. Het HUIS en ERF te Leiden in de Paradijssteeg, No. 49, groot 43 centiaren, be vattende: Voorhuis, Binnenvertrek en Plaats met Pnt; boven: twee Kamers, Zolder en verdere gemakken. Verhuurd per week voor ƒ2.30. 3. Het HUIS en ERF te Leiden, in de lsto Gortestraat No. 27, groot 40 centiaren, bevat tende: Zijkamer, Binnenkamer, Plaats en Zolder. Verhuurd geweest voor ƒ1.90 per week. Het perceel heeft Duinwaterleiding. 4. Het PAKHUIS te Leiden in de Schagon- steeg, No. 4, groot 35 centiaren. Verhuurd per week voor 1.25. Te zien: Daags vóór en op de dagen van veiling en afslag van 10 tot 2 uren. Te aanvaarden bij de betaling der kooppen ningen op den 15den Juni 1892. Meerdere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris COEBERGH, alwaar tusschen de veiling en den afslag verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van '/5 der verhoogsom. 3195 38 3184 9 HET BESTE ADRES IS C. H. DE JONG, Donkersteeg 9. P. T. DE JONG, Hoogewoerd 23. in het Notarishuis aan den Burg isSL'Salïfl te Leiden, bij opbod Zaterdag 4 Juni 1892, bij afslag Zaterdag 11 Juni 1892, des avonds te halfacht, ten overstaan van Mr. J. A. F. COEBERGH, Notaris te Leiden, van Hot goed onderhouden en zeer net ingericht WINH.ELIIlf£S met afzonderlijke Boven woning en daaraan verheeld WOONHUIS, zeer gunstig gelegen aan de Turfmarkt en aan de Caeciliastraat Nos. 5, 2 en 4, groot 4 aren, 38 centiaren, bevattende: ruimen Winkel, Kantoor, Wijnpakhuis en daarachter gelegen Distilleerderij en Likeurstokerij met Kantoor en daarboven groote Zolders. De afzonderlijke Bovenwoning heeft groote Voorkamer, Binnenkamer, Achterkamer en Keuken en op de 2de étageVoor- en Achter kamer, Bergplaats en Zolder met drie afge schoten Kamertjes. Het daarnaast gelegen Woonhuis bevat be neden Voorkamer met Suite, Binnenkamer, Plaats, Keuken en Bergplaats; boven: groote en kleine Voorkamer, twee Achterkamers en Zolder met twee afgeschoten Kamertjes. De Kamers zijn behangen en do meeste voorzien van Stookplaatsen, waarvan enkele met marmeren Schoorsteenmantel. Het Bovenhuis i6 verhuurd voor 500.— per jaar, terwijl er nog twee Kamers ver huurd zijn voor ƒ150.— per jaar; overigens is alles in eigen gebruik. De perceelen hebben Gas- en Duinwater leiding. Te zienDinsdag en Donderdag in de weken van veiling en afslag van 10 3 uren. Te aanvaarden by de betaling der koop penningen op den lsten Augustus 1892. Meerdere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris COEBERGH, alwaar tusschen de veiling en den afslag ver- hoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van V5 der verhoogsom. 3196 45 Prijscourant der Effecten van d.e Amsterdamsehe Beurs. Vor. Laag Hoog- koers. ste. Bte AMSTERDAM. 14 Mei. Staatsfondsen. *ed., Cert. N. W.i. 1% 79«6 79% «(te dito S 94% dito dito 8% 101 100% dito dito 101 101 dito Obl.Am.Bynd.91/» 100% België, Obllg. 8 Va 97% dito dito 2V» 84 Dultschl.Rljksl.lS90 3 84% 84% dito dito 18913 34% 84% Hong.,Obl. Papier. 6 84% dito Goudl. 1876 5 98 dito dito 1881 88. 4 92 92% Tja dito L. Goud 1888. 4Va dito dito 1889. 4Va 100% dito in Zilver 47» 84% Italië, Obi. 1862/8L 6 85 81% dito C.Lam.ABouw.0 80% Oo*tenr.,Obl. lnp~ 6 80% SOHs dito ditoluZllv. 79% 79-fc dito dito dito 6 80 792K dito dlt-o In G. 4 94 Polen, Obllg. 1844. 4 88% Por tug.,Obl.1863 84. 3 28% 23 dito dito 1888.89.4V» 87% 37 dito Tabaksmon. 4';. 74^Vi 74% PrnUs.,Ob.Stl.l890. 3 W% 84% dito dito 1891. 8 84% Ramenlë.Stl.Amort, 6 Basil, Obl. L. 1823. 5 103% 0®rtlnschr.5es.'64. 8 70% Qbl.OosterL2e8erie 5 G4Jfc dito dito 3a Serie8 63 dito 1880 geconeal. 4 90 89% 90% dito 188» bi) Both. 4 90Jtf dito 188» 90 H. A Ce. 4 89% 41tol890bl)IL3o uitg.4 88% dito 4de uitgifte. 4 dito Leen. 1867*9.4 93% dito dito 1889. 8 65% 65% dito ln Goud 1883. 4 88% 98% dito dito 1884. 8 97% 98% Spanje, Perpet. 8c h. 4 59 dito Obl. B. 1878 2 dito dito Perp-1882 4 60 Turkjjo. G.GI.1890.4 72% Douane-Obl. 1884f 83% Leening 1888. 8 88% 88% 89 Gec. Leening serie D. 207-ü 20% dito dito O. 20# 20% Egypte.Ob. L. 1878. 4 97% 97^a dltoSpoorwL 1876 6 Z-AL Rep. Obl. 1876 6 100 Mexico, Obllg. 1890. 6 85% dito Subsld.-Bond. 6 50% 50% Axgt. Rep 1886/87. 6 72 Brazilië,Leen.1883. 4Va 58% dito L. In G- 1879 4V» 78% dito 1888 4l/t 61% 61% dito 1889 4 57% Columbia,ObL1873. 4V« 23 22% Ecuador. ObL 1865. 1 16% Vor. Laag Hoog Vor. Laf Hoog pOt koers. ste. ste. pCt koers. ste. ste. Peru, 1870 garag. - Italië,Vlet. Em. Ob. 8 67% 57% dito 1872 gereg. 4 We8t8tcU.8pwm.Ob.5 96% 97 Uruguay Rep. 1888. 39% 33% Znld-Itallé,Spw. Ob.8 56hs 66% dito onbepaald. 4 - Oofltenr.,Fr-0.8p.Ad 80<% Venezuela,Ob,188L 4 89% 39% 40 dito dito Obllg. 3 80% Pro*, en Stad. Leaning. dito dito 9e Em. 3 A mat., Obllg. 1888. 8'/a 99 dito dito 10e Em. 3 'a-Grav.Leen. 1884. 3'/« 99% llle.Sp. (Gleela) Ad. 6 90J^ 91 Lelden, 1889 91. SVs dito S.nchuldb. 4 Rotterdam. 1P«0. 8% 99. Polen,Wars.-Weenen A_ 128% 127% Utrecbt, Sted. 1886 8% 99 dito Actions do Jouia. 168 Ind. en Fin. ondern. dito dito Obllg. 4 92% Nederl. N. Afr. H.-V.A. 137 137% 118 dlte 7e S. geg. O. 4 61 Am8terd. Bank And. 159% Port.,K.Tr.-Afr.leH.6 62 51 Amst. Qyp.Bk.Pb. 4 Va 101% dito Port Sp -Mts. 4 Va dito dito dito 4 101 101 RnBl.,GrB.-M.Aand. 6 122% 122% dito dito dito 3V* 96% do. Act.de Joulsxanca. 66% ▲rnb.Pandbr.H.-B. 4Va 100% dito Gr.Sp.M.ObL 4% 98% 98% dito dito dito 4 100% dito dito 1861 4 87% 87% Cnlt.-My.Vorstl. Aandl. 79% dito dito 1888 4 88% dito dito Pref. dito 159 dito dito 1881.. 72% dito dito .Wlnataaud 10,6 11% BallUcbe Sp. Aand. 3 63% 63% Holl. Hyp -Bk. Pb. 4 Va 102% Brbsi-Grajewo Obl. 6 100 dito dito 4 101 l'adtowo Sp -Mg. d. 6 67% dito dito 3 Va 100 Iwtug.-Dombr. dito 6 94% 94% Rot. Int. Cr. A H.Ver. A. 87 87% C -Cbjrk.-Azow u 4 120% Koloniale Bank Aand. 68% 68% X illto dito Rul 4 86% K.N. Pakketv.MjJ. dito. 96 Loaowu.-Sew. Obl. 6 99% Red. Bank Aand. 230% MoHk -Jarosl. Obl. 6 102% dito Handelm. Aand. 128% 124 - - duo Priorlt dito 63% dito dito Cert. 124% 124% Muscow-Rnrsk. do. 4 85 85% dito dito reso. 6 119 119 Muxk.-SmoL dito 6 102% 2Ï.-I. Handb. Aand. 91 91 Orel-Vltebsk. Aand. 6 101% 101% dito dito Obllg. 1 dito dito dito 6 102% dito dito dito 4 96% 106 98% dito dito Obllg. 6 102% dito Landb. M Ob. S Poti-TiflU dito 102% - Noord. H. Bk. Pand. 4 100 dito dito f 102 Rotterd. Bank Aand. 121 121% Trau8c.8pwm.ObL 8 72% 72% dito Hyp.-Bk. Pb. 4'/a 102 Wladlkawkas, ObL4 85% dito dito dito 4 101 101% Zuld-Webt-Sp.Aand.6 73% 73% 74 dito diip^ dito 3'/a 99 dito dito dito dito 6 73% 8toomvs nBerl. Aand. 102% Zweden, Noorw. ObJJ ïejtf 16 R^ksbanlmiindeel 119% Amorlka, Centr. Pao. A. 31% 80% dito Cert. Adm. Am-d. 147 dito dito Obllg. 6 106 RumL, Pandb. n.-D._4l/3 93% 93 Ceut.P.Cal. Or. ObL 6 103% 103% Amerika, C. L.G. C. 7 dito 8erlB.1-5860, 6 102% dito Maxwell. Obl. 6 Cbss.Oblo8out.leH. 6 103% 103% Pcruv. Corp. C. A. 11% 11% 12 Ohio Erie lo Hyp. Ob. 100% 100 dito dito v. P. A. 37% 36 Chic. NW. Pref. Ctv.A. 138% 130 Spoonvegleeningen. Cert. Ie Hyp. 7 Ncd.,Holl.IJz. Aand. 125 125 JowaMIdl.Obl. 8 121% dito dito Obllg. 3 92% 92% Mad. Ext. dito 7 130 dito dito dito 8Va 99% s Menominee do. 7 130% 130 ExpL 8t.-8pw. Aand. 126% 123 N.-W. Union do. 7 dito Leen. 18S7 ObL 3% 99% .WinBL-Peter do. 7 131 - dito dito 18706 8outb-W. ObL 7 111% 111% Ned. Cent Sp. Aand. 84 Denv.-Blo-Gr. O. v. A. 17% 17% dito Ind. Spw. Aand. 159% do. do. Pref. Aand. 62% 60% dito R.-8p.L 1200 3Va D.-Blo-Gr., Obl.7 115% dito dito 100 8Va DeaMoin.Fort leH. 4 74 dito dito 1870 4 110% dito dito Ext. .4 70 dito Z.-Af. Spw. ObL 6 101 Illnols Cert. v. A. 101% (tel(S3.1887/89 AE. 3 f2% 52% '1 do. Obllg. in gaud 4 98% 98% Vor. Laag Hoog pot. koers. ste. ste llHnolRLeasL.Bt.Ot. 4 01% 91% Miss. Kans. A T. O. vaa g«w. A. ex. 2e H. ObL 16 16% 16 dito O.v.4 pOt.Pref And- 28% dito le Hyp. Obllg~ 4 79% 79% dito 3e dito dito. 60 49% 00 Bt-P.M.&M.O.v.Aand. 112% dito dito Obl. 7 107 107 dito dito Gec. 0 116% dito dito 2a EL 6 115 dito Mont Centr. 6 112% dito dito C. v. dito 41 41% dito dito Obllg. 6 106 dito ObL ln goud 6 101% 100% 101 Brazilië, 8p. 1880. 4Va 53 - Canadian Pao. O.t.A. 8d% 89 Venezuela,Caren Ballw. ANav.leHyp. 0 9% dito F. M.M.ObL I 31 Premieleenlngsn. Ne<L, 8 tad Amsterd. 1 107 dito dito dito 8 113% 113% dito Am. K.-M.O.V.A. 109 dito Rotterdam 3 105% dito Gem.-Credlet. 9 103% N.-H.Ver.Wltte KrulsA. 60 69% dito Pal. v. Volks. 1807 121 120 dito dito dito 1869 2.50 2 421h Belglë>fl. Antw. '87. 2Vt 95% dito Bruuel 'QA. aVs 96 Hong., Btaatsl. 1870. 124 Ungar.Hypoth.-Bk. 4 102 Btohlw. Spoorweg. 4 102% Tbelsa4 113 114 Italië 3- Kr. Aand. 104 Oostear., BtL M04. 4 119 120 dito dito 1840. 0 119% dito Al to 1804. 155% Credit-Annum W8. 162 KJLOont B.O. AnsL 8 96 Stad Weenon 1874. 132% Busl., StaataL 1804. i 160 dito 1800. 0 187% Servië Staatsleen.8 "A 74 Spanje, B.Madr. '40. 8 86% 36% 37 TurkUe.SpoorwegL 8 20% 19% 20% Zwitserl. St. Genève 3 99% Amer. P. Kan. 1-800.000. 45 M Diversen. Cert. Ver. A. 8pwt la S. 82% dito dito 2e 84% 104% 6 Vg. Am. Hyp.Bpwf. ObL - le Ned. Tr.Qoud.-Mj-A 4% 6% CouponnoUn-ring volynns opgave vnn Oostenrijk, Papier21.05 dito Zilver21.07'fi Fransche47.65 Diverse RiJkBmark58.70 Bussen Goad Roebels.1.- 0 dito ln Zllvoren Roebels.1.24 Amerlkaansche Geud Dollars- 2.15% Beleeoing pOL Prolongatie 3 a 3% pCt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1892 | | pagina 7