DAGBLAD. Bock-Bier! Bock-Bier! Kanarieteelt. N°. 9836. Woensdajs; J.Ö blaart. A*. 1892. feze [Courant wordt dagelijks, met uitzondering van (Zon- en feestdagen, uitgegeven. Burgerlijke Stand. Vervolg der Advcrtcntiën. Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur, TENTOONSTELLING Marshals Schotsch Havermeel 100t g Keukenmeid, B urgerd o ah ter, GROOTE UITVERKOOP gemeubileerde Kamer, Verzekering-Maatscliappy tegen Ongelukken, de Heer I. ffl. FELIX, PRIJS DEZER COURANT: Voor Leidon per 3 maandenƒ1.10. Franco per post1.40. Afzonderlijke Nommers0.06. PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 16 regels 1.05. Iedere regel meer /"0.17|. Grootore letters naar plaatsruimte. Voor het inoasseeren buiten de stad wordt ƒ0.10 berekond. Tweede Hind. Het Lcidsch Tooneel. „Eerloos" en „Goudvischje", beiden van "Van Nouhuys, „Clara" van Justus Van Mauriken Jo Van Sloten, „Een Droomleven" van me vrouw Hanna, „Eene Huwelijksadvertentie'' en „Vóór het Diner", schetsjes van Nederland- sche schrijfsters, zyn in den laatsten tijd onzo niet bepaald rijke tooneelliteratuur komen ver meerderen. Het schijnt dat er eene nieuwe, luisterrijke periode voor ons tooneelwezen is aangebro ken, dat onze acteurs in het vervolg niet meer hunne toevlucht zullen hebben te zoeken tot de Fransche „eomédies de moeurs" of tot do Duitsche „Schwanke en Possen." Ook gisteravond weer een nieuw stuk, ge boren op Nederlandsch grondgebied, gewrocht door Hollandschen geest. „Lotos", drama in drie bedrijven, van M. Constant, is het nieuwe tooneelstuk, door het tooneelgezelschap van den Tivoli-schouwburg to Rotterdam, onder directie van Jan C. De Vos en Van Kor!aar, vertolkt. De intrige van het geheel is tamelijk een voudig. Cécile Emering heeft een vurigen hartstocht opgevat voor Leonard Benthof, eersten luite nant der artillerie. Deze van zijne zijde gevoelt eveneens genegenheid, sympathie, ja, ook liefde voor het ietwat excentrieke meisje. Hy durft zich echter die liefde ternauwernood beken nen; zij maakt hem angstig, bevreesd, want hij is niet meer vrij. Hij heeft zjjn woord ver pand aan Tilly Van Reydehy heeft haar echter niet naar het altaar mogen geleiden; eene vreeselijke gebeurtenis heeft dit onmogelijk gemaakt: het arme kind, dat hy zyne liefde heeft bekend, is krankzinnig geworden. Hier de ontwikkeling van het dramatisch element; hier de verschrikkelijke stryd in de ziel van den officier; aan de eene zyde zjjn plicht, zyne eer, zyn woord aan het van zinnen beroofde kind, waarvan hij zich niet ontslagen waant; aan de andere zijde zyn hartstocht, :/.yne liefde voor Cécile. Hij wil dien stryd ontwijken, hy wil vluch ten fin vraagt met dit doel zyne overplaatsing naar Tadië. Op een bal komt deze tijding leroorenvan Cécile Emering en nu begeeft deze zich, nog midden in den nacht, naar Benthofs kamer. Een lange dialoog ontwikkelt zich; de stryd wordt nog gestreden, eerst hardnekkig, later weifelend, en eindelijk overwint de liefde en zwicht de plicht. I Het ongelukkige meisje, de arme krank- j zinnige, herstelt echter en Cécile is de eerste, die dit bericht haren aanstaande weet mede te deelen. Eene uitbundige vreugde, eene op rechte blydschap maakt zich van Benthof meester by het vernemen dezer tyding. Het wordt Cécile nu duidelyk, dat zy "niet alléén zyne liefde bezit, dat die andere nog altyd eene plaats in het hart inneemt van den man, wiens naam zij weldra zal dragen, dat hy echter aan hare zijde geen geluk zal kenneir. Dat wil zy niet; zy wil dat geluk niet in den weg staan, zy wil zich niet plaatsen tusschen die beide wezens, tusschen haren verloofde en de vrouw, wie hy het eerst trouw heeft gezworen; liever wil zy zelve ondergaan, en met dat doel voor oogen maakt ze een eind aan haar leven door vergift. Ziedaar het geheel! 't Is krachtig, vloeiend geschreven; de dialogen zyn vlottend; de verschillende ge moedsaandoeningen zjjn levendig geschetst, de verschillende sferen van Benthofs zielestryd met meesterhand ontwikkeld. De toon der gesprekken is gekuischt, be schaafd hy doet het oor aangenaam aanhij overtuigt byna.en toch is het niet waar. Stollen wij eens in het dagelijksch leven een jongmensch is verloofd met een meisje, dat gedurende het engagement krankzinnig wordt, dan zyn slechts twee gevallen moge lijk en wel óf de verloving is, ten gevolge dezer noodlottige gebeurtenis, verbroken voorzeker wel de meest gewone en natuur lijke oplossing óf wel hy blyft haar trouw, zyn hart, zal steeds vervuld blyven met den innigen wensch, met de vurige hoop haar nog eenmaal hersteld aan zijne zyde te zién, maar in dit geval is die liefde zóó innig, zóó diep gevoeld, zóó krachtig, dat ze tegen eiken aanval is bestand, dat ze voor geene enkelo andere vrouw zwicht. Hierover heeft Constant eene zeer behendige saltomortale gemaakt. De schrijfster heeft dit zwakke punt zelvo begrepen, zelve inge zien en het daarom zooveel mogelijk trachten te bedekken. „Ik ben niet zoo krachtig als jy, die altyd weet wat hy wil, dio immers vooruit het besluit hebt genomen of by rechts of links zal gaan; ik ben zwak" legt zy Bentfort in den mond in een dialoog met Johan Van Reyde, den broeder van het ongelukkig schepsel. En deze woorden moeten dienst doen als motief van zijn weifelachtig optreden, voor het heen en weer dobberen tusschen de liefde voor Telly en de neiging voor Cécile. Ook het komen van Cécile midden in den nacht op de kamer van Bentfort is een stoute j greep, dien de auteur eveneens tracht te ver- dedigen door haar voor to stellen als eene weeze, die elke leiding mist, als een excen triek meisje, dat zich niet stoort aan de praatjes der wereld, indien het zelf zich rein en onbevlekt weet. Is deze motiveering voldoende? 't Is eene vraag, welke ik liever door an deren, meer bevoegden, beantwoorden laat. Voor my is „Lotos" een verheven, aesthe- thisch kunstproduct, een prachtig monumen taal gebouw, maar opgericht op onvaste grond- Wat het spel aangaat: dat was geen spel meer, dat was natuur, geheel en al natuur en werkelijkheid. De dialogen tusschen Cécile Emering en Leonard Benthof waren zoo sober, zoo een voudig en toch zoo innig, innig mooi, 'twas alles zoo waar en toch zoo verhevenLof, hulde en ook oprechte dankbaarheid waren de vele en luidruchtige bijvalsbetuigingen van de zyde van het talrijk publiek. Een bouquet, een krans werden aan me vrouw Mulder Roelofsen, aan den heer W. C. Royaards door de studenten gegeven, en allen stemden in met dat huldeblijk. Ook aan de overige acteurs en actrices een oprecht woord van hulde! „Nichtjes Roman" is een aardig lever de rideau door mr. J. N. Van Hall in Holland- sche verzen vertaaldtoch wel ietwat te lang. 't Was een heerlijke avond, onvergetelijk in de annalen van dit seizoen. Mr. L. H. Geveilde perceclen. Gehouden verkooping aan den Burg alhier op 12 Maart 1892, ten overstaan van: lo. Mr. J. A F. Coebergh en W. F. Kaiser, notarissen te LeidenTwee huizen, Ouden Singel Nos. 64 en 54, kooper J. W. P. Licht qq., respect, voor ƒ5100 ƒ4500; het huis Haar lemmerstraat No. 25, kooper de heer J. A. Reuther, voor ƒ3400; het huis Beestenmarkt No. 42, kooper de heer A. Saroni qq., voor ƒ3600; pakhuis Fokkestraat of Schapenbel- poort, No. 4, kooper de heer J. B. Hoogeveen, voor ƒ300pakhuis Prinsensteeg No. 2, kooper de heer D. Van Leeuwen, voor 640; het huis Diefsteeg Nos. 2 en 4, kooper de heer N. Van Reenen, voor ƒ3000; het huis Zijd- gracht, No. 42, kooper de heer W. Arnoldus qq voor ƒ1890; het huis Kalverstraat No 63, kooper de heer W. Arnoldus, voor 30.0: het huis aan de Ruime Conscientiestraat, No. 29, kooper de heer A. G. Hessels qq., voor ƒ584; het huis Groenesteeg No. 7, kooper de heer H. De Heer qq., voor ƒ2060; het huis Koddesteeg No. 34, kooper de heer A. Van der Heyden, voor 725; het huis Koddesteeg No. 32, kooper de heer P. J. Van der Zanden, voor ƒ880; het huis Mira- kelsteeg No. 32, kooper de heer .P. Van der Horst qq., voor 540; twee huizen Binnenvest- gracht Nos. 8 en 10, kooper de heer J. Nieuwen- huizen, voor ƒ3756; het heerenhuis met stalling en tuin, naby de Pen onder Oegst- geest, kooper de heer W. C. Mulder qq voor 5825. 2o. Mr. J. A. F. Coebergh, notaris te Leiden Het huis Vestestraat No. 60, kooper do heer D. Van Leeuwen, voor ƒ400; het huis Vestestraat No. 58, kooper de heer G. W. v. d. Drift, voor ƒ300; het huis Broepoort No. 2, kooper de heer D. Van Leeuwen, voor /240; het huis Breepoort No. 4, kooper de heer J. Meyer qq., voor ƒ230; het huis Vestestraat No. 56, kooper de heer J. Kors- wagen, voor ƒ471het huis Vestestraat No. 54, kooper de heer J. Korswagen, voor 460; het huis Vestestraat No. 52, kooper de heer J. Taffijn, voor ƒ600het huis Vestestraat No. 50, kooper de heer S. J. Korenhof, voor ƒ580; het huis Vestestraat No. 48, kooper de heer N. Korswagen, voor ƒ510. NOORD WIJK. Geboren: Cornelia Petrus, z. v. G. J. y. <3. Woijdcn en C. Van Rijn. Jan. z. v. L. A. F. Binnendijk en H. C. Van Nee. Pie ter", z. v. G. V«n der Niet en W. Boezaard Carolina EngcÜca. d. v. F. Van llensborgen en M. E. Boijonk. Overleden: L. Hazenoot, 81 j. Th. M. Eijmcr, 11 rand. J. Mooijekind, 70 j. AARLANDERVEEN. Bevallen: J. P. Vis geb. Stapper, D. E. W. Kop gob. Van Oosterora, D. G. Eikeienboom geb. Hoogedoorn, Z. A. Van 't Riet geb. Van Leeuwen, D. J. W. H. Van Voort- hujjzen geb. Beuninck, D. B. Verkado geb. Van der Wo'f, Z. Ovorleden: J. Ver.uijt, 1 j. A Uithol, 8 ra. A. A. Poneioen, 1 j. H. J. Hoblij, weder, van L. Kammeraat, 36 j., (wonende te Ter-Aar.) BODEGRAVE. Bevallen: G. J. Bokker geb. Blaazer, Z. C. Schouten, Z. E. Van Vliet gob Zumbiinck, D. r. Do Graaf geb. DeGranfl', D. M. Van Sohaik geb. Scheepmaker, Z M. Domburg geb Rcgelmeyrr. D. - M. F Van der Giesen geb. Brunt, twee D. P. Oosteroro geb. Koster, Z. Overleden: W. Van der Valk, echtg. S. Ouds hoorn, 47 j J. Plomp, echtg. p. Van Vclzrn, 3G j G. Coaterus, wed. C. Van Vulpen, 64 j. C H Schermer, 14 j. L. Van Dam, 14 m. d! Verboom, 2 j. BOSKOOP. Bevallen: J. H. Ploeger geb. Won doler, Z. M. Oostrum geb. Paling, Z. 8. Mooncn goh. Metselaar. A. Goudkado geb. Van Kooten. W. Zitman geb. Van Harteveld. Overleden: H. Koster van Grooa, 88 j. G. Do Looij 60 j. P. A. Nieuweühuijzen, 18 j. onder boscherming van H. M. do Koningin- Regentes. Afdeellng ©cgsigeesi cn «instreken. VAN Bloeiende Bol- en Knolgewassen, Bloemwerken, enz., 'Zaal van „Zomerlust", Stationsweg. GEOPEND: Dond.-rdiig IS Maart, van 1 tot 5 uren; entree 50 Cents. Vrijdag en Zaterdag, 18 en 10 Maart, van 10 tot 5 urenentrée 25 Cents. Zondag aO Maart, van 1 tot 10 uren; entree 10 Cents. VERLOTING eener van de tentoonstelling uitgezochte collectie bloeiende en Sierplanten, enz. Pr\j8 per lot 25 Cents. J601 27 wordt om zijne groote voedingswaarde liet meest gevraagd. En gros: J C. OOSTERHOFF Co., Amsterdam. Mevrouw 91EIJER, Stationsweg 10, ver langt met 1 Mei: eene bekwame die tevens huiswerk wil verrichten, om mede naar Amersfoort te verhuizen. 1607 6 Tegen Mei e. k., biedt zich aan: eene R.-K-, van middelbaren leeftyd, als Meid- Huishoudster, liefst by ééne of twee Dames, te Leiden. 1608 8 De beste getuigen staan haar ten dienste. Brieven fr. Heerengracht 60, 's-Gravenhage. van alle voorhanden Artikelen. Vooral wordt attent gemaakt op de groote en prachtige keuze in Albums, Albumtafels, Rook- en Salontafeltjes, Werkdoozen, Tollet- doozen, enz. De meeste artikelen zijn 50 pCt, in prys verminderd. 1305 10 J. J. POLLMANtf, Nieuwe Rijn 20, bij de Korenbeurs. G. S. POPP, BUrbottolarQ: Kort® Dlefatoej 8. Telephoonnummer 106. Baat» Bieren. Blllijktt» Prf]z®n. 1340 15 Wordt gevraagd, tegen half April: eene Slaapkamer mot kost of bediening, liefst aan de buitenzijde der stad, voor een Burger heer (geen student). 1606 9 Aanbiedingen met opgaaf van prys worden schriftelijk ingewacht onder No. 116 by den Boekh. J. WALTMAN Jr., te Delft. BiEliL§CIIE TE KEULEN a/d. RIJN. Hoofdagent voor Leiden; BREESTRAAT 61. 1602 11 Handleiding tot de kennis onzer Kana rievogels cn van andere gevederde Zangers, bevattende de volledige beschrij ving hunner Voortteling, Verzorging, Ziekten, enz., hoe men pas gevangen Vogels moet behandelen, het Kweeken van Meelwormen, enz., enz., door 11. J. v. IIOOVDOMt, 100 bladz., voor slechts /*0 56. Te bekomen bp D. BOLLE, Rotterdam, fr. p. p. na ontvangst Postwissel, waarop vermeld: Kanarleieelt. 1603 H

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1892 | | pagina 5