Op Vrjjdag 13 Februari a. s., des namid dags te 1 uur, zal aan het gebouw van het ministerie van waterstaat, handel en nijver heid te 's-Hage worden aanbesteedhet bouwen van een past- en telegraafkantoor, met directou'swonlsg, te Katwijk aan Zee, Kaming f 14 350. Naar men verneemt, laat H. M. de Koningin-Regentes bijna dagelijks blijken van Hare belangstelling in den toestand van het gedeelte des lands, alwaar door ijsgang en hoogen waterstand gevaar dreigt. H. M. neemt geregeld van de rivierberich- ten kennis. Da inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht heeft te Kootwyk het huis, waarin de school met den bijbel is gevestigd, als schadelijk voor de gezondheid afgekeurd. Tweede Kanter. Bij nota van wijziging op de Stedenwet stelt de Regsering o. a. voor lo. Dat in de gemeeDte, waar dit door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, noodig wordt geacht, ook des avonds van 7 tot 9 uren ge legenheid wordt gegeven tot het inleveren der stembriefjes. 2o. Dat, wanneer de wet na 1 Maart 1891 wordt afgekondigd, de herziening der kiezers lijsten voor 1891 niet met inachtneming van art. 1 dezer wet behoeft te geschieden, maar dat alsdan bij verkiezingen de besturen der gemeen-en Amsterdam, Rotterdam, 's-Graven hage. Utrecht en Groningen zorgen, dat elk stembureel in hunne gemeente voorzien zij van oet.e Itj3t, waarop in alphabetische orde geplaatst zijn de namen van de op de laatst gesloten kiezerslijst voorkomende kiezers, met vermelding van het hoofdkiesdistrict, waarin z(j woonplaats hebben. Deze lijst ligt op de tafel vóór het bureel van stemopneming. De kiezer levert zijn stembriefje in bij het buroel van stemopneming van het hoofdkiesdistrict, waarin hij volgens genoemde lijst woon plaats heeft. Het stoomschip „Prinses 'Wilhelmlna", van Batavia naar Amsterdam, vertrek 30 Jan. van Genua; de „Gelderland", van Rotterdam naar Java, passeerde 29 Jan. Perim; de „Prins Maurits", van West-Indiö naar Amsterdam is 29 Jan. van Btlvre vertrokken; de „Soera- baia", van Batavia naar Rotterdam, is 30 Jan. te Suez aangekomen; do „Zuid-Holland", van Rotterdam naar Java, vertrok 29 Jan. van Suez. Ormengd Nieuws. Aanstaanden Woensdag zal de heer D. Th. Schramade, prestidigitateur uit Rotterdam, in het Nutsgebouw alhier twee kinderfeesten geven. Bfl enkele familiën alhier is hjj geenonbt- kende meer, want hij werd er nu en dan voor kinderpartijen in besloten kring geën gageerd en blijkens information moet hij ook goed hebben voldaan. Thans zal hij twee vooretellingen in het openbaar geven. Ons vertoonde bladen spreken gunstig over zijne de jeugd op aangename wijze bezig houdende verrichtingen. Het „Rott. Nb!." zegt b. v. het volgende: Door den heer D. Theod. Schramade, pres tidigitateur en opticus, werd gisteravond m de Burgersociëteit van Kralingen eene toover- 80irée gegeven. Zjjne toeren in de physique, de magie en de biologie waren interess n en getuigden van bijzondere behendigheid, zoodat zijne zeer variëorende werkzaamhede met de meeste aandacht door het talrijk publiek werden gadegeslagen. De heer Schra made, een nieuweling fn genoemde kunsten in deze omstreken, kan zich gerust meten met zijn meer bekeDden collega Okhuijzen. Aan het einde der voorstelling werd het Russische dominospel gespeeld, komische scène voor alle dames en heeren, en gearran geerd door den heer Schramade. Hoogst voldaan keerde het gezelschap laat in deu avond huiswaarts. De rector-magnificus der Leid- sche universiteit ontving dezer dagen den vol genden brief: „Aan den WelEdele Heer den heer Prove- zor der studentenschool Leiden. „Zeer WelEdele Achtb. Heer. „Daar ik zoo vril ben UEd. een Paar lettere teschrijven. aangezien ik gisstero een. Heer gesprooken. te Hebbe. daar. ik Zoo. een Groote Prachtiege Ulmer doch. Hond. heb. gepantert nog geen. Jaar. oud. reu. Zindelijk en zeld zaam mak. voor Kindere en bekroond, te Scheeveninge, reeds over de tachtig cantie meetor Hoog. en in ver wachting hy Noch Hooger word die. Men Heer heeft mi) het adres opgegoefen. van een der. Heere. studente en. bon ik kweit geraakt dus ben ik zoo. vrij. Ton een. der. Hecro per omgaande, iets teweeto. en blijve m°t- Hooge. achting UEd. dw. dn. Phs. Willebrand. Korte Pankoek straat. 21 Rotterdam, de Hond is uit Berlyk ofkom- stig uit de toetery." Do brief is door eon der studenten, die den „Provezor" zijne hulp beloofde om den be doelden persoon uit te vinden, in het studen tenweekblad „Minerva" geplaatst. Van de gelegenheid om in het gebouw 'a-Gravenstein alhier gratis brood en koffie te nuttigen, werd gisternamiddag van 3 tot 5 uren gebruik gemaakt door 901 per sonen, hedenmorgen van 8 tot 9 uren door 440 kindoren en van 9 tot 11 uien door 802 personeD, te zamen 2143. Door de politie alhier is in den afgeloopen nacht zekere D. v. d. H. aange houden, die, als verdacht van diefstal van eene belaugryke som gelds, door den officier vin justitie te Arnhem was gesignaleerd. Hij ia hedenmorgen derwaarts overgebracht. Men deelt ons mede dat Daniël Klinkenberg den 2den Febr. a. e. het feest herdenkt van zijn 60-jarig jubileum als huis- en rijtuigschilder by de firma Schoneveld te Warmond. Den 2den Febr. 1831 kwam hy daar als knechtje in dienst. Twee arbeiders teNoordwykerhout stondeu heden voor het gerechtshof te 'e-Hage terecht als appellanten van een vonnis der Haagsche rechtbank, waarby zy tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld zyn, omdat zy in den nacht van 28 op 29 Sept 11. op den open baren weg tusschen Noordwjjk en Noordwy- kerhout iemand gewelddadig zouden hebben aangegrepen, geslagen en in het water ge worpen. De beklaagden beweerden onschuldig te zijn aan deze feiten en trachtten het waar schijnlijk te maken, dat een onbekende de mishandeling gepleegd heeft. Het O. M. meende evenwel dat aan de verklaringen der in eersten aanleg gehoorde getuigen meer waarde moet worden gehecht dan aan de opgave der be klaagden en requireerde bevestiging van het gewezen vonnis. Uitspraak 12 Februari. De ysclub te Hoofddorp (Haar lemmermeer) heeft gedurende het barre gety voor meer dan 500 gulden aan prijzen, pre- miën en eetwaren aan behoeftige gezinnen uitgereikt. Negen agenten van politie te 's-Hage, die te zamen in de Staatsloterij speelden, hebben gisteren een gedeelte der f 50,000 getrokken. De Haarlemsche rechtbank deed uitspraak in de zaak van Pieter Denys, vroeger secretaris, ontvanger der gemeente Beverwyk, tegen wien, wegens verduistering van ruim f 4300 uit de gemeentekas, eene gevangenis straf was geöiBcht van 2 jaar en 6 maanden, onder aftrek van de preventieve hechtenis, terwyl de verdediger, mr. A. P De Lange te Alkmaar, tot vryspraak had geconcludeerd. De rechtbank veroordeelde hem tot 14 maan den, min den tyd, in preventieve hochtenis doorgebracht. Door het flink optreden van de agenten van politie A. J. Pelgrim en J. F. Mulder te Rotterdam werd gisternacht door hen het leven gered van eene moeder en twee barer jeugdige kinderen. Omstreeks halftwee, terwyl zy surveillee- rende waren, zagen die agenten licht in pand 45 aan de Catharinastraat, hetgeen hun ver dacht voorkwam. Aangezien zij geen gehoor kregen op hun kloppen en levenmaker, verbraken zy een raam en kropen daardoor naar binnen, waar nu bleek dat er in het woonvertrek een binnenbrand was, ontstaan door het springen van eene petroleumlamp. Zy bluschten dien brand, door er kleding stukken op te werpen. Z(j vonden daarna in de kamer te bed liggen de bewoonster met twee harer kinderen, blykbaar bewusteloos, vermoedelijk door rook en walm. De agenten hadden de voldoening, na geruimen daarmee I beul;' te zyn geweest, b(j de moeder en hare twee dochtertjes het bewustzyn weder op te wekken, zonder dat zy letsel hadden beko men. De man en vader was voor zaken af wezig. De eehade, door den brand veroorzaakt, is gering. (N. R. C.) i Nabij 'a-Hertogenbosch, eenige i meters voorby het kruispunt der lynen Utrecht Bokstel en Deu Bosch -Zwaluwe, is gisteravond oen spoortrein, bestaande uit vyf rijtuigen en een goederenwagen, ont- epoord. De derde wagen (2de kl. rytuig) werd van achteren geheel omvergeworpen, de vol gende kwam geheel buiten de rails te staan ou de achterste is op de rails gebleven. De locomotief, de goederenwagen en do tweo daaropvolgende rytuigen zyn onveranderd ge bleven en konden de reis vervolgen. Persoonlyke ongelukken hebben niet plaals gehad. Eén van de vier personen, die in het omgevallen rytuig zaten, scheen aan de beenen eenig letsel te hebben bekomen. Het geregeld verkeer tusschen Den Bosch- Bokstel is eenigszins gestremd, doch met hulptreinen worden de aangebrachte reizigers van weerszijden gebracht en afgehaald, ter wijl de treinen Den Bosch Zwaluwe de twee op don weg achtorgebleven rytuigen juist kunnen passeeren. Deskundigen en werkvolk zijn van do werk plaatsen te Tilburg entboden, ten einde do oorzaak der ontsporing te onderzoeken en de hindernissen op te ruimen, zoodat waarschyn- lijk heden reeds het geregeld verkeer her steld zal zyn. Te Helder heeft de vader van een talryk gezin zich heimelijk naar Amerika begeven, eene vrouw met negen onverzorgde kinderen in armoede achterlatende, waarvan het joDgste tien dagen. De schipper G. Schavelier.uit Vuren, is ten gevolge van een schok door het tJskruien overboord gevallen en verdron ken. Hy laat een groot gezin onverzorgd achter. Uit de rivier de Eem, by Amers foort, is opgehaald het iyk van den sedort 6 November 1.1. vermisten bediende in het mili tair hospitaal P. v. E. Wegens beschadiging der door- laatbrug over de Beersche Maas is de spoor wegverbinding tusschen de stations Ravestein en Osch verbrokon en heeft de Maatschappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen, met in gang van heden, eene gewyzigde dienstrege ling ingevoerd op de baanvakken Nijmegen Ravestein en 's-Hertogenbosch - Osch. De plaatsbewyzen, volgens de tarieven gel dig Tia Osch Ravestein, zulleD, zoolang de staking duurt, geldig zyn via Venloo of via Utrecht Ede. U t Zevenaar wordt gemeldTusschen Doesburg en Dieren is het verkeer gestremd en verlegd van Doesburg op Zevenaar. In het postvervoer wordt door eene diligence voorzien. Aan het pompstation van de Kamper water leiding op de Wezeper heide is alles weder in orde. Dordrecht, 30 Jan. Het ys op da rivieren voor deze stad zit nog onwrikbaar vast. De certocht naar Zwyndrecht en Papendrecht geschiedt veiligheidshalve met schouwen, welke geen enkele maal door het ys zakken. IJmuiden, 31 Jan. Het schip „Hawthorn- bank" is alhier heden van Amsterdam aan gekomen. Dit is het eerste zeilschip, dat sedert 26 Dec. door het Noordzeekanaal voer. Grave, 31 Jan. Rivierstand 10.45 M., val 0.15 M., blank water tot onder het wacht huis op den Maaedyk by Reek. De beneden- mond werkt over 700 M. met 0.06 M. Water stand by de Pegelbrug 9.05 M. De ysdam bi) den kilometerraai 179 is gisteravond lager uitgedreven. Vreeswyk, 31 Jan. Het water is 38 cM. gevallen. De peilschaal teekent 3.20 -4- A. P. In het ys is geens verandering gekomen. Overtocht geregeld met ysboot. Toestand tot heden laat zich gunstig aanzien, vooral ook met de weersgesteldheid. De berichten betreffende den waterstand in den BoveH-Ryn luiden gunstig. Het gevaar voor overstrooming schynt, nu het ys geregeld wordt afgevoerd, daar ge weken. Minder gerust is men echter aan den Beneden-Ryn, daar het (je zich by Rees weer heeft vastgezet. Het water wast daardoor snel en er bestaat in doze streken ernstige vrees voor overstrooming, indien de geregelde afvoer van het ijs niet spoedig hersteld wordt. Ook by Caub hebben zich in den Ryn de ysschotsen weer vastgezet. Indien deze dam niet spoedig wordt opgeruimd, dreigt aldaar eveneens ernstig gevaar voor overstrooming. Sodert eenige dagen zyn daar reeds twee bataljons pontonniers aan den arbeid om het yis te doen springen, waarby dynamiet, meli- niet, kruit en schietkatoen worden gebruikt. Dit werk gaat gepaard met groot gevaar, omdat het ijs elk oogenblik kan bezwijken, en daarom zyn alle soldaten, die daarmede belast zijn, met touwen aan elkaar gebonden. Eiken dag, zelfs op 's keizers verjaardag, wordt van den ochtend tot den avond ge werkt. De ontploffingen worden door de bergen weerkaatst, zoodat het werk der pon tonniers den indruk maakt alsof er een veld slag wordt geleverd. Uit Athene wordt gemeld dat do winter in Griekenland eindelijk zyn afscheid heeft genomen. De gemeenschap is nu overal her steld en het weer is zóó zacht, dat geene herhaling van de sneeuwstormen gevreesd wordt. Do boeren zyn reeds druk in het veld bezig. Be moord te Roden. Eene hoogst treurige zaak, de vergiftiging van de 20 jarige Grietje Johanna Helling?., door hare moeder Grietje Wobbes Gaaikema, wed. van Klaas Hellinga, vroeger ook te Warmond wonende, werd gisteren door de rechtbauk te Assen behandeld. De vergiftiging te Roden is in den laatsten tyd hot onder werp van vele gesprekken geweest; het was dus te verwachten, dat een groot publiek het rechtsgeding zoude bijwonen. Reeds laDg vóór de opening der zittmg verdrong zich eene groote menigte voor het rechtsgebouw, zoodat het aan de rjjksveldwacht en marechaussee niet gemakkelyk viel do orde te bewaren. Toen elndeiyk het uur was aangebroken, waarop de behandeling der zaak zoude be ginnen, was er een geweldig godrang. Eindelijk had een groot deel van het publiek eene plaats in de zaal gevonden. De zitting ving aan mot do gewone vragen naar naam, woonplaats enz. van de beklaagde, waarop deze, die zeer zenuwachtig was en onophoudeiyk schreide en snikte, vry kalm antwoordde. Na voorlezing van het vonnis van verwij zing werd het gedrang zóó groot en werd het zóó rumoerig in de zaal, dat het O. M. ver plicht was de voorlezing van de dagvaarding te staken. Langzamerhand werd het evenwel weer kalmer, nadat een deel van het publiek, buiten de zaal aanwezig, was verwyderd, waarop met de behandeling der zaak werd voortgegaan. Aan de 59-jarige beklaagde wordt ten laste gelegd, dat zy op of omstreeks den negen den October 1890 en volgende dagen, na daar toe vooraf het plan te hebben beraamd, ie Roden aan hare dochter Grietje Johanna Hellinga opzettelijk en met den wil om deze te dooden, heeft toegediend meerdere hoeveel heden acid cm arsenicosum (rattenkruit), ten gevolge waarvan genoemde hare dochter in den nacht van den dertienden op den veer tienden October daaraanvolgende is gestorven. In deze zaak waren vanwege het O. M. gedagvaart 17 getuigen. Het O. M. deelde mede dat een van de 17 gedagvaarde getuigen, Annechien Sterenberg, door ongesteldheid verhinderd was te komen. De processen verbaal van de Inbeslagne ming en overname van het iyk enz. van de vermoorde, het verslag van de lykschouwing en dat der scheikundigen, die doelen van het iyk onderzochten, werden vervolgens voorge lezen. Het onderzoek der scheikundigen gaf het resultaat, dat in verscheidene deelen, vooral in de maag, eene groote hoeveelheid arsenicum werd gevonden. Het testament, waarby Grietje Johanna Hellinga hare moeder tot eenige erfgename en, mocht deze vóór haar overlijden, haren broeder tot erfgenaam benoemde, werd mede voorgelezen. Beklaagde voorgeroepen, bleef b(j hare afge legde bekentenis. Zy bekent ook, dat zy het rattenkruit met de bedoeling om hare dochter te dooden heeft aangeschaft. Beklaagde zegt het plan te hebben opgevat hare dochter te dooden, omdat zy de toekomst, waDceerhare dochter trouwde, zeer donker inzag, omdat zij meende, dat hare dochter met Sterenberg niet gelukkig zoude zijn en Steienbrrg aan zyn zwager Hoekzema 1 pet. van het vermogen van het meisje, waarmede deze hem in kennis had gebracht, had beloofd, en de fiuantiöele toestand van Sterenberg niet best was. Beklaagde bekent aan ham dochter vóór 12 Oct., en wel op 9 Oct. 1.1., kleine doses arsenicum te hebben gegeven om bet te doen voorkomen, dat zy langzaam aan eei o of andere ziekte was gestorven. Den 13ien Oct. heeft zy arsenicum in de thee gedaan, iudekarne- melksbry en in water en dit aan hare doch ter toegediend; zy beging da daai voorna- meiyk omdat haar finantièele toestand zeer slecht was. Hierna nam het getuigenverhoor een aanvang. ■Jan Hamming, landbouwer te Atnard, ver klaarde o. a. dat bij als voogd van Grietje Johanna Hellinga het geld van deze zeker heeft gesteld door eene inschrijving op het Grootboek. Het geld, dat vrouw HelliDga na den dood van haren man kreeg, is langzamer hand in Senige jaren door baar opgemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1891 | | pagina 8