laiMra en b. OrandeFêtedeNnit. Hoe laat is het? Compagnon. GROOT CONCERT, BIER Reparatiën spoedig en billijk. BEUZEMAKER Co., Vischmarkt 13. P. J. Weijermans. Meubeimagazijn: Nieuwstraat 31. Schouwburg te Leiden. Ter overneming gevraagd, tot Bmntorii ier Must. JOSUA van Handel, HENRI BOSMANS, ORTBOPAEDISCHE RECHTHOUDEB Leiden. STOFFEERDER1J VAN ALLE SOORTEN CANAPÉ's, FAUTEUILS EN STOELEN Bijzonder maken wij op onze Matrassen attent, die door elasticiteit en deugdzaamheid alle andere overtreffen. UITVOERING: Kunsten en Wetenschappen, Bal Masqué et Paré. MAANDAG 26 JANUARI 1891, 's avonds te 8 uren Specialiteit ia Fransclie Korsetten. oimh vrnie moopue, FRITS REUTER, ±aa m Woensdag 28 Jan., tc halfacht. ALGEMEENE REPETITIE: Dinsdag 27 Jan., te 7 uren. GEBOUW Zaterdag 7 Februari 1891 BUITENGEWOON" LOUISE MEIJMA.JMN, JOHANNA HEIJMANN, Onovertrefbaar. 11 534 S3 I lofr^rt 1 Xfr.i o o nf lnfi-v riAi. lfISTfffi! Da 'omschrijving en betaling der rente 1890 zal geschieden in het gebouw der Bank, Ouden Rjjn 56. llitslaltend voor lien, die verlangen deze te doen bijschrijven en dadelijk te ontvangen, Woensdagen 28 Janu ari en 4 Februari 1891, van 10 tot 2 uren. Uitsluitend voor hen, die verlangen de bijschrijving, Woensdagen 11 en 18 Februari 1891, van ÏO tot 2 uren. De bijgeschreven rente kan ook op elke volgende zitting worden in ontvangst genomen. De avondzittingen voor inbreng en terug betaling van 28 en 29 Januari, 4, 5,11 en 18 Februari zullen niet worden gehouden. Zonder bijschrijving wordt toch nimmer renteverlies geleden. De Commissaris-Penningmeester, 522 22 G. F. ALSCHE. MAATSCHAPPIJ TE 's- GR A VENHAGE, OP 526 15 VAN 520 14 te 's-GRAVENHAGE. Wie zijn Horloge goed en goedkoop wil laten repareeren, begeve zich naar YAN LEEUWEN, Horlogemaker, Doezastr. 29. Voor het juiste gaan een jaar garantie. 414 8 IEMAND van middelbaren leeftijd, over een kapitaal van 20 a 25 mille kunnende beschikken, wenscht zich als deelgenoot te zien opgenomen in eene fatsoenlijke Fabriek of Handelszaak, of zich met Iemand van Vakkennis te associëeren tot oprichting eener Zaak. Reflecteerenden worden verzocht hunne brio ven (gefrankeerd) te zen den bij de Boekhandelaren GEBRs. VAN DER HOEK, Leiden, onder de letters F "V. 527 18 TE GEVEN DOOR Primadonna van het Argentina-Théatre te Rome, en „Scala" te Milaan. EN Piano, MET MEDEWERKING VAN SOLO-VIOLONCELLIST TE AMSTERDAM. Entree Loges en Baignoires f 1.49, Parterre ƒ1-—, Galerij fO.BO. Kaarten te bekomen en plaatsen te bespreken dagelijks, van 's mor gens te 10 uren, bij BLANKENBERG Co., Mare No. 58, en op den Con cert-avond aan den Schouwburg. 380 62 voorkomt het vooroverloopen en ronderuggen zoowel b(j Kinderen als Volwassenen. Eenig doelmatig middel ter verruiming der borst en ter rugversterking. 5 a 4 jaar. 9 a 10 jaar. 14 a 15 jaar. 5 a G 10 a 12 Dames. 7 a 8 12 a 14 Ileeren. ƒ2.75. ƒ3.—. ƒ3.50. De ondergeteekende heeft de eer den geachten ingezetenen van Leiden langs dezen weg te berichten, dat h(j eene Bottelarij heeft opgericht van Bieren, afkon.stig uit de 8toomblerbrouwerijen „De Kraan" en „De Drie Snoeken" der firma A. F. VAK RENES9E A Co., te tSorkun. Deze Bieren, die niet kunstmatig, maar op de Hollandsche en Engelsehe wijze worden gebrouwen, van de beste mout en hop, zonder bijvoeging van eenig surro gaat, houden zich daardoor maanden goed, hetgeen niet het geval is met de kunstbieren, die zich slechts korten tyd kunnen goedhouden. De Bieren van de firma A. F. VAK REKE9SE A Co. worden, op fust, flesch of kruik, zonder dat jjs behoeft te wordeD aangebracht, hoe langer hoe krachtiger en aange namer van smaak, waardoor zij vanouds bekend en vermaard zyn en derhalve geene meerdere aanbeveling behoeven. Zjjne bottelarij is geplaatst in de Kruisstraat Ko. AS, alwaar bestellingen worden aangenomen, alsmede aan zyoe woning: Haarlemmerstraat Ko. 102. Door de strenge koude z(jn al zijne biersoorten nog niet voldoende in werking; voor- loopig kan worden verkregen Minne-Bier, Prtnsessc-ccrste soort, Jong-Ond, Faro en Export; alles op heole en halve flesscben. Mijne prijscouranten zal ik zoo vrij zijn aan uwe adressen af te geven, vertrouwende mijne Bieren beproefd zullen worden en twijfel ik niet of deze zullen, door hunne zuiver heid, krachtig gehalte, aangenainen smaak en natunriyke werking, ten zeerste voldoen, waarna ik mp beleefd in ieders gunst aanbeveel. Bestellingen van zee of meer heele of halve flesschen worden onverwijld aan huis bezorgd en ik zal bovendien de vrijheid nemen, wekelijks aan de huizen mijner Ciiënteele orders te komen opnemen. 51 60 tegen 1 Mei a. s. of later: een HUIS, be vattende 5 a 6 Kamers en Tuintje, op netten stand. Brieven franco onder letter D by de Boekhandelaren Gebrs. VAN DER HOEK, te Leiden. 542 7 in het Notarishuis aan den Burg te Leiden, by opbod op Zaterdag 31 Januari 1891, by afslag op Zaterdag 7 Februari 1891, des avonds te zenen tren, van een HEERKKHUIS metgrooten Tuin, alsmede een STAL en KOETSHUIS. Om8chryving der Porceelen: No. 1. Een zeer goed onderhouden HEEREN HUIS met groeten TUIN, aan den Ouden Singe!, No. 118, te Leiden, Kad. Sectie B. No. 999, groot 8 aren, 30 Centiaren, bevattende beneden: marmeren, gostukeerde Gang, Salon en Suite, Tuinkamer, groote Binnen plaats, ruimen Kolder met Wijnkaet, kleine Binnenplaats, Kelderkast, ruime Keuken met vele gemakken, Bykeuken, BergplaRts voor Brandstoffan, grooten, fraai aangelegdeu Tuin met Prieel, marmeren Trap. Boven: groote Voorkamer, Boudoir, Slaapkamer mot door loop, groote Logeerkamer, Boven-Acbter kamers, Turfzolder en Bergzolder, grooten Zolder met Meidenkamer. De meeste Kamera zyn van Stookplaatsen voorzien. In dit perceel is eene Duinwaterleiding. No. 2. Een STAL en KOETSHUIS, met Hooizolder, belendend aan perceel 1, aan de Westzyde van de Volmoleogracht of Kleine Aardappelonmarkt No. 6, Kad. Sectie B. No. 3175, groot 1 are, 27 centiaren, voorzien van goed Pompwater. De grondlasten bedragenvan perceel 1 a ƒ58.50, van perceel 2 7.82. Aanvaarding by de betaling der koop penningen op 1 Mei 1891. Te bezichtigenDinsdags en Vrpdags, van 1 tot 4 uren. Inlichtingon z(jn te bekomen ten kantore^ van Mr. H. L. A. OBREEN, Notaris, Rapenburg!-; No. 65, alwaar van 2 tot en met 6 Februari 1891, van 9-3 uren, verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van (én nyfd der verhoogsom. 90 4.1 VERZAMELDE WERKEN VAN De Verzamelde Werken ran FRIT9 REUTER, nieuwe Uitgaaf, uit het Plat- Duitsch door G. VELDERMAN, Leeraar in de Nederl. Taal- en Letterkunde, SDeelen.Uniform formaat. Voortreffelyke Vertaling, prachtige druk, best papier. Te zamen slechts 4.50 of de 8 fraaie dealen in 4 extra ryke Pracht banden slechts GSO. Tedereen kan zich thans laven aan die onuitputtelyko bron van humor; iedereen kan thans de mooie uitgaaf van REUTER'; ■Werken voor een bagatel bezitten. 't Is het fraaiste, het voordeebgste aanbod, dat ooit voorkwam. Te bekomen by D. BWLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken te Botterdam, r-anco ontvangst Postwissel v. slechts ƒ4.50 oi van slechts 6.59, waarop vermeid„FriO Renter". 464 25 Leiden, ter Boekdrukkerij van A. W. SIJTHOFF.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1891 | | pagina 8