H&d NiOUWH. G a a r n a vestigen w y de a'm- dacht op de in dit nummer voorkomende ad vertentie, waarin de Commissie der sppsko- kery van de vereeniging van den H. Vincen tius a Paulo aankondigt dat eerstdaags de kaarten voor de deelneming aan dit liefde werk den ingezetenen van Leiden zullen wor den aangeboden. Inrichtingen als deze verdienen ieders onder steuning en daarom hopen wy dat de Com missie hare pogingen om in het belang onzer minder bevoorrechte etadgenooten gedurende de a. s. wintermaanden, wanneer de behoefte aan steun zich meer dan anders doet ge voelen. werkzaam te zyn, met een goeden uitslag moge bekroond zien. Bij de paarden der bereden corp sen in de garnizoenen te Leiden en te Breda heerschen katarrhaal-gastrische koortsen; de ziekte is evenwel goedaardig; na eenige dagen verbetert de eetlust en volgt algeheele ge nezing. Uit Eo e 1 o f a r e n d s v e e n wordt ons het volgende geschreven Het bericht over de Zondag avond 11. te Oude-Wetering plaats gehad hebbende onge regeldheden, voorkomende in het „Leidscb Dagblad" van 15 dezer, is niet geheel juist, waar het spreekt van veenders, die met stokken gewapend aan de O.-W. recht waren gaan eischen. Om der waarheid wille, dient gerectificeerd, dat allen zich (misschien op een paar uitzonderingen na) zonder eenig wapen, dus ook zonder stokken, aan de Oude Wetering vertoond hebben. Nog wordt ons omtrent die zaak gemeld Ofschoon er ernstige plannen bestonden, om verleden Woensdag avond geweld te ple gen, zjjn de eerste ongeregeldheden nochtans gelukkig door geene andere gevolgd, en ie er gegronde hoop dat het voortaan wel rustig blijven zal, dank de bemoeiingen van de R.-K. geestelijkheid, die genoemde plannen heeft verijdeld door de gemoederen tot zacht heid te stemmenzij heeft de gehoele parochie krachtig gewaarschuwd voor de gevolgen van eventueele botsingen, en aangemaand om het zwaard weder in de scheede te steken, en het terrein van den strijd te vermijden. Dank ook de zorg der politie, die een wakend oog blijft houden op alles, wat tot conflicten lei den kan, terwijl zij steeds ijverig onderzoek bljjft doen naar de personen, die Zondag avond aan de woningen van rustige burgers uit brooddronkenheid eenige ruiten hebben 8tukgeworpen. Te Rotterdam had gistermiddag te ruim 12 uren een werkman op het stoom schip „Arie Scheffer," liggende aan de Wester haven, het ongeluk, door het breken van een ketting, eene kist met machinerieën op het hoofd te krijgen, waardoor hij ernstig werd gewond. Per brancard naar het stedelijk zieken huis vervoerd, is de ongelukkige kort daarna overleden. Daar ter stede is aan de Lange Lynstraat een man plotseling door eene beroerte getrof fen. Het lijk is per brancard, onder politie- geleide, naar de woning overgebracht. Gisteravond ontstond door eene tot nu toe onbekende oorzaak brand In de bewaarplaats van eenige bootjes, achter de werf van Kort land, aan het Noordereiland aldaar. De bootjes zijn met. de bewaarplaats verbrand. De drij vende stoomspuit „Dokwerken" was spoedig aanwezig. <W. it. C.) De beide werklieden te Maas tricht, die in een ledig bierreservoir, dat zij wilden zuiveren, afdaalden en door koolzuur- ontwikkeling dreigden verstikt te zullen wor den, zijn nog onder geneeskundige behande ling en niet buiten levensgevaar. Zooals werd gemeld, is een derde werkmam reeds aan de gevolgen bezweken. Gisteren is gevankelijk naar het huis van arrest te Almeloo overgebracht een 14-jarig meisje, dat bekend heeft te Marle, gemeente Hellendoorn, twee boerenhuizen met schuren, die aldaar zjjn in asch gelegd, in brand gestoken te hebben. Ook moet een huis, dat voor ongeveer eene maand in diezelfde buurt verbrand is, door haar z(jn aangestoken. Gelijk reeds met enkele woordfsn is gemeld, heeft een afschuwelijke moord vermoedelijk plaats gehad in het Drentsche dorp Roden. Daaromtrent wordt nu nader het volgende gemeld In de kom van het dorp woont sedert kor ten tijd misschien een jaar, of even langer of korter eene zekere mej. Hellenga, woduwe, met haren zoon en hare dochter. De laatste, hen bloeiend meisje, dat eerst a. s. Zondag haren 20sten verjaardag hoopte te vieren en binnenkort van plan was te huwen met een jongmensch uit Groningen, een meisje dus niet alleen in den schoonsten, maar zeker ook in den gelukkigsten tijd haars levens, was buitengewoon spoedig overleden. Wel was ze eenige dagen niet al te wel, maar men meende, dat de ziekte niet ernstig was en dacht dus aan geen dood. Tusschen Maandag en Dinsdag stierf ze, en Woensdag morgen verspreidde zich, als een loopend vuurtje, het gerucht, dat ze wel een onnatuurljjken dood gestorven kon zijn. Omdat de dochter door erfenis een aardig kapitaaltje bezat, ƒ15,000 a ƒ18,000, waar van de opbrengsten moesten dienen om in het onderhoud van het geheele gezin te voorzien en de moeder bij den dood der dochter van dat kapitaal natuurlijk de erfgename werd, had de eerste finantiéel belang bij den dood harer dochter. Men oordeelde, giste, veroordeelde. Intusschen hadden zjj, die ambtshalve bij de zaak betrokken waren, niet stilgezeten. Tegen den middag arriveerden reeds de rechters uit Assen, vergezeld door dr. Bakker, arts. Deze laatste heeft toen, bijgestaan door dr. Koppius, te Roden woonachtig, het lijk geschouwd en geopend, en toen de rechters vertrokken, moest ook mej. Hellenga, in gezelschap van de noodige rijksveldwacht, de reis naar Assen meemaken. Het geneeskundig onderzook bevond het Ijjk als dat van een krachtig meisje zonder organisch gebrek en zonder eenig biyk van ziekte, behalve eene vernielde maag. Een chemisch onderzoek der ingewanden zal moeten aan den dag brengen welk vergift is toege diend. De moeder wilde geene toestemming geven tol het huwelijk vóór de meerderjarigheid. Vandaar sedert ernigen tijd hooggaande twist tusschen het meisje aan de ééne zijde en de moedor en een ouderen broeder aan de andere. Toch zou het huwelijk nu eerlang plaats heb ben. Bij het ziekbed van het meisje werd de op hot dorp wonende geneesheer niet geroepen. De broeder is tot hiertoe niet gearresteerd. Een persoon u i t Westza an had het ongeluk, op korten afstand van den steiger te Velzen, van eene met hout beladen vlet in hot water te vallen. De omstanders deden alie pogingen om den ongelukkige te redden, doch vruchteloos; hjj verdween in de diepte. Gisterochtend is zijn lijk op dezelfde plaats opgevischt. Hij laat eene vrouw met 6 kin deren achter. De Engelsche barge „Lord Iddes- leigh", in ballast van Folkstone naar Ostende, is te Vliseingen binnengekomen met verlies van boom, zwaard, gescheurde zeilen en averij aan de tuigage. Het schip „Rata", kapt. Bramer, van Frederiksstad naar Dordrecht, is te Nieu- wediep binnengeloopen met gescheurde zeilen, verlies van ankers, kettingen en een gedeelte van den deklast. Het schip heeft 6 voet water in het ruim. Volgens rapport van den vuur toren op Westerschouwen is er een fregat schip (nationaliteit nog onbekend), b(j het Nieuwezand geankerd. Het geraakt meer en1 meer in de branding en seint naar Brouwers haven om hulp. Het ligt zeer gevaarlijk. De gezagvoerder van het te Bremen aangekomen stoomschip „Hohen- zollern" rapporteert, bjj Beacbyhead eene groote hoeveelheid lading, waaronder pakken kurk en andere zaken, te hebben zien drijven, waarschijnlijk afkomstig van een in aanvaring geweest zijnd vaartuig, dat gezonken is. Op een kerkhof te Berlijn schoot een 45-jarig man zich dood op het graf van z(jne twee kinderen. De man had in den laatsten tijd door speculeeren zjjn vermogen verloren. Hjj laat eene vrouw en een kindje achter. In de vorige week z(jn te Dus- seldorf op eene vergadering, gehouden door de vereeniging voor het gevangenwezen in de Rijnprovincie en Westfalen, de lijfstraffen in eere hersteld. Onder de daar genomen beslui ten behooren o. a. de volgende: lo. Lichame lijke kastijding is een volstrekt noodzakelijk middel van tucht bij alle soorten van manne lijke strafgevangenen. 2o. Zij is als zelfstan dige straf eene onmisbare en dringende be hoefte voor sommige misdrijven. De rechter lijke ambtenaar, die het vraagstuk inleidde, boweerde dat de Staat tegenover jeugdige misdadigers hetzelfde recht heeft als ouders, patroons en onderwijzers en dat een zeer krachtig middel noodig is om het diep ge zonken eergevoel van volwassenen weder op te wekken. Om de bezwaren, welke vroeger tegen de toepassing van stokslagen zjjn ge rezen, te voorkomen, beval hij de invoering aan van een werktuig in den trant van de guillotine, om de kracht der slagen te kunnen regelen 1 Te Berlijn heeft gisternacht de meester-timmerman Schaf, vroeger huis eigenaar, z(jne vrouw en vijf kinderen ver moord of getracht te vermoorden. Drie kin deren zjjn dood en de anderen zwaar gewond. De moordenaar is ontvlucht; men vermoedt dat bjj zich van kant heeft gemaakt. In eene steengroeve bjj Napels heeft eene instorting plaats gehad, waardoor zes personen begraven werden. Drie zijn dood; de anderen doodeiyk gekwetst te voorschijn gehaald. Dezer dagen werd gemeld dat Castillar, de bekende Spaansche ex-minister, in het huwelijk zou treden met mevr. Ratazzi, geboren Lutetia Bonaparte. „El Globo" spreekt dit bericht echter ten stelligste tegen en voegde er bjj dat de staatsman, na het vermoeiende leven, dat hy achter zich heeft, en by zijne be perkte middelen, liever aan zijn graf denkt dan aan een huwelijk. Hjj is overigens slechts 58 jaar en de bekende weduwe van den Itali- aanschen minister slechts drie jaar jonger. Hoe durft men het vragen! Eenigen tijd geleden stierf een reiziger in den sneltrein van Ostende naar Brussel. Levend had hy slechts de helft van zjjne reis afgo legd. De erfgenamen van den overledene hebben thans by de administratie der Staatsspoorwegen restitutie van een gedeelte van den prys van het spoorkaartje gevraagd! Gelukkig dat zulke gevallen slechts zelden voorkomen. Gabrielle Bompard, de beminde en medeplichtige van Eyraud, is, op last van het gerecht, door dr. Brouardel onderworpen aan een onderzoek betreffende haren geestes toestand. Dr. Brouardel heeft verklaard dat zy niet onbepaald verantwoordelijk voor hare daden geacht moet worden en dat zy zeer vatbaar voor hypnose en suggestie is. Men verwacht nu waarschpniyk hypnotische proeven in de gerechtszaal. Eyraud's verdediger zal verscheidene ge neeskundigen oproepen, die de meening van dr. Brouardel zullen bestryden. Alle schepen uit Syrische havens en uit Lissabon, die te'Kopenhagen aankomen, moeten quarantaine ondergaan. Wegens de in Spanje heerschende pokken is de invoer van vruchten en groenten uit dat land geheel verboden. De brand in het „Llandhotel" te Syracuse, in den staat Nieuw-Tork, brak uit kort na middernacht. Weldra kon de brand weer het vuur niet meer bedwingen en in een halfuur was het groote gebouw geheel vernield. Hoevele logeergasten het leven ver loren, is nog niet te zeggen. Volgens een der bezoekers van het hotel, die ternauwernood ontsnapte, kwamen minstens 25 personen in de vlammen om. Volgens latere berichten zou dit cpfer echter kleiner zyn. Velen wer den gewond. Negen brandweermannen trachtten langs ladders de gasten, die in den grootsten angst voor de vensters stonden, te redden. ïene vrouw, die men aan een touw uit de boven verdiepingen liet zakken, had de derde ver dieping bereikt, toen het touw vlam vatte en brak. De vrouw viel op straat te pletter. Vele andere personen sprongen uit de vensters en werden zoodoende gedood. Het opmerkeiyk8t was dat het hotel van buiten van yzeren brandladders voorzien was, maar de vluchtelingen vergaten dit in hun angst. Naar men vermoedt, ontstond de brand in de keuken. Het „Llandhotel" was het grootste van Syracuse en het best bekende in den staat Nieuw-York. Twee jaren geleden werd het gebouwd. Het was 6 verdiepingen hoog, had 400 kamers en kostte 150,000 dollars. Te Athens, in Louisiana, is een neger gelyncht, die bekend had dat by in eene particuliere woning geschoten had. Wraak van twee schouwburg- beambten. Twee beambten van den schouw burg te Novogorod, die wegens ontrouw ontslagen waren, staken uit wraak den schouw burg in brand. In de garderobe hadden zy ver scheidene meubelen met petroleum overgoten, en daarop in met petroleum gedrenkte lappen gelegd, welke zy aanstaken. Gelukkig werd de brand nog juist bytyds ontdekt. De hoofdaanlegger van het misdryf ontsprong don dans, en de andere werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een w e n k. O n d e r o f f i ci e r: „En wat is jou vader Milicien: „Slager, sergeanti" Onderofficier: „Dat is gemakkelyk gezegd, maar dat moet je kunnen bewyzen!" Telegrammeis BERLIJN, 17 October. Naar men uit goede bron verneemt, zal de rykscommissaris Wiss- mann met zijn adjudant Bumiller op 25 dezer de terugreis naar Oost Afrika aannemen. REVAL, 17 October. Het Engelsche stoom schip „Brooklands" is by Dagerort gestrand. ROME, 17 October. Crispi blyft van mee ning morgen in den ministerraad den datum der nieuwe verkiezingen vast te stellen. De premier, uitgenoodigd te Turyn te spreken, heeft voor die plaats bedankt, doch zal te Palermo in openbare vergadering het regee- ringsprogramma bespreken. BERN, 17 October. Met Engeland worden dagelyks regeeringsnota's gewisseld over de uitlevering van Castioni. Het zal noodig wezen getuigen uit Bellinzona naar Londen te zenden om eerst den Engelschen rechter van het misdryf te overtuigen en dan volgt de vraag of het een politieke moord is, zoodat de uit levering, welke tallooze formaliteiten vordert, zeer twyfelachtig is. NIEUW-YORK, 17 October. Op berichten uit Engeland opende de tarwemarkt heden vast. Daar voor export beter vraag was en op speculatie door sterke partyen veel gekocht werd, stegen de partyen ca. I1/, c. boven de vorige slotkoersen. Ofschoon een gedeelte der ryzing weder verloren ging, sloot de markt willig. Omtrent de koffiemarkt is niets van belang te berichten. LONDEN, 17 October. Het stoomschip „Ox ford", van Rotterdam naar Singapore, is te Port-Said aangekomen, met defecte machine. LEIDEN, IS October. Weerbericht. Verwachting: veranderiyk weer. Heden vierde prof. dr. J. H. C. Kern zyn 25 jarig jubileum als hoogleeraar in het Sanskriet en zyne letterkunde en Indische oudheidkunde aan de Leidsche universiteit. Zooals te verwachten was, ging deze dag voor hem niet als een gewone voorby. Integen deel, steeds zal hy in aangename herinnering biyven by den hooggeschatten professor. Eerstens verschenen hedenmiddag ten huize van den jubilaris de hoogleeraren der litera rische faculteit onzer universiteit, die by monde van dr. M. J. De Goeje hem hunne hulde brachten. Namens het Collegium werd hy gecompli menteerd door den praeses collegii.den heer- Th. B. Pleyte. Dr. Hoogvliet, oud-leerling van den jubi laris, vereerde hem een prachtwerk van Ten nyson, begeleid door een zelf-vervaardigd gedicht. Daarna was de beurt aan de commissie der oud leerlingen, bestaande uit de heeren: prof. Speu'er, uit Groningen, prof. Gallée, uit Utrecht, dr. Warn, uit Dordrecht, dr. Caland, uit Breda, dr. Van der Vliet, uit Haarlem, en dr. Kluy ver, alhier. Als woordvoerder trad hier op de hoogleeraar Spetjer. Spreker bracht in herinnering de roemvolle loopbaan van den jubilaris; by wees er op hoe deze in Engelsch-Indië aan de inboorlin gen hunne eigen taal onderwees, hoe hy hun daar de geheimen van het Sanskriet bloot legde. Van dit oogenblik af was de toekomst van den huidigen jubilaris verzekerd, zeide spreker. De hoogleeraarszetel aan eene der beroemdste universiteiten, hetzy te Beriyn, hetzy te Oxford, zou hem ten deel vallen. Kern echter heeft het vaderland boven alles gesteld; hy heeft de voorkeur gegeven aan de Nederlandsche Hoogeschool boven die van Duitschland of Engeland en hiervoor bracht spreker hem namens allen zyn oprechten dank. Als bewys dezer dankbare gevoelens bood hy hem eene boeken étagère aan van Engelsch- Indisch SBywork, door een Hindoe vervaar digd en bekroond op eene tentoonstelling van kunstnp verheid in Indié. Voorwaar een waardig en passend huldeblyk De jubilaris bedankte in gevoelvolle woorden voor deze talryke bewijzen van toegenegen heid, achting en vereering. Overal en steeds, beweerde hy, had hy aan het vaderland ge dacht, en het was hem altyd aangenaam geweest zich aan dat vaderland te hebben kunnen wyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1890 | | pagina 6