"-°-stoT>ni"«iiri.>ii imrrftg-affatiflj macht toegezonden circulaire, betreffende het optreden van actief dienende officieren en onderofficieren als bestuurders of mede bestuurders van coöperatieve winkelneringen, wanneer deze niet uitsluitend den verkoop van artikelen aan leden ten doel hebt^n, is te Bergen-op-Zoom in de gehoude;,, aige. tpeeae vergadering van leden d^r Yereeni- ging „Eigen Hulp" besloten, cegen 1 April a. s. den verkoop aan n.et-leden te doen ophouden. Door den R'^ad der gemeente Haarlem is eervol onttfiag verleend aan den heer C. W. Valken als hoofd der tweede tusschen- school, en in diens plaats benoemd de heer P. H. F. Bakker, thans hoofd der kostelooze school B. Tot onderwijzeres aan de tweede tusschen- school is benoemd mejuffrouw E. Spruitenburg te Oudshoorn. Tot ingenieur der tractie te Tilburg bp de Maatschappij tot Expl. van Staatsspoor wegen is met ingang van 1 Januari jl. be noemd de heer J. A. Bertrand, tot dusver waarnemend ingenieur der tractie. De Vereeniging voor oud-strijders der land- en zeemacht uit Ned.-Indié, waarvan het hoofdbestuur in Den Haag is gevestigd, heeft den teruggekeerden fuselior Schier- hom tot eerelid benoemd en hem daarvan bij hartelijk schrijven van het bestuur keDnis gegeven. De minister van oorlog heeft aan den Koning het voorstel gedaan om de met groot verlof zjjnde miliciens, van de lichting 1888, behoorende tot de tweede divisie en die niet tot het blijvend gedeelte hebben behoord, van 14 tot 26 April onder de wapenen te roepen, ten einde in de behandeling van het repeteergeweer en de nieuwe veld-uitrusting te worden geoefend. De minister van binnonlandsche zaken heeft, na kennisneming van de uitgebrachte adviezen, geene termen gevonden om de grensverandering tusschen de gemeenten Stad- en Ambt-Ommen te bevorderen, zoodat de uitgestrekte eigendommen van het voor malig gesticht Ommerschans tot Stad-Ommen zullen blijven behooren. ZC.) De R.-K. kiesvereeniging te Goes heeft den heer Keuchenius gevraagd, of een wets voorstel tot invoering van den verplichten persoonlijken dienstplicht op zijn steun zou kunnen rekenen en hem tevens medegedeeld dat het van zijn antwoord zou afhangen, of zijne candidatuur bi) de aanstaande verkiezing door de Katholieken al dan niet zal worden geBteund. De heer Keuchenius heeft daarop geant woord, dat h(j bereid zou zijn een wetsvoor stel, dat het beginsel huldigde van persoon lijken dienstplicht, behoudens de noodig of billijk gebleken vrijstelling, te ondersteunen. Naar het „Vad." verneemt, zijn bij Neder- landsche ingenieurs aanzoeken gedaan door een Braziliaanse!) consortium, om de kanali satie der Rio Grande tot stand te brengen, waarvoor de Regeering aan dat consortium concessie heeft verleend. Bjj koninklijk besluit van 10 dezer zijn de heeren jhr. mr. F. P. Van der Hoeven, Zr. Ms. buitengewoon gezant en gevolmach tigd minister bij het Hof van Z. M. den Duitschon keizer, koning van Pruisen, mr. F. J. W. G. Snijder van Wissenkerke, refe rendaris, chef der 2de afdeeling aan het ministerie van justitie, en H. W. E. Struve, inspecteur van den arbeid, benoemd tot ver tegenwoordigers der Nederlandsche Regee ring op de aanstaande internationale confe rentie te Borljjn, ter beraming van maat regelen tot verbetering van het lot der ar beidende klasse. Beide laatstgenoemden vertrokken Vrijdag ochtend naar Berljjn. De conferentie begint Zaterdag. De minister van binnenlandsche zaken brengt ter algemeene kennis, dat het examen om als leerling aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht te worden toegelaten, zal plaats hebben in de eerste helft der maand Juli e. k., en dat belanghebbenden zich schrifte lijk, mits portvrij, vódr 1 Juni a. s. b(j den directeur der school moeten aanmelden. Nadere byz. bevat de Sts.-Crt. van heden. Tot archivaris van Middelburg is be noemd de heer M. H. Van Visvliet. Gisteren had aan het departement van justitie de eerste vergadering der inspecteurs voor den arbeid plaats. Niet alleen de heer F. Tartaud, ook zyne echtgenoote, mevr. Tartaud Kiehl, wordt met 1 Sept. a, s. verbonden aan het - n" Zests*:' -MTrr^r-M tooueelgezelF0nap van Le Gras en Haspels. stoomschip „Amsterdam," van Am stérdam naar Nieuw-York, is 12 Maart'Wight gepasseerd; de „Prinses Marie" vertrok 12 Maart van Batavia naar Amsterdam; de „Zuid-Holland," van Batavia naar Rotterdam, vertrok 11 Maart van Marseille. Z. M. heeft aan den burgemeester van Maartensdyk, N. L. Burman Eyck tot Zui- lichem, toestemming verleend om tot 31 Jan. 1892 te De Bildt te wonenden heer J. T. Alta, arts, met ingang van 21 Maart aanstaande, benoemd tot off. van gez. der 2de kl. bij de zeemacht; met ingang van 12 Mei a. s., aan J. P. Fngelman, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als burge meester van Baarderadoelaan mej. A. E. Ledoux, geboren te Gnadenfrei, mits zy overigens aan de daartoe by de wet gestelde eischen voldoe, vergunning verleend tot het geven van middelbaar en lager onderwys hier te lande. Maatschappy tot bevordering der Toon kunst, afdeeling Utrecht. Uitvoering Vrydag 14 Maart; aanvang balfacbt. „DieSchöpfung" van Haydn. Soli3tenmevr. Haase-Bosse (sopraan), de heer J. Rogmans (tenor) en de heer Paul Haase (bas). Directeur do boer Richard Hol. Gemengd Nieuws. Men deelt ons mede dat door de restauratie van de politie-wachtkamer de alarmschei van de telephoon aldaar nog niet kon worden opgehangen. Yandaar dat by den nachtelyken brand van gisteren de telephoon geen dienst deed. Daarin scbynt nu voor vol gende gelegenheden voorzien te zyn. De navolgende ingezetenen zijn nog aan de telephoon aangesloten: No. 91. L. De Jong, Plantsoen 55. 89. W. F. Verhey van Wyk, Heerengracht. 85. G. Los, boekhandelaar, Hoogewoerd. 150. F. J. De Jong, Koornbrugsteeg. Een span bitten stond heden- morgen, niet lang na zonsopgang, in de Lange- straat alhier voor den stal en voor eeno melkbrik. Het geheel behoort in eigendom aan een melkverkooper op het Levendaal. Niet gezind lang te wachten, gingen de hitten er met hun gevolg van door, rechtuit de Ryn- straat in en by vergissing niet naar de woning van hun meester, maar naar het Plantsoen. By aankomst aldaar slingerde het voertuig tegen een lantaarnpaal, waardoor deze en de wagen letsel bekwamen. De laatste bleef tevens staan. De paardje» vlogen echter voort, tot by den molen aan de Vest, waar ze in hunne al te haastige morgenwandeling be lemmerd en tot staan gebracht werden. Profeteerde de schoone dag van gisteren, dat de lente niet moer verro is, op dienzelfden dag werd die profetie be vestigd door den lentebode zelf, den ooievaar, die in den namiddag te Valkenburg zyn oud nest weer in bezit nam. In de zaak van Bootsma, in eers ten aanleg veroordeeld doer de rechtbank te 's-Hage wegens poging tot doodslag, is heden door het gerechtshof aldaar het in eersten aanleg gewezen vennis bevestigd. De arrond.-rechtbank te 's-Hage veroordeelde heden de schoonmaakster, die uit een huis aldaar, waar zy werkte, ver schillende keukenvoorwerpen ontvreemdde, tot 2 maanden gevangenisstraf. Van de drie jeugdige ladenlichters, die ver leden week terechtstonden, werd één tot 27 December 1894 naar een Ryks-opvoedingsge- sticht gezonden en de beide andere knapen kregen ieder 1 maand gevangenisstraf. Van de vier knapen uit Aarlanderveen, die te zamen appelen uit een kuil wegnamen, werden er twee veroordeeld, ieder tot eene gevangenisstraf van 7 dagen en twee ieder tot eene geldboete van ƒ5; terwyi ter zake van huisvredebreuk een persoon uit Woubrugge veroordeeld werd tot 2 maanden gevangenis straf, en de man uit de gemeente Ter-Aar, die zich schuldig maakte aan diefstal van wilgenpoten en eendvogels, tot 1 maand gevangenisstraf. Naar men verneemt, is reeds door meer dan 120 personen aanvrage gedaan om eene standplaats te verkrijgen op de in Juli a. 8. te houden kermis te Utrecht. Een 20 - j arige d 1 enstknecht te Echt bekwam gisteren een slag van een paard en was terstond een ïyk. Naar men uit Enschedee meldt, is gisteren de Commissaris des Konings al daar geweest, ten einde zich op de hoogte e stellen in zake de werkstaking. Door de iBdjÉjageBBjgsg fabrikanten is besloten geene werklieden in dienst te nemen zoolang de werkstaking duurt, geene collecten voor werkstakers in de fabrieken toe te laten en geene wyzi- ging te brengen in de loonen, zoolang de werkstaking duurt. De werkstaking dnurt voort en alles is rustig. By het inzamelen van giften voor de werk stakers kwam men ook by eene fabrieksar beidster Berendina Nyhuts, sedert vele jaren eene vlytige en trouwe weefster aan de fabriek van de firma J. F. Scholten Zonen, waar zy aan vroegere werkstakingen altyd weigerde deel te nemen, trots de bedreigingen der stakers. De inzamelaars vonden by haar de milde hand niet geopendintegendeel, met eene minder verkwikkelyke berisping werden zy afgescheept, zoodat zy haar onder het heengaan moeten hebben toegevoegd haar wol nader te zullen vinden. De vrouw, voor geen klein gerucht vervaard, opende zelve, toen 's avonds laat aan hare deur werd ge klopt, en ontving de bedreigers met haar geladen achterlaadgeweer, en loste één schot in de lucht, waarop de bedreigers het hazen pad kozen. By die inzamelingen blykt bovendien de sympathie voor deze vólkernen ongemotiveerde werkstaking niet groot te zyn. Hoofden van gezinnen ontvingen over de vorige week f 3.50, andere stakers hoog stens f 3, terwijl er gegronde reden schynt te bestaan, dat deze cyfers reeds deze week minder zullen worden. Te Rottum, naby Heerenveen, is een geheel gezin aan de griep overleden. Het is de familie Nymeyer, bestaande uit man, vrouw en kind en een kostganger. Zaterdag, 8 Maart, overleden de twee laatsten uit dit huisgezin. Dinsdag-avond ontstond te Putten, op de Veluwe, terwyl de bewoners reeds ter ruste waren, brand in eene boerenwoning, bowoond door A. v. d. Brink, gelegen op het z.g. Yeenhuizenveld. De bewoners moesten zich ongekleed redden. Een os, eene koe, twee vette varkens en eene geit zyn in de vlam men omgekomen. Huis en inboedel waren ver zekerd. By a r r e s t v a n h e t g e r e c h t b h o f te 's-Hertogenbosch is het vonnis der recht bank aldaar, waarby Wilhelmus Stoeldraayers wegens moord tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld, gisteren bevestigd. Uit Hamburg wordt geschreven: De verschrikkelyke storm, welke in de laatste dagen op de Noordzee heerschte, heeft tus schen Cuxhaven en Helgoland als zyn offer doen vallen het Duitsche kofechip Johann, uit Tönning. Het schip verloor koers en werd op eene zandbank geslingerd, waar het in een wrak veranderde. Het gelukte het red dingstation Cuxhaven de equipage te redden. By den Zondag-nacht te Elten plaats gehad hebbenden brand was een brie venbesteller op eene bovenkamer bezig met het redden van goederen, toen hy zich den terugweg door de vlammen zag afgesneden. Genoodzaakt door een sprong uit het raam zich het leven te redden, werd hy vry ernstig gekneusd opgenomen. Hy is Dinsdag aan de gevolgen overleden. De A m e r i k a a n s c he afgevaar digde Taulboe, die door den journalist Kin- caid by een twist door een revolverschot werd gewond, is overleden. Te Manchester hielden de m y n- eigenaars uit West-Lancashire een byeenkomst, ten einde te spreken over den eisch der werk lieden tot verhooging van het loon met 10 pCt. De eigenaars besloten zich tegen dezen eisch te verzetten, zelfs indien de mynwerkers dan den arbeid willen staken. De myneigenaars in het geheele district hebben zich by dit besluit aangesloten. BUITENLAND. Franhrylc. De heer Roche zeide by de aanvaarding van het voorzitterschap der budgetcommissie, dat de tegenwoordige omstandigheden moeiiyk- heden opleveren, doch dat de commissie, om aan de wenschen van het land te voldoen en eene goede finantiéele politiek aan te nemen, slechts de voorstellen van den minister van financiën heeft te volgen. De prefectuur der Seine heeft, volgens bericht uit Parys, zekeren Vally, die zwaar gewond werd door een steen, vallende van de St.-Eustachius-kerk, eene schadeloosstelling toegekend van 15000 fr. Daar het kerkbe stuur niet wilde betalen, liet Vally beslag leggen op schilderyen, oude kroonluchters, stoelen enz. Hiertegen kwam dat bestuur op en daardoor werd de zaak gerechtelyk onderzocht. Duitsobland. De heer Krupp, te Essen, heeft 500,000 mark ter beschikking gesteld tot oprichting van een fond3 tot het bouwen van woningen voor zpne werklieden. Voor eenigen tyd is ook door hem eene huishoudschool opgericht ten, behoeve van de dochters zyner werklieden. In het laatst van het vorige jaar werd deze school met 12 leerlingen geopend. De nestor der philosophische faculteit, dr. Johannes Gildemeister, is te Bonn overleden. Hy werd in 1812 in het Mecklenburgsche ge boren en was sedert 1859 werkzaam aan de hoogeschooi te Bonn, Behalve over werken in het Sanskriet, heeft hy ook nog veel andere belangryke werken geschreven. De groothertog van Mecklenburg ligt te Cannes gevaarlyk ziek. Professor Gerhardt uit Berlijn is naar Cannes vertrokken, ten einde den lyder in behandeling te nemen. Prins Albert van Pruisen (zoon van prin ses Marianne) zal dezer dagen voor eene kuur van C weken naar Baden-Baden gaan. De prins lydt aan hoofdpynen. De jongste zoon van den prins, Friedrich Wilhelm, zal 12 Juli a. s. op zyn lOden ver jaardag 2de luitenant worden. Op herhaald verzoek van het Nederland- sche gezantschap te Berlyn hield de Bonds raad zich bezig met de quaestie, of aan de Nederlandsche Rynspoorwegmaatschappy, op de lyn van Emmerik tot aan de Nederland sche grenzen, en aan de Nederlandsche Exploi- tatie-maatschappy, op de lynen van Gronau en Salzbergen tot aan de grenzen, vrydom- van rechten voor spoorstaven en Iasplaten tot verbinding der staven verleend zal wor den. Het voorstel wordt door de te Berlyn bestaande commissie voor het toltarief onder steund, zoodat de aanneming er van door den Bondsraad waarschyniyk is. België. In den nacht van Maandag op Dinsdag is te Brussel een aantal personen in hechtenis genomen in verband met den diefstal van munten en penningen uit het Gemeente- Museum aldaar. Men meent onder hen de schuldigen te hebben gevonden. De Belgische regeoring heeft by de Fran- sche geklaagd over de veelvuldige duels van Franschen even over de Belgische grenzen. Eene commissie is uit Brnssel naar Parys ge zonden om hiertegen maatregelen te beramen. Deze commissie hoorde reeds verschillende getuigen van de laatste duels. Keizer Wilhelm wordt 20 April te Ant werpen verwacht; hy zal vervolgons naar Brussel gaan. Groot-Britannië. Het gerucht, dat sir John E. Gorst, onder secretaris voor Indië, benoemd is tot eersten gedelegeerde van Engeland ter arbeidscon- ferentie te Berlyn, wordt bevestigd. Daar geene schikking tusschen de myn eigenaars en de mynwerkers is tot stand gekomen, zullen laatstgenoemden met ingang van aanstaanden Zaterdag in de meeete my- nen den arbeid Btaken. Het aantal werksta kers zal meer dan 300,000 bedragen. De Nederlandsche zang- en tooneelclub in Oost-Londen, eene vereeniging van Neder landsche, meest Israëlietische werklieden, heeft dezer dagen het Purimfeest op opwek kende wyze gevierd. Behalve andere verma- keiykheden, was er een gekostumeerd bal, toespraken werden gehouden en aan 4 der fraaist gekleeds meisjes werden pryzen toe gekend. De vereeniging telt 700 leden, die elk 90 ets. per maand bydragen. De geldmiddelen zgn ruim genoeg om alle uitgaven te be- stryden en de club heeft een groot gebouw in Bell Lane met ververschings- en balzalen en eene tooneelzaal, groot genoeg om 1400 personen te bevatten. PortogaL De voorloopige commissie, die den ontbonden gemeenteraad te Lissabon tydelyk zal vervan gen, heeft hare taak aanvaard. De voorzitter van don gemeenteraad trachtte zich tegen de installatie dezer commissie in het stadhuis te verzetten, maar de ambtenaren der regeering riepen de hulp der politie in. Toen de voorzitter het stadhuis verliet, werd by door het volk met luide toejuichingen ontvangen. Er waren echter zóévele politie agenten in de omgeving van het stadhuis bjj- een, dat de menigte spoedig moest heengaan. De gemeenteraad werd door de regeering ontbonden, omdat de Raad zich by de anti-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1890 | | pagina 2