Verhuisd Winkelhuis te Leiden. AD YE RT EN TIEN. te begeven naar de vergaderzaal der Staten-Gene- raal, en daar, uit naam des Konings, de tegen woordige zitting van de Staten-Generaal te sluiten. p0 Voorzitter benoemt eene Commissie van acht leden der Eerste en der Tweede Kamer om den minister van binnenlandsche zaken in- en uitgeleide te doen. Kort daarna wordt de minister van binnenland sche zaken, die zich op de gewone statelijke wijze naar de vergaderzaal der Staten-Generaal heeft be geven, de zaal binnengeleid. De heer Heemskerk, minister van Staat en van binnenlandsche zaken, plaatst zich vóór den troon en houdt de volgende sluitingsrede „MIJNE HEERENl Het is my eene aangename taak, U in naam des Konings te danken voor de ijverige zorgen door U aan 's lands belangen besteed. Onder verschillende opzichten moogt Gij op de zitting, welke straks gesloten wordt, terugzien als op een niet onvruchtbaar veld van uwen arbeid. Een gewijzigd Wetboek van Strafvordering werd vastgesteld en bovendien nog vijf belangrijke wetten, noodig om het Wetboek van Strafrecht van 1881 te kunnen invoeren. Verscheidene maatregelen werden goedgekeurd, strekkende tot duurzame verbetering der financiën in het moederland, terwijl voor Indië het tarief der rechten van in- en uitvoer werd herzien. Op internationaal gebied mocht een tractaat be treffende de zalmvïsschery uwe goedkeuring ver werven. Voor eenige groote ondernemingen tot bevorde ring der volkswelvaart werd het recht van ont eigening verleend, voor andere 's Ryks aandeel in de uitgaven bepaaldhet recht en de rechtspleging omtrent de verdeeling der marktegronden werden Met leedwezen moet ik vermelden den niet be vredigenden uitslag der behandeling tot dusverre van de voorstellen van veranderingen in de Grondwet. Nadat namens ongeveer de helft van de leden der Tweede Kamer de verklaring was afgelegd, dat, zoo niet het Xde Hoofdstuk der Grondwet naar hunne overtuiging werd veranderd, hunne mede werking zou ontbreken aan de herziening der overige hoofdstukken, werden alle voorstellen betrekkelijk dat Xde Hoofdstuk afgestemd. Het Ministerie verzocht daarop van zjjne taak ontheven te worden. Naar 's Konings overtuiging, die door de ver antwoordelijke raadslieden der Kroon geheel wordt gedeeld, mocht in het gebeurde geen aanleiding zijn om 's Konings voorstellen tot verandering der Grondwet terug te nemen; maar moest worden verlangd dat deze naar hunne eigene verdiensten door de vertegenwoordigers des volks werden be oordeeld. Maar het scheen wenschelyk en consti tutioneel aangewezen dat zy, van wie de bezwaren waren uitgegaan, geroepen werden om die op te lossen en al dus naar hun eigen beginselen de her ziening der hoogste Staatswet tot stand te brengen, waarvan zy in 't algemeen het nut niet hadden ontkend. Aan een waardig en invloedrjjk vertegenwoordiger van die staatkundige richting werd alzoo de vorming van een nieuw ministerie opgedragen. Deze vereerende opdracht werd echter afgewezen en dientengevolge de Regeeringstaak weder aan het bestaande ministerie toevertrouwd. Op diens voordracht heeft het den Koning goed- gedacht onder deze omstandigheden eene ontbinding der Tweede Kamer uit te spreken, zoodat in de volgende maand de verkiezingen voor al de zetels, in plaats der periodieke voor de helft der leden, zullen plaats hebben. Of u deze verkiezingen eene parlementaire meer derheid zal ontstaan, is aan niemand bekend, maar zjj kan in ieder geval van beslissenden invloed zyn op den verderen loop der Grondwetsherziening, welke do Regeering zich voorstelt weder aan de nieuwe Kamer te onderwerpen. In naam des konings verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal te zyn gesloten." Den minister van binnenlandsche zaken wordt, na het uitspreken dezer sluitingsrede, door de com missie uitgeleide gedaan, waarna de vereenigde zitting door den Voorzitter wordt opgeheven. De commissie, die den minister in- en uitgeleide deed, bestond uit de heeren: Viruly, Pijnappel, Verhejjen en Van der Breggen, leden der Eerste Kamer; T. Mackay, Van der Hoop, Kielstra en Sluiter, leden der Tweede Kamer. Prjjsoouront der Effeotei AMSTEBDAM, 18 Mei. Staatsfondsen. Nederl., Cert. Nat. W. 8.34 pOt- dito dito 8 dito dito 4 Oblig. 1878...4 dito 1883...4 dito 1884... 4 Hongarije, Goudl5 Oostenrijk, Pap. Mei/Nov. .6 dito in zilv. Jan en Juli. .5 Port., O. buitenl. 1853/84 3 Bnsl., O. Hope 1798/1816.6 Cert. Inschr. 6de Serie 1855.5 Obligatiën 1866 1000...5 m dito 1877 Amsi...t dito 2de Oosterl....6 dito 1872 gecons. dito 1873 dito dito 1875 44 dito 18804 dito 1883 4 Oblig. Leening 1867/69...4 Spanje, Obl. Perpet. Schuld'4 Turkije, Geprivileg. Obl...5 s dito Geeouv. Serie I) dito Geconv. Serie O Egypte, Obl. Leen. 1876. .4 pCt. Obl. Spoorwegleen. 1876..6 m Mexico 18518 dito 1864 3 Brazilië, Obl. Lond. 1865. .6 Columbia, dito4) Peru, Oblig. 18706 dito dito 18726 Venezuela Oblig. 1881....4 Industr. t-n Gin. ondern. Dorrep. l!ank Oblig6 pCt. Koloniale liank Oblig.. 5 N. H.-M. Bescontre Aand. 5 Ned.-Ind. Handelsbank Aand. N.-I. Landbouw M. Obl. 5 pCt. Amer. bertv. Aand. Maxwell.. dito Cert. Incomebs. geat Spoorwegleeniugen. Ned., HoU. IJz.-Spoorw. Aand. M. tot Expl. 8t.-Spw. Aand Ned. Centr.-Spoorw. Aand Ned. Rijn-Sp. Volgef. Aand Boxtel-Wezel Obl5 pCt Hong., TheiaB.-Sp. Aand..6 rbei8B.-Spoorweg. Obl. .5 Italië, Obl. Zuid-Italië Sp.3 Oostenr. A. Elia.Sp.(Gi8ela)5 Polen, W.-Weeneu Aand Bual., Gr. Sp.-M. Aand...5 pCt. dito Hypoth. Oblig3 Balt. spoor Aand3 Br.-Grajewo Obl5 Jelez-Griasi dito5 Jelez-Orel diio 1000....6 Kursk-Chark. dito /"1000.5 K.-Ch.-Azow ditoS Morschansk-Sysran Aand..5 Mosk.-Sm. Obi. f 1000...5 Orel-Vitebsk. dito5 Poti-Tiflis dito 1000 ..6 Bia8chk-Wiasma Aand.6 Zuid-Weat-Spoorw. dito...6 Amerika Buff. Pittab. AY. Sp. C. v. A. Central Pacific. Aand Canada-Southern. Cert. v. Aand. Canadian Pac. dito Chic. North-Weatorn. Cert. v. Aand. Denver Rio-Grande C. v. A. dito Cert. van ObL7 pGt. dito gec. dito7 dito Alg. Hyp. dito 5 Illinois Cert. v. Aand 111. C. Leas (L. Stockj Cert.4 pCt Kanaas-Pac. Obl6 Bt.-Louia Cairo Cert. v. Aand.. IiOuisville en Naehville C. v. A Bt.-Louis S Francisco late prof. Ad St. L. 8. Fr Alg. Hyp. Obl 6 pCt Michigan Central Cert. v. Aand Mies. Kanaas Texas Aand dito Obl7 pCt. dito Alg. Hyp5 N.Y. Lake Erie Western Aand N.-Y. Ont. W. Comité bewijzen. Oregon-Calif. Aand SVPaul Min Man 2e Hyp. 6 pCt. Union Pac. Hoofdl. Cert. v. A. Wabaeh 8t. L. Pac. Cert. v. A. Brazilië, Spoorwegleening. 6 pCt. Premieleeiiiiigen. Nederl., Stad Amsterdam.3 dito Stad Rotterdam. .3 Hongarije, Leen. 1870 Theiss Regul. loten 4 pCt. Ooetenr., Stl. 250,1854.4 dito 500, I860..6 dito 100,1864 Stad Weenen 1874 tl. 100 Rash, Staatsleening 1864..5 pCt. Spanje, Loten Madrid. Turk. Spw.-Leen8 pCt. Prolongatie Vo». dag 75 90% IOIV2 1011/" 1011/2 IOH/2 93 67% 67% 47% 102 891/2 IOII/2 1001/8 68% 98% «8% 93% 83 108 88I/2 55 69% 151/8 151/a 69 92 19% 8% 99 19 12% 9% 33% 8H/2 79% 1053/4 56% 92 9% 161/g 1451/a 112 25% 91 II IOH/2 87 61 8II/2 751/4 118% 983A 6OI/2 971/3 95% 100 100% 93 59% 100 987/8 100 64% 65% 6% 381/2 38 633/4 137 22% 118 96% 42 136 96% Hl% 14% 35 99% 61% 247/s 111% 757/s 24 16% 5% 1153/4 49% 13% 891/4 108% 1031/a 94% 991/g 103 III 137% 98% 143% 44% 8% 2 a 2% Laag- ste 74% 89% 101% 101% IOH/3 101% 923/8 67% 67% 47% 102% 89% 101% 58% 98% 98% 03% 83 1077/g 887/g 55 15 15 10% 8% 123/4 0% 33% 81% 791/4 105% 56% 92 101/8 16% 112 91 100% 87 607/g 81% 753/s 119 99% 60% 100% 100% 93 58 99 100% 54% 657/a 6% 38% 38 631/2 22% 96 41 1353/4 14 34% 100% 24% 1107/8 24 16% 493/4 89% 1083/4 103 987/g 137 99 144% 437/8 8% pCt, Hoog st» 75 90 5/g Vs 6/s Va Va 89 70% ®A 7/8 10 61 Va Va Vi /ie 66 Vs Vs 35% 25 /8 3/8 50% 90 99 44% Vé Wegens te late bezorging moeten eenige Advetr- tentiën tot een volgend nummer blijven liggen. S5-JARISE ECHTVEREENIGING van P. DE VRIES en LYDIA KRALT. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Oegstgeest, 18 Mei 1886. Voorspoedig bevallen van eene Dochter E. RIJNENBERG - VAN WIJK. Dantumawoude, 15 Mei 1886. Ontydig doch voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw ADOLPHE DESERTINE Hoogenstraaten. Leiden, 16 Mei 1886. Heden beviel ten onzen huize van eene welge schapen Dochter onze geliefde Kleindochter Mevrouw ADOLPHE DESERTINE Hoogen straaten. Leiden, W. HOOGENSTRAATEN. 16 Mei 1886. M. HOOGENSTRAATEN - Merz. Bevallen van een Zoon J. CLOOS Aalbers- berg. Leiden, 18 Mei 1886. Eenige en algemeene kennisgeving. Overleden na eene kortstondige ziekte onze ge liefde Zuster en Behuwdzuster M. C. VAN DE PAS, geboren Coumans. P. F. COUMANS. N. M. COUMANS. 's-Hage. IJzendoorn. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed ten huize van haar Schoonbroeder den Heer K. PANDER, Lange Mare No. 70, na een langdurig en geduldig ljjden, in de hope des eeuwigen levens, myne hartelijk geliefde Dochter PAULINA FREDERIKA, in den ouderdom van ruim 21 jaren. Mede uit naam der Kinderen en Behuwdkinderen Leiden, H. E. VISSER, 17 Mei 1886. Broederpad by Leiden. Heden overleed tot myne diepe droefheid myne geliefde Echtgenoote ANNA WILHELMENA HEN- RIËTTE BARTELSMAN, in den leeftijd van 29 jaren, my nalatende drie jeugdige Kinderen. Mede namens wederzydsche betrekkingen, ANTON M. BIEGMAN. Leiden, 17 Mei 1886. (Haagweg 15.) Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Eenige kennisgeving. Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Zoon en Behuwdzoon WILHELM BASTIAAN GOUDSWAARD, betuigen wjj onzen welgemeenden dank. Mevrouw EVERWIJN, geb. Stricker. Wed®, van den Heer P. L. A. GOUDSWAARD. Dr. J. EVERWIJN. Noordwijk-Binnen, 17 Mei 1886. (Huize Galorama.) Voor de vele bewijzen van deelnemingbij het overlijden van myn geliefden Echtgenoot onder vonden, betuig ik ook namens myne Kinderen en Behuwdkinderen mijn hartelijken dank. Wed. Dr. J. H. HOLWERDA Bertlin®. Oegstgeest, 15 Mei 1886. P. SCHOPHUIZEN, Jaloezieënmaker, van de Kraaierstraat naar de Wieuwstraat No. 1© bij den Burg. Hjj blijft zich by voortduring aanbevelen. Te koop op den besten Winkelstand, in het midden der stad, een solide ruim HUIS, voorzien van Gas en Duinwater, met 3 Benedenkamers, Keu ken, Binnenplaats, grooten Kelder en vrijen uitgang. Boven 5 Kamers, groote Vliering en vele gemakken. Adres met franco brieven onder letter W aan het Bureel van dit Blad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1886 | | pagina 3