Eene Dame Hond. Te huur Te huur Te koop Te koop Te koop Te koop Te koop Woensdag-avond Opening VAM DEN NIEUWEN MANUFACTUURWINKEL KINDERWAGENS, Attentie! Geen beter adres Geopend Gevraagd Inwoning. f 3000 gevraagd Voor jonge Dames val HAARLEMMERSTRAAT 72 OVER DE VROÜWENSTEEB. Aientir Leiden en OdisMml RUIME SORTEERING W. N. BULLEMAN Haarlemmerstraat 210. Aardappelenbericht. Voor directe afle vering gereed 3a4 ijzeren ROEISCHUITEN. Prijzen en conditie zeer billijk. Leiden, 5 Mei 1886. -A. K.OHSCHXJT,T<7?. M. LANGEZAAL ZOON, Leiden. cr=* A. TIELKEMEYER, Vrijwillige Openbare Verkooping. Stoomvaart-Maatschappij „NEDERLAND." 8 AALMARKT, in alle modellen tot onnavolgbaar lage prijzen. MATTEN, KARPETTEN, RAAMHOR- REN, TAPIJTGOEDEREN, BEHANG SEL, BEDDEN ENZ. Leiden, ter Boekdrukkerij van A. W. SIJTHOFF. Vergadering tot het oprichten oener Vereeniging, die zich ton doel stelt de jaarlyksche viering van den Gedenkdag van Leidens ontzet te verzekeren, (zie Leidsche bladen van 27 April jl.) op Donderdag den 13den Mei 1886, dos avonds te 8 uren in de Stads-Gehoorsaal. Aangifte tot het lidmaatschap kan geschieden bij de drie onderteekenaars. Namens de Commissie van de Volks- bijeenkomsten, De Sub-Commissie, N. BROUWER, (Oude Singel 238.) P. ALMA Lz., (Morschsingel 2b.) E. A. O. WAS, (Papengracht 19.) verlangt tegen September, 2 gemeubileerde Kamers. Adres met franco brieven onder letter aan het Bureel van dit Blad. 91. LMGEZA1L ZOOV Leiden. Onbeheerd gevonden te Zoeterwoude een groote zwarte Hond, reu. Tegen teruggave der kosten van voeding en advertentie terug te bekomen bij den Veldwachter WILLEMSEN, Heerenstraat te Zoeterwoude. met 1 Augustus a. s. eene nette Boven- of Benedenwoning, voorzien van Duinwater en verdere gemakken. Te bevragen: Oude Rijn 74boven. een BOVEAHIJI8, gelegen op een zeer netten stand, voorzien van vele gemakken. Te bevragen: Noordeinde No. 48. 1600 regels Hyacinten op leverbaar geplant. Adres met franco brieven onder het motto Hyacin ten aan het Bureel van dit Blad. een net plelzler-Brlkje, tevens geschikt voor Vrachtbrik, voor Hit of klein Paard. Franco brieven aan .T. P. VERMAAS, Haarlemmerstraat 193. gedurende het voorjaar, Bloemkool en Slaplan ten, Porselein en Hr-opsla by C. MECHELSE, buiten de Morschpoort, Leiden. twee aandeelen in eene solide Oesterzaak. Te bevragen bij W. BOGAARDS, Oesterhandelaar te Ierseke (Zeeland). op Donderdag den Cden Mei bij den Heer P. W. "AAA EGMOAD, Steenstraat 10, te Leideneen bui tengewoon beste tweejarige zwartwit kopte Gro ninger Slier. Groote sorteering gekleurde Katoentjes, Meubelsitsen, Crétonnes, Duitsche en Engelsche Japon- stoffen, eene prachtige keuze Pransch Thibet, Wollen-, Katoenen- en Molton-Dekens, Baai, Flanel, Keper, Amersfoort, heel- en half-Linnen, wit en ongebleekt Katoen, enz. enz. "Paste prijzen a contant. Door solide behandeling hoop ik mij Uw vertrouwen waardig te maken. Aanbevelend, Uw Dienstw. Dienaar, OO Het goedkoopste en soliedste adres van binnen- en buiten- Jaloezieën, Zonneschermen enz. is (P=R EN dan over de DOKKERSTEEG \o. 118, voor Oude Singel 21©. Bakkerssteeg 21. Weder in lossing eenige partyen puike Jammen Aardappelen, Fleuren en ltonde Frfesche Aardappelen, tot concurreerende prijzen te be komen bij P. 8PAAADERMAA. By de veiling op 1 Mei 1886, ten overstaan van Mr. J. M. GORDON, Notaris te Leiden, aan den Burg gehouden, is het WINKELHUIS en ERF met afzonderlijke Bovenwoning te Leiden aan de Zuid zijde van de Haarlemmerstraat nabij de Bakkers- steeg No. 265, in bod gebracht op de som vanf 3450. Verhoogingen worden aangenomen tot en met Zaterdag 8 Mei 1886, van 10 tot 3 uren, ten kan tore van genoemden Notaris, tegen genot van écn vijfde der verhoogsom. De afslag blijft bepaald op Zaterdag 8 Mei 1886, des avonds te halfacht, aan den Burg te Leiden. Mr. D. VAN RIESSEN, Notaris te Katiovjk, zal op Maandag 10 Mei 1886, des avonde te halfacht, te Katwijk aan Zee in het Logement De Zwaan, in het openbaar verkoopen: Negen HUIZEN en ERF benevens Waterput te Katwijk aan Zee naby het Vuurbaakspad, Wijk E nummers 765, c, d, e, f, g, j, k on l, te zamen groot circa 5 aren. Te veilen in negen perceelen. Verhuurd per week elk voor f 1. Nadero inlichtingen geeft gencemde Notaris. De ondergeteekende maakt zyn geachten Be gunstigers bekend dat hij eene zaak in Kruide niers- en Grutterswaren heeft in de Lokhorststraat, hoek Pieterskerkstraat 29, en beveelt zich in UEd. gunst beleefdelijk aan. UEd. Dw. Dienaar, W. IV. KRIEK. tegen 15 Juni in een klein gezin eene DIEAST- BODE, P. G., liefst boven de 25 jaar, als Meid- alleen, tegen hoog loon. Brieven onder letter D aan KOOYKER's Centraal Advertentiebureel, Nieuwe Rijn 16. Om direct te aanvaarden wordt gevraagd eene gestoffeerde Kamer met kost enz., in den omtrek van Leiden, voor eene nette Dame. Adres met prijsopgaaf per franco brieven onder letter G aan het Bureel dezer Courant. De nieuwe Goudsche Snipperfabriek van W. HUL- LEMAN te Gouda, vraagt een AGEAT, die gere geld Heeren-Consumenten van dat artikel bezoekt. Adres tot Vrijdag a. s. Hotel SM ULDERS te Leiden. als eerste Hypotheek tegen 6 pCt. op een gebouw Franco brieven onder letter F aan het Bureel van dit Blad. bestaat gelegenheid om grondig onderricht per Les te krijgen in het knippen en maken van Kostu- mes en Mantels, alsook Linnenwerk, zeiven hun werk kunnende medebrengen, tegen billijke conditiën. Aan hetzelfde adres worden ook Mantels en Kostu- mes vervaardigd. Brieven franco onder letter B aan het Bureel van dit Blad. Het kantoor van het Agentschap is verplaatst! Ingang bij het Telegraafkantoor. ADRES VOOR BRIEVEN EN TELEGRAMMEN: HOOIGRACHT 5ü. M. E. CHAVAAAES.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1886 | | pagina 4