Z. M. heeft de bezoldiging van den commissaris van politie te Schiedam in dier voege geregeld, dat zij, te rekenen van 1 Januari 1885, zal bedragen /"2800; - benoemd tot gezworen van de Galathée- en Mariapolders, Zuid-Holland, C. G. Huysmans; in het bestuur van het waterschap Mijnsheerenland van Moerkerken, Zuid-Holland, tot dijkgraaf H. P. De Kat van Hardingsveld, en tot heemraad L. Van Driel Mz.; - benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te IJselmonde P. H. Velsen, thans in dezelfde betrekking te Oostburg. BUITENLAND. Frankrijk. De „Agence Havas" weerspreekt het bericht be treffende eene aanstaande reis van den heer Cam- bon naar Tripoli. Zij meldt dat generaal Boulanger naar Tunis is teruggekeerd, omdat de vergadering der bevelhebbers van legercorpsen haren arbeid heeft ten einde gebracht. Van eene Fransche be zetting van Tripoli zou nooit sprake geweest zijn. Drie Duitschers die aan de manifestatie bij de begrafenis van Jules Valles hebben deelgeno men, zullen over de grenzen gezet worden. Naast de Villa Nevada te Cannes, waar de hertog van Albany stierf, zal eene kapel worden gesticht ter zijner herinnering. Oroot-Britannië. In de gisteravond door het Hoogerhois gehouden zitting is de motie van lord Salisbury, om de poli tiek der regeering in Egypte en Soedan af te keuren, met 198 tegen 68 stemmen aangenomen. Het Lagerhuis echter heeft de motie van afkeuring van sir Stafford Northcote met 302 tegen 288 stemmen verworpen. Met de minderheid stemden 39 Parnel- listen en verscheidene liberalen, waaronder de heeren Goschen en Forster. Uit Korti wordt per telegraaf gemeld dat de colonne onder aanvoering van generaal Bul Ier, welke zich te Aboe-Klea zoo dapper heeft gekweten, Don derdag te Gakdoel is aangekomen. Prinses Louis Battenberg, geboren Victoria van Hessen, kleindochter van koningin Victoria, is bevallen van een meisje. Engelsche bladen melden dat de regeering van China er in geslaagd ie, eene leening van twee millioen pond sterling te sluiten bij de „Hongkong- and China-Bank." De Londensche correspondent van de „Irish Times" deelt, naar aanleiding van het voorgenomen bezoek van den prins en de prinses van Wales aan Ierland, aan zijn blad mede dat in Marlborough House en aan het ministerie van bionenlandsche zaken dreigbrieven zijn ontvangen, en dat de auto riteiten van Fenians herhaalde waarschuwingen hebben ontvangen, dat de reis der vorstelijke per sonen voor dezen met ernstig gevaar gepaard zou gaan. Het gerucht dat de heer Gladstone zich bin nenkort uit het ambtelijk leven zal terugtrekken, blijft steeds veldwinnen. Men merkt algemeen op dat de premier in de laatste maanden zeer ver ouderd is en er vermoeid uitziet. Het laat zich hooren dat de heer Gladstone aan zijn ministeriëelen zetel weinig waarde hecht, nu hij bemerkt dat de omstandigheden hem dwiügen met zijn verleden te breken. Ook aan sir Stafford Northcote wordt het voor nemen toegeschreven, de leiding der oppositie neder te leggen. Zjjne geestverwanten hebben hem ver welen dat bij in het Lagerhuis niet krachtig ge noeg is opgetreden, en dat hij eene goede zaak door de zwakheid zjjner argumenten heeft bedorven. KOLONIËN. BATAVIA, 21—28 Januari. Door den gouverneur is aau den logercommaudant telegraphisch opgedragen met spoed de 2 compag nieën van het 5de bataillon, die zich te Samarang bovinden, weder naar Pontianak te zenden, en tevens het garnizoensbataljon der Wester-afdeeling van Borneo nog met 75 man te versterken, die van Batavia zullen genomen worden Er moet een detachement van 125 man, onder een kapitein, in het Mandhorsche geheel afgesloten zijn, en zonder versterking van troepen kan men met hen in geen communicatie komen. In Singapore (zoo zegt de „Straits Times" van 21 dezer) liep bet gerucht, dat ernstige onge regeldheden in Broenei (Noord Borneo) zouden zijn voorgevallen en dat de Sultan afstand had gedaan van den troon. Do Britsche oorlogsschepen ..Curro^a" en „Fox hound" waren 21 dezer naar hot oilandjo Laboean vertrokken, om bij de hand te zijn voor mogelijke gebeurtenissen. Volgens te Padang loopende geruchten, zjjn er weer ongunstige tijdingen uit Toba ontvangen en gelooft men dat eene nieuwe excursie noodig zal zijn. Woensdag jl. overleed te Soerakarta, in ruim zoventigjarigen ouderdom, de hocfdpangoeloe Maas Tabsir Anomhij werd door honderden Hadjies en Santries, op Makam Hadjie te Padjang onder Kar- tasoorö, ten grave gebracht. Als zijn opvolger wordt zijn zoon Maas Ketib Harnom genoemd, die zeer op de hoogte van het Ma- homedaansch recht moet zijn. SoerakCt.) Blijkens het politiek verslag van den civie- len en militairen gouverneur van Atjeh en Onder- hoorigheden, van 30 December jl. tot en met 12 dezer, werd met do werkzaamheden aan de nieuwe stelling in dit tijdvak voortgegaan. De ontruiming van enkele posten werd tot dusverre slechts in zeer geringe mate verontrust. Naar aanleiding van ontvangen berichten omtrent vijandelijke bewegingen in de streek ten zuiden van Ketapan-Doea, werd op 31 December jl. en 1 dezer het terrein aldaar door patrouilles door kruist. Op eerstgenoemden datum werd daarbij eene bende uit Poenir verjaagd, waarbij twee minderen gewond werden, terwijl de vijand een verlies leed van 4 dooden en 7 gewonden. Van meer belang was het optreden der vijande lijke benden, die zich bij Tengkoe di Tirou in Lamkrak en omstreken vereenigd hadden en waarbij zich nog telkens strijders uit de staatjes der Noord kust voegden. Op 30 December en op 1, 4 en 6 dezer bemoeie- lijkten zij de transporten tusschen Anagaloeng en Lambaroo, waardoor het uitzenden van sterker dekkingstroepen noodig werd. Op 6 Januari werden acht minderen gewond, waaronder zes door randjoes. De vijand leed op genoemde dagen, ook door het geschutvuur van Lambaroe en Anagaloeng zeer aanzienlijke verliezen. In de staten der Noordkust staan de ons goed gezinde hoofden van Kemangan (Gigieng) en Pakan Bahroe sedert geruimen tijd vijandig tegenover de Vorsten van Tjoemboek en Sanaa Indra. In de staten der Westkust werd de rust niet gestoord. De gezondheidstoestand was niet zeer gunstig; koortsen kwamen veel voor, terwjjl de berri-berri nog steeds in sterke mate heerschte. Het weder was regenachtig. In eene particuliere Atjeh-correspondentie van de „Java-bode," dd. Kotta-Radja, 17 Januari, lezen wij, als vervolg op bovonstaande, het volgende: De posten te Djerir, Indrapoeri, Glé-Kambing, Long-Lemoh, Tjot-Basetoel, Samahani, Lepong-Ara werden ontruimd en waren den 13den dezer ver laten. Alvorens onze troepen ze vaarwel zeiden, werden die versterkingen in de asch gelegd. De ontruiming kostte ook weder bloed en meuschen. Achttien der onzen toch werden hierbij gewond en 4 sneuvelden. Den volgenden dag onderging Panteh-Karang hetzelfde lot als de zooeven genoemde posten, en ook op dien dag vielen er 5 man, waaronder 3 gewonden. Tusschen Anak-galoeng en Lambaroe is nu ook eene benting opgericht. Deze heet Boekloe en droeg voorheen den naam van Niroen. De bestemming van deze benting is het bescher men van de transporten, tusschen beide genoemde versterkingen, en tot dekking wellicht van de troepen die mogelijk later Anakgaloeng zullen verlaten. De Luxemburger Breisech, die in Mei van het vorige jaar van uit Anak-galoeng deserteerde, is zich daar weder komen aanmelden. Hij heeft dit zeker ook niet uit weelde gedaan. Enfin, als men hem nu maar spoedig zijn makker Cohen nazendt, en niet zoo eindeloos als met dezen aan het lijn tje trekt. Van den civielen en militairen gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden zjjn de volgende telegrammen ontvangen: lo. gedagteekend 14 dezer: „13 Januari opheffing posten van Djerir tot en met Lepongara volbracht; één mindere en één dwang arbeider gesneuveld; luitenant G. F. Soeters schot rechterbovenarmtien minderen gewond, waarvan v:er schampschot of randjoewond." 2o. gelagteokend 17 dezer: .,11 Ja'unri Pa'teh-KaraDg opgeheven; trans portlijn Anagaloeng-Lambaroe door tijdelijke ver sterkingen beveiligd en deze den 15den en 16den Januari verder afgewerkt. In het geheel één mindere gesneuveld; zes minderen en twee dwangarbeiders gewond." JavCrt.) Binnen weinige dagen zal de zoon van den Rijksbestuurder in het huwlijk treden. De noodige toebereidselen daartoe zijn reeds gemaakt. SoerakC.) uoot den gouverneur-generaal van Nei-Indie zjjn de vol gende beschikkingen genomen Civiel Departement. Ontslagen: üit 'jlands dienst de gewezen opziener bij de in- en nitvoerr. en acc. te Aerpanas, aid. Soemenep, res. Madura, J. H. Tawaris. Op verzoek, eervol nit 's lands dienst, de waarnemende adjnnct- inspecteur der in- en uitvoerrechten en accijnzen G. J. Putman Cramer. Benoemd: Bij den post- eD telegraafdiensttot adjunct- inspecteur de commies 2de kt. W. P. S. Jansen; tot commies 2de ld. de ambtenaar op non-act. E. Keasberrij. Tot hulponderwijzeres mej. J. E. De Graaf, thans tijdelijk als zoodanig werkzaam. Tot buitengewooo substituut-griffier buiten bezwaar van den lande bij de rechtbank te Blora V. E. Ernst, 1ste kierk ter griffie bij den landraad te Blora. Overgeplaatst: Van de op. lag. sch. te Djokdjokarta, naar de op. 1ste lag. sch. A. te Samarang, de hulponderwijzeres S. J. C. Bosscher; van de op. 1ste lag. sch. A. te Samarang, naar de op. 1ste lag. sch. te Djokdjokarta, de hulpondejwjjzeres T. H. Bnning. Verplaatst: Van Bima naar Tallo, afd. Makassar, met intrekking van zjjne verplaatsing uaar Kadjang, afd. Oosterdis tricten, de contr. 2de kl. J. Broers; van Tallo. afd. Makassar, naar Kadjang, afd. Oosterdistricten, de contr 1ste kl. J. C. Dirksen. Toegevoegd: Aan den contr. vau Soekapoera, afd. Pto- bolinggo, de ambtenaar voor den burg. dienst E. C. A. Veenstra; aan den contr. van Probolinggo, de ambt. voor den burg. dienst G. A. M. Meyer, thans toegevoegd aan den contr. van Soeka poera, afd. Proholinggo. Departement van Oorlog. Ontslagen: Op verzoek, eervol uit Zr. Ms- mil. dienst, de 2de luit. der art. F. H. Kövekamp. V erlee nd Een 2-jarig verlof n. Europa, w. twaalf jaren onafgebroken dienst inj Ned-Indië, aan den majoor der infanterie H. Haaksma. Geplaatst: De offn. van gez. 2de kl. G. Van der Harst te Weltevreden en A. J. Olivier te Willem I; de 2de luit. der art. G. Engelberts mede te Willem I. Ingedeeld: De 2de luit. der inf. A. H. Overman en W. Van Kooten bij het garnizoensbataljon van Atjeh en Onderhoo righeden W. G. Kimmijser bij het 10de bat. en de kapt. der inf. H. A. N. Catenins bij het 14de bat. Overgeplaatst: De kapt. der inf. W. Ph. G. Klencke bij het subsisteaten-kader te Batavia; de 1ste lnit. der inf. C. F. G. Götz bij het garnizoens-bat. van de Oostkust van Sumatra en de 2de lnit. der art. J. P. Munting naar Makassar; de 1ste luit. der inf. P. W. Stort bij het 18de bat. te Buitenzorg; de 2de luits. der inf. H. 's Grauewen en P. A. J. Veerman bij het 3de depot-bat. en J. W. Stoffers bij het garn.-bat. der Wester- afd. vau Borneo. De kapt.-intendant S. Van Vuuren naar Soerabaia en de 2Ja luit.-kwartm. S. Spree naar Atjeh. Departement van Marine. Vergunning verleend: Om te repatriëeren aan den luit. tee zee 2de klasse H. B. A. Schluter en aan den off. van gez. 2de kl. C. J. Kleyn, aan de kapts. luits. ter zee P. J. Zaal en W. F. Blaauw, aan den luitenant ter zee 2de klasse B. P. J. C. Mol, aan den lsten luit. der mariniers J. A. Gauw, aan den off. van adm. late kl. G. H. Verboon, aan den off. van gez. 2de kl. dr. H. Mnllner en aan den luit. ter zee 2de kl. F. Bot. Vertrok/ten passagiers per stoomschip „Z.-Holland," van Batavia naar Amsterdam. De heer N. Van Santwijk, gewezen algemeen pakhuismeester te Samarang, echtgenoote en 3 kinderen, de heer Hora Adema en echtgenoote, de gepensioneerde luitenant E. Jacobs, de heeren B. H. Spirlet en N. J. M. de Waha, W. Kurtz en J. Van Beek, benevens Zr. Ms. troepen en schepelingen. IjKlDKJN, 38 Februari, Weerbericht (medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut). Verwachting: zwakke wind. Ten tweeden male, thans in de Stadszaal, mocht professor Strakosch hier ter stede, gister avond, buitengewonen bijval inoogsten met het vijftal bekende en beloofde voordrachten van mees terstukken uit de Duitsche en Engelsche literatuur, w. o. thans ook behoorde de forum-scène van de „Julius Caesar". Door zijne inderdaad verheven kunst deed hij de verschillende door de dichters behan delde personen als voor het voetlicht treden; men zag hen, men voelde met hen mee. De nn eens vol innige teederheid, dan weer geweldig forsch of diep klinkende, maar steeds heldere stem, de uitdruk king van zijn gelaat, zijne gebaren, enz. maakten dat allen die waren opgekomen, van begin tot eind één en al gehoor waren. Doodsche stilte heerschte er meermalen in de zaal, slechts afgebroken door het hinderlijk kraken eeuer deur. Na elke voor dracht werd de optredende daverend en bij herha ling toegejuicht en teruggeroepen. Precies om acht uren begonnen, was nu - in plaas van om tien uren, gelijk was aangekondigd - reeds precies om halftien de voordracht geëindigd. Eene hervorming van het corps ingenieurs der marine kan binnenkort worden verwacht. Door de Pruisische regeering is de opsporing eu uitlevering verzocht van Carl Ocky te Sourbrodt, spoorwegarbeider, verdacht van moord. De gesig naleerde is kenbaar aan zijn verminkt gelaat (halven neus). Hot stoomschip „Koningin Emma", van Batavia naar Amsterdam, vertrok gisteren van Port Said; de „Gelderland," van Rotterdam naar Java. is gisteren te Marseille aangekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1885 | | pagina 2