De hoofdbron van de onbillijke verdeeling van den rijkdom ligt in de burgerlijke wetgeving, welke op hare benrt steun vindt in de Grondwet en wel voornamelijk in art. 147. Met handhaving van ver kregen rechten ook daarin verbetering te brengen, beschouwt de voorsteller als een der eerste eischen, welke aan de wetgeving onzer dagen door de weten schap en door het rechtsgevoel van het achteruit gezette deel des volks gesteld worden. Behalve deze hoofdpunten heeft de heer v. H. gemeend nog eeDige vraagstukken van actueel belang in de herziening te moeten opnemen. Zij zijna. de aanwijzing der staatsmacht, die een eventueel mogelijk geschil omtrent de troons opvolging beslist; - b. voorbereiding van verbete ringen in de samenstelling en de wijze van werken van de Staten-Generaal- c. afschaffing van den staatkundigen eed en hare algemeene vervanging door eeno belofte- d. uitbreiding van de bevoegd heid des wetgevers in militaire zaken; - e. eene wijziging van de bepalingen omtrent het onderwijs;- f. eene wjjziging van de bepalingen omtrent ver andering der Grondwet. Morgenvoormiddag worden op het kerkhof der Portogeesch-Israëlietische gemeente te 's-Hage de stoffelijke overblijfselen ten grave gebracht van den 79-jarigen heer J. Van J. Ferares, in leven opper rabbijn van dat kerkgenootschap aldaar. Aan den heer Sickesz, voorzitter van het uit voerend comité der tentoonstelling te Amsterdam, is door de Fransche „Société del'Agriculture"eene zilveren coupe aangeboden, als blijk van waardeo- ring van zijne persoonlijke verdienston tegenover de tentoonstelling. Op de lijst der bekroningen komen nog voor: Rundvee. No. 81, derde prijs a ƒ50, B. A baron Van Verschuer te Heemstede, voor vaarzen, niet- melkgevend- zilveren medaille, J. Boon te Heem stede, voor niet-gevraagd vee; - derde prijs, Her man F. Bultman te Haarlemmermeer, voor vee buiten mededinging; - zilveren medaille, de afdeeling Haarlemmermeer der Maatschappij van Landbouw voor eene verzameling van hennep in bewerkten toestand (collectieve inzending). Het aantal betalende bezoekers bedroeg Zaterdag 12- a 13,000 en gisteren 13- a 14,000. In de heden gehouden zitting van de straf kamer van den Hoogen Raad werd o. n. behandeld de cassatievoorziening van G. J. A., door het ge rechtshof te Arnhem veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf ter zake van den bekenden moord, poging tot moord en diefstal met geweldpleging den llden November van het vorige jaar te Heinoo gepleegd. Het beroep werd door geen cassatie- middelen ondersteund. Adv.-gen. Polis concludeerde tot verwerping. De uitspraak is bepaald op 8 Sopt. Het stoomschip „Maasdam", van Rotterdam naar Niéuw-Vork, passeerde hedenvoormiddag Scilly de „Prins Frederik", van Amsterdam naar Batavia, vertrok heden van Southampton. INGEZONDEN. Hooggeachte Heer Eedacteurl De portier van een der talrijke Leidsche hofjes ontving de vorige week een briefkaartjvan den vol genden korten inhoud: „Zeg, dat wij komen!". De handteekening was niet te ontcijferen. Dit was niet de eerste keer, dat hij zoo'n epistel ontving, want altijd, wanneer de regenten hun komst meld den, kwam er een soortgelijk schrijven. Hg haastte zich dan ook, de aanstaande komst van den regent aan de hofdames mede te deelen en deze maakten zich gereed ZEd. naar behooren te ontvangen. (Wanneer een der regenten kwam, had deze altijd de gewoonte bij elke dame een bezoek af te leggen). Men kon zich wel niet be grijpen, dat de regent op dezen ongewonen tijd kwam, daar ZEd. eerst in October verwacht werd, maar de briefkaart sprak toch duidelijk genoeg. Gissingen werden er al gemaakt en sommigen dachten „misschien is van wijlen den oprichter van dit hofje een erfenis ten deel gevallen en do regenten hebben nu goedgevonden, dit onder ons te ver- deelen, waarvan hij ons melding komt doen". De bewuste middag kwam en met dezen een groote verwisseling van kleeding onder den por tier en de bewoonsters. Allen hadden zich in groot pontificaal gestoken. De een had het diner uitgesteld om maar geen „boel" te hebben, een ander had een kopje thee gezet en zoo meer. Men wachtte al, men waohtte al, maar wie er kwam, niet de verwachte regent. Wat moest men hier van denken? Inlichtingen werden ingewonnen en zie, men vernam dat de regent dien dag niet in Leiden kon zijn, dos ook wel niet zon geschreven hebben. Maar er was toch een schrijven gekomen, en wat zon dit schrijven anders beteekenen.? Eindelijk tegen 6 oren werd het vraagstuk opge lost en wel op de volgende komische manier. De deuren van het hofje werden opengeworpen en een troep bengels, de een al mooier gekostumeerd dan de ander, stormden binnen en brachten een groote opschudding teweeg. Onder luid gejuich en hier en daar een ovatie brengende, rendoa zij den tuin door, totdat zij door den portier, vlijtig bijgestaan door eenige helpsters, er uit geranseld werden. Zoo was dan het woordenraadsel opgelost. Is het geen schande, Mijnheer de Redacteur, om eerwaardige dames zoo'n overlast aan te doen? Hoogachtend, UEd. dw. Dr. Leiden, 30 Augustus 1884. N. N. 316de STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 1 September. derde klasse. eerste lijst. N\ 16645 1500. No. 11668/1000. NO. 4819 f 400. N°. 1116 200. N°. 5588, 10358, 11335, 13358, 1S214, 100. Pryzen van f 45. 21 2193 4270 6711 8562 10719 13292 84 2325 4313 6759 8569 10736 13302 124 2391 4337 6822 8573 10746 13336 132 2399 4349 6828 8608 10751 13413 190 2442 4365 6829 8646 10926 13449 195 2i'A 4432 GS35 S647 11030 13497 284 2482 4545 6856 8680 11050 13507 240 2493 4582 6868 8920 11060 13653 341 2497 4583 6893 8986 11095 13672 465 2549 4618 6932 9002 11151 13687 474 2591 4756 6957 9022 11207 13735 478 2632 4773 6971 9026 11269 13748 521 2708 4787 70S9 9076 11342 13784 558 2748 4805 7127 9101 11404 13836 592 2783 4858 7142 9114 11438 13916 606 2799 4918 7217 9194 11454 13920 608 2883 4938 7228 9266 11501 13958 625 2908 5005 7283 9356 11623 13973 706 2950 5023 7325 9413 11662 13999 634 2964 5102 7356 9447 11C66 14150 771 29*0 5114 7371 9551 11695 14253 774 3044 5162 7458 9565 11795 14259 819 3063 5169 7503 9580 11816 14318 927 3064 5228 7520 9598 11855 14421 1049 3075 52S6 7533 9602 11866 14502 1110 3088 8290 7538 9678 11933 14554 1141 3220 5310 7555 9694 11954 14675 1166 3260 5321 7608 9696 11972 14694 1196 3324 5363 7765 9730 12133 14790 1231 3326 5370 7782 9754 12187 1479S 1306 3330 5402 7794 9772 12257 14837 1344 3364 5525 7821 9824 12258 14928 1384 3381 5562 7854 9891 12274 14950 1387 3451 5589 5855 9949 12280 15002 1396 3492 5602 7857 10000 12316 15003 1398 3499 5703 7889 lOOGl 12469 15011 1421 3519 6762 7923 10092 12590 15044 1429 3552 5773 8013 10126 12647 15097 1503 3593 5777 8028 1013L 12681 15170 1510 3599 5808 8125 10168 12693 15184 1524 3659 5841 S'63 10228 1272S 15295 1610 3660 5893 8170 10237 12740 15431 1621 3679 5929 8193 10293 12838 15465 1730 3692 5989 8232 10127 12844 15568 1738 3733 6037 8245 10337 12849 15569 1753 3839 60S2 S262 10340 12851 15592 1840 3858 6232 8307 10398 12857 15669 1893 3869 6234 8C04 10106 12884 15735 1909 3871 6345 8311 10459 12889 15854 1922 3970 6378 8346 10561 12944 15866 1994 4006 6396 8400 10669 13045 15961 2071 4061 6544 S40S 10581 13160 16069 18706 2088 4203 6589 8417 10603 13208 16188 18753 2090 4246 6610 8469 10651 13237 16219 18829 2110 4261 6672 8502 10686 Programma's van Muziekuitvoeringen. Zomerzorg. Dinsdag 2 September, des avonds te 7 oreD, ODder directie van den heer J. H. Völltnar. 1ste afd.No. 1. „Marche militaire", Martbeze; 2. Oovertnre „Dichter and Baner", Suppé; 3, Sonvenir van Soppé's „Fatinitaa", Faoco- nier; 4. „Auf Glückes WogeD," Wals, Waldtenfel; 5. „Unjoor d'été en Norvège", Fantaisie op thema's van Rod Willmer, Boijssens. 2de afd.: No. 6. Ouverture „Der Freischütz", C. M. Von Weber; 7. a. Largo (arr. Völlmar), Handel; b. Menuetto 17351805. (arr. Dunkler), Bocherini; 8. a. „La Pervenche, Romance, Goanod b. Die Heinzelmatmchen", Eilen- berg; 9. Fantaisie nit Rossini's „Guillaurae Teil", Dnnkler; 10. Le Gladiateur," Galop, Perk. 16296 16301 16339 16342 16372 16471 16486 16513 16692 16738 16845 16847 16858 16882 16982 170S7 17127 17392 17409 17416 17474 17475 17492 17512 17543 17566 17678 17756 17794 17832 17848 17895 17932 17947 17959 18023 18035 18104 18210 18282 18313 18330 18334 18391 18414 18478 18481 18583 185S9 18602 18869 1SS78 18S85 18954 18991 19055 19057 19079 19091 19112 19164 19184 19225 19280 19448 19453 19484 19597 19723 19757 19785 19853 19907" 19975 19988 20002 2001S 20020 20060 20081 20153 20233 20286 20316 20333 20383 20404 20432 25486 20531 20577 20578 20678 20701 20720 20747 20793 20800 20811 20836 20860 20374 20913 20965 JPirysconrant der Effecten. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN. Eerste huwelijksafkondiging van 31 Aag. H. Van der Biezen jm. 27 j. en H. W. M. Me Ridder jd. 20 j. P. J. Smit jm. 22 j. en M. C. Lagerberg jd. 21 j. G. Borrani jm. 24 j. en E. H. C. Gordyn jd. 23 j. P. Van Stijn jm. 26 j. en P. Van Berge Henegouwen jd. 29 j. A. F. D. J. Gnochi jm. 26 j. en 1. M. Boa jd. 27 j. P. Wetselaar jm. 18 j. en L. De Vrind jd. 20 j. F. A. Van Setera jm. 32 j. eD A. M. H. Beachoor jd. 30 j. P. M. Hoek jm. 27 j. en M. W. J. Jansen jd. 27 j. Amsterdam, 1 Sept. Aardappelen. Katwijker zand f 2.— a f 3.20; Noordwijker zand f 2.a f 3.60; Hillegommer- zand 1.25 a f 4.25; Haarlemmer zand 0.60 a f 1.30; Geldersche kralen f 1.75 a 2.dito blanwe 1.75 a f 2. - dito Brielsche 1.90 a J 2.Friesche Jammen 2.a f 2.10; dito Hamburgers f 1.90 a 2.—ditorEogelsche f 1.40 a f 1.50; Zeenwscbe blanwe a dito Cham pignons f Sassenheimer 1.35 a 1.40. AMSTERDAM, 1 Sept. Staatsfondsen. Nederl., Cert. Nat. W. S. 2\ pCt. dito dito 3 dito dito 4 Oblig. 1A78...4 Oblig.N.W. Schula.1*83 4 Hongarije, Goudl5 Oostenrijk, Pop. Mei/Nov. 5 ditoiu Zilv. Jan. enJuli. .5 Port., O. Buitenl 1853/S0.3 Rusl.,0. Hope 1798/1816.5 Obligation 1866 1000.. 5 dito 1877 Amst.. .5 dito 2de Oosterl5 dito 1872 gecons..5 dito 1873 dito.. 5 dito 1875 41 dito 1880 4 dito 18836 Oblig. Leening 1867/69.4 Spanje, Obl.Perpet Schuld.4 Turkije, Obl.Alg.S.lS65.5 dito id. geregistreerde 1865. dito id. 1869.. Egypte, Obl. Leen. 1876 4 pCt. Obl. Spoorwegleen. 1876.5 N -A.,0.Ver.Statenl876.4J Mexico 18513 dito 1864 3 Brazilië, Obl. Lond. 1865.5 Columbia, dito4| Peru, Oblig. 18706 dito dito 18726 Venezuela Oblig. 1881..4 Industr. en Fin. ondern. Ned.Amst.Kanaal-Maatsch. Aand. N. H -M. Rescontre Aand. 5 pCt. Ned.-Ind. Handelsbank Aand.. Ned. Panopticum Aand Parkschouwburg Aand Amer. Maxwell aandeelen dito Income-bonds spoorwegieemngen. Ned., Holl. IJz.-Spoorw. Aand. M. tot Expl.St.-Spw. Aand Ned. Centr.-Spoorw. Aand Ned. Rijn-Sp. VolgeL Aand.' Boxtel-Wezel Obl5 pCt. Hong., Theiss.-Sp. aand. 5 n Theiss.-Spoorweg. Obl5 Italië, Obl. Zuid-Italië Sp.3 Oostenr.A.Elis.Sp.(Gi8ela)5 Polen, W,-Weenen Aand Rusl., Gr. Sp.-M. Aand.5 pCt. Balt. spoor Aand.8 Br.-Grajewo Obl5 Jelez-Griasi dito..5 e Jelez-Orel dito ƒ1000. .5 Kursk-Chark.dito 10006 K.-Ch-Azowdito.......5 Morschansk-Sy8ranAand..5 Mosk.-Sm. Obl. 1000.5 Orel-Vitebsk, dito......5 Poti-Tiflis dito. 1000.5 Riaschk-Wiasma Aand.. .6 Zuid-West-Spoorw. dito6 Amerika Buff. Pittsb. W. Sd.C.v. A. Central Pacific. Aand Californië-Oregon Obl.6 pCt. San-Joaquin Valley dito .6 Canada-Southern. Cert. v. Aand. Chic. North-Western. Cert, v. Aand. Chicago Burl, en Quincy C. v. A. Chic. S.-Weat.Oblig7 pCt. Denver Rio-Grande C. v. A. dito Obl7 pCt. dito gee. dito7 dito Alg, Hyp.5 Illinois Cert v. Aand HL C. Leas (L. Stock) Cert4 pCt Kansas-Pac. ObL6 Louisville eu Nashville C. v. A. St.-Louis S. Francisco le pref. Ad. St. L.S. Fr. Alg. Hyp. Obl. 6 pCt. Michigan Central Cert. v. Aand. Miss. Kansas Texas Aand dito Obl7 pCt. dito Alg. Hyp5 N.-Y. Lake Erie Western Aand. N.-Y. Ontario Western dito.. Oregon-Calif. Cert St.-Paul Min. Man 2e Hyp.6pCt. St. P. Min. Dakota Ext. ObL 6 Wabash St. L. Pac. Cert. v. A. Brazilië, Spoorweg Leening.5 pCt Premieleeningen. Nederl., Stad Amsterdam.3 dito Stad Rotterdam..3 Hongarije, Leen. 1870 Theiss Regul. loten4 pCt. Oostenr.jStl./. 250,1854.4 dito 500,I860..5 dito 100,1864 Stad Weenen 1874 Jl. 100.... Rusl., Staatsleening 1864.6 pCt Spanje, Loten Madrid. Turk. Spw.-Lecn3 pCt. Prolongatie Vor. dag 67% 80% 101% 101% 851/3 663/3 67% 1001/.1 98% 901/8 57% 92% 92 84% 72% 102% 81% 57 83/, 16% 163/a 58% 7» 1103/a 24% 11% 99 26% 10% 8 38 50% 109 100 53% 263/1 10% 13% 152% 114 *1% 108 18 104% 877/3 507/a 80% 60% 122% 653/, 9S% 905/3 941/, 94 86% 58 00% 927/3 94% 57 677/3 8% 40% 993/, 105% 80% 183 119 120 12% 98 495/s 23% 12S% 84% 1031/2 32% 80 91% 69 183/, 1017/g 69% 163/a 12% 83/, 1063/, 107% 141/2 80 105 100 «5 86% 1081/, 1117/3 141% 1043/, 133 443/, 9% 3% yCt. Laagste Hoogste 67% 80% 1013/8 101% 843/, 66% 67% 49% 1003/a 987/a 67% 921/s 917/3 847/a 727/s 102 663/, 85/3 16% 16% 241/2 11% 991/, 77/„ V» Va A6 1/4 slo 50 1091/4 108% 100 54 11 133/a 14 1521/2 - 89 40 108 873/- 7s 567/8 57 81% 1227- 7/8 557 56 94 563/4 s 1 96 923/4 7/8 937u 553/4 56 57% 58 9 407/, Vi 993/4 1051/8 36 V2 13 Vs 49V« 251/a 26 841/4 Vs 104 311/4 3A 82 84i/o 91 191/s V ✓-to IO2I/2 7/8 59l/o 60 161/8 12S/a 3/s 78 8Vs 107% - 141/4 3A IO4I/2 - 96 V* 141% 1043/4 44 Vs 91/4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1884 | | pagina 3