ek stemrecht, is heden door den koniög goedgekeurd. LONDEN, 5 Jirii. De „Standard" meent te weten dat, ingeval de mogendheden deEngelsche voorstellen ten aanzien van Egypte aannemeD, deze het Hnis Rothschild zullen belasten met de uitgifte der leening van 8 millioen pond sterling. Het Huis Rothschild zal haar uitgeven als eene 3 pcis.-leening a pari. De rente zal voor geen redactie vatbaar zijn en het kapitaal aflosbaar in twintig of vijf en twintig jaar. MARSEILLE, 5 Juli. Hedennacht had alhier één sterfgeval aan de cholera plaats. LEIDEN, Juli. voor morgen weinig ver- De verwachting ander in g. De Fransche mail wordt morgenochtend hier verwacht. Do Hooge Raad behandelde in zijne heden gehouden terechtzitting het cassatie-beroep van P. B schipper te Hontenisse, ingesteld tegen een arrest van het gerechtshof to 's-Gravenhage, waarbij hij veroordeeld werd tot 8 jaren tuchthuisstraf ter zake van moedwilligen doodslag, door het lossen van een geweerschot op J. iï., mede schipper te Hontenisse. De advocaat rar. J. Van Gigch ontwikkeldo ter ondersteuning van ae voorziening twee cassatie middelen en concludeerde tot vernietiging van 's Hofs arrest. De adv.-gen. mr. Polis zal in deze zaak Dinsdag a. s. conclusie nemen. Daarna werd behandeld de voorziening van G. v. d. V., arbeider te Zutfen, tegen een arrest van hot gerechtshof to Arnhem, houdende zijne veroordeeliag tot levenslange tuchthuisstraf wegens den vrcese- lijken moord gepleegd op zekeren R., nadat deze door hem was beroofd van zijn horlogo en porfcemonnaie met geld. Tot toelichting van dit beroep waren geen cas- satiemiddelen voorgesteld, weshalve de adv.-gen. rar. Polis terstond tot verwerping concludeerde. De uitspraak is bepaald op 18 Juli. Op 29 Juni jl. is onder Eikenrade, gemeente Wijlro, in een korenveld gevonden een meisje, ongeveer 2 jaren oud, met lichtblond haar, goed gevoed; kleeding: zwart lederen schoenen mot knoopjes, van voren verlakt; nieuwe witkatoenen kousen, witkatoenen hemd, van onderen met rood garen gemerkt I, witkatoenen onderrok met op- naaisel en rondom van onderen afgescheurd, waarop een lijfje; roodflauellen bovenrok, van onderen met een zwart koordje afgezet, waaraan door middel van een knoop is bevestigd een wit katoenen lijfje met drie paarlemoeren knoopjes; bruin versleten vrou wenhalsdasje met franjes (geknoopt). Uit de halfuitgedrukto woorden van het meisje vermoedt men dat het afkomstig is uit de omstreken van Aken. In den namiddag van 28 Juni jl. heeft men het voorbij den overweg van den Grand Central Beige te "Wijlro zien wandelen aan de hand eener vrouw, naar gissing 25 a 30 jaren oud, meer dan middelmatig lang, gekleed met een soort van grijzen regenmantel en hced, en dragende een tasch of korfje in de hand. Hot meisje was toen gekleed met mantel, hoed, schoenen en witte kousjes. Be doelde vrouw bekeef het kind en voegde het 't woord „stinkerd" toe. De officier van justitie te Maastricht, verzoekt opsporing dier vrouw en bericht. Yan een Arasterdamsch kassiersbediende zijn heden door 2 onbekende personen f 55,000 ont stolen, die hij pas aan de Associatie-cassa had ontvangen. Het stoomschip „Prins Hendrik", van Batavia naar Amsterdam, wordt morgen vroegtijdig in IJmuiden verwacht; de „Drente" vertrok heden van Batavia naar Rotterdam. Leiden, 5 Juli. Heden aangevoerd: Tarwe 7 hectoliter. Win tertarwe f 8.25 a f 9.25 Zomertarwe f 8.50 a 9.75. Rogge 5 H. R Winterrogge /6.75 a 6.50. Zomerrogge f 5.50 a 6.Gerst 8 H. L. Zomargent f 4.75 a f 5.50. Chevalier-gerst 5.50 af 6.75. Haver 9 H. L. Zware Haver f 4.a f 5.lachte Haver f 2.a /"3.50. Dnivenboonen 4 bectol. f 7 76 h f 8.50. Paardenboonen 3 hectol. 7.— a f 7.75. Boter741'j kg. G mbo ter, lste qualit. Va vat f 56.a f 60., Scheibcter 2de qualit. vat f 48 a f 64 Grasboter late qualit. per kilogr. f 1.40 a f 1.50, Scheiboter 2de qualit. per kilozr. f 1.20 a f 1.85. Lauxe Zwarte Turf 12000 dubb. hectol.. f 0.19 a f 0 22 Amsterdam, 5 Juli. Aardappelen. Katwijker zand f 2.S0 a f 4.80; dito Blauwzanders f 2.80 a dito Klei 2.40 a f Westl. ZaDd 3.30 a 3.40; dito Klei in manden f 2.60 a 2.S0; dito losee f 1.90 a 2.10; dito Muisjes /3.SO a f 4.20; Rijnsburgers f 1.75 a f 2.25; Italianen per KG. - c.Noordwijker zand 3.a f 3.50. An- dijker8 3.a 3.80. Aanvoer 4500 HL.; baudel gedrukt. Prijscourant Her* Eftecteu. AMSTERDAM, 5 Juli. Staatsfondsen, fdwl., Cert NjL IV. S. dit.» dito 3 dito dito 4 f "7S 4 .i, N.W.Schuift -4 Gotidl. 5 j.' jk, P.i:\ UAXvr 5 r.ii! Ziiv J.ói e-» Juli 5 O. Buitcnl.lSj 30.3 ,0. H i»>el71)S/l3I6.r> f 5 dito dito dit» d.to dito dito 2.I.; Owterl. 1372 gccons 1873 dito 1875 1SS0 3 S83 4j 1 .6 Iblir Leening 1SG7/69.4 p Sjiauie.Obl Pernet Sobulil 4 n Turkije, Obi. A Ig. S. 1865.5 dito ia. geregistreerde 1SG5 ■iito id. r 1869 Egypte. OW. T oen 1ST6 4 pCi Obl Spoorweglccn 1876.5 N-A.,O.Ver StateulS76.4J r Mexico 18513 dito 1864 3 r Brazilië, Obl. Lond. 1S63 5 Columbia, dito4J Peru. Oblig. 1S706 n dito dito 1S725 Venezuela Oblig. 1881..4 n Industr. en Fin. onderji. Ncd.Amst Kauaal-Maatsch. Aaad. N. H.-M. Rescontre Aaad. 5 pCt. NeA-Iad. Handelsbank Aaud. Ned. Panopticum Aand Parkschouwburg Aand Amer. Maxwell aandeelen dito Income-bonds Spoorwegiecniugon. Ncd., Holl. IJz.-Spoorw.Aand.. M. tot Expl.St.-Spw. Aand.. Ned. Centr.-Spoorw. Aand Ned. Rijn-Sp. Volgef. Aand." Boxtel-Wezel Obl5 pCt. Hong., Theiss.-Sp. aand 5 Theiss -Spoorweg. Obl.5 Italië, Obl. Zuid-Italië Sp.3 Oostenr A.Elis.Sp.(Gisela)5 Polen, W.-Weeneu Aand RuslGr. Sp -M. Aand.5 pCt. Balt. spoor Aand3 Br.-Grajewo Obl5 Je.lez-Griasi dito5 Jelez-Orel dito 1000..5 Kursk-Chark.dito 1000.5 K.-Ch.-Azow dito5 n M orschansk-SysrauAancL. 5 n Mosk.-Sm. Obl. 1000.5 n Orel-Vitebsk, dito5 Poti-Tiflis dito. 1000.5 Riaschk-Wiasma Aand.5 Zuid-West-Spoorw. dito. .5 Amerika Buff. Pittsb.W. Sd.C.v. A. Central Pacific, Aand Californië-Oregon Obl.C pCt. San-Joaquin Valley dito 6 Canada-Southern. Cert v. Aaud. Chic. North-Western.Cert v. Aaud. Chicago Burl en Quincy C. v. A. Chic. S.-Wcst.Oblig7 pCt. Denver Rio-Grande C. v. A. dito Obl7 pCt. dito gcc. dito. 7 dito Alg. Hyp.5 Illinois Cert. v. Aand 111. C. Leas (L. Stock) Cert4 pCt. Kausas-Pac. Obl. 6 n Louisville en Nashville C. v. A.. St.-Louis S. Francisco le pref. Ad. St L.S.Fr. Alg.llyp.Obl. 6 pCt Michigan Central Cert. v. Aand. Miss. Kansas Texas Aand dito Obl7 pCt. dito Alg. Hyp...5 N.-Y. Lake Erie Western Aand. N.-Y. Ontario Sc Western dito. Oregon-Calif. Cert bt -Paul Min. Man 2«IIyp.6pCt. St. P. Min. Dakota Ext. Obl. 6 Wabash St L. &Pac. Cert v. A. Brazilië, Spoorweg Lcening.5 pCt. Premioleeningen. N'cderl., Stad Arasterdam.8 r dito Stad Rotterdam. .3 n Hongarije, Leen. 1870 Tlitiss Regul. loten 4 pCt. Oostenr.,Stl.yf 250,1854.4 dito 500,I860..5 dito n 100,1864 Stad Weencn 1874 Jl. 100.... Rusl., Staatslceuing 1864.5 pCt, Spanje, Loten Madrid laik. Spw.-Lecn .......3 pCt. j Vor. dag 67Vs 80.V. 103% 103% if»3-,; 34% 60% 49% 100% 9S% 951/, 55% 901/» 84 713/, 1003/, 81% 36lis 6% 15% 14% 57l/0 85 109 221/a 971/0 233/s lll/o 9S16 311/4 50 1113/, 100 50 26 l/o H3/I 16 149% 109 42 109% 141/2 104 8G 55Vs 82 61% 126 54 98 871/o 921/1 923/4 86% 561/, 92% 91 Vs 921/o 55% 557/8 101/o 393/s 100 106% 32S/s 128l/o 110 117V.1 10% 911/2 48 24 H8% 821/o 961/; OQ11X /IG 78 921/o 55 14% 97% 55 14% 10% 77/g IO5I/2 105 14% SO 110% 1007/6 95 95% 104l/o 112% 140 104 132% 44% 9% Laagste 67% 807/g 1021/0 103 101 847/a 66% 673/, 495Ó 1001/, 933/, 95% 551/, 90Ai 90% 84% 71% 100% 81% 55,% 6% 15% 15 58»/, 223/, 10% 11% 9% 31% 100 251/» H8/I 16% 1491/, 105 85% 56 813/, 59 125% 637/a 87% 92% 501/» 91% 923/, 56 55% 93/, 39 100 1173/, I 10% 91% 47 aSl/o 82% 30 77 92% 544/4 147/a 97 541/0 13% 10 7% 106 147/a 80% 110% 100% 141 104 9% Hoogste x 81. X V, V» X 86 Vs 82 126% 54% 57 10 3 17/b i 32% 92 241/2 83 79 94 55% 15% 98 55 143/, V3 Prolongate 2% pCt. ADVERTS]? T IB g. is Heden herdenken onze geliefde Ouders 1 CHRISTIAAN VAN DER NAT SOPHIA JOHANNA LARIVIERE, deu dag, waarop zij voor 45 jaren door den Echt verbonden zijn. Hunne dankbare KindevenBehuwd- en Kleinkinderen. Leides, 5 Juli 1884. Ondertrouwd: P. M. VAN VELZEN en A. E. KAISER. Leiden, Werfertshoevs (bij Hoorn), 4 Juli 1884. Heden ontsliep onze lieveling LUMPJE in den ouderdom van ruim 2 jaren. N. GOUWENTAK. K. GOUWENTAK Barneveld. Leiden, 4 Juli 1884. Hedennacht overleed onverwachts onze jongste lieveling ADRIANUS JOHANNES CORNELIS GERARDUS, in den leeftijd van bijna 4 maanden. Leiden, 5 Juli 1884. E. D. ZWAAN (Doelensteeg No. 10.) en Echtgenoote. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot, de Heer REINIER KERSEN DE JONG, in leven lste Luitenant der Infanterie. Wed. R. K. DE JONG, P. A. J. Verküyl Quakkelaar. Leiden, 5 Juli 1884. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. Heden overleed zacht en kalm tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen, Behuwd-en Kleinkindoren mijn innig geliefde Echtgenoot THOMAS VERLOOP, in den ouderdom van ruim 80 jaren. Wed. Th. VERLOOP, geb. Schaap. Katwijk aan den Rijn, 5 Juli 1884. Voor de vele blijken van belangstelling, onder vonden bij ons 25-jarig Huwelijksfeest, betuigen wij onzen hartelijkon dank. J. VAN DER VOORN en Echtgenoote. Warmond, 5 Juli 1884. Voor de Yeie bewijzen van belangstelling, zoowel van binnon als van buiten de stad, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van mijn geliefden Echt genoot den Heer HENDRIKUS BERNARDUS DE GROOT, betuig ik, medo uit naam mijner KindereD, mijnen oprechten dank. Wed. H. B. DE GROOT Kramer. Leiden, 5 Juli 1884. NB. De zaal: zal op denzelfden voet vjorden voortgezet. Voor de vele en harteljke deelneming bij het overlijden onzer innig geliefde Moeder en Behuwd- moedor ontvangen, betuigen w j onzen oprechten dank. Leiden, V. BARTELS Terwey. 5 Juli 1884. A. BARTELS. Voor de vele bewijzen van belangstelling, onder vonden bj de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Vader en Behuwdvader, betuigen wij onzen hartelijken dank. Leiden, Namens de Familie: 5 Juli 1884. F. J. VAN BEUKERING. De ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hun harteljken dank voor de vele bewjzen van deelneming, bj de ziekte en het overljden van hunne jongsto Dochter MARIE ondervonden. J. SERLIER en Echtgenoote. Leiden, 5 Juli 1884. Ondergeteekende betuigt bj deze zjn harteljken dank voor het zoovele jaren genoten vertrouwen, en geeft tevens kennis dat h j zijne voormalige woning verlatende, is VEE&HUI9D naar de Oude Test Ko. 119 tegenover de Kleine Aardappelenraarkt; beleefd verzoekende zich, tot het liquideeren der nog openstaande zaken, aldaar te vervoegen. Mot achting, P. RANDOE. 8, 6, 21,12,25, 8, 3 16,18,12, 7, i, 17, 22 (4) 13,18,24, 21,22 -16,4,15,4,7, 8. 26.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1884 | | pagina 3