LEIDSCH DAGBLAD. N°. 7421. Maandag 28 April A0. 1884. Tweede Blad. PRIJS DEZER COURANT: ▼•or Leiden per 3 maandenf 1.10. Franco per post1.40. Afzonderlijke Nommers.0.05. Deze Courant wordt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, uitgegeven. PRIJS DER ADVERTENTIE»: Van 1—6 regels 1.05. Iedere regel meer 0.17A Grootcrc letters naar plaatsruimte. Voor het incassoe ren buiten de stad wordt 0.10 berekend. LEIDEN, 26 April. Geljjk we dezer dagen mededeelden heeft de concïerge-gemeentebode C. J. La Rivière onlangs zijn veertigjarigen dienst als gemeente ambtenaar vervuld en achtten B. en "Ws. het wenschelijk dat een stoffelijk blijk van belangstelling in deze aan den jubilaris vanwege den gemeenteraad zou worden toegekend. H. i. bestaan er in dit geval alleszins termen om voor dit doel oene zekere som uit de gemeentekas beschikbaar te stellen. Vooreerst toch geldt het hier eeno betrekking die uit haren aard, meer dan in andere betrekkingen het geval is, ook op buitengewone tijden voort durend tot allerlei bemoeiingen aanleiding geeft; vervolgens heeft de bode La Rivière buiten eenigen twijfel steeds zijne werkzaamheden op de meest uitnemende wijze vervuld en daarbij van buitenge- wonen ijver bljjk gegeven, terwijl eindelijk zijne hulp en modewerking in tal van zaken, die niet direct ia verband staan met de betrekking van bode-concierge, herhaaldelijk worden ingeroepen en steeds met de meeste nauwgezetheid door hem worden verleend. B. en Ws. vertrouwen uit dien hoofde dat de gemeenteraad met hen van oordeel zal zijn dat het beschikbaar stellen van eenige gelden uit de gemeentekas, ten einde bedoelden beambte een blijk van belangstelling van gemeentewege aan te bieden, alleszins is gerechtvaardigd en geenerlei gevaar oplevert dat daardoor een antecedent zal worden gesteld voor het vervolg. Zij stellen daarom voor te dien einde eene som van f 150 beschikbaar te stelleD, te vinden uit den post van onvoorziene uitgaven der begrooting van dit jaar. Gedurende de ongesteldheid van prof. Fruin te Utrecht zullen de aan hem opgedragene colleges in de reohten aan de universiteit aldaar worden ge geven door mr. Schwartz. Do faculteit der wis- en natuurkunde aan de Rijks-universiteit te Utrecht zal gelegenheid geven tot het afleggen van het eerste natuurkundig exa men en van het theoretisch apotheker-exameD, vermeld in artt. 4 en 14 der wet van 25 Dec. 1878 (Stbl. No. 222). Degenen, die zich aan een dezer examens wenschen te onderwerpen, worden ver zocht zich daartoe vóór of op den löden Mei 1884 schriftelijk aan te melden bij den voorzitter der faculteit, prof. N. W. P. Rauwenhoff, te Utrecht. Dag en uur van het examen zullen den belang hebbenden nader worden bekend gemaakt. Zr. Ms. zeilschooner „Argus," den 23sten dezer binnengevallen, is den 25sten daaraanv. op nieuw naar zee vertrokken, tot bescherming van de Nederlandsche visschersvloot langs de noordelijke eilanden. Het stoomschip „Amsterdam," van Amsterdam, is Donderdag te Nieuw-York aangekomen. Z. M. heeft J. H. Yan Oyen, veearts te Haarlem, benoemd tot plaatsvervanger van den districts-veearts wien Alkmaar als standplaats is aangewezen. Gemengd Nleuvrb. Gedurende deze week zij n hier ter stede weder 14 nieuwe gevallen van mazelen aange geven, terwijl 1 lijder aan die ziekte is overleden. Door pokken werden geene personen aangetast; één lijder aan diphtheritis werd aangegeven. Hedennamiddag om vijf uren ont stond er in de Nonnensteeg, in een perceel, behoo- rende tot 's Rijks Academietuin, een wel vrij hevige schoorsteenbrand; doch door de aanwending van eenige kardoezen was verder gevaar weldra geweken. Enkele spuiten waren dus tevergeefs uitgerukt. Tusschen den bakker en den kwar tiermeester vaa het stoomschip „Schiedam" ont stond gisternamiddag in de Planciusstraat te Am sterdam twist. Laatstgenoemde gaf zijn tegenstander met een steen een zóó hevigen slag op het hoofd, dat hij in levensgevaarlijken toestand naar de boot werd gebracht. De dader is in handen der politie overgeleverd. Een oogenblik was ook gisteravond groot rumoer in de Warmoesstraat aldaar. Twee manDon wan delden door Amsterdam's Piccadilly, zegt het „D. v. N.," eu hun aandacht viel op een bankbiljet van f 60, dat, blijkbaar verloren, op don grond lag. Snel bukte zich een hunner om de begeerde vondst te bemachtigen, en hij sloot het in de stevig toegeklemde vuist. „Samen deelen!" roept de ander, maar het was geen rjjkaard, die den schat in zijn bezit had, en hij weigerde het fortuintje voor de helft af te staan. Hevige woorden vaü beide zijden volgden, en de twistende partijen waren op het punt tot handtastelijkheden over te gaan, toen een der omstanders, die het papiertje had te zien ge kregen, hun mededeelde dat zij de wapenen konden laten rusten, 't Sop was de kool niet waardhet voorwerp van den bitteren strijd was een in den vorm van het begeerde bankbiljet gedrukte reclame van een lakenkooper. Bedremmeld stonden daar de toornige wandelaarsDe winst was weg, en de vriendschap door de bittere woorden bedorven. Dat men na eene bruiloftspart ij niet altijd even aangenaam ontwaakt, ondervond gisteren zekere D. uit Rotterdam, die te Kampen bruiloft had helpen vieren. Door den officier van justitie was een bevel tot aanhouding tegen hem uitgevaardigd en de politie voerde hem nu gevan kelijk naar Zwolle. Hij wordt verdacht van ver duistering van gelden. Op 1 Mei a s. zal voor het hof te Arnhem de afschuwelijke moord worden behandeld, welke in den avond van 25 November jl. te Zntfen is gepleegd. De beschuldigde Gijsbertus Yan der Voort, ocd 33 jaren, heeft eerst alles ontkend, maar eindeliik eene bekentenis afgelegd, welke, volgens de akte van beschuldiging, in het kort hierop neerkomt, dat hij dien avond den 42-jarigen Roodjes, voor een winkel ziende staan, dezen om een borrel heeft gevraagd, waaraan R. heeft voldaan. Na eenigen tijd in eene herberg te hebben gezeten, zijn zij te zamen de straat opgegaan; R. ging even naar hnis om zijn hoed voor een pet te verwisselen, daar het weder zeer ruw was en tevens nog wat geld bij zich te steken. Toen hij zich weder bij beschuldigde had gevoegd, heeft deze hem medegenomen naar eene donkere en eenzame plaats en hem daartoe onder de IJselbrug door naar de Noorderhaven geleid, waar beschuldigde vroeger had gewerkt en dus goed bekend was. Roodjes, aldaar geheel onbekend en daardoor beangst geworden, nam zijne portemonnaie uit den zak en wilde aan beschuldigde een kwartje geven, met voorstel dat te gaan verteren in eene herberg op de Nieuwstraat. Op dat oogenblik en terwijl hij zijn slachtoffer id de duisternis reeds dicht aan het water had gebracht, heeft hij hem zijn portemonnaie uit de handen gegrepen, het hor loge van den ketting afgerukt en hem langs de steile bazaltglooiing in het water geworpen. Toen Roodjes weder boven kwam, begon te schreeuwen entegen den wal wilde opkruipen, heeft hij hem met bak- steenen, die daar opgestapeld lageD, zoo lang op het hoofd gegooid, tot het gekerm ophield en hij hem in de diepte zag wegzinken. Vervolgens heeft bij het geld, ten bedrage van een gulden, uit de portemon naie genomen, maar dat voorwerp zelf in het water geworpen. Hij is daarna naar de herberg „De Ploeg" gegaan, waar dien avond dansmuziek werd gegeven; daar heeft hij van het even te voren geroofd geld i de entree betaald en den ganschen avond gedanst. Tien getuigen zijn in deze gedagvaard. Op Donderdag 15 Mei zal waarschijnlijk do zaak van Lubberta Reurink worden behandeld, die haren man, met wien zij nog geen jaar geleden gehuwd was, heeft vergiftigd. In den loop der maand Jnni verwacht men de zaken van den moord to Heinoo en van den doodslag in de Nutssteeg te Arnhem. Yoor de rechtbank te Winschoten heeft terecht gestaan een landbouwer uit Blijham, die, in zijn ijver om op zijne boerderij alles precies op de klok te zien geregeld, zoover ging om, als zijne vrouwelijke dienstboden enkele minuten over het daartoe bepaalde uur (4 uren 's morgens) op stonden, ze met de zweep uit bed te balen. De rechtbank veroordeelde dezen ordelievenden boer wegens mishandeling tot 8 dagen celstraf. Bij Davosis eene Hollandsche dame, wier naam niet wordt medegedeeld, bij een bocht in 't gebergte uitgegleden en gedurende acht uren boven een afgrond van 150 voet diepte blijven hangen aan een boomtronk, totdat men, haar missende, aan het zoeken ging, haar vond en met levensge vaar redde. Inde gevangenis teGarsten, inStier- marken, heeft verleden Zondag een oproer onder do gevangenen plaats gehad. Uit verschillende om standigheden had men afgeleid dat dien dag de onder de gevangenen heerschende ontevredenheid tot eene uitbarsting zou komen;reden, waarom men de wacht der soldaten versterkt had. Op het einde van de gedurende den middag gehouden godsdienst oefening stond plotseling een der veroordeelden op eu gaf daardoor het teeken tot een algemeenen aanval op de met de bewaking belaste gevangen bewaarders. Daar deze spoedig overweldigd werden, gaf de officier aan de in de kerk verborgen ge houden soldaten bevel, op de gevangenen aan te vallen. Deze werden na een korten tegenstand, waarbij een aantal van hen meer of minder ernstig verwond werden, overwonnen en naar hunne cellen teruggebracht. Des avonds was de rnst geheel hersteld. Do vermaarde danseres Marie Ta- glionie, gravin Gilbert Desvoisins, is volgens een bericht uit Marseille op tachtigjarigen leeftijd over leden. Reeds in 1847 trok zij zich van het too- neel terug. Omtrent het verbranden der drie vrouwen in de Bell Tavern te Londen deelen de Engelsche bladen het volgende mede. De eigenaar van do herberg was laat thuis gekomen toen de brand reeds was uitgebroken en bij ging de vrou wen waarschuwen, die op de tweede verdieping sliepen. Daarop snelde hij naar benedeD, maar de vrouwen kwamen niet. Het schijnt dat zij zich eerst wat wilden kleeden - het was zeer koud - en toen de herbergier nog eens de trap wilde opgaan om haar tot spoed aan te manen, werd hij door de vlammen en den rook verhinderd. Er was een ladder, waarmede de vrouwen uit het raam hadden kannen worden gelaten, maar deze was zoo stevig bevestigd met een ketting en slot aan den muur, dat drie mannen die niet konden los krijgen. Toen de spuitgasten kwamen opdagen, was het te laat. Men vond de lijken zoo misvormd, dat men de ongelukkigen niet van elkander kon onderscheiden. In een hotel te Nieuw-York werd gevonden een doos met pistolen, lonten en pa tronen, benevens een grijskleurige zelfstandigheid. De eigenaar was ziek van het hotel naar het hospitaal overgebracht en pleegde daar zelfmoord. Men denkt dat de man tot de dynamiet-partij behoorde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1884 | | pagina 1