7341. Woensdag 23 Januari. A\ 1884. Avond-editie. LEIDSCH DAGBLAD. PRIJS DEZER COURANT: foor Leiden per 8 maanden.1.10. Fnnoc per post.1.40. AIzoo Jeriflke Nommers.0.05. Deze Courant wordt dagelijks, met nitzondering van Zon- en Feestdagen, uitgegeven. PRIJS DEE JlDVERTEKTIEÏ: Tm 1—6 rcfalj 1.0». I«d«r. regd outs' 0.17J.' Grooter. teller» urn pUitenumW. Toot Iwt na banen de lUd wordt 0.10 bonkend. Officieel© KeunisgeringoiL Burgemeester en Wethouders van Leiden; Gezien art. 5, 2de alinea, der wet van den 28sten .Tuni 1881, Staatsblad No. 97; Brengen ter algemeene kennis dat door JOHANNES CORNEL1S KLIKEE, alhier, een verzoekschrift is inge diend om vergunning tot uitoefening van den kleinhandel in sterken drank in het perceel Hoogewoerd No. 37. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Leiden, DE KANTER, Burgemeester. 22 Jan. 1884. E. KIST, Secretaris. LEIOEN, 22 Januari. Voor de lichting van 1884 is tot lid in den militieraad alhier benoemd de luit.-kolonel W. C. D. Yan Rijen en tot zijn plaatsvervanger de kapitein W. J. Arriens. Een onderzoek van den Krakatau-aschregen te Batavia is ook ingesteld door prof. E. A. Yan der Bnrg alhier, aan wien do heer G. Yan den Berg, apotheker te Batavia, de vriendelijkheid had een doosje, inhoudende ongeveer 15 gram van dien a8chregon, te zonden, door hem opgevangen op Molenvliet. De asch was grauwachtig grijs gekleurd, vrij fijn, reukeloos, knarste tusschen de tanden en werd als zoodanig door den magneet niet duidelijk aan getrokken. Zij bezonk spoedig na schudding met water; do waterige oplossing reageerde onzijdig. Met het gewapend oog konden duidelijk kleurlooze en zwarte kristal-fragmenten worden ontdekt. Uit dat onderzoek valt in het bijzonder op te merken: lo. dat de geanaliseerde asch zeer rijk is aan kiezeldioxyde en betrekkelijk weinig aluinaarde en kalk bevat; 2o. dat er eene vTij aanzienlijke hoeveelheid in water oplosbare zouten in voorkomt, onder welke de chloriden de voornaamste plaats innemen. Dit, gevoegd bij het kali- en phosphorzuur- gehalte, doet de onderstelling wettigen dat de asch tot de vrachtbaarheid van den grond, waarmede zjj gemengd wordt, direct zal kunnen bijdragen; 3o. dat de hoeveelheid in zoutzunr oplosbare be- standdeelon gering is, althans in betrekking tot do beide aschsoorten, bij welke eveneens dat gehalte bepaald werd. - Die in zoutzuur oplosbare bestand doelen kunnen do planten eerst later ten goede komeD, als door vorweering en andere ontledende invloeden eigenaardige omzettingen in de samenstel ling hebben plaats gegrepen; 4o. dat zij mangaan en magneefijzer bevat, die in sommige aschsoorten tevergeefs gezocht zijn, - en 5o. dat zij als mineralogische bestanddeelon ver moedelijk kwarts, veldspath (Sanïdiën), puimsteen, magneetjjzer en angiet bevat. De Koningin heeft gisteren de echtgenooten van een aantal hooggeplaatste personen ten Paleize ontvangen. De Koning zal Donderdag a. s., dos namiddags te één uur, de gebruikelijke jaarlijksche audiëntie verleenon aan de leden van de Eerste Kamer der Btaten-Generaal. Naar men verneemt, is de nieuw-benoemde gouverneur-generaal van Ned.-Indië voornemens reeds medio Februari a. s. via Marseille per Fran- sche mail op reis naar Batavia to gaan. Het uitvoerend comité voor do oprichting vau een gedenktoeken voor Hugo De Groot heeft over eenkomstig het eenparig advies van dö commissie van - door verschillende genootschappen benoemde - deskundigen, van de zeventien ingezonden ontwer pen den eersten prijs toegekend aan het ontwerp, ingezonden onder het motto „Fforebit", waarvan, bij opening van het biljet, de vervaardiger bleek te zijn de heer F. L. Strackó Janzoon, te Haarlem, - en den tweeden prijs aan het ontwerp, onder het motto «"Wijsheid", waarvan, bij opening van het biljet, de vervaardigers bleken te zijn de heeren H. Pickery, te Brugge, en J. Naerfc, te Brnssel. De inzenders der overige ontwerpen worden uit- genoodigd doze vóór den l6ton Maart a. s. te doen terughalen. Naar men verneemt, zal binnenkort te 's-Hage een nieuwe ziekenbus worden opgericht voor bur gers uit den kleinen stand. Eenige heeren doctoren hebbon zich daartoe vereenigd. Ten einde te gemoet te komen aan het oDgorief der bestaand© zieken fondsen, dat nl. de busklanten verplicht zijn ?s och tends vroeg den doctor te waarschuwen, op gevaar af andera van diens hulp dien dag verstoken te blijveD, zal de directie van deze nieuwe ziekenbus voor hare deelnemers, die daartoe in de termen vallen - een billijke maatstaf is daarvoor aange nomen - de gelegenheid openstellen om tegen be taling van eene uiterst matige vergoeding op alle uren doctorale hulp te mogen inroepen, wat eene bepaalde verbetering mag heeten in het bussen-stelsel. Aan de Nedorlandsche kunstwereld is eene zeer verdienstelijke artiste ontvallen. De bekende en zeer gewaardeerde zangeres, mevr, Francisca Hagoman, geb. Stoetz, is te Amsterdam ten huize van hare moeder overleden. Mej. Stoetz waB inder tijd pensionairo van onzen Koning en is reeds op jeugdigen leeftijd met veel succes als concertzangeres opgetreden. Zjj trad later in den echt mot den heer Maurice Hageman en vestigde zich met hem te Leeuwarden, waar zij zich in de concerten onder leiding van haren echtgenoot dikwijls en met grooten bijval liet hooren. Naar men verneemt, zal ook dit jaar de „Willem Barendsz" een reis naar het Noorden maken. Als commandant wordt genoemd de luit. ter zee 1ste klasse J. Dalen, die de vorige reis het bevel voerde; ook zal de luit. ter zee 2de kl. W. D. H. baron Yan Asbeck de reis medemaken. Met ingang van 1 Januari jl. is het maxi mum van de traktementen der bestellers van de rijks-telegraaf met honderd gulden verhoogd, zoodat zij nu kunnen bedragen van f 250 tot 800. Door bemiddeling van de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn weder f 16,000 overge maakt aan de plaatselijke commissie te Batavia voor de ramp op Java, in het geheel derhalve f 510,000. Het stoomschip „C. Fellinger", van Amster dam naar Java, arriveerde Zondag-namiddag te Londen; de „Edam", van Nieuw-York naar Am sterdam, pass. Zondag-avond Lizardde „Madura", van Amsterdam, arriveerde gisteren te Batavia. Z. M. heeft aan den heer F. s'Jacob, opzijn verzoek, eervol ontslag verleend als gouverneur- generaal van Ned.-Indië, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen, en met bepaling dat voormeld eervol ontslag gerekend zal worden in te gaan met den dag waarop hij de functiën van gouv.-gen aan zijn opvolger zal hebbon overgegeven- pensioen ver leend aau mr. E. L. J. Yitringa, gewezen rechter in de arrond.-rechtbank te Arnhem, ten bedrage van 2000 'sjaars; - den l6ten lait. der iDf. van het leger in Ned.-Indië M. B. L. Langguth, met verlof in Nederland aanwezig, met lo. Febr., op zjjn verzoek-, eervol uit Zr. Ms. militairen dienst out8lagea- benoemd tot burgemeester der gemeente Dordrecht rar. H. A. Nebbens Sterling. Gemengd Nieuws. In ons vorig nommer gaven we enkele bjjzonderhedcn, welke het te Amsterdam verschijnende „Vliegend Blad" reeds nu wist mede te deoleu omtrent verklaringen welke in zake de vergiftigings-hiBtorie voor den rechter-commiesaris te 's-Hage zouden zijn afgelegd. Die mededeeling zal zeer zeker ieder verrast hebben. Het Vliegend Blad verdiende een compli mentje voor zijne vlogheid. Maarhe£ was werkelijk - en zelfs wat al te wild - aan het vliegen Wij gaven de lezing van het „VI. BI." -^pnder commentaar - bjjna in haar geheel, om onze lezers zelf te doen zien dat ze hier en daar volstrekt niet overeenkwam met die welke wij het begin der ontdekking van de misdaad er uitvoerig van gaven. De gevolgen bleven niet. Hedenmorgen reeds ontvingen we een bezoek van vrouw Hamerling, om ons mede te deoleu dat er van het getheele verhoor niets aan was. Zij had noch den rechter commissaris hier gezien, noch was zij cf een lid van haar gezin er voor naar Den Haag gegaan. De eenige bij wien zij is voor geweest, ia d% com missaris van politie, de heer Yan der Maaren, alhier. Evenals het andere is ook het verhaaltje dat in het potje, waarin gekookt werd, ook wel eens kalk en petroleum gehaald werd, geheel eon ver zinsel van genoemd blad. >4l Hedenmiddag om halfdrie is inleen e woning in do Georenstraat weer een kind jn een pat gevallen. Door spoedige hulp van eon man, die met een stok toeschoot, werd het er echter nog bijtijds uitgehaald. Onlangs had er in hetzelfde huis een dergelijk ongeval plaats. Men schrijft ons uit Katwijk «an Zoe dat aldaar gisteren de eerste vier bomschuiten van het duin op h6t strand zijn getrokken,j langs de waterlijn en daarna op de verschvisscherij uit gegaan. De geheele vloot wordt gereed gemaakt om achtereenvolgens zee te kiezen. Tot hedon zijn er 28 schippers en equipages bij den waterschout Bij arresten gisteren door den Hoo- gen Raad gewezen is o. a. verworpen het cassatie beroep van A. v. d. B., landboawer te Nootdorp, door het gerechtshof te 's-Gravenhage veroordeeld tot f 145 boete, wegens ontduiking der belasting op het personeel, door het niet doen van aangifte van een paard in die belasting, - en vernietigd de arresten van het gerechtshof te VHertogenbosch waarbij J. N. en E. W., huisvrouw van :P. M., zijn ontslagen van rechtsvervolging ter zake van frauduleuB vervoer vam gedistilleerd. - De Raad veroordeelde J. N. tot f 25 boete en de huisvrouw van P. M. tot drie dagen eenzame opsluiting. Op de De-Ruiterkade te Ams dam had Zondag-avond een brutale aanranding! plaats. Een gezelschap van vier personen werd éèor een paar onbekende mannen aangevallen. Toen op het geschreeuw der vrouwen de agent van politie Van Voorst ter plaatse kwam, kozen de aanranders het hazenpad. De agent sprong op een vigilanïfe, reed ze na en had het gelnk op den Nieuwendijk den een te vatten. >o Gisternacht heeft te Rotterdam een Duitsche schippersknecht een ander persoön, met wien hij in de Zandstraat ruzie had, een revolver schot in den mond gelost, waarna hij op de vluoht ging. De politie arresteerde hem echter reeds op de LeuvehavoD. Hij was nog in het bezit van eene revolver, geladen met vijf kogels. De gewonde werd naar het ziekenhuis gevoerd, doch zjju toestand bleek niet levenegevaarlijk. In de zaak Roland Hol st heeft de ad- vocaat-genoraal bij den Qoogen Raad mr. Polis ge concludeerd tot verwerping van het arrest van bet hof te Arnhem, onder veroordeeling van den ge- re quircerde in alle kosten. Evenals vorige jaren, is door den Ko ning een gouden zweep gegeven als prijs voor eene nationale harddraverij, door de „N. H.- en R.-V." uit te schrijven. De Holl. IJf eren-Spoor wegmaat-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1884 | | pagina 1