p. m. 600 infanteristen en tweo sectiën bergartillerie om hen van daar te verdrijven. De troep kwam er te vijf aren aan, loste zich in 3 colonnes op, doch zag niets. Zoodra echter de troep zijn rag liet zien om naar huis te gaan, begonnen ze te vureD, kregen wij zes gewonden (vijf Europeanen en 1 inlander) en braohten ons tot Oleh-leh thuis. Op verschillende punten waren lilla's geplaatst, die hunne projectielen de takken van do boomen deden slaan, echter zonder ons te raken. Yan die zes gewonden is er slechts één zwaar gewond (een schot door en door) en hebben de anderen meest schoten in de kuiten. Bij den boekhandelaar J. L. Beyers te Utrecht zal op 25, 26 en 27 Juni a. b. verkocht worden eene verzameling boeken over theologi, rechtsge leerdheid, geschiedenis, geologie en letterkunde, die op 23 Juni te bezichtigen zal zijn. Het stoomschip „Zaandam" vertrok gisteren van Nieuw-York naar Amsterdam met de mail en tachtig passagiers. De gewone audiëntie van den minister van koloniën zal op Vrijdag a. 8. geen plaats hebben. Gemengd Nieuw®. Hedenmorgen om kwart over achten is een wagen van den Rijnspoor, toen deze de Scha- pensteeg wilde inrijden en daarbij niet naar be- hooren draaide, terechtgekomen in de winkelkast van den kapper W. aan de Haarlemmerstraat, ten gevolge waarvan dan ook aldaar de ruiten zijn ge broken. Door de politie alhier is proces-ver baal opgemaakt tegen vrouw T., die als werkster in verschillende diensten zich heeft schuldig ge maakt aan diefstal van gouden en zilveren voor werpen, alsmede van kleedingstukken. Het onderzoek der politie betrekkelijk den moord onder de gemeente Loosduinen heeft tot heden geen resultaten opgeleverd, zoodat men meer en meer versterkt wordt in het geloof dat het ge- heele verhaal verzonnen is. Eene vrouw te Amsterdam werd door eene kat, wier jongen men verdronken had, zoo danig gebeten, dat ze ernstig ongesteld is. Men heeft de kat afgemaakt. De Amsterdamsche rechtbank heeft Pierre Marie Berger, ter zake van diefstal op het tentoonstellingsterrein, veroordeeld tot een celstraf van 1 maand. Thans zijn weer uit de Britsch-Indische afdeeling eenige metalen afgodsbeeldjes ontvreemd. De dader is onbekend. Gisteren had te Amsterdam de be grafenis plaats van de drie lijken der Zondag ver ongelukte jongelieden. Verschillende corporation, waaronder de „Deutsche Turn- und Ruderverein" te Rotterdam, waren bij de begrafenis vertegen woordigd. Tusschen Essen en Roozendaal is een baanwachter door den trein overreden. De onge lukkige was geheel vermorzeld. Nikolaas Geerekink uit Zevenhoven, laatst verblijf houdende te Uithoorn, van wiens zaak wij dezer dagen melding maakten, is gisteren door het gerechtshof te Amsterdam schuldig verklaard aan de hem te last gelegde twee misdaden van vergiftiging, ten gevolge waarvan zijn broeder Da niël Geerekink is overleden. Hij werd deswege ver oordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Gistermorgen had te Breda een treurig ongeluk plaats. Ten gevolge van het breken der ketting, waaraan een vormkast voor de ijzer gieterij der firma Backer Rueb, ter zwaarte van ongeveer 2000 kilo, bevestigd was, sloeg deze om, waardoor een der werklieden verpletterd werd. Het vormlooze lijk werd dadelijk naar het gasthuis gebracht. De ongelukkige, die zich pas eenige weken te Breda metterwoon gevestigd had, laat eene vrouw na met vijf, meerendeels nog jonge kinderen. Dat boekdrukkers tot molenaars ge stempeld worden door de patentwet, blijkt nog niet eens de grootste dwaasheid te zijn, die de fiscus uit dat verouderd document weet op te diepen. Die wet geeft hem o. a. nu ook aanleiding om likdoorn en eksteroogensnijders aan te slaan als vee artsen! Uiterst vleiend voor hen die met dergelijke buitensporigheden hunner teenen te kampen hebben. Wjj zijn benieuwd naar de volgende verrassing, die de patentwet nog voor ons verborgen houdt. Telophonische post. - Do post- on tele- graaf-administrafcie zal eerlang de telegraaf-bureelen to Parijs, do voornaamste bureelen der provincie en die der spoorwegstations, in verbinding stellen met de telephoon-bureelen van het Rijk. Voor elke 5 minuten of onderdeelen daarvan, zal iedereen voor 12.5 cent toegang hebben tot de Rijks- telephoon-bureelen, en in verbinding gesteld kunnen worden met elk verlangd telephoniseh bureel, of telephoniech verbonden abonné. Voor f 85 te Parijs en voor f 100 in de depar tementen ontvangt ieder abonné een ontvaDg- en spreektoestel. Uit zijne woning kan hij dan met de telephoon-posten spreken, en ook berichten zenden aan het centraal-telegraaf-bureel. Van dit centraal- bureel kunnen dan de telephoniseh ontvangen tele- phoon-berichten per telegraaf verder geëxpediëerd worden, dit echter tegen het gewone telegram-tarief. Hog een ander voordeelde geabonneerden kun nen verzoeken, dat alle op het telegraaf-bureel aan hun adres ontvangen telegrammen, hun dadelijk telephoniseh worden overgebracht. Zij ontvangen dan later franco het oorsponkelijke telograaf-bericht als controle op het telephoniseh ontvangene. Deze dienstregeling zal waarschijnlijk met 1 Juli aanvan gen en geheel door vrouwelijk personeel verricht worden. Twee jonge meisjes te Airon (Pas- de-Calais), die besloten hadden te sterveD, begaven zich naar den spoorweg en legden zich neder op de rails. Een hunner werd geheel verpletterd, terwijl de ander, die zich bij aankomst van den trein achterover had geworpen, met gespleten schedel teruggevonden werd. Eene vrouw te d'Heudreville (Eure) kwam met haar vader thuis en werd door haar man met een pistoolschot begroet, waarvan het gevolg was dat zij ©ogenblikkelijk den geest gaf. Ook op den vader schoot hij zijne revolver af, doch deze werd slechts aan zijn arm gewond. De moor denaar had eerst in den tuin een kuil gegraven en verbeidde daarin de komst van de beide slachtoffers. In een schermschool te Par ij s werd een der onderwijzers in de zij getroffen, en wel zoo hevig dat de degen afbrak. De punt drong hierdoor tot eene aanmerkelijke diepte in het vleesch en niet dan na veel moeite werd hij er van verlost. Er bestaat echter weinig of geen hoop op behoud. Bij een fakkeltocht te Bóthunehad men aan de soldaten, die daaraan deelnamen, hoe veelheden Bengaalsch vuur uitgedeeld om die van tijd tot tijd te ontsteken. De gevaarlijke voorraad van een hunner kwam in aanraking met het vuur van een der fakkels en ontbrandde voordat de man er zich van kon ontdoen. De ongelukkige bekwam zoo ernstige brandwonden dat hij den volgenden morgen overleed. Het dorpje Vittel in het departement der Vogezen werd dezer dagen op vreeselijke wijze geteisterd door een waterhoos. De nederstortende wattormassa's oefenden een zoo hevige drukking uit, dat een aantal woningen instortten; alleen aan den oogst werdt een schade van 100,000 franken toegebracht. Een verpleegde uit het groote zie kenhuis te Parijs sprong in een aanval van koorts uit een raam op de tweede verdieping en bleef op de plaats dood. De „Transvaal Advertiser" meldt het volgende voorbeeld van goedhartigheid van Paul Kruger, don nieuwen president der Transvaalsche Republiek: Verleden week verongelukte bijna een wagen door slecht sturen, toen de president voor bijkwam. En wat deed zijn Hoog-Edele, toen hij zag, in welke moeielijkheid men verkeerde? Natuurlijk ging hij door, en liet het aan den drijver over om te zien, hoe hij zich daaTuit kon redden. Men kon niet verwachten, dat de president van zulk eene groote, roemrijke en vrije Republiek iets anders doen kon dan zich naar zijne woning te begeven! Maar neen. De president handelde niet als gij of ik zou gedaan hebben, maar gaf den drijver raad, pakte de ossen zelf bij de hoorns en wist op be kwame wijze den wagen uit de moeielijkheid te redden, waarna hij bedaard naar zijn kantoor wan delde. Door deze eenvoudige, vriendelijke daad heeft de president, mijns inziens, zich zeiven eer aange daan, en de wensch kwam bij mij op, dat de zware staatswagen, dien hij te besturen heeft, door hem even gemakkelijk uit moeielijkheden gered en in veiligheid gebracht zal worden al9 deze houten wagen van zijn landgenoot. In do loigroevenvanPaperiebijAngers kwamen 20 personen om door eene aardstorting. Uit Sierra Leone wordt aan de „Stan dard" gemeld dat in Britsch Sherbro 50 personen wegens hekserij levend verbrand zijn. Volgens een telegram uit Archangel, van 5 Juni, staan de zaagmolens en de daarbij be- hoorende houtwerven der firma Weiszmeer en Co, aldaar in brand. BUITENLAND. Frankrijk. De legercommissie is op haar vroeger besluit teruggekomen en heeft thans het tegen-ontwerp van den heer Roys over het vestinggeschut ver worpen, maar het voorstel van generaal Thibaudin, den minister van oorlog, aangenomen. De graaf van Chambord heeft den Paus zijne jaarlijksche gift voor de Pieterspenning doen toe komen, 10,000 fr. in goud. De Parijsche gemeenteraad heeft het plan tot het aanleggen van een spoorweg in het centrum van Parijs goedgekeurd; als voorwaarde is gesteld dat slechts een tiende van de werklieden en beambten uit het buitenland mogen komeD. Vaste betrekkingen bjj den spoorweg zullen alleen aan Franschen mogen worden gegeven. Duitsehland. Luidens officiëele kennisgeving van don regeerings- president te Munster zullen, van 10 dezer af, de beperkende bepalingen betreffende den invoer van rundvee uit Nederland opgeheven worden. Evenwel moet het vee, dat naar de tentoonstelling te Ham burg wordt gezonden, aan de grenzen door een Pruisischen veearts onderzocht worden, en voorzien moeten zijn van een bewijs, afgegeven door het hoofd der gemeente, dat het vee komt uit eene plaats, waar geen veeziekte heerscht. Uit St.-Petersburg wordt aan de „National Zeitung" gemeld dat de Russische dagbladen uit Moskou bevel hebben ontvangen, het stilzwijgen te bewaren over do buitensporigheden tegen de Joden te Rostow. Eene inschrijving is in Duitsehland geopend, om een standbeeld voor Luther op te richten op een der openbare pleinen te Berlijn. België. Zooals reeds gemeld is, heeft de regeering in de Dinsdag gehouden vergadering der Kamer een wets ontwerp iDgodiend tot wijziging der bepalingen be treffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten en gemeenteraden. De indiening had plaats, niet, zooals gewoonlijk, „uit naam des konings", maar „uit naam van den ministerraad"ongetwijfeld, zegt do „Indépendance", om de eenstemmigheid der ministers in dezen te doen uitkomen en ook omdat het ontwerp beschouwd wordt als een amen dement op andere, door den heer De Vigne inge diende voorstellen, welke reeds door de Centrale Afdeeling worden overwogen. Ook is het ontwerp met 50 tegen 28 stemmen, in plaats van naar de gewone afdeelingen, naar de Centrale Afdeeling verwezen. Het ontwerp bepaalt o. m. dat, zonder eenige beperking van census, kiezers zijnde ministers en oud-ministers, leden en oud-leden der Kamers, leden en oud-leden der Provinciale Statenzij, die ten minste drie jaar lid van een gemeenteraad geweest zijn, candidaten en doctoren in de wijsbegeerte, let teren, rechten en artsenijmengkunde, veeartsen, ingenieurs, professoren, onderwijzers enz. enz. De lijst is zeer lang. Voorts worden o. a. zij, die tot hun twaalfde jaar zes jaar lager onderwijs of een cursus van voorbereidend middelbaar onderwijs ge noten hebben, tot driemaal toe tot een examen van hunne bekwaamheid toegelaten, ten einde een diploma als kiesgerechtigde te ontvangen. Dit laatste punt is het groote verschil met de voorstellen van den heer De Vigne, die schoolbe zoek gedurende een bepaalden tijd ten vereischte stelt Oi*oot-Bi*itauuië. Een derde groep Iersche emigranten, bestaande uit 30 geheele gezinnen, ter sterkte van 150 zielen, heeft het graafschap Kenmare, in de provincie Munster, verlaten. Deze landverhuizers ontvangen onderstand van de regeering en reizen onder de hoede eener maatschappij, welke de kolonisatie van zekere gewesten van Canada beoogt. Het emigratie- fonds voor arme Ieren, ten bedrage van 100,000 pd. st., is echter uitgeput. Het zal dus noodig zijn een veel grooter krediet aan het Parlement te vragen, indien men werkelijk een emigratie-beweging in het leven wil roepen. De „Times" is niet tevreden met eeue een voudige vergrooting van het Suez-kanaal en eene herziening der tarieven. De quaestie reikt verder, meent zij. Engeland kan niet langer dulden dat zijn handel door eene Maatschappij kan geringeloord

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1883 | | pagina 2