PARQUETVLOEREN. VEE-VERZEKERING. De Baden van Assmannshausen aan lijn. MASKERADE. MAGAZIJN VAN MUZIEK, Bij B. T. VAN BEB KOELEN, Caisse Générale des Families. Dr. J. Knappert, Steenkolen. Lederhandel - Donkersteeg 9. TE EDDR GEVRAAGD HOUTEN JACQ. SANDERS. PUBLIEKE VERK00PING OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPING W- L. LEGET. Naamlooze Yennootschap te Parijs. Zweedsche Brandverzekering-Maatschappij 8VEA TE GrOTHElTBEEQ-. Oorsprong van den Christelijken Godsdienst, f 1.50, Uitgevers. HONDERD GULDEN. De ondergeteekende, A.GrE?v T van een der meest bekende solide Parquet- vloeren-Fabrieken in Pruisenbe veelt zich aan voor de levering dier vloe ren, waarvan hij een ruime keuze in ver schillende dessins en variëerende prijzen voorhanden heeft. Hoogachtend, UEd. Dienaar, Hoogewoerd N#. 167. HOEST, ASTHMA BRONCHITIS Opening van het Seizoen den 15den Mei e. k. Leiden, ter Boekdrukkerij van A. W. SJJTHOFF. TKOrWENSTEEO, kan spoedig een Jongeling geplaatst worden. Op het beste gedeelte van de Breestraat wordt voor de feestweek aangeboden een klein HUIS» met vier Ramen aan de straat, betzij geheel het Huis of per Raam. Adres: J. .T. GROEN, Pieters- kerkkoorsteeg 18. Zwitsersche Maatschappij van Terzekering voor persoonlijke ongelnkken te Winterthnr. Assurantiën tegen Brandschade (op Beurs- poli8sen). Terzekering tegen Chomage of Winstderving ten gevolge van brand. Assurantie op Binnenlandsch vervoer. Zee-assurantie. Prospectassen en inlichtingen te bekomen bij den Agent voor Leiden Kantoor: Pieterskerkgracht IS. De ondergeteekende bericht bij deze dat hij op zijn verzoek ontslagen is aan de Leidsche Vleesch- maatschappij en 21 Mei eene Yleeschhouwcrij OPENT op de Hooglandsche Herkgracht No. 9, hopende door prima qualiteit en civielen prijs het vertrouwen zijner geachte Begunstigers en Stadgenooten zich waardig te maken. Uw Dw. Dienaar, G. W. ZANDVOORT. vormt de 3de afd. der Handleiding bij het. Godsd. ouderw. voor meer ontwikkelden. Afzonderlijk verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. Reeds lang vóór de uitgave was de aandacht gevestigd op dit gedeelte dezer handl., niet alleen door de wetenschap pelijke beoefenaren der Godgeleerdheid, maar óók door belangstellenden ln den Godsdienst. GEBROEDERS TAN DER HOEK, Het Gemeentebestuur van Noordwijk zal op Don derdag 20 Mei e. k., des morgens te elf uren, ten Raadhuize in het openbaar bij enkele inschrijving AANBESTEDEN: Het verrichten van eenlge werk zaamheden aan de Rarnabrug te Noordwijkmet alle daartoe behoo- rende werken en levcrantlën. Aanwijzing geschiedt op Donderdag 13 Mei e. k., 'a morgens te hal/negen. Bestek en voorwaarden liggen ter Gemeente- Secretaire ter lezing. De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren van puike eerste qualiteit machine-, Gas-, Haard- en Kaehelkolen tot zeer lage prijzen. Monsters ten allen tijde verkrijgbaar. CARON, Stationschef Holl. Spoor. t Voorhanden extra Zool- eu Overledcr, Schaften en Voorschoenen, leestklare Bottines, fijne Lederen en Stoffen Dames- en Kinder schaftjes met Elas tiek en Eingen, Schoenmakers-fournituren enz. C. H. DE JONG. op Donderdag a. s., 13 Mei, op de Hooglandsche Kerkgracht van eenige nette MEUBELEN, Ledi kanten met saai behang, Bedden, Chiffonnière, Secretaire, Tafels, Stoelen, Buffetkastje, Wnsch- tafel, Spiegel, Glas, Porselein, Koper en hetgeen verder zal worden aangeboden. Daags te voren te zien van 10 tot 2 uren. Com contant geld), op Donderdag 13 Mei 1880, des namiddags te twee uren, en zoo noodig Vrijdag 14 Mei 1880, in de Stads-Gehoorzaal aan de Breestraat te Leiden, ten overstaan van A. PRANCKEN Jr. te Leiden, van eene belangrijke partij Tapijtgocdcrcn, bestaande in: New-Brusselsch, Tapestry, Wol, Scbotsch, Touw, Cocos en ander Tapijtgoed, Loo- pers enz. Verder gemaakte Tapijten, Karpetten, Ta- felkleeden enz. Te zien Donderdag 13 Mei 1880, van 122 uren 's middags. De Notaris J. HEENK, resideerende te Leimui- den, zal op Donderdag 13 Mei 1880,'s morgens te 10 uren, publiek verkoopen ten sterf huize van den Heer P. J. VAN DER WAL, nabij Doesbrug te Leiderdorp, diverse McHbelen, waaronder eene Secretaire, ChifFonnière, Tafels, Stoelen, 3 Bedden met toebehooren, Koper-, Glas-, IJzer- en Aar dewerk en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Breeder bij biljetten omschreven. Com contant geld), op Vrijdag 14 Mei 1880, des voormiddags te 10 uren, ten overstaan van A. ER4NCKBN Jr. te Leiden, ,op het terrein vau de H ollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij nabij Leiden, van eene aan zienlijke partij Afbraak en Bouwmateriëel, afkomstig van het Hulpstation en overschietende van het nieuwe Station van de Hollandscbe IJzeren- Spoorwegmaatschappij, bestaande in: Kozijnen, Deuren, Eamen, Pannen, Steenen, Balken, Rib ben, Planken, Latten, IJzer, Brandhout en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. 'a Morgens vóór de verkooping te zien. een RUIS waarin slijterij in sterken drank wordt uitgeoefend, of een BENEDENHUIS dat hier voor geschikt is, liefst in de omstreken der Doeza- straat. Brieven franco met opgave van stand ea huurprijs onder de letters A B te bezorgen bij J. VAN WELZEN Jz., Papierhandel, Koorsteeg te Leiden, HAARLEMMERSTRAAT 72. Door toeval te koop een prachtig ORGEL, 10 pCt. beneden fabrieksprijs. Speeldoozen met gitaars eu klokken, gewone prijs 130 gulden, nu voor den spotprijs van A. GULDEMOND. Talrijke certificaten van Geneesheeren bewijzen dat geen enkel geneesmiddel zoo heilzaam werkt ter b*> strijding dezer kwalen als de KE ATI NG'S BORST-PASTI LLEN Eén enkele Pastille brengt reeds verlichting aan. zff bevatten noch Opium, noch Morphine, nog eenig ander eterk werkend bestanddeel en kunnen door de zwakste gestellen verdragen worden. Het publiek gelieve vooral te letten op de woorden Heating's Congh Lozenges, door het Êngelsche gou vernement op het roode cachet afgedrukt en zonder hetwelk geen een doos echt is. Ds FabrUkanl THOMAS KKATHIO, CAmitt U Lenden, Depot te Leiden bij N. K. 8 WEM ER, Drogist, Mare. Wij ondergeteekenden, die allen van de Directie der „Nederlandschc Vee-Ver zeker Ing-Bank", gevestigd te LEIDEN, vergoeding hebben genoten voor schaden, door ons geleden ten gevolge van sterfte van aan ons toebehoorend en bij gezegde Bank verzekerd vee, gevoelen ons gedrongen langs dezen weg openlijk aan gemelde Directie onzen dank te betuigen voor den spoed waarmede zij het bedrag onzer schade vergoedingen heeft geregeld en betaald, weshalve wij de „Ncderlandsche Vee-Verzekering-Bank", gevestigd te LEIDEN, onder directie van de Heeren W. BERG Co., aan alle eigenaars of houders van Vee met volle vrijmoedigheid aanbevelen, in de hoop dat deze solide en zoo nuttig werkende Inrichting steeds meer en meer door een ruime deelneming moge worden gesteund. P. J. DE KADT, te Druten. P. VAN DER MAREL, te Vrijenban. A. VAN SCHIE Czn., te Vrijenban. J. VAN DER PLOEG, te Pijnacker. F. W. MEIJER, te Pijnacker. L. H. VAN RIJN, te Rijswijk. J. VAN RIJN, te Rijswijk. B. VAN SANTEN, te Slompwijk. J. VAN SANTEN, te'Slompwijk. P. DE JAGER, te Zaandam. K. STEENHUIS, te Noordbroek. P. HOOYMANS Jr., te Voorschoten. Wed. C. VENDEL, te Beverwijk. JOHs. ROBBEN, te Berkel N.-Bmbant ALKALISCHE THERMEN van een bijzonder groot Lithiumgehalte. Geneesheer Dr. Med. H. MAHR, gedurende den winter te Wiesbaden. Jicht, piszure sedimenten. Catarrh van de respiratie-, digestie- en piswerktuigen. jRheumatismen. Drink- en Badkuur. Electriciteit. Massage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1880 | | pagina 4