DORTER KLAUS, TAMAR INDIEN LEIDSCHE SCHOUWBURG. een Surnumerair, KAMERS. 3 OCTOBER. Openbare Verkooping, PUBLIEKE VERKOOPIiNG, LAMSVLEESCH. IN LOSSING Leiden en Katwijk aan Zee. OHVERYALSCHTE BELS. F. VAN DER KLOOT. Komt, ziet en oordeelt! BRANDSTOFFENBERICBT. ADVERTENTIE Ondertrouwd P. ZEGER8 VEECKENS, Luitenant ter Zee late klasse, sn D. ANDREAE. Lbidïn, 2 October 1879. Receptie: Zondag 12 October. Voorspoedig bevallen van een Zoon C. SCIARONI Van Beest. Leiden, 1 October 1879. Hedenmorgen overleed onverwacht mijne ge liefde Echtgenoote CATHARINA CLASINA VAN DEE WALLEN, in den ouderdom vam ruim 42 jaren. Ik betreur haar niet alleen; mijne kinderen, voor wie zij eene goede moeder was, we enen met my. J. P. DUYYERMAN. Leiden, 2 October 1879. Overleden te Amsterdam de Heer D. J. VBIJDAG. D. DOYER. J. A. DOYER Veijdag. Leiden, 2 October 1879. Die iets te vorderen hebbeiN van of schuldig zijn aan de nala tenschap van den Weleerwaarden Zeergeleerden Heer HERMAN FANGJIAN, in leven emeritus predikant der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden, worden verzocht daarvan Opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris P. MULLER te Leiden, vóór of op den lOdcn October 1879. Bij akte, op den 26sten Sep tember 1879 voor den Notaris P1ETER MULLER in bijzin van getuigen te Leiden verleden, is door de Heeren PIETER C1IRI8TIAAN NICOLA, NICO- LAAS CORNELI9 OUDSMOORN an ADR*> AAN JACOBUS KOOLE, allen wonende te Leiden, de beide eerstgenoemden van beroep Brood- en Beschuitbakkers en laatstgemslde Koren molenaar en Koopman, aangegaan eene Vennoot schap ten doel hebbende de Brood- en Be- gchultbakkcrij en alle hieraan verwante arti kelen onder de firma „Stooiubroodfabriek de Vereen! ging", voor een onbepaalde» tijd, aan vang genomen hebbende den 29sten September 1879. De onderteekening ten behoeve der Ven.oot- -schap, alsmede de ontvangst of uitgaaf van gel den en goederen, en alle inkoopen zal door elk der Vennooten met gelijk recht, doch met gemeen schappelijk overleg geschieden, terwijl geldopne mingen, geldaitleeningen, acceptation, borgtoch ten en alle handelingen van dezen aard door de handteekening van ieder der Vennooten met bij voeging van die der firma moeten plaats hebben; Geschiedende deze aankondiging ingevolge Art. 28 van het Wetboek van Koophandel. Nieuwe Botterdamsche Schouwburgvereeuiging onder het bestuur van LE GRAS, VAN ZUILEN ELASPELS. Iste Abonnementsvoorstelling op JIAANDA6 O October 1S79: Blijspel in 5 Bedrijven van Adolpha L'Arronge uit het Duitsch vertaald door SoranuB. Mise-en-Scène van den Eegisseur A. J. Le Gras. Aanvang te zeven uren. PEIJZEN DEB PLAATSEN: Loges f 1.60, Baignoires f 1.40, Parterre f 1. Galerij f 0.50. Plaatsen kunnen eiken dag van tien tol vier wen besproken worden bij de Bureelisle, Langegracht A N". 1, en op den speeldag aan den Schouwburg van 10 tot 2 uren, a 10 cents extra per plaats. Op het Bureau van het Militaire Detentiehuis kan geplaatst worden op eene jaarwedde van f 150. Sollicitanten moe ten zich met eigenhandig geschrevene brieven aan melden bij den Secretaris der Commissie van Administratie, Papenburg 49. F. WAS, Secretaris. Te huur (om desverlangende reeds dadelijk te aanvaarden) twee groote Bovenkamers, met ruime Alkoof en verdere gemakken, desverkie- zende gemeubileerd. Adres: Heerengracht N8. 80. De ondergeteekende verzoekt zijn geaebten Be gunstigers die Haringsla verlangen, zulks zoo mogelijk vroegtijdig te doen bestellen. Ook ver krijgbaar Ansjovis en Huzarensla, Kreeften en Zalm, Mayoanalsa, enz. enz. H. S. FAN PINXTEREN. Geregelde Schrocfstoombootdlenst tusschen Uren van afvaart: Dagelijks, uitgenomen des Zondags, van Katwijk a/Zee's morg. 7 u. 20 m., 9 10 u. 30 m.; 's midd. 12 u. 30 m., 2 u. 30 m. Van Lelden: 's morg. 9 u. 5 m., 10 u. 50 m. midd. 12 u. 30 m., 3 u., 4 u. N.B. Veranderingen van den dienst wor den op de biljetten vermeld. De Ondernemers, VERDOES cn VAN DER KAMP C°. in het Heeren-Logement aan den Burg te Leiden, bij opbod Zaterdag 11, bij afslag Zaterdag 18 October 1879, telkens des avonds te zeven ure., ten overstaan van den Notaris J. M. E. DEECKSEN, van: N°. 1. Een WINKELHUIS en EEF, te Leiden, op de Lammermarkt bij do Scheistraat, N°. 29, Kadaster Sectie B, N8. 1141, groot 1 roede, 30 ellen, hebbende onderscheidene Boven- en Benedenvertrekken, Tuin en Schuur. N8. 2. Een dito, te Leiden, in de Geerestraat N8. 4, Kadaster Sectie E, N°. 658, groot 45 ellen, hebbende onderscheidene Boven- en Benedenver trekken. De perceelen zijn te zien daags voor- en op de dagen van veiling en toewijzing, van voormiddags 10 tot 's namiddags 3 uren en, na betaling der kooppenningen, te aan vaarden 15 November 1879; behoudens dat perceel N8. 2 benede. bij de week is verhuurd; terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomes ten kantore van genoemde. Notaris DEECKSEN, te Leiden, Apothekersdijk, N8. 12, alwaar tnsscbs. veiling ea afslag verhoogingen kunnen worden gedaan, tegen genot van één vijfde der verboogsom. S Cents per Liter. Lange Diefsteeg 10. wegens Tertrek naar Ned.-Indië, op Dinsdag 7 October 1879, des voormiddags te 10 uren, aan het Utrechtsche Veer bij de EijnBtrnat N8. 13 ti Leiden, ten overstaan van A. FRANCKEN Jr., van zeer nette en byzonder goed gcconser> veerde Meubelen es andere Goederen, hoofd' zakelijk bestaande in een zoo goed als nieuw Tapistry Vloerkleed, fraaie Meubelgordijnen, Tète-a-Tête, Fauteuils, Canapé, Mahoniehouten Stoelen, dito ronde en vierkante Tafels, dito Trektafel, Speeltafel, dito Waschtafel, dito Buffet, Rotting- en Weener- stoelen, mahoniehouten Schrijfbureau, dito Spiegel kast, dito Linnenkast, ijzeren Ledikanten met Ma trassen, Badkuip, Hanglampen, Spiegels, Loopers, Haardkachels, twee eikenhouten Servieskastjes en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags vóór de verkooping tusschen 10 en 5 uren. De ondergeteekende heeft de eer, zijn geëerden Begunstigers en Stadgenooten hekend te maken, dat van af den lsten October 1879 bij hem weder, evenals vorige jaren, verkrijgbaar zijn Cótclcttenper kilo a 1.40. Beulenn van 0.71 Karbonaden nan 0.70. het overige aan de bank n nan 0.50. UBd. Dv. Dienaar, A. SLOK, Breestraat over de Vrouwensteeg N8. 51. Wegens verandering van woonplaats naar de HAARLEM3IERSTRAAT 273: FINALE UITVERKOOP TOT SPOT PRIJZEN. Demi-Saisons van af f 9.50. Ulstersn n n 10. Winterpaletotsnun 10.—. Kinderwinterjassenu n u 3.50. Fantasie-Pantalons. 3.25. Kleedingstukken op maat worden naar keuze binnen 24 uren vervaardigd tot zeer billijke prijzen. 103 - J. VAN GEYLIK, Langebrug - 103. eene lading beste grove RUHR-KOLEN 1ste qualiteit voor een civielen prijs bij P. VAN DER MEER, Oude Rijn N°. 30. De ondergeteekende maakt zijn Stadgenooten bekend dat hij ruim voorzien is van alle Boorten droge Turf, Steenkolengruis, Haardko- len, Cokes, Bcukenblokjes, Kcukenhout, Eikenbout en Houtskolen. J. J. hut, Sint-Jacobsgracht. Laxeerende en verfrisschende vrucht tegen VERSTOPPINGEN, Aambeien, Schele hoofdpijn, f. 1,25 per doos. GHIUjON, Apolh., 27, rue de Rambuteau, PARIJS. Depot bij N. K. SWEMER, Drogist, Mare. 'y«w Echt EAU B>ES C A Et 33 E Tan BOY EK, BB BENIGE OPVOLGER BER CJR3IELITEN, 14, rue Taranne, te Parijs, thans 14, rue de l'Abbaye. De eeuwenoude reputatie van dit WATER en zijne eigensctiappen tegen de beroerte, de cholera, de zeeziekte, de duizeligheid, het koude zweet, de schelehoofdpijuea, de slechte spijsvertering en de bezwijming hebben eene menigte namaaksels doen ontstaan van dien hartversterkenden drank. In gevallen van cholera, buikloop, buikpijnen vooral neme inen de helft van een flacon in een glas water. Zeer warm en goed gesuikerd laten de uitwerkselen zich nooit wachten. BOTER, de eenige opvolger der Carmeliten, 11, rue dt VAbbayfr, te Parijs, bezit alleen de authentieke akten en da echte bereidingsformule; nooit vertrouwt hij de fabricatie aan iemand anders toe. De verbruikers moeten vooral de grootste aandacht verleencn aan het fabrieksmerk en de handteekening van BOTER eischen. Te Rotterdam bij Van Santen Kolfl, Hoofddepothouder; te Leiden bij N. K. SWEMER, Mare. ■»«lz---vywtttzawbvmj^wi.. Leiden, ter Boekdrukkerij van A. W, SIJTHOFF.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1879 | | pagina 4