Dinsdag 19 Augustus. N°. 5982. A0. 1879. LEIDSCH DAGBLAD. PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden per 3 maanden.. Franco per post Afzonderlijke Nommers. L10. 1.40. o m 0.05. Deze Oonrant wordt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, uitgegeven. PRIJS DER ADVERTENTIES: Van 16 rcgslsf l.OS. Iedere regel meer0.I7J. Grootere letters naar plaatsruimte. LEIDEN, IS Augustas. Met innig leedwezen deelen wij het bericht mede, dat de oudste van de rustende predikanten der Ned. Herv. gemeente alhier, de heer Herman Fangman, gistermorgen te halfnegen overleden is. Na eene ongesteldheid van veertien dagen bezweek hij te Oosterbeek, waar hij sinds de laatste jaren gewoon was den zomer door te brengen, in den gezegeuden ouderdom van 86 jaren. Meer dan een halve eeuw diende hij met eere als herder en leeraar de vaderlandsche kerk36 jaren daar van was hij werkzaam in de Leidsche gemeente. Door zijne eenvoudige, heldere evangelieprediking, door zijne kinderlijk blijmoedige gemoedsstemming, door zijn vriendschappelijken zin en liefdevollen omgang wist hij menig hart aan zich te boeien. Tot op het laatst zijns levens bleef hij een warme belangstelling koesteren inde belangen der gemeente en van de stad zijner inwoning. Zelfs gedurende zijne kortstondige ziekte gaf hij daarvan blijken. Hij is henengegaan, gelijk hij zelf getuigde, met een dankbaar hart en een blij vertrouwen. Aan zijn wensch, dat zijn stoffelijk overschot mocht rusten in deze stad, die hij liefhad, en in de nabijheid van het stof der dierbare betrekkingen, die hem waren voorgegaan, zal aanstaanden Woens dag worden voldaan. Maar al daalt zijn lijk in het graf, de herinnering aan zijBe vroomheid, rechtschapenheid en hartelijkheid zal niet verloren gaan. Zijne gedachtenis zal zeker tot zegening zijn. De heer J. Holster, predikant bij de Chris telijk Gereformeerde gemeente alhier, maakte gis teren zijne gemeente bekend, dat hij voor het beroep naar Oud-Beierland bedankt had. Bij de heden alhier gehouden herbestediDg van brandstoffen ten behoeve der academische gebouwen was minste inschrijver voor de Ruhr- kolen de heer Caron, stationschef, voor 57 cents per hectoliter. De overige inschrijvers waren de heerenVan der Made voor 589/l0, Dutilh 63, Captein 66'/j, Christiaanse 80 cents en Schamper f 1 per hectoliter. Door curatoren zijn op de aanbevelingslijst voor de benoeming van twee praeceptoren aan het gymnasium te Groningen geplaatstop de eerste dr. J. A. Worp te Deventer en dr. J. H. Wilmink te Brielle; op de andere J. Hartelust en D. G. Jelgersma, beiden te Leiden. Bij de heden gehouden openbare verkoo- ping van cokes van partijen van 100, 50, 10 en 5 hectoliters waren de hoogste prijzen f 44.00, f 2-2.50, f 4.60 en f 2.30de laagste f 44.00, f 22.00, f 4.40 en f 2.25. Na gedurende ruim een jaar het commando te hebben gevoerd over het instructie-bataljon te Kampen, droeg Vrijdag de kolonel Leers, bij zijn vertrek naar het 4de regiment infanterie, het bevel over dat bataljon op plechtige wijze over aan den oudsten kapitein. Hiertoe was te één unr het batal jon, met het vaandel en de muziek, vereenigd op den Zandberg. Na eene korte revue en een harte lijk afscheidswoord, tot de officieren, onderofficieren, korporaals en volontairs gesproken door den kolonel, werd door den troep gedefileerd voor den algemeen geachten chef. 's Avonds werd in de Buiten- Sociëteit eene soirée musicale aamgeboden door de officieren van het instructie-bataljon, ter gelegen heid der benoeming van hunnen commandant tot kolonel-commandant, wien door de officieren van het garnizoen eene prachtige schrijftafel en een album met hunne portretten als souvenir is aan geboden. Onlangs werd gemeld dat aan de commissie voor de Amhemsche tentoonstelling door de inzen ders het verzoek is gericht om, in plaats van diploma's, medailles aan bekroonden te geven. Dit bericht moet aldus gewijzigd worden, dat in eene bijeenkomst van exposanten besloten it aan eene commissie, bestaande uit de heeren W. Keppel Hesselink te Arnhem, J. J. B. J. Bouvy te Dor drecht en Ch. F. W. Kijken te's-Hage, op te dra gen, in overleg te treden met de commissie voor de tentoonstelling, ten einde deze terugkome op het besluit om alleen diploma's aan bekroonden toe te kennen. Blijkens het programma van het zeven tiende Nederlandsche taal- en letterkundig con gres, te Mechelen te houden van 24 tot 27 Aug., zijn er een aantal belangrijke vraagpunten aan de orde gesteld en hebben velen zich bereid ver klaard die in te leiden. Het aantal letterkundigen nit Nederland, die kennis hebben gegeven, dat zij het congres zouden bijwonen, is niet zeer groot, maar bescheidenheid heeft waarschijnlijk velen weerhouden van hunne komst kennis te geven. De feesten zullen bestaan in een optocht van 3000 personen, des Zondags bij de ontvangst, een concert na afloop der receptie, Maandag bei aardspel, concert op de markt; nachtfeest in den Kruidtuin met verlichting en vuurwerk; Dinsdag concert, beiaardspel en muziekfeest; Woensdag concert en maaltijd eo concert. Secretarissen zijn de heeren F. Van den Branden en J. Edw. Van Kegemorter. Het bij het departement van koloniën ontvan gen telegram van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië, dd. 12 dezer, luidt in zijn geheel als volgt: Na de vermeestering van 's vijands versterkingen in de XXVI Moekim keerde in die landstreek, zoowel als in de XXII Moekim, de gevluchte bevolking langzamerhand terug, boe- wel de te Selimoen (achter Gliëng) verzamelde hoofden haar dit met geweld trachtten beletten. Een deel der hoofden nestelde zich te Lamtob in het gebergte op de grens van Pedir en verzamelde daar een grooten voorraad wapens en levensmid delen. De gouverneur heeft daarom eene krijgs macht over zee derwaarts gezonden, op wier verschijning de hoofden zijn gevlucht, maar alle bergkampongs zich onderworpen hebben, met over gave van wapens en ammunitie. Sedert hebben de te Selimoen verzamelde hoofden, zoomede Toekoe Aris van de V Moekim, een afgevaardigde naar den gouverneur gezonden, met brieven waarin zij hun verlangen naar de beëindiging van den oorlog te kennen gaven en hunne onderwerping aanboden. Door de regeering is ten behoeve van het Nederlandsch Museum aangekocht een schilderij van F. Post, voorstellende het voormalig Neder landsch etablissement op Tamaraca (Brazilië). Op het vernemen daarvan heeft de heer J. Phil. Van der Keilen, te Amsterdam, voorgenoemd musenm ten geschenke aangeboden twee schilderijen, welke evenzeer gezichten in Brazilië voorstellen en door denzelfden schilder zijn vervaardigd. Prinses Maria van Baden is hedenochtend, na een veertiendaagsch verblijf te Scheveuingen, uit de residemtie naar Carlsruhe teruggekeerd. In de heden gehouden zitting van den hoogen raad hebben den eed als procureur afge legd de advocaten mrs. D. S. Van Emden, G. Wittewaal, J. C. Reynst, P. J. M. L. Scheepes, J. C. G. Boot, A. J. E. A. Bik en J. Addink; als advocaat werd de eed afgelegd door procureur mr. C. J. Francois; terwijl als advocaat en pro cureur werden beëedigd mrs. J. D. Yeegens, G. Van Rossem en H. A. Van Rees. De audiëntiën van de ministers van financiën, van waterstaat en van oorlog zullen Donderdag niet plaats hebben. Het stoomschip „Gelderland", van Rotterdam naar Batavia, vertrok Zaterdag van Port Saïd de „Koning der Nederlanden" vertrok dien dag van Amsterdam naar Ned.-Indië, de „Celebes" van Napels naar Batavia en de „Maas" van Rotterdam naar Nieuw-York; de „Conrad" vertrok Zaterdag van Batavia naar Amsterdam. Z. M. heeft tot onderwijzer aan de rijks kweekschool voor onderwijzers te Nijmegen be noemd H. Jacobs, hulponderwijzer aan de leerschool, verbonden aan de rijkskweekschool voor onder wijzers te 's-Hertogenboschtot griffier bij het kantongerecht te Meppel, met 1 October e. k mr. H. Smeenge, advocaat te Assentot griffier bij het kantongerecht te Harlingen, mr. J. Haitsma Muiier; tot ambt. van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in het arr. Leeuwarden voor de kantons Sneek, Bolsward en Harlingen ter stand plaats Sneek, mr. C. Witholtmet 1 Sept. e. k. benoemd tot ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in het arrond. Rotterdam, voor de kantons Rotterdam (eerste kanton) en Schoonhoven, ter standplaats Rotterdam, mr. J. Kalff, advocaat te 's-Gravenhagemede met 1 Sept., aan de volgende ambtenaren van het open baar ministerie bij de kantongerechten in het arr. Rotterdam nader het volgende rechtsgebied aan gewezen, als aan mr. W. C. A. Scholten de kan tons Rotterdam (tweede kanton) en Gonda, ter standplaats Rotterdamaan mr. H. M. C. Poort man de kantons Schiedam, Brielle en Sommelsdijk, ter standplaats Schiedamden kapt. 1ste kl. bij het corps mariniers K. H. Koentze, met 1 Sept. aanst., ter zake van in en door den dienst ontstane lichaamsgebreken, op een pensioen gesteld van f 1625bij dat corps bevorderdtot kapt. 1ste kl., den kapt. 2de kl. D. A. Van Vuuren; tot kapt. 2de kl. den lsten luit. A. R. De Wendt; tot lsten luit., den 2den lnit. D. G. Vreedenberg. Gemeagd Nieuws- Zaterdag-morgen sloeg de bliksem in een boom bij de woning van den heer C. Van Dam nabij Zwammerdam, zonder echter verder eenige schade te hebben toegebracht. Door een loos brandalarm kwamen hedennacht omstreeks vier uren duizenden Hage naars op de been. De brandklok, het garatel der nachtwakers en de telephonische verbinding der brandposten, alles was ia beweging. De door den heer V. te Rotterdam verloren aangeteekende brief met 10,000 is Zaterdag-ochtend ongeschonden aan hem terug bezorgd door eene arme huismoeder, die den brief op straat gevonden had. De toegezegde belooning van f 1000 is haar oogenblikkclijk uitbetaald. Een gelukkig buitenkansje voor het behoeftig ge zin van de eerlijke vrouw. De hooge raad heeft bij arrest van heden o. a. verworpen het cassatieberoep van J. Gaientaan mit Amsterdam, die door het hof aldaar ter zake van moord tot levenslange tuchthuisstraf is veroordeeld. Wederom heeft het schuitjevaren te Amsterdam slachtoffers geëischt. Op den Amstel bij den Omval sloeg gisternamiddag een bootje om, waarin vier personen zaten. Twee hunner verdronken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1879 | | pagina 1