P. J. BROEKHOFF 87 HAARLEMMERSTRAAT 87. *18 lYVHISHMMTHVYH L8 Faillissement. GROOTE EUSCIE CIRCUS GEORGE SANGER. DE GROOTE OPTOCHT VEELORE1 WERKMEID. TE HUUR Stalvoedering. In aantocht eene lading pnike GA3-C0KES. JOHs. VERHOOG, Metselaar, Consultatie voor mond- en tand- lijders, TEGEN VOCHTIGE MUREN ONVEPAVALSCHTE MELK. BOEKVERKOOPING Rotterdamseh Nieuwsblad. C. H. DE JOMG. VOOIt DAMES: ADVERTENTIE N. Ruïne te Leiden. Voorstellingen op 5, 6 en 7 April: Zaterdag-avond 5 April te 7 uren. Zondag-avond 6 April te halfnegen. Maandag-avond 7 April te 7 uren. naar den Vliet Ho. 43. door J. SCHOONDERMARK Jzh., TANDARTS. F.VAK EEK KLOST. OPENBARE VERKOOPING SOOO ARONNÉ'S. ter Boekdrukkerij vaa A. W. SIJTHGFF. Ondertrouwd FIETER HOUPST sn SAK A BERDINA SIBBES. Leiden, 3 April 1879. Ondertrouwd J. WESTDIJK en A. L. WOOD. Leiden, 3 April 1879. Geen Receptie. Ondertrouwd COENRAAD WERNER sn HAARTJE LANGEVELD. 3 April 1879. Algemeene kennisgeving. Beheerende Yennooten der Haar- iaijgBBrijjSr lemsche Bankvereeniging, firma TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ, maken bekend, dat door hen den l"en April 1879 speciale procuratie is ver- leend aan den Heer S. BROEKVELDT te Lei den tot het teekenen voor de bij die procuratie genoemde zaken van dagelijksch beheer aan het kantoor aldaar, bij afwezigheid van den Heer H. F. C. GERLINGS, beheerder van dat kan toor volgens onze vroeger verleende algemeene procuratie. Jhr. H. TEDING VAN BERKHOUT. E. C. DE CLERCQ. Haablem, 1 April 1879. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechthank te 's-Gravenhage dd. 1 April 1879 is GERAR- BUS ANTONIUS JOHANNES TET1IOF, zich noemende en schrijvende TETHOFF Winkelier en Boekverkooper te Leidenin staat wan Faillissement verklaard, ingegaan 31 Maart 11., met benoeming van den Édel-Achtbaren Heer Mr. W. C. D. OLIVIER tot Rechter-Commis- saris en van den ondergeteekende tot Curator. De eerste verificatie-vergadering is be paald op Zaterdag den 10dc" Mei 1879, des voormid dags te tien uren, in een der lokalen van de Arron- dissements-Rechtbauk te s-GravenhageKorte Vijverberg. De schuldeischers worden uitgenoodigd vóór den l®'"1 Mei a. s. opgave van hunne schuld vorderingen te doen aan den ondergeteekende. Mr. W. D. BOSCH, Curator. PRIJZEN DER PLAATSEN: Gereserveerde plaats f 1.99, 1ste plaats ƒ1.49, 2de plaats 0.99, 3de plaats 0.49. Het Bureel zal één uur voor iedere Voor stelling geopend zijn. met Olifanten, Leeuwen, Tijgers, Beren, Kan- garoes, een gehoornd Paard, 147 andere Paarden, 18 Hitten, groote Wagens, enz. enz. zal de voor naamste straten dezer stad doortrekken. HET KANTOOR VAN NOTARIS Is gevestigd NOORDEINDE 39. een gouden Ring met juwcelen Steen, gaande van d« Oude Vest langs de Mare en Haarlem merstraat. Die hem terugbezorgt aan het Bureel van dit Blad zal desverkiezende beloond worden. Mevrouw VAN DE VELDE Hüerecht, Botermarkt NV 19, vraagt door ziekte harer tegen woordige, liefst met Mei, eene flinke met 1 Augustus een zeer net BOVENHUIS met aparten opgang en gelegen aan den Nieuwen Rijn. Adres met franco brieven onder letter c aan het Bureel van het Leidsch Dagblad. Om 6 a 8 KOEIEN gedurende vier of meer weken op stal met goed hooi te voeren, wordt prijsopgaaf verlangd per week en per koe. Adres aan het Bureel dezer Courant onder letter S. E. J. WIJNTJES, Heerengracht 122. Is VERHUISD van deu Oude. RQd N°. 58 Leiden, 4 IVieuwsteeg-. dagelijks van 2 tot 4= ure, Kosfelooze consultatie voor Minvermogen den dagelijks 's morgens van 8 tot 9 ure. gebruike men „METAALBLADEN", verkrijg baar bij P. J. HUINCK, Utrecht, Lijnmarkt E 3637. Agent voor Leiden: ALEX. F. Hu 1L- BROECK, Singel b/d. Heerenpoort. O Cents per Liter. Lange Diefsteeg 10. van Levende Have en Bouwgereedschappen. te 's-Gravenhage op 15 April en volgende dagen door W. P. VAN STOCKUM XOON, van de BIBLIOTHEEK, nagelaten door de Heeren Dr. Ph. W. en Dr. J. A. C. VAN MSEUSDE, Hoogleeraren te Utrecht en Groningen, bevattende een uitgebreide verzame ling Uitgaven der Gilcksclie en Latijnsche Schrijvers, vele belangrijke Boeken over Klass. Letterkunde, Geschiedenis, Archeologie, Kunst enz., benevens een collectie van 3000 Gips-algictsels van Gricksche en Romeln- sclic Cameeën en gegrav. Stccnen. Voorts vele Boeken over Godgeleerdheid, Geschie denis, Rechtsgeleerdheid (Rom., Oud-Holl. en Nederl. recht) en Staatsrecht, Natuur- en Wiskundige Wetenschappen, Wijsbe geerte, Taal- en Letterkunde, Plaatwer ken en Mnzlck, en eindelijk Boekenkasten, Schrijftafel enz. De CATALOGUS is op franco aanvrage te bekomen. De Notaris J. A. VAN DEN BROEK, te Zoelenneer, zal op Dinsdag 8 April 1879, 's voor middags te 9 uren, aan de Bouwwoning bewoond door Lt. KORTEKAAS, aan den Zegwaart- schen weg onder Zegwaart, in het openbaar verknopen, om contant geld 9 Paarden van verschillend haar en jaren, 8 Vaar- koeien, 14 Kalfkoeien (gekalfd of aan de uriug), 2 Stieren, 18 Schapen met Lammeren, .30 jarige Lammeren, 6 overloopers Varkens, Kippen, 1 Karn hond; 3 Boerenwagens, 2 driewielde Karren, Melk wagen, Dorschmachine (treemolen voor 2 Paarden), Ploegen, Eggen, Rolblok, Stroosnijder, Windmo len, Bargheef en Spillen, Ploegtuigen, eenige Melkgereedschappeneene partij Hooi en Stroo en een beste Mestvaalt, enz enz. enz. Daags te voren te bezichtigen en informatiën te verkrijgen bij Notaris SURINGAR te Rotterdam. Frjj ss der Advcrtentiën is Cts. p. r. Stoften Elastiek-Laarzen. van af f 4.25. Gewaste hooge Laarzen Gewaste Bottines Molière Schoenen Vetlederen Laarzen Gewaste Elastiek Schoenen. Gewaste hooge Schoenen Vetlederen hooge Schoenen Gebloemde Pantoffels Bruine pluche Pantoffels Linnen Pantoffels van af f 4.25. n 4.25. Dito met Franeche Hakken, n u u 4.75. n 4.25. Mac-Mahon Schoentjes n n u 4.50. n 4.90. Stoffen hooge geregen Laarzen// 3.25. n 2 80. Dito gewone hooge n n n 2.50. n 2 70. Stoffen Elast. Laarzen ge- n 2.10. wone hoogenu 3.50. 2.10. Chagrin Elast. Laarzen 4 00. 2.75. Chagrin hooge geregen Laarzen// u 3.70. n 1.50. Dito gewone hooge v 3.20. Stoffen Lederen en pluche Pantoffelsn nu 1.40. Ruim gesorteerd in superfijne Heeren- en Dames-Koltines, Jongens-, Meisjes- en Kinderlaarsjes. Strikken naar de laatste modellen. Leiden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1879 | | pagina 4