Duitschland. artillerie en genie en den militairen boofd-intendant, en wordt bijgestaan door de leeraars der krijgs school. Het examen voor die officieren, welke den cursus aan de tegenwoordige krijgsschool door» loopen hebben, zijnde de luitenants Hoefer, F. Van Hasselt en Sabron, benevens de luitenants W. Snijders en Horstmann, beiden voor de intendance, eindigde Zaterdag. Daarna begon het examen voor de overige officieren, die zich daartoe aan gemeld hebben, zijnde de luitenants Krayenhoff van de Leur, W. Snijders (brevet-examen), Rap- pard en De Waal. Bij den Zaterdag te Amsterdam gehouden wed strijd van liedertafels is de eerste prijs behaald door „Crescendo" van Haarlem, de tweede door „Schie dams Mannenkoor", de derde door „Kunstmin" te Dordrecht, de vierde door „Sappho" te Hoorn en de vijfde door het Alkmaarder Mannenkoor „Orion". De liedertafel „Zang en Vriendschap" uit Haarlem werd door de jury van de mededin ging buitengesloten, omdat zij krachten van eene andere liedertafel had geleend. Het zal weldra 40 jaren geleden zijn, se dert de heer mr. S. Sutro, te Utrecht, begon de studenten aan die hoogeschool in hunne rechts geleerde studiën te leiden. Eene commissie van oud- en tegenwoordige leerlingen heeft zich ge vormd, ten einde hem op den dag van zijn 40- jarig jubilé een bewijs van sympathie en waardee ring te geven. Aan den penningmeester van het Nederl. Zendeling-genootschap is van een onbekende ter hand gesteld de belangrijke gift van f 15,000. Sedert de oproeping in Mei zijn meer dan f 30,000 aan buitengewone giften uit alle oorden des lands ingekomen. Door Burg. en Weth. van 's-Gravenhage is den gemeenteraad voorgesteld 1°. te besluiten lot de aanstelling van een leeraar voor Latijn en Grieksch op een jaarwedde van f 2000, een leeraar voor Nederlandsch, vaderlandsche geschiede nis, Grieksch en Latijn op eene wedde van f 2000, een tweeden leeraar voor de wiskunde op eene wedde van f 1800, een leeraar voor gymnastiek op f 6002°. aan den amanuensis een bediende toe te voegen op eene wedde van f 200. Aan de Haarl. Crt. wordt, naar aanleiding van het bezoek van dr. Berthold Auerbach aan de verschilllende woonplaatsen van Spinoza, het vol gende medegedeeldHij heeft het huis, waarin Spinoza te Rijnsburg van 16611664 woonde en dat nog bestaat, gezocht en gevondenook te Voorburg, alwaar de wijsgeer van 16641669 vertoefde, is hij geweest. Spinoza's woning aldaar is echter niet met zekerheid aan te wijzen en evenzoo heerscht er twijfel omtrent de beide hui zen, waarin hij, van zijne komst te 's-Gravenhage in 1669 af, eerst op de Stille Veerkade tot in 1671 en van toen af tot aan zijn overlijden op 21 Februari 1677 aan de Paviljoensgracht heeft verblijf gehouden. Deze laatste woning, destijds het eigendom van den schilder Hendrik Van der Spijck, bij wien Spinoza inwoonde, moet, blijkens eene advertentie, voorkomende in de „Oprechte Haerlemse Courant" van 2 November 1677, waarbij de verkooping van Spinoza's nagelaten goederen aangekondigd is, gezocht worden „op de Pavil joensgracht over de Dubeletstraat". Letterlijk op gevat, zou het dan het thans met N°. 32 getee- kende huis moeten zijn, maar aangezien men vol gens Spinoza's eersten levensbeschrijver, den Lu- therschen predikant Colerus, die de achterkamer bewoonde in het huis op de Stille Veerkade, waarin Spinoza van 1669 tot 1671 verblijf hield, van uit dat vertrek het sterfhuis kon zien, zoo moet dit waarschijnlijk iets noordelijker worden gezocht en wel daar, waar thans het huis N°. 28 staat. Zeker is dit echter nog niet, doch een nauwkeurig onderzoek kan de zaak tot volkomen zekerheid brengen. Volgens dr. Auerbach en de andere genoemde geleerden zou het N°. 28 zijn. Zij wenschten dit hun gevoelen bekend te maken en waarschijnlijk heeft een niet begrepen bericht, in de „Berl. Zeitung" hierover opgenomen, aan leiding gegeven tot de onjuiste mededeeling, dat zij het huis N*. 28 in de Doubletstraat zouden hebben gekocht. Door den agent en cousul-geueraal der Nederlanden fe Alexandrië is tot vice-consul der Nederlanden te Suez benoemd W. W. C. Faulkner als consul van Peru te Rotterdam is, op den voet van Nederlandsch onderdaan, erkend en toegela ten C. H. Van Dam aldaar en als vice-consul van Spanje te Batavia de heer A. A. W. Brewer. Zaterdag is te Voorburg op het buitenver blijf van prinses Marianne aangekomen Hd. klein dochter prinses Maria van Saksen-Meiningen. De prinses woonde heden met hare gast de opening der Kamers hij en had gedurende die plechtig heid plaats genomen in de presidentsloge. De vorstelijke personen werden met de gebruikelijke eerbewijzen in- en uitgeleid. In den zangwedstrijd te Amsterdam behaalde „Oefening baart Kunst" aldaar gisteravond den prijs van uitmuntendheid en „Schiedams Mannen koor" den eereprijs. Het stoomschip „Rotterdam" is gisteren van Hellevoetsluis naar Nieuw-York vertrokken; de „Wyberton", van Batavia naar Rotterdam, is 13 dezer te Suez gearriveerdde „Koning der Ne derlanden", van Batavia naar Nieuwediep, pas seerde Gibraltar Zaterdag-morgende „Prins Hendrik", van Nieuwediep naar Batavia, arriveerde gisteravond te Southampton; de „Madura", van Nieuwediep, arriveerde Zaterdag te Batavia; de „Stad Haarlem" is 13 Sept. van Londen te Cardiff aangekomen. Gremeng-d Nieuws. Even buiten de voormalige Koepoort is hedenmiddag te kwartier voor drieën nabij de spoorbrug een huisje, bewoond door eene onbe middelde vrouw, geheel uitgebrand. Vermoedelijk hebben vonken van den haard het gordijntje aan den schoorsteen doen vlam vatten, waarna de hevige wind het overige deed. Moge de weldadigheidszin zich ook hier betoonen, om de arme vrouw te ge- moet te komen in de schade die zij leed. Men schrijft ons uit Warmond: Vr ij- dag heeft de stoomboot „Cruquius" in het breede vaarwater tusschen de Kok- en Lakerpolders, onder Warmond gelegen, den baggerman A. Schouten overvaren. Alleen door buitengewoon gelukkige omstandigheden die zich hebben voorgedaan, kon hij zich aan de stoomboot vastklemmen en zijn leven redden. Ligt het niet weder in het gegeven geval voor de hand, of moeten eerst grootere on gelukken gebeuren zooals het buitenland in droe vige mare tot ons brengt, dat aan de willekeur van kapiteins of bestuurderen dier booten paal en perk worde gesteld of zoo er reeds bepa lingen bestaan die met een strenger toezicht gepaard gaan De hooge raad heeft bij een heden gewezen arrest verworpen het cassatieberoep van F. Heun, die door het gerechtshof te Leeuwarden ter zake van moord gevolgd door diefstal bij nacht in een bewoond huis, is veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Volgens buitenlandsche bladen liep te Berlijn het gerucht dat er weder een plan voor een aanslag op des keizers leven zou ont dekt zijn en verscheidene verdachte personen zou den zijn gevangengenomen. De „National Zeitung" meldt dat er in goed ingelichte kringen te Berlijn niets van bekend is. Men vermoedt dat het ge rucht is ontstaan uit het bericht eener arrestatie te Gastein, terwijl de keizer zich nog aldaar be vond. Een welgekleed vreemdeling had het ver langen te kennen gegeven om den keizer eens te zien en tevens met een in 't oog loopenden ijver navraag gedaan om te vernemen, wanneer en waar hiertoe gelegenheid bestond. Aan de po litie kwam dit verdacht voor en zij liet den vreemdeling in hechtenis nemen. Bij de daarop gebruikelijke vragen naar naam en woonplaats had hij, gelijk spoedig was gebleken, een valschen naam opgegeven. Zoo ook had hij op de vraag of hij van geld voorzien was, verklaard slechts 12 gulden bij zich te hebben, terwijl men in zijne zakken voor 200 gulden alleen aan Duit- sche vijfmarkstukken had gevonden. Bovendien had hij visitekaartjes bij zich met een geheel anderen naam dan hij had opgegeven en die, bij onmiddellijk onderzoek per telegraaf, ook bleek niet de zijne te zijn. Eindelijk echter gaf hij zijn waren naam en woonplaats op en werd offi cieel geconstateerd, dat hij, uit Hannover afkom stig, te Gralz als koopman was gevestigd. Dat hij zijn waren naam had willen verzwijgen, was omdat hij wegens vroegere handelingen niet zeer gunstig bekend stond. Daarop is hij, wegens zijn valsche verklaring aan de politie, tot eene kort gevangenisstraf veroordeeld, en hiermede was j zaak afgeloopen. De kleermaker Van Nerum, wien dochtertje men in zulk een mishandelden toestan in de straat St.-Honoré gevonden had, is te Lui gearresteerd. Hij schijnt een deserteur te zijn va het Belgische leger. Men kan hem niet uitleverea maar hij zal door de Belgische politie worde gevonnist. Toen de locomotief, die dagelijks to het vervoeren van kiezel voor den in aanboui zijnden spoorweg AntwerpenGladbach met eenigi waggons tot op zekeren afstand heen en wee rijdt, Donderdag te Roermond was aangekomen werd het vuur, dat zich onder den stoomketi bevond, uitgehaald door een der werklieden. Ter wijl hij nog daarmede bezig was, sprong een de kleppen van den ketel met groot geweld los, ei het daaruit ontsnappende kokende water daaldi als een forsche regenstroom op den man neer met het treurige gevolg dat hij over het geheeli lichaam ernstige brandwonden bekwam en than nog in zorgwekkenden toestand verkeert. Zaterdag-middag had te Sittardeene botsing plaats tusschen den trein, die om 2.4 uit Maastricht aankomt en eenige goederenwagens, di( dicht bij de loods gerangeerd waren. De oorzaak was verkeerd wisseltrekkeneenige personen werden aan het hoofd gewond, van de wagens is de voorsti een weinig beschadigd. Volgens een ander bericht bemerkte de conducteur van den trein, dat men vergeten bad den wissel te verleggen en remde hij onmiddellijk zoo sterk mogelijk. Daardoor werd het ongeluk beperkt. De trein heeft geen opont houd gehad. Te Blackburn is de Nova Scotia-ka- toenspinnerij van Hopwood een prooi der vlammen geworden. De schade wordt op 70,000 pd. st. geschat; een der spuitgasten viel van het dak en was onmiddellijk een lijk. 400 werklieden zijn door dezen brand zonder werk. De couranten van Alexandrië en Kaïro weten niet genoeg te vertellen van de heerlijk heid der tegenwoordige zomermarkt te Tantah, in Beneden-Egypte. Die markt duurt van begin Augus tus tot 11 September. Dit jaar is de toevloed van bezoekers uit alle oorden van het Oosten:, buitengemeen groot; men begroot dien op ver scheidene honderdduizenden, onder welke 30,000 vrouwen. Tijdens deze markt wordt een slavinnen- markt gehouden, waar de vorsten en grooten uit bijna geheel Azië zich van de odalisken voor hunne harems plegen te voorzien. Ook de khedive heeft belangrijke aankoopen gedaan. Er waren ditmaal ongeveer 9000 jonge dames aan de markt. BUITENL ANII. Frankrij k. Twee belangrijke boekwerken zullen weldra in Frankrijk verschijnen. Emile Ollivier's studie over de betrekkingen tusschen Staat en Kerk zal in November de pers verlaten. Jules Simon is bezig aan: „Le gouvernement de M. Thiers". Vóór het einde van dit jaar zal dit uitkomen in twee dee- len, te Parijs in het oorspronkelijke en te Londen in het Engelsch. Een souverein uit verre gewesten wordt wel dra te Parijs verwachtde koning van Cambodja, Norodom I. Zijne reis in Europa zal drie maan den duren. De koninklijke garde zal den vorst vergezellen. De keizer is Zaterdag van Gastein vertrokken en met geestdrift door de bevolking toegejuicht. De badkuur is boven alle verwachting voortreffe lijk afgeloopen. Het schrijven met de rechterhand is weder mogelijk. Turls4Je. Berichten uit Bosnië melden dat generaal Phi- lippovich te Serajewo over 46 Serviërs en Bo9- niërs en ongeveer 200 Muzelmannen het dood vonnis heeft geveld, en dat er nog steeds straf- uitoefeningen plaats hebben. De Serviërs en Bos- niërs werden veroordeeld wegens de hulp, die zij, naar het heet, gedwongen waren aan de opstan delingen te bewijzen, toen Hadji Loya nog de macht in handen had. De tijifing dezer terecht-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1878 | | pagina 2