f 3.50 1s weeks bij wijze van gratificatie toe te staan, ten einde hen in de gelegenheid te stellen eene andere betrekking te zoeken. de weduwe van G. Parne1!, wien hetzelfde lot trof, 120aan J. Pine en aan R. Bines ieder 30 en aan W. Mortimer, eigenaar van de „Excelsior", als vergoeding van schade door de redding ver oorzaakt, 144bij de topographische inrichting benoemd tot commies, den adj.-comm. D. Heyse tot lsten klerk, de 2de klerken T. W. Yan Hunt en W. Van Es; tot 2den klerk, de tijdelijke geëmployeerden H. Den Hertog en H. Guichard aan den met verlof hier te lande aanwezigen offic. van gez. 2de kl. van het leger in Ned.-Indië, G. H. Klosser, wegens ongeschiktheid tot het gaan hervatten van den werkelijken dienst, ten gevolge van lichaamsgebreken, eervol ontslag verleend uit den militairen dienst, met toekenning van pensioen aan den Oost-Ind. ambtenaar W. J. M. Michielsen, contr. 1ste kl. bij het binnenl. bestuur op de bezittingen buiten Java en Madura, vergunning verleend tot het aannemen der versierselen van ridder der orde van de Kroon van Italië. Het telegraafkantoor verzond en ontving in 1876 56,449 en in 1877 60,303 berichten. De op brengst was in 1876 9,924.551/2 en in 1877 ll,884.84'/2, In 1877 werden behandeld 10,443 kaarttelegrammen tegen 7645 in 1876. Van de Wij maken opmerkzaam op de uitgave van N°. 1 der zoogenaamde Vliegende Blaadjes, opge steld door ds. R. Koopmans van Boekeren en uitgegeven vanwege de Leidsche Vereeniging tot bescherming der dieren, ter verspreiding onder het volk. Tot dat doel zijn aan elk der leden van genoemde vereeniging 5 ex. aangeboden, in de hoop, dat die leden gelegenheid hebben, zoo'n blaadje uit te reiken b. v. aan een werkman of schoon maakster. Ook voor niet-leden echter zijn de blaad jes verkrijgbaar gesteld voor zeer laag gestelde prijzen. Vanwege het Bestuur der Vereeniging zullen op onze vier lagere scholen voor on- en minvermogenden een aantal blaadjes worden uit gedeeld aan de leerlingen der hoogste klassen. Wij gelooven, dat deze poging van de Vereeni ging alleszins mag toegejuicht worden. Men haalt nog dikwijls de schouders op of lacht er om als men van dierenbescherming hoort. Dat komt, om dat het streven der Vereeniging niet genoeg be kend is, en niet of geheel verkeerd begrepen wordt. De schrijver der Vliegende Blaadjes nu doet in N°. 1 „Wat Baas Beukers altijd zegt" uitkomen, dat de dierenbescherming de menschen- liefde versterkt. Door middel van kleine geschriften goede denkbeelden te verspreiden is practisch want ook onze zoogenaamde mindere man leest gaarne, maar niet veel te gelijk. Onze landgenoot de heer J. Kneppelhout is voorzitter geworden van een der bureaux, door de buitenlandsche leden op het internationaal letter kundig congres te Parijs zeiven benoemd. De spaarbank van het departement Oude Wetering c. a. der Maatschappij tot van 't Algemeen mocht zich ook in 't afgeloopen jaar in toenemenden bloei verheugen. Het kapitaal der deelhebbers (einde 1877 373 in getal tegen 332 in 1876) bedroeg, met inbegrip der rente, op 31 Dec. 11. de kapitale som van f 100,110.04'/,, tegen ƒ84,314.65 in 1876. Het reservefonds, in 1876 groot 7089.19, was geklommen tot ƒ8073.05. De resolutie van den minister van financiën dd. 10 Jan. 1874 betreffende maatregelen tegen het in gebruik brengen van voor de gezondheid schadelijk vleesch is ingetrokken. Zeeland en Zuid-Holland bezuiden Maas en Lek bleven gedurende de geheele Meimaand van besmettelijke veeziekte bevrijd. In de tweede helft van Mei kwam ouder den veestapel in Utrecht één geval van longziekte (te Vinkeveen) en in Overijsel geen enkel geval voor. De gewone jaarlijksche bijeenkomst der in specteurs van het lager onderwijs, welke tegen 19 dezer op het ministerie van binnenlandsche zaken was bijeengeroepen, is wegens de aanstaande discussiën over liet aanhangig wetsontwerp voor onbepaalden tijd uitgesteld. In de te Sueek gehouden algemeeue verga dering van het „Selscip for Friske Tael- en Scrif- tenkennisse" is o. a. besloten, dat vanwege het Selscip een gedenksteen zal geplaatst worden voor J. Halbertsma, nevens dien voor dr. E. Halbertsma te Grouw, en wel ter gelegenheid van de volgende algemeene vergadering in het laatst van Mei 1879, bij welke gelegenheid eene feestelijke inwijding zal plaats hebben. Tevens is een vaste regel voor de spelling van de geschriften, die het Selscip in het Friesch uitgeeft, aangenomen. De heer mr. J. L. De Bruyn Kops, lid der Tweede Kamer, associé étranger der „société des institutions de prévoyance" te Parijs, is aangewezen om de Nederlandsche regeering te vertegenwoor digen bij het op 1 Juli aanst. aldaar te openen „Congres scientifique international des institutions de prévoyance." Het Nederlandsch gymnastiekverboud zal de 3de openbare uitvoering geven te Haarlem op -Zondag 23 dez^ -Ui Bij het bestuur van het landhuishoudkuudig congres te Assen is bericht ontvangen van prins Frederik en prins Alexander, alsmede van de ministers van buitenl. zaken, van financiën en van koloniën, dat zij aan de uitnoodiging om het congres bij te wonen niet kunnen voldoen. De eerste uitvoering te Parijs van het Ne derlandsch orkest onder directie van den heer Coenen is uitstekend afgeloopen. Ten gevolge van ongenoegzame publiciteit was de opkomst gering. Het aanwezige publiek was opgetogen. De gemeenteraad van Amsterdam heeft gis teren het voorstel van den burgemeester tot reor ganisatie der politie aldaar goedgekeurd en de ontwerp-verordening betreffende deze zaak, behou dens eenige wijzigingen van minder belang, aan genomen. Voorts is aan den heer C. F. Weslerman c. s. de eigendom overgedragen van een gedeelte openbaren gemeentegrond -en water in de Plantage Middellaan tot stichting van een panorama-gebouw. De Staatscourant bevat de door den minister van financiën vastgestelde voorwaarden, waarop kan worden deelgenomen in de bij wet van 5 Juni 1878 (Stbl. n°. 87) vastgestelde geldleening ten laste van den Staat. De belangrijkste dier voorwaarden zijn de vol gende De leening bedraagt nominaal 43,000,000. Daarvoor worden uitgegeven schuldbekentenissen groot 1000, 500 ea 100. De schuldbekentenissen zijn volgens een vastgesteld plan van amortisatie, na voorafgaande, openbare uit loting, aflosbaar a pari in 56 jaren, beginnende met het jaar 1881 en eindigende met 1936. De aflossing geschiedt jaarlijks ten bedrage van een half ten honderd der hoofdsom van de leening, vermeerderd met de vrijvallende renten der voor afgegane verplichte aflossingen. Tot vroegere of meerdere aflossing is de Staat steeds bevoegd. De prijs van uitgifte is 983/8 percent (of 983,75 per 1000), met rentegenot te rekenen van 1 Juli 1878. De stortingen moeten geschieden: voor 30 pet. van 811 Juli, voor 30 pet. van 25 September, voor 20 pet. van 15 Novem ber, voor 183/s pet. van 25 December 187S. Wegens volstorting kan worden ingehouden per 1000 kapitaal: bij de storting in Juli 6, bij die in September 2,50 en bij die in November 0,50. Voor kleinere sommen naar evenredigheid. Deze inhouding vertegenwoordigt een rente, be rekend tegen ongeveer (ruim) 3 pCt. in het jaar. De inschrijving geschiedt in sommen van 100 of veelvouden daarvan, den 20sten en 2lsten dezer van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren. De minister van marine heeft voor een achttal dagen de residentie verlaten. De minister van binnenlandsche zaken zal Zaterdag geeR audiëntie verleenen. Het stoomschip „Holland" vertrok van Foo- ohow naar Londen den llden Juni. De afdeelingen van de Tweede Kamer heb ben zich heden bezig gehouden met het onderzoek van eenige wetsontwerpen. De parade bij gelegenheid van den ver jaardag van Prins Hendrik is uithoofde van het regenachtige weder in de residentie niet doorgegaan. Tot vertegenwoordigers van de Nederland sche regeering op het congres te Stokholm voor het vraagstuk betreffende de vermindering der misdrijven zijn benoemd de heerenJ. A. H. Netscher te 's-IIage, jhr. mr. B. J. Ploos van Amstel te Amsterdam en mr. M. S. Pols te Utrecht. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te IJselmonde J. Van der Laan, thans id. te Medemblikte Oirschot P. H. Velsen, commies ter directie der registratie en do meinen te Arnhem; W. Van Bochove, ontv. der dir. belastingen, invoerr. en acc. te Goedereede, benoemd tot ontv. der dir. bel. en acc. te Numans- dorp; W. Schadd, ontv. der dir. bel., invoerr. en acc. te Terborg, benoemd tot id. te Vreeswijk; den lsten luit. der inf. F. J. Raebel, thans op nonactiviteit, tijdelijk op een pensioen gesteld van 450 'sjaars; pensioen toegekend aan W. H. B. Paravicini di Capelli, kapt. magazijnm. der art. f 769; F. E. A. baron Van Ittersum, lsten luit. der art., onder toekenning van den rang van kapi tein, 1050 en J. G. Van Saadick, lsten luit. der inf., 450, allen op nonact.als blijk van goedkeuring en tevredenheid wegens de redding der bemanning van het Ned. galjootschip „Chris tina Martha", in Maart 1876 in de Noordzee verongelukt, aan W. G. Thompson, gezagvoer der van het smakschip „Excelsior no. 258" van Ramsgate, toegekend de zilveren medaille voor menschlievend hulpbetoon, met loffelijk getuigschrift, alsmede een gratificatie van 60; voorts is aan de nagelaten betrekkingen van T. Humphries, die bij de poging om het verlaten schip te redden, verdronk, 60 toegekend; aan op 1 Jan. 1877 ingevoerde telegram zegels werd niet het gebruik gemaakt dat sommigen zich daar van hadden voorgesteldde ontvangst voor ver kochte zegels bedroeg slechts 82.55. Voor 71.30 werden door de afzenders op de te verzenden te legrammen postzegels gehecht. Aan het postkantoor alhier zijn in hetzelfde jaar verzonden 643,739 stuks brieven, 351,933 stuk3 drukwerk, 20,904 binnen- en buitenlandsche post wissels tot een bedrag van 397,669.25, 8130 stalen en monsters, 10,177 aangeteekende brieven naar het binnen- en buitenland, 437 aangeteekende brieven naar het binnen- en buitenlaud met aan gegeven geldswaarde ten bedrage van ƒ238,979.99. Uitbetaald werden 22,284 binnen- en buitenlandsche postwissels ten bedrage van 437,707.57'/2, ter wijl het bedrag wegens ingevorderde en uitbetaalde quitanties was 58,875.44'/j. Gemengd Nieuws. Het gerechtshof te 's-Hage heeft heden een Duitschen schippersknecht wegens valsch- heid in een onderhandsch geschrift met aanneming van verzachtende omstandigheden tot 3 jaren ge vangenisstraf en eene boete van 50 veroordeeld. Het honden-asyl te 's-Hage, direc trice mevr. Van Manen, is reeds een onderwerp van bespreking in den gemeenteraad geworden. De dieren moeten in dit toevluchtsoord zulk een leven maken, hun gekef moet de nachtrust der bewoners van de Begijnenstraat in die mate verstoren, dat een aantal personen uit die buurt zich daarover bij den raad hebben beklaagd met verzoek om het zoo spoedig mogelijk uit de gemeente te verbannen. Zij zien nl. in die honden-kazernen inrich tingen die hinder enz. kunnen teweegbrengen en waarop dus de fabriekwet toepasselijk is. Gistermiddag is te 's-Ilage een ver ver, werkzaam op het dak van de Luthersche kerk, naar beneden gestort. Hij werd door de politie per brancard naar zijn woning vervoerd, en er bestond weinig kans op het behoud van zijn leven. Gedurende de Pinksterdagen zijn van Amsterdam 4500 reizigers over den spoorweg naar Haarlem vervoerd; over den Rijnspoorweg 25,000 en over de Amsterdamsche tramwegen 71,000 personen. Het gerechtshof te Amsterdam heeft gisteren A. Fens schuldig verklaard aan moed willige verwonding, aan zijne vrouw den 30sten Nov. 1877 in de kraaminrichting toegebracht, zonder dat daaruit een ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen is ontstaan, en hem veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 2 jaren en eene geldboete van 100. Het O. M. had eene tuchthuisstraf van 20 jaren geëischt, op grond van moedwilligen doodslag. Gistermorgen te elf uren is Jacobus Jut, de moordenaar van mevrouw Van der Kou wen en hare dienstbode, in het tuchthuis te Leeu warden overleden; sedert 10 Mei werd hij in de ziekenzaal verpleegd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1878 | | pagina 2