N°. 5349. A0. 1878. Maandag 18 Maart. Tweede Blad Deze Courant wordt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, uitgegeven. LEIDSCH PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden per 3 maandenf 1.10. Franco per post1.40. Afzonderlijke Nommers0.02. Gemengd Nieuws. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 16 regels..v.v. 1.05. Iedere regel meer<,r»~svo 017J. Grootere letters naar plaatsruimte. De politie alhier heeft proces-ver baal opgemaakt tegende dienstbode S. N., die zich aan diefstal in dienstbaarheid heeft schuldig gemaakt; J. P. P. en J. M., die te zamen en in vereeniging eene duif ontvreemd hebben; en v. H., te Leiderdorp, die zich in de gemeente Was senaar aan misbruik van vertrouwen ten nadeele van zijn patroon heeft schuldig gemaakt. Gisteren is te 's-Gravenhage een milicien-plaatsvervanger van het regiment grenadiers en jagers wegens voortdurend misbruik van sterken drank en wangedrag voor het front der compagnie met een briefje van ontslag uit de gelederen weggezonden. Donderdag-middag is door een onbe- kende, ter hoogte van Andijk, met een geweer geschoten op een rijtuig van den stalhouder De Rijk te Arnhem, waardoor twee ruiten werden verbrijzeld, doch de passagiers geen letsel hebben bekomen. Of hier aan moedwil of baldadigheid moet gedacht worden, wordt door de justitie onderzocht. Gisteren deelden wij mede, dat de justitie uit Arnhem een onderzoek instelde naar een vermoedelijken manslag op zekeren R. v. V., te Nijmegen gepleegd. Men verneemt thans nog, dat de verslagene 's morgens te halfzeven gevonden werd met wonden overdekt, de hersenkas gespleten en de heup ontwricht. Ofschoon hij behoorde tot een goede familie, bracht hij het leven geheel alleen door in een der achterbuurten op een kamer, in gezelschap van konijnen enz. De kantonrechter kreeg er te 's-Hage 's middags te vier uren langs telegraphischen weg kennis van uit Arnhem, zoodat de moordenaars nogal tijd gehad hebben zich te bergen. Een marinier die des nachts aan boord van Zr. Ms. stoomschip „Atjeh", in het droge dok, te Nieuwediep, de wacht had, is dezer dagen gedeserteerd. Na eenige kleedingstukken van offi cieren uit de geschutpoort geworpen te hebben verliet hij het schip, ging in het dok, verwisselde zijn militair- met een burgerkostuum en wist zoo van 's rijks werf te komen. Ook zijne portemon- naie had hij voorzien met circa f 25, ten nadeele van een adelborst. Met den eersten trein is hij des ochtends van Nieuwediep vertrokken, nadat hij den commandant per brief had verzocht hem niet op te sporen, daar hij met een rijke familie naar Duitschland was vertrokken. De postduiven-sociëteit „de Tele graaf" te Bergen-op-Zoom heeft Donderdag ge durende het openen der stembriefjes te Goes al daar om het half uur eene postduif losgelaten, waardoor men te Bergen-op-Zoom zeer geregeld hekend werd gemaakt met den loop der stemming. Door de „Glasgow Newspaper" wordt eene beschrijving gegeven van den proeftocht der nieuwe boot van de maats. „Zeeland", de „Prinses Elisabeth"Deze prachtige raderboot, die door de Schotsche dagbladen beschreven wordt als de snelst- varende zeestoomboot, die op dit oogenblik be staat, bereikte met volle lading eene snelheid van 18 knoopen. De Engelsche mijl werd in 3 mi nuten 20 seconden afgelegd. Evenals de andere nieuwe boot dier maatschappij, de „Prinses Maria", is deze boot 300 voet lang, 35 voet breed en 23 voet hoog. Volgens de „France" is het bekende magazijn „Petit Saint-Thomas" te Parijs ver kocht. Eene „kolossale liquidatie" wordt voorbereid. De ontevreden he id onder de mij n- werkers in Frankrijk schijnt toe te nemenonder die te Decazeville is eene werkstaking ontstaan. Paul De Cassagnac werd dezer dagen voor het gerecht gedaagd, omdat hij een rekening van zijn schrijnwerker ten bedrage van fr. 132,18 niet wilde betalen, op grond dat de schuld ver jaard was. Toen de zaak den 6den Maart voor kwam, zeide de advocaat van De Cassagnac: „Mijn cliënt was in 1872 en '73 in een benarde positie." „Is hij dat thans niet meer?" vroeg de vrederechter. „Ja," riep iemand uit het pu bliek. Woensdag kwam de zaak andermaal voor en beloofde De Cassagnac de rekening in twee termijnen, 15 April en 15 Mei, te zullen betalen. Uit Engeland wordt gemeld, dat de groote jachten dit jaar door bijzonder veel onge lukken treurig gekenmerkt worden. De reeks is dezer dagen vermeerderd. Eene aanzienlijke en algemeen zeer geachte dame in het graafschap Gloucester nam te paard aan een dier groote jachten deel. In vollen ren sprong zij er mede over een hek. Het paard volbracht den sprong, maar stortte neder, en zijn berijdster werd door den schok uit den zadel tegen een boomtronk geworpen. Zij was onmiddellijk dood. De hersenpan was verbrijzeld. Met de uitgifte van de nieuwe zilve- ren dollars is te Philadelphia een begin gemaakt, tot een bedrag van 40 duizend. Bij den laats ten stor m had te Heren t- hals in België het volgende vreeselijke voorval plaats. Een zestienjarig meisje, Maria Van Grie ken genaamd, had zich des morgens te halfacht op weg begeven om de mis bij te wonen op den Calvarieberg. Toen zij op een afstand van nog nauwelijks 600 meters van de ouderlijke woning verwijderd was, werd zij door een rukwind opge nomen en een eindweegs voortgestuwd, met het ongelukkig gevolg, dat zij terechtkwam op de rails van den spoorweg naar Gladbach juist ep het oogenblik dat daar een trein passeerde; zij stortte neder en haar beide beenen werden door de locomotief afgesneden. In het gasthuis te He renthals, waarheen de ongelukkige onmiddellijk vervoerd werd, zijn de beide verminkte lichaams- deelen afgezet, welke operatie de lijderes met den grootsten moed doorstond. De geDeesheeren hopen haar in het leven te behouden. Te Namen heeft een afgrijselijke moordaanslag plaats gehad. Zekere Eduard Okelet, 21 jaar oud, had een 41-jarige weduwe ten huwe lijk gevraagd, doch een weigerend antwoord beko men. Hevig verbitterd, begaf de afgewezene zich op zekeren avond naar de woning der weduwe, in de rue Puits-Cornettehij had een geladen pistool meegenomen. Spoedig ontstond er een twist, die slechts weinige oogenblikken had geduurd, toen Okelet zijn pistool loste op het voorwerp van zijn wraak. De ongelukkige bekwam een ernstige ver wonding nabij het oor, zoodat een groot gedeelte der wang door het schot werd weggenomen. Ge lukkig wendde zij het gelaat af op het oogenblik dat het schot afging; zij zou er anders ongetwijfeld het leven bij hebben verloren, daar men niet min der dan vijftien groote hagelkorrels in de zoldering vond. De moordenaar is aangehouden. De oorzaak van de ontploffing in de mijn te Kersley is nog onbekend. De 44 mannen en jongens, die in de Cannel Mine werkten, zijn allen omgekomen. Men vond één lijk ongeveer 100 yards van de opening, 100 yards verder lagen 15 lijken, de overige werden op 300 yards van de opening gevonden, de meeste vreeselijk verminkt. Het jongmensch uit Middelburg, dat valsche borgstellingen had vervaardigd, is wegens valschheid in geschriften heden door het gerechts hof te 's-Gravenhage tot 5 jaren opsluiting in een tuchthuis en vier geldboeten van f 50 veroordeeld. Het stoomschip „Astarte" van Cardiff met steenkolen naar Montevideo, is 1 Eebr. bij Castillos totaal verongelukt; 35 personen zijn bij die ramp omgekomen. Het Ned. schip „Johannes", kapt. Rottinghuis, van Londen naar Frederikstad, is Donderdag op het Borkumer rif totaal verongelukt. Het scheepsvolk is gered. Moord te Middelstum. Omtrent den moord te Middelstum wordt nog het volgende gemeldHet eerste onder zoek werd reeds in den vroegen ochtend van Woensdag ingesteld door den brigadier der rijks- veldwacht Ettema te Onderdendam. Daaruit bleek, dat 's avonds te voren zich twee personen bij de verslagene in hare herberg hadden opgehouden: een te goeder naam en faam bekend staand inge zetene van Middelstum, koperslager, en een dezen onbekend persoon, die in den loop van den avond te kennen had gegeven, dat hij arbeider te Usquert was. Toen de koperslager al vrij laat, na tienen, aanstalten maakte om naar huis te gaan, merkte hij op, dal het voor den ander ook zoowat tijd zou worden om op te stappen, daar hij nog eene heele wandeling had; waarop deze zeide, dat hij geen haast had, omdat hij morgen toch niet werkte. De koperslager vertrok. De zoon van de vermoorde, die vlak naast haar woont en postbode is op Appingadam, verwonderde zich zeer toen hij, tehuis komende, de deur van de woning zijner moeder zag aanstaan en nog licht branden. Het was toen ongeveer 2 uren 's nachts. Hij ging zien wat de oorzaak daarvan was en een ontzettend schouwspel deed hem het bloed irt de aderen verstijven. Daar lag het levenlooze lichaam van zijne moeder, badende in bloed, verschrikkelijk verminkt, te ijselijk om te beschrijven. Yeel van het weinige, dat de weduwe bezat, was geroofd. Zelfs de gouden stiften van het oorijzer waren er uitgerukt, de zak, dien zij droeg, van haar lichaam gescheurd, het kabinet opengebroken en zoo goed als leeggeplunderd; een pak manskieeren, die ze van een harer zonen, die in Oost-Indischen dienst was, in bewaring had, meegenomen. Doch de schat der weduwe, een geldsom van ongeveer f 200, was aan de aandacht van den booswicht ontsnapt. Des middags kwam het gerecht uit Groningen, vergezeld van twee geneesheeren, de heeren Sormani en Folkertsma, te Middelstum aan, om een onder zoek ter plaatse in te stellen. Na verhoor van verschillende personen, na plaatselijke opneming en schouwing van het lijk door de geneesheeren, waaruit bleek, dat de overledene zou zijn gestor ven ten gevolge van haar toegebrachte verwon dingen, waaronder eene doorsnijding van den strot, vertrok het gerecht naar Usquert, vergezeld door den koperslager. Uit de ingewonnen informatiën, afgelegde ver klaringen en het gedaan onderzoek bleek, dat er een moord had plaats gehad dat de diefstal alleen kon zijn gepleegd door iemand, die goed bekend was met verschillende omstandigheden en eigen aardigheden van de verslagene en dat een zekere Ferdinand Heun, gepensioneerd Oost-Indisch mi-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1878 | | pagina 1