N°. 5485. Woensdag A0. 1878. 2 Januari. 13°. Ticeede Blad. STADS-BERICHTEN. Deze Courant wordt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, uitgegeven. LEIDSCH DAGBLAD. PRIJS DEZER COURANT: Voor Leiden per 3 maanden1.10. Franco per postn 1.40. Afzonderlijke Nommersn 0.02. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LEIDEN, Gelet op artikel 19 der wet van den 19den Augustus 1861 Staatsblad n°. 72), betrekkelijk de Nationale Militie; Herinneren hen, die op den Isten Januari 1S78 hun 19de jaar zullen zijn ingetreden, en alzoo de geborenen in het jaar 1859, alsmede hen, die eerst na het intreden van hun 19de jaar, doch vóór het volbrengen van hun 20ste, ingezetenen zijn geworden, de verplichting tot het doen van de aangifte voor de Nationale Militie, in 'Ie maand Januari 187S. Zij geven daarbij kennis: I)at, wie moet worden ingeschreven en wie voor ingezeten wordt gehouden, omschreven is bij de artt. 15 en 20 van ge noemde wet, dus luidende: Art. 15. Jaarlijks worden voor de militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen, die op den lsten Januari van het jaar hun 19de l jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden: 1°. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1S50 Staatsblad n°. 44); 2e. bij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel ver melde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield 3°. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hy binnen het Rijk ver blijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, bcboo- rende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver- I plichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aange- nomen. Art. 20. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch vóór I het volbrengen van zijn 20ste, ingezeten wordt, is verplicht, I zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij I Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrij- ving, volgens art. 16, moet geschieden. Dat, wie niet wordt ingeschreven, is bepaald bij art. 17, I van den volgenden inhoud: Voor de militie wordt niet ingeschreven: 11°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een inge zeten, die geen Nederlander is; [2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdeude ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten; de zoon van den Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in 's Rijks Overzeesehe Bezittingen of Koloniën woont. Dat, in welke gemeente men moet worden ingeschrc» n, te 'vinden is in 'art. 16 der wet, waarbij is verordend: De inschrijving geschiedt: 1°. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont; van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buitenslands ge vestigd is, in de gemeente waar hij woont; van den buitenslands wonenden zoon van een Neder lander, die ter zake vau 's lauds dienst in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Voorts, dat, door wie de aangifte moet worden gedaan, te vinden is in art. 18, houdende het voorschrift: Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is erplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te even tusschen den lsten en den 31sten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of, is deze overleden, zijne moeder, of, zijn beiden overle- len, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht. Nog doen Burgemeester en Wethouders te weten: Dat tot deze inschrijving zitting wordt gehouden op het Raad- uis, van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 uren: p Maandag 14 Januari, voor de bewoners van de wijken 1, 2 en 3; PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 16 regels..,-».!>•ƒ 1.05. Iedere regel meer.tve.o.i n 017^. Grootere letters naar plaatsruimte. |3°. 12°. |4°. Dinsdag 15 Woensdag 16 1 Donderdag 17 Vrijdag 18 5; 4 en 0; 7; 8 en 9 of de buitenwijk. 1 Eindelijk, dat de geboorte-akten, die de belanghebbenden, bij do inschrijving, onder opgave der woonplaats van den inge schrevene, behooren over te leggen, dagelijks, de Zon- en Feest dagen uitgezonderd, zijn te verkrijgen ter Secretarie dezer ge meente (afdeeling Burgerlijke Stand), van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 uren, wanneer tevens voor hen, die hier ■iet zijn geboren, aanvrage ter verkrijging dier akten kan wor- Ien gedaan. Burgemeester en Wethouders voornoemd, v. d. BRAN DELER, Burgemeester. E. KIST, Secretaris. Leiden, 15 December 1876. Gemengd Nieuws. De haringvisscherij werd te Katwijk in dit jaar uitgeoefend door het nooit bereikt groot aantal van 53 schuiten, die gezamenlijk aanbrachten 3,892,050 stuks steur- en 15,252 ton pekelharing, waaraan is besomd ongeveer 327,500, gemiddeld per schuit f 6178de hoogste besomde f 7600, de laagste verkreeg f 2090. Iti de maand September was de vangst van noord haring zeer gezegend, doch in den laatsten tijd kustharing zeer gering. Door aanhoudend stormweer werd aanmerkelijke schade toegebracht aan netten en toebehooren. De aftrek en marktprijzen van pekelharing waren zeer gedrukt. Nochtans is over het algemeen de uitkomst van deze onderneming bevredigend. Al de vaartuigen keerden weder, doch men betreurt het gemis van een schipper en twee bootsgezellen. De vaartuigen, nu eenigen tijd stillig gende, worden gereedgemaakt om weder spoedig op de verschvisscherij uit te gaan. In de zaak van G. De Vos heeft het hof Zaterdag, het oordeel der deskundigen tot het zijne makende, overwogen dat de dood van de huisvrouw van besch., M. Figee, het gevolg van het gebruik van rattenkruit is geweest. Het heeft vervolgens de mogelijkheid van zelfvergiftiging als ongegrond ter zijde gesteld, de bewering van den besch. dat hij het vergif in eene sloot zou hebben wegge worpen als ongeloofelijk aangemerkt en verder overwogen dat de feiten en omstandigheden, als bewezen aangenomen, aanwijzingen opleveren, waaruit het wettig en stellig overtuigend bewijs is geleverd dat de besch. naar den dood zijner vrouw heeft verlangd om met zijne dienstbode in het huwelijk te treden, dat hij bij een anderen dan zijn ge wonen apotheker rattenkruit heeft gekocht en dat hij op of omstreeks 11 Februari 1877 in zijne woning onder Waddinxveen aan zijne vrouw eene hoeveelheid rattenkruit heeft toegediend, die haar dood op den 17 Februari 1877 heeft veroorzaakt. Het hof derhalve de wettig bewezen feiten over tuigend oordeelende, verklaarde, zooals reeds ge meld werd, De Vos schuldig aan vergiftiging en veroordeelde hem tot levenslange tuchthuisstraf. Zonder eenige aandoening hoorde de veroordeelde deze uitspraak aan. Eene groote menigte nieuwsgierigen had zich wederom zoowel in als buiten de rechtzaal vereenigd. De veroordeelde heeft zich heden in cassatie voorzien. Twee bedienden in eene sociëteit te Amsterdam vonden bij het aanvegen der sociëteits zaal een kostbaren diamant, die een waarde had van ƒ500, en welken zij voor ƒ130 verkochten. Een der leden had hem uit zijn ring verloren. De justitie vervolgt de vinders, twee broeders, we gens het zich wederrechtelijk toeëigenen en ver- koopen van eens anders eigendom. Van den Zaterdag-morgen te 8 n. 20 van Dordrecht vertrokken personentrein zijn tusschen de stations Zwijndrecht en Barendrecht twee wagens (een 3de klasse en een goederenwagen) gederailleerd. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad. Ten gevolge van door den stations chef genomen maatregelen, stapten de passagiers naar Dordrecht op de plaats van het ongeval over en omgekeerd, en werden met een hulplocomotief verder vervoerd. Een der wagens was kort na het ongeval reeds opgeruimd. Het wilde zwijn, dat zich sedert ge- ruimen tijd in de omstreken van 's-Hertogenbosch ophield en aldaar op verschillende plaatsen belang rijke schade aanrichtte, is Zaterdag onder de ge meente Berlicum gedood. Het dier weegt 87 kilo en is 1.45 meter lang. Aan de zegen-zalmvisscherij onder Jaarsveld is Vrijdag op de Lek een zeehond ge vangen. Een paardenslachter uit de zooge naamde Geldersche Vleeschhal te Amsterdam heeft twee honden tot zich gelokt en die geslacht en gevild. Hij was van plan het vleesch voor gevende dat het bokkenvleesch was door zijn knecht te laten rondventen. De politie heeft dit plan verijdeld en een proces-verbaal tegen dien paardenslachter-hondendief opgemaakt, ter zake van het tot zich lokken en toeëigenen van honden, aan een ander toebehoorende. Uit Par ij s wordt gemeld dat de N e - derlandsche componist de heer Jacques Franco Mendes opnieuw drie belangrijke werken heeft gecomponeerd, als een concerto voor violoncel, een symphonie voororchest en een trio voor viool, alt en violoncel, welke compositiën dezen winter zullen worden ten gehoore gebracht. De eigenaar van het paleis Farnese te Rome, een Spanjaard, heeft, zooals aan de „Times" gemeld wordt, bekend gemaakt, dat de vermaarde fresco's van Rafaël in dat gebouw niet meer voor het publiek toegankelijk zullen zijn. Hij beweert, dat de werken tot regeling van den loop des Tibers, waardoor zijn terrein wordt aan getast, de grondslagen van het paleis in gevaar brengen. De eerste bezending voorwerpen voor de tentoonstelling te Parijs is daar Zaterdag aan gekomen. Zij bestaat uit eene hoeveelheid steenen bestemd voor den gevel, die de commissie voor de Belgische afdeeling heeft doen oprichten. Aan de agenten van de „New-York- Herald" te Londen is uit Nieuw-York getelegrafeerd Lage barometerstand, vergezeld van regen en zwaar stormweder, kan op de Engelsche en Fransche kusten tusschen den lsten en 3den Januari ver wacht worden. De barometer zal waarschijnlijk op de Britsche stations geene aanwijzing van het naderende weder geven als kort voor het opsteken van den storm. Donderdag-nacht is te Wiesbadende nieuwe kolonnade bij de Kurzaal afgebrand. De schade is aanzienlijk, maar de schilderijen der tentoonstelling zijn gered. De directeur en stichter der ook hier te lande welbekende „Magasins du Bon Marché" te Parijs, de heer Boucicault, is overleden. Hij begon met een linnenwinkeltje op den hoek der straat du Bac en thans beslaan zijne magazijnen een aanzienlijk stuk gronds, waarin men alle voort brengselen der hedendaagsche nijverheid aantreft, voor kleeding, weelde en huishoudelijk gebruik bestemd. Men kan er zich letterlijk van alles voor zien, tot paarden toe, want de eigenaar liet zijn klanten gaarne de keus uit de talrijke fraaie paar den, welke hij voor eigen gebruik of voor dat van zijne magazijnen hield. In deze vindt men eene leeszaal, eene schilderijententoonstelling, een restaurant, kappersalons, een concertzaal enz. De bedienden zijn meer dan 500 in getal en het aantal bezoekers wordt op 25,000 daags geschat. Uit Colberg, in Pruisen, wordt het volgende geval van bloedvergiftiging medegedeeld. De klerk van een advocaat in genoemde plaats had zich met een pennemes aan de hand gekwetst en de op zich zelve onbeteekenende wond met water afgewasschen, dat gediend had ter bevoch tiging van eene door hem gebruikte zoogenaamde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1878 | | pagina 1