Met ingang van 16 dezer worden ge plaatst: aan boord van Zr. Ms. monitor „Krokodil", de luit.-ter-zee 2de kl. H. Bernelot Moens, G. C. Otten, W. J. De Bruyne, C. F. W. K. Happé eerstgen. als 1ste officier; voorts de off.-van-gez. lste kl. C. H. Schroder en de oft. van admin. 2de kl. J. A. Kruyt; aan boord van Zr. Ms. monitor „Adder" de luit.-ter-zee 2de kl. C. H. Cornelissen, W. H. Dittlof Tjassens en H. Van Assendelft de Coningh, eerstgen. als lste officier voorts de off.-van-gez. lste kl. J. Van Lith Harrebomée en de off. van administratie der 2de kl. J. C. Coeland. Wijders wordt de luit.-ter-zee lste kl. D. G. Brand geplaatst in de rol van Zr. Ms. fregat „Evertsen", ten einde belast te worden met het bevel over de stoomkanonneer- boot „Dog", en de luit.-ter-zee 2de kl. H. Slot aan boord "van Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam. Bij beschikking van den minister van marine is, met ingang van 1 September a. s., alsnog benoemd tot adelborst 3de kl. voor de mariniers, de jongeling A. J. Paehlig. De luit.-ter-zee lste kl. J. M. A. Van Mulken wordt met den laatsten dezer eervol ont heven van de waarneming der betrekking van officier-instructeur bij het koninklijk instituut voor de marine en op nonactiviteit gesteld, en vervan gen door den luit.-ter-zee 2de kl. S. T. Land. Voor den dienst der gouvernements-marine in Ned.-Indië zijn benoodigd eenige derde stuur lieden. Jongelieden, beneden den leeftijd van 24 jaren, en bij voorkeur afkomstig van de kweek school voor de zeevaart te Amsterdam, die gene gen zijn mede te dingen om als derde stuurlieden aan 's lands dienst in Ned.-Indië te worden ver bonden, kunnen zich tot het departement van koloniën wenden. Aan de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot bekrachtiging door de wet van een gedeelte der overeenkomsten met de Ned.- Indische Spoorwegmaatschappij gesloten. De bedoe ling is dat de vier overeenkomsten niet dan alle met elkander in werking treden. De maatschappij is beTeid de productieve lijn Batavia-Buitenzorg aan het gouvernement te verkoopen, tegen eene som die haars inziens niet vergoedt de derving van de winsten in de toekomst en zij is genegen mede te werken tot eene wijziging der concessie betreflende de lijn Samarang-Vorstenlanden, waardoor de af betaling van hare schulden aan den Staat beter zal zijn geregeld. Naar eene compensatie daar voor zoekt de maatschappij in de haar verleende concessie voor nieuwe lijnen in Midden-Java en in de medewerking van den Staat tot de versmal ling van het spoor op de lijn Samarang-Vorstenlan- den, die zij verlangt, omdat zij de nieuwe lijnen niet anders dan met smal spoor wil aanleggen. Z. M. heeft aan J. A. Fabre, brigadier der karabiniers te Monaco, toegekend de bronzen medaille, alsmede een loffelijk getuigschrift, wegens de redding in 1869 van een Nederlander te Parijs uit levensgevaarals blijk van goedk. en tevr. de bronzen medaille, met loffelijk getuigschrift, toe gekend aan W. Luyken, te Leur, wegens de red ding van een kind uit de haven aldaar op 23 Juni en aan R. Ilillebrands, te Groningen, wegens de redding van een kind uit het Boterdiep op 27 Juli jl.de benoeming van J. R. L. Corbey, burgem. van Wessem, tot. secretaris dier gem., goedgekeurd; J. C. F. baron Van Heerdt her benoemd tot burgem. van Hof van Delft. GemengdNieuws. Van de haringvisscherij zijn te Kat- wijk de eerste drie schuiten aangekomen met 402 kantjes pekel- en 9000 stuks steurharing. De pe kelharing werd verkocht voor 21 per ton, de steurharing voor 30 a f 33 de 1000. Gisteren zijn weer 8 schuiten op de haringvisscherij uitgegaan. Gistermiddag te zes uren is, naar de Haarl. Ct." meldt, de stoomboot „Katwijk aan Zee", komende van Spaarndam, tegen de spoor wegbrug bij het Bolwerk te Haarlem aangevaren. Dientengevolge zijn verscheidene passagiers om- vergevallen en heeft één hunner eene wonde in het aangezicht bekomen en zijn verschillende voor werpen in het buffet gebroken. De brugwachter had den stuurman der boot toegeroepen, dat de brug gesloten was, omdat er een trein verwacht werd, maar men heeft op de boot op die waarschuwing geen acht geslagen. Eenige passagiers zijn van de boot op de brug gesprongen, ten einde zich voor mogelijk gevaar te behoeden. Het stoomschip „Friesland", van Rot- terdam naar Java, is Zondag-avond te elf uren zonder lichten vlot gekomen en heeft toen de reis voortgezet. Door de politieteDordrechtiszekere G. W. J., wonende in de Marienbornstraat, aan gehouden en ter beschikking van den officier van justitie overgebracht naar het huis van bewaring aldaar, ter zake van eene ernstige moedwillige ver wonding, door hem aan zijne huisvrouw toegebracht, welke verwonding belangrijke bloedstorting heeft ten gevolge gehad. Uit het getuigenverhoor is gebleken, dat de aangehoudene zich dikwijls te buiten gaat aan het gebruik van sterken drank en dan de gewoonte heeft zijne vrouw, die voor hem het brood moet verdienen, te mishandelen, waarvan verschillende malen de sporen op haar gelaat zijn waargenomen. In zijne wreedheid moet hij zoo ver zijn gegaan, dat hij de ongelukkige vrouw met kokend water en ook met vuur op het lichaam heeft geworpen. De verwonding, ter zake waarvan hij werd aangehouden, had Dinsdag-voormiddag plaats; hij heeft toen eerst eene karaf en vervolgeus een steenen sigarenstandaard op het hoofd zijner vrouw stuk geslagen. Een sjouwerman dacht Zaterdag te Utrecht een boer, die aldaar geregeld met aard appelen de markt bezoekt, eens behendig beet te nemen. De boer was reeds ter markt, doch zijne aardappelen moesten nog met eene marktschuit aankomen. Aan eenige zijner vaste klanten, die zijne puike qualiteit kenden, verkocht hij verschei dene mudden, welke hij na aankomst zou doen bezorgen, waartoe genoemde sjouwerman werd aan gewezen. Deze vond het echter voordeeliger bij een anderen boer aardappelen van. zeer geringe qualiteit te koopen en die tegen betaling van den hoogeren prijs aan de klanten te brengen. Reeds was hem dit bij enkelen gelukt, toen de inmid dels gewaarschuwde boer, met een politieagent, kwam aanrijden, en wel juist op het oogenblik dat de sjouwerman weder bezig was, zijue aardappelen als die van den boer te slijten. De bedrieger werd onmiddellijk in arrest genomen en naar het politiebureau geleid. De molenaar Jacobs, van den koren molen „de Kat" te Utrecht, was gisternamiddag bezig met de assen boven in den molen te smeren. Het schijnt, dat men verzuimd had die vooraf te vast te zetten; althans, terwijl Jacobs zijn arbeid verrichtte, raakte de molen plotseling in beweging, met het noodlottig gevolg, dat het hoofd van den ongelukkige geheel verpletterd werd. Hij laat een weduwe met twee kinderen achter. Tijdens de terechtzitting van het kantongerecht te Maastricht werd Zaterdag eene vrouw in arrest genomen, onder verdenking van als getuige een valschen eed te hebben afgelegd. Gisterochtend is het lijk van een te Zwollerkerspel wonenden kastelein gevonden in de stadsgracht te Zwolle. Sedert Vrijdag-avond werd hij vermist, nadat men hem dien avond op de Zwolsche kermis had gezien. Daar hij zich dik wijls aan sterken drank te buiten ging, vermoedt men dat hij in dronkenschap te water is geraakt. De onlangs door het gerechtshof te Arnhem wegens vergiftiging zijner huisvrouw tot levenslange tuchthuisstraf veroordeelde ex-kastelein Thuis is Zaterdag in het tuchthuis te Leeuwar den overleden. Werd voorlojapig gemeld dat de ka tholieke geestelijke Jozef Ilofrichter te Munchen dood uit het water was opgehaald en men aan het lijk eene woqd had ontdekt, thans is het politierapport te dier zake openbaar gemaakt, waar in het volgende wordt geconstateerdHet onder zoek naar de oorzaak van zijn dood is nog wel niet afgeloopen, doch reeds nu is het aan geen twijfel onderhevig dat hij niet, zooals bij gerucht werd gezegd, het slachtoffer eener gewelddadige aanranding is geworden. De kwetsuur aan de borst is zeer onbeduidend. Het is louter een schram, terwijl er aan het vest en de jas volstrekt niets beschadigd was. De heer Brigandet, bisschop van Ra- matha en apostolisch vicaris in zuidelijk Birma, vermeldt in den „Explorateur" een gedenkschrift, dat. eenig is in zijne soort. De tegenwoordige beheerscher van Birma (Burma) laat het vervaar digen. Hij laat n. 1. de onder den naam „Pitta- vat" bijeengebrachte verzameling van Boeddhistische geschriften in marmeren platen graveeren en dit marmeren exemplaar, dat gelijktijdig eene geheele bibliotheek voorstelt, in een daarvoor opgericht grootsch gebouw bij zijne hoofdstad Mandelay plaatsen. De koning liet door Boeddhistische ge leerden den tekst van de Pittavat nauwkeurig nazien. De marmeren platen zijn niet volkome: gelijk, maar door elkander 5 voet hoog, zonder het gedeelte dat in het voetstuk moet ingelaten worden, 3 voet 3 duim breed en 5 duim dik. De beide vlakken die beschreven worden zijn ge slepen. Op deze vlakken brengt een man de let ters eerst op in zwarten inkt, een ander steekt en beitelt ze nauwkeurig uit naar de letters en een derde vult ze weder met een soort van vernis, zoodat het schrift zeer duidelijk en lees baar is. Op elke schriftvlakte gaan door elkander 90 regels, op eiken regel 115 letters, zoodat eene plaat door elkander 180 regels en 20,700 letters bevat. Het geheele werk vereischt, zooals de op perbestuurder aan den bisschop mededeelde, 727 afzonderlijke marmeren platen. De voltooide mar meren Pittavat zou dus 130,860 regels en iets meer dan 15 millioen letters bevatten, hetgeen ongeveer 14 gedrukte deelen elk van 600 blad zijden zou uitmaken. Elke plaat komt, naar de| bisschop vernam, door elkander op 100 ropijen of 120 gulden te staan, voor het houwen,aanvoe ren, slijpen en graveerende geheele verzameling derhalve op ongeveer 73,000 ropijen (ƒ87,000). Te Würzburg (Beieren) stond dezer dagen een groote schelm terecht, Sauer genaamd, van Hanau. De man is 39 jaar oud en van die jaren heeft hij 14 in het tuchthuis doorgebracht, terwijl hij zich den overigen tijd bezighield met inbreken en stelen. De boerderijen moesten, het meestal ontgelden, en had hij zijn werk volbracht, dan liet hij geregeld een briefje achter, waarop geschreven stond: „De oude gast is er geweest". Op de meest bezochte wegen drong hij eene boe renwoning binnen, zocht alles bij elkaar wat. er te vinden was en bracht dan den eigenaar in diens kamer een bezoek om zijn geld te eischen deze meestal koos hij oude lieden tot zijn offer bezweek doorgaans voor de bedreiging en gaf hem al wat hij bezat. Eindelijk werd hij gevat, doch na 10 dagen wist hij, trots de scherp ste bewaking, toch uit zijn kerker te Aschaffen- burg te ontsnappen. Zijne ontvluchting heeft vol- genderwijze plaats gehadDoor de zoldering zijner cel maakte hij een gat waardoor hij op de bovenverdieping terechtkwam, waar hij ketens vond die gebruikt werden om de gevangenen in te sluiten. Deze bevestigde hij aan elkander en maakte ze aan het dak vast, en hierlangs wist hij af te klimmen tot op 't midden van het gebouw, dat drie verdiepingen hoog is. Hier hing hij nt in de vrije lucht en had beneden zich een opei ruimte met een hoogen muur omringd en doo: twee bloedhonden bewaakt. Hij bracht nu de keten in eene slingerende beweging, zoodat hi; met zijne voeten het raamkozijn kon 'vatten, waarop hij zich zoo'n zet wist te geven, dat'hij over de open plaats en den muur heenslingerdf en in den aangrenzen den tuin ongedeerd neder viel. Onmiddellijk hierop ging hij naar een nabu rig dorp en beroofde eene woning, die hij reeds een maal geplunderd had; vervolgens volbracht hij nog eenige diefstallen. De rechtbank heeft hem nu tot S jaren tuchthuisstraf veroordeeld. BUITENLAND. Duitseliland.. Het Duitsch Afrikaansch genootschap (thans p eene afdeeling der door den koning van België in 't leven geroepen internationale vereemging), is voornemens, in het najaar een reiziger naar de Westkust van Afrika te zenden, ter voortzetting der vroeger aldaar aangevangen wetenschappelijke tochten naar het binnenland. Voor deze taak heeft men het oog op iemand, die als ingenieur bij dei aanleg van den spoorweg van Bagdad eene bij zondere bekwaamheid in topographische werkzaam heden aan den dag heeft gelegd. Het central comité zal deze week eene zitting houden, om ter aanzien der zending het noodige vast te stellen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1877 | | pagina 2