zoeken der noordelijke kusten van Siberië, aan den kant van den Grooten Oceaan. Na den over gang van Yenus te hebben waargenomen, heeft luitenant Onatsevich zich beziggehouden met eene nauwkeurige onderzoeking der Beringstraat, door zijne peilingen in de Noordelijke IJszee uit te strekken tot aan de ijsgrens, over eene oppervlakte van omstreeks 16 vierkante graden. Hij heeft bovendien, met behulp van 14 verschillende chro nometers, een groot aantal lengtebepalingen gedaan en de vroeger in het noordoosten bepaalde lengten in verband gebracht met die, welke onlangs met de grootste zorg in het zuidoosten van Siberië gedaan zijn. Bechtzakeu. De hooge raad heeft gisteren verworpen het be roep van den logementhouder Thuis uit Oud- Zevenaar, die door het gerechtshof te Arnhem, ter zake van vergiftiging zijner huisvrouw, tot levenslange tuchthuisstraf is veroordeeld. Vervolgens werd door adv.-gen. Smits conclusie genomen in de zaak van den directeur der zooge naamde Verdeelingsvereeniging „Nut en Voordeel", door het gerechtshof te 's-Hage tot geldboete ver oordeeld wegens het aanleggen en houden eener verboden loterij. De conclusie strekte tot verwer ping der voorziening, omdat z. i. de qualificatie van verboden loterij volkomen is gejustificeerd, daar in deze aan geen willekeur maar aan bloot toeval te denken was. De uitspraak is bepaald op 7 Mei. Twee meisjes uit het Groene Weeshuis te Groningen, beschuldigd van een aantal tinnen borden enz. uit het gesticht ontvreemd en verkocht te hebben, zijn door de rechtbank te Winschoten veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 3 maanden, in eenzame opsluiting te ondergaan, en in de kosten van het geding. KOLONIËN. BATAVIA, 6 Maart. Blijkens telegram in den „Java-Bode" heeft den lsten Maart te Ambarawa een zware banjir geheerscht, waarbij verscheidene huizen zijn weg gespoeld, bruggen werden weggeslagen, het hospi taal onder water raakte en ook menschenlevens te betreuren zijnden eersten dag had men reeds vijftien lijken gevonden. Naar men verneemt is in de zaak van het Kaboh-kanaal thans na het herhaalde commissie onderzoek besluit genomen, dat het werk onuitge voerd zal blijven en de aannemers vergoeding krijgen voor het bereids verrichte werk. De vrijmetselaarsloge te Samarang heeft op nieuw eene premie van f 1000 (vroeger f 500) uitgeloofd voor eene Indische geschiedenis, ten dienste van de lagere school. Naar men verneemt is het den heer Neder- veen Pieterse, die gevangen was genomen wegens in Deli tegen koelies gepleegde wreedheden, na een eerste vergeefsche poging om door een vrij- willigen dood aan de tegen hem ingestelde rechts vervolging een einde te maken, op de reis naar Batavia gelukt aan de aandacht zijner bewakers te ontsnappen en overboord te springen, waarna hij den dood in de golven heeft gevonden. Door den gouverneur-generaal van Ned.-Indië zijn de volgende lesebikkingen genomen Civiel Departement. Verleend: Een verlof naar Europa voor ée'n jaar, aau den coDtr. 2de kl. J. C. N. Drossaers. Ontsla gen: Eervol, wegens vertrek, als lid der kamer van kooph. en nijv. te Batavia, A. Fraser, onder dankbet.eervol, nit 's lands dienst, met behoud van recht op pens., de ontv. bij de in- en uitv. en acc. te Soerabaia H. W. Van Steenbergen; eervol, uit 's lands dienst, de comm. 2do kl. bij den post- en telegraafd. E. C. II. Gronoviuseervol, uit 's lands dienst, met behoud van recht op pens., de cipier van 's lands gevangenis te Amboina J. A. Uytenbroek en de ambt. op wacktg. H. J. Hicks. Benoemd: Tot contr. 1ste kl. bij liet binncnl. bestuur op Java en Madura W. C. J. Castens, C. E. G. Oltenhoff en jhr. J. G. O. S. Von Schmidt anf Altenstadt; tot contr. 2de kl. bij genoemd bestuur J. M. G. Nlimanstot leeraar in het handt, en schoonschr. aau de h. burgerschool met driej. cursus te Soerabaia E. B. Von Duimen Krumpelmann. Bij de algemeene secretarie, tot 2den comm., L. A. Blok; tot 3den comm. F. K. Seelig. Bij de algem. rekenk.tot lsten comm., C. J. Brouwer en J. W. VanStenis- tot 2den comm., F. C. L. C. J. Spangenberg; tot 3den coram. G. A. Hupperts. Ingetrokken: Het aan den ambt. W. H. J. G. Monro, w. ziekte, verleend tweej. verlof naar Nederland. Ontheven: Van de verdere waarn. der hetr. van gouv. landm. te Rioow, de arch. 2de kl. bij den waterst. enz. F. W. Witte en daarmee belast J. B. Henstedt. Benoemd: Tot huipond. aan de o. 1. s. te Tondano Th. A. Den Daes, te Poerwakarta C. Stolp, te Sidhoardjo H. Sonins, te Sitoebondo A. Boender, te Blitar G. Adams, te Patti H. Zeger de Beyl. Tot 3den hulp- endenv. aan de o. 1. s. te Neira, W. F. Fels; aan die teMenado F. J. Hanjoel; aan de o. 2de 1. s. te Makassar tot 2den hulp- onderw. A. C. Cramer, tot 3den huipond. W. E. Endert. Departement van Oorlog. Ontslagen: Eervol, uit s lands dienst, de burg. schrijver 5de kl. bij de mil. adm. C. W. J. Fruneaux. Benoemd: Tot 2den luit. kwartierm. bij de mil. adm. de gew. scheepsklerk J. P. M. Knuppell. Vergund: Op verzoek, naar Ned. terug te keeren, aan den bij het leger in Ned.-Indië gedet. lsten luit. der inf. van het Ned. leger P. E. Mulder. Geplaatst: Inf. bij het 2de bat. de kapt. A. J. Prins j bij het 18de de 2de luit. A. E. Kamermanhij het subs, te Batavia de 1ste luit. J. Hamming en L. VanderHey- den. Overgeplaatst: Militaire admin. hij de intend, te Atjeh, de kapt.-kwartierm. F. F. Midler en M. Lafontaine, resp. van het bur. van den hoofdint. en van het garn. kleedingm. te Wel tevreden. Als beheerder van het garn. kleedingm. te Weltevreden de 2de luit.-kwartierm. A. M. Van Haeften, thans werkz. bij het hesp. te Weltevreden. Infaoterie: Als adjudant bij het 7de bat. de 1ste luit.-adj. A. Velu, bij het 9de de maj. H. C. A. Roempol, bij het linker 13de de kapt. De Lucas, bij het 19de de 1ste lnit. C. D. Van den Berg, bij het garnizoensbat. van Groot-Atjeh de kapt. F. R. P. Van den Abeelen. Artillerie: Bij de 4de comp. de kapt. A. M. P. Krijger, bij de 18de de kapt. J. A. Nuy, bij de 24ste de '2de luit. VV. F. G. L. Kerre- bijn, bij het magazijn van oorlog te Atjeh de magazijnm. late kl. D. H. Pluim Mentz, bij het mag. van oorlog te Samarang de magazijnm. 1ste kl. II. J. Kerrebijn. Departement der Marine. Ontslagen: Eervol, uit 's lands dieDst, de onderbaas modelm. bij de fabriek voor de mar. en het stoomw. te Soerabaia W. L. A. Christiaan. BUITENLAND, drool- Jirittmnië. In het lagerhuis heeft gisteren de heer Hartington aangekondigd, dat hij aanstaanden Vrijdag zal vragen om indiening der additioneele correspondentie over de Turksche aangelegenheden, vooral van Ruslands ontwerp van het protocol en daarover gevoerde briefwisseling, alsook van de gewisselde stukken over de circulaire van Gortschakoff. In antwoord op eene vraag van den heer Jenkins is van regeeringswege verklaard, dat sir Theophile Shepstone het gouvernement der Transvaal heeft indachtig gemaakt op den toestand der republiek en op de haar dreigende gevaren ingeval van nieuwe woelingen onder de inboorlingen. Engeland wil zich niet mengen in de binnenlandsche aan gelegenheden der republiek, doch bij nieuwe onlusten zullen de in Natal aanwezige troepen tusschen beiden komen ter bescherming der Engelschen. De „Manchester Guardian" zegt te kunnen melden, dat de koning van Dahomey om vrede en opheffing der blokkade verzocht heeft en dat Brit- sche officieren onverwijld met hem aan 't onder handelen zullen gaan. De koning wil ongelijk erkennen, doch vraagt om eene vermindering van de hem opgelegde boete. Hij verklaarde geen 500 vaten palmolie te kunnen leveren en verzocht dat de Engelschen zich met een vierde van deze hoe veelheid zouden tevredenstellen. Rusland. De „Herold" zegt dat de verklaring van lord Derby het protocol illusoir maakt en de uitbarsting der crisis verhaast, daar zij aan de Porte een voorwendsel geeft, om Europa's oogmerken te verijdelen. Indien de oorlog onvermijdelijk wordt, voegt het blad er bij, dan zal het de schuld van Engeland zijn, daar het de Porte op een noodlot- tigen weg drijft, waarop zij zich nooit zou gewaagd hebben, indien Engeland eene waardige houding had aangenomen. De „Agence Russe" zegt; De Porte zal een ontwijkend antwoord geven. Zij zal hare onaf hankelijkheid in alle binnenlandsche aangelegen heden handhaven en zich bereid verklaren, terstond een buitengewoon gezant naar St.-Petersburg te zenden, waarbij echter geen sprake zal zijn van vooraf vrede met Montenegro te sluiten, maar voorwaarden zullen worden gesteld, waaruit duidelijk het verlangen zal blijken om tijd te winnen, elke dadelijke beslissing te ontwijken en Rusland de schuld eener breuk te kunnen geven. Turkije. Safvet-pacha deelde gisteren mondeling de be zwaren der Porte tegen het protocol aan de ver tegenwoordigers der mogendheden mede. Hij deed o. a. opmerken, dat de Porte uit eigen beweging reeds hervormingen in toepassing bracht en ver klaarde dat de moordtooneelen het gevolg waren van het opruien der bevolking door vreemden. Telegrammen. ROME, 9 April. In de zitting der kamer van afgevaardigden is medegedeeld, dat van eene bende van 50 leden der internationale, allen behoorende tot de geringste volksklasse, acht personen gear resteerd zijn en dat de openbare rust niet zal worden gestoord. BERLIJN, 9 April. De avondbladen bevatten onderling tegenstrijdige berichten betreffende de aanvraag van Bismarck. Volgens de „National Zeitung" zou het verzoek om ontslag thans bij keizerlijk besluit definitief zijn afgewezen en de aanvraag om verlof in overweging zijn genomen. Aan den rijksdag zullen morgen mededeelingen te dier zake worden gedaan. BREMEN, 9 April. In de heden gehouden vergadering van handelaars ter beurze is, op voor stel van den voorzitter der kamer van koophandel, hetwelk met geestdrift werd toegejuicht, met al gemeene stemmen een besluit genomen, waarin de wensch wordt te kennen gegeven dat de rijksdag vol vertrouwen en ronduit de politiek van Bis marck moge ondersteunen. KON STAN TINOPEL, 9 April. Het protocol wordt beschouwd verworpen te zijn. Er is heden opnieuw een buitengewone ministerraad belegd. De Porte zou morgen aan hare vertegenwoordigers in het buitenland eene circulaire zenden. De vreemde vertegenwoordigers houden niet op, de Porte aan te sporen tot het zenden van een gemachtigde naar Petersburg. De moeilijkheden met Montenegro duren voort. NIEUW-YORK, 9 April. Vijftien honderd vijandiggezinde Indianen zijn in onderwerping ge komen. LONDEN, 9 April. Uitgezonderd de dépêches aan de „Times", luiden al de heden openbaar gemaakte dépêches ongunstig. Dientengevolge wordt ook in de hoofdartikelen der Engelsche bladen de goede uitslag der onderhandelingen in twijfel ge trokken. De Porte acht bovenal de verklaring, door graaf Schoewaloff bij het protocol gevoegd, eene beleediging en zal zich tegen het protocol verzetten. 293ste STAATSLOTERIJ. Trekking van Dinsdag ÏO April. VIJFDE KLASSE. VIJFDE LIJST. N°. 10513 1500. N°. 10204. ÏOOO. N°. 9666, 14472, 16856, 19127 ƒ400. N°. 624, 2050, 4359, 5694, 15958 ƒ200. N°. 1115, 1719, 2883, 4720, 5801, 6408, 12710, 14238, 14334, 14460, 16541, 18857, 19775, 20441 ÏOO. Prijzen van 70. 57 3227 5592 8007 10414 13365 16239 18634 94 3401 5605 8044 10429 13432 16444 18681 114 3465 5SS7 8292 10514 13441 16479 18737 397 3482 5968 8420 10563 13604 16629 18860 494 3529 6006 8470 10871 13655 16703 18943 500 3555 6015 8500 10974 13809 16727 18989 562 3668 6141 8635 11046 14137 16893 18991 659 3682 6171 8651 11109 14179 17008 19051 695 3726 6216 8694 11205 14292 17121 19072 775 3738 6269 8963 11261 14311 17128 19258 783 3837 6327 9151 11271 14358 17149 19370 925 3943 6576 9181 11340 14475 17208 19478 1129 3978 6649 9210 11362 14524 17285 19513 1164 3987 6762 9213 11796 14559 17539 19703 1296 4005 6829 9283 J 2020 14611 17597 19705 1310 4143 6921 9318 12021 14614 17668 19777 1358 4222 6997 9352 12213 14694 17759 20034 1493 4230 7201 9454 12255 14788 17805 20073 1514 4347 7364 9475 12296 14945 17824 20092 1610 4489 7377 9558 12365 14978 17854 20166 1791 4582 7405 9589 12398 15170 17952 20171 1830 4704 7412 9643 12422 15204 17968 20337 2131 4709 7458 9730 12591 15375 18042 20342 2141 4947 7484 9877 12784 15484 18123 20356 2279 5033 7519 9984 13073 15493 18215 20477 2301 5177 7612 10011 13110 15522 18254 20553 2346 5187 7731 10019 13113 15537 18291 20656 2425 5304 7772 10207 13130 15756 18327 20696 2558 5333 7795 10253 13138 15858 18605 20905 2589 5427 7799 10342 13140 15924 18618 20956 2743 5429 7925 10386 13212 16083 18630 20997 3020 5544 7997 10407 13256 16146 VERBETERING. In de eerste huwelijks afkondiging van 1 April staatB. Smincke jd. 46 j., moet zijn; B. Smincke wed. 46 j. THERMOMETER VAN FAHRENHEIT. morg. morg. nam. nam. nam. avond avond 5 u. 8 u. 12u. 4 u. 5 u. 8 u 10 u Maand. 60° 56° 52° Dinsdag 50° 54° 59° 61° Wind; Dinsdag-middag 4 u. Z. W.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1877 | | pagina 2