derz. middelen: te Amsterdam, J. Hattink, thans te Dordrecht; te Dordrecht, C. L. Blauboer; te Groningen, H. Damsté, surnum.te Nijmegen, M. Blonker Herny, surnum. in de inspectie Eind hoven; J. C. Kremer, ontv. der dir. bel. enz. te Monnikendam, benoemd tot onlv. derz. middelen te Axel; de 2de luit. H. O. Holwerda, van het lste, en A. R. B. Opstelten, van het 8ste reg. inf., voor den tijd van vijf jaren gedet. bij de inf. in Ned.-Indië. Gemengd Nieuws. Gistermorgen omstreeks zes uren is in Den Haag een timmerman, werkzaam aan het bouwen der koningsstallen aan den Hoogenwal, door eene beroerte getroffen en onmiddellijk over leden. Te Utrecht is A. M. S., huisvrouw van J. R., wier echtgenoot in het krankzinnigengesticht aldaar wordt verpleegd, Maandag, in eene tapperjj in de Korte Viesteeg, onverhoeds met een mes aangevallen door zekeren W., die, na eenige sneden in den rok van hare japon gegeven te heb ben, haar eene diepe wonde in de rechterzijde toebracht. De verwonde is naar hare woning ver voerd en de dader onmiddellijk door de politie aangehouden. Naar men zegt zouden jaloezie en opgewondenheid door het gebruik van sterken drank van deze daad de drijfveeren zijn. Gistermorgen is door de politie te Dordrecht aangehouden zekere J. H. A. d. K., die zich 11. Zondag te Leiden aan oplichting van een gouden horloge had schuldig gemaakt en wiens signalement met verzoek tot opsporing in handen der politie was gesteld. Na gehoord te zijn, is hij ter beschikking der justitie in het huis van bewaring overgebracht. Het horloge was door hem denzelfden dag, waarop de oplichting gepleegd is, te Rotterdam te gelde gemaakt. De man heeft reeds driemalen gevangenisstraf ondergaan, waarbij wegens diefstal in militairen dienst twee jaren krui- wagenstraf. De winkelier in goud- en zilverwerk B. in de Kalverstraat te Amsterdam werd Zater dag jl. het slachtoffer van een even sluwen als gevaarlijken oplichter, die eerst vóór een paar maanden uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen was. Deze liet zich namelijk onder valsche voor- gevens door den winkelier eene kostbare collectie gouden medaillons, remontoirs, colliers, juweelen ringen en gouden horlogekettingen ter hand stel len en maakte zich van die voorwerpen bedrie- gelijk meester. Dinsdag werd de dader op het Kamperhoofd gearresteerd en, na bij de politie een verhoor te hebben ondergaan, naar het cel lulaire huis van arrest overgebracht. Het grootste gedeelte van den kostbaren buit werd door de politie in beslag genomen. Te Oosterhout is Dinsdag - nacht brand ontstaan in een huis, dat alleen op een afgelegen plaats stond en bewoond werd door een huisgezin, bestaande uit man, vrouw en eene doch ter van 17 jaren, benevens eene vrouw die er in een kamertje inwoonde. De laatste is bijna ge heel verbrand. De vrouw en de dochter hebben dusdanige brandwonden bekomen, dat zij, onmid dellijk naar hel gasthuis overgebracht, niettegen staande de spoedig verleende geneeskundige hulp, des middags onder de hevigste pijnen zijn bezweken. Men meldt uit Sprang: Zekere Jaco bus Nieuwenhuizen, timmermansknecht alhier, speelde dezer dagen met een geweer; meenende dal het ongeladen was, riep hij schertsend tegen eene werkvrouw en een 13-jarig meisje, dat met een klein kind op den arm stond„Wacht, 'k zal jelui eens doodschieten 1" Hij trok af en gaf vuur; want het geweer, dat zijn baas dikwijls gebruikte om het gevogelte uit den tuin te ver drijven, was zwaar met hagel geladen. Een groot gedeelte van het schot ging der werkvrouw door den linker-bovenarm, terwijl hel meisje eene wond aan den hals bekwam. Ofschoon men aanvanke lijk, vooral voor de vrouw, vreesde, zijn beide ge troffenen, volgens verklaring van den geneesheer, thans echter buiten gevaar. Te Oude-Smilde begaf zich eergiste ren een nog zeer jeugdig kind, dat alleen te huis was, Daar buiten en kwam op een stuk veen, dat ter beboekweiting werd gebrand. De kleederen van het kind geraakten in brand, en men heeft den kleine verkoold teruggevonden. Uit de weide te Herpe in Noord-B ra- bant is ten nadeele van den landbouwer Van der Held eene melkkoe ontvreemd, en op de weekmarkt te Gorcum voor f 200 verkocht aan den land bouwer Kooy te Arkel, die even daarna de koe met f 30 winst aan den slager Van Schalen weder heeft verkocht. Den vermoedelijken dader van den diefstal, die Dinsdag-morgen met de ont vreemde koe van Heusden lot Woudrichem is komen loopen, heeft men nog niet kunnen op sporen. Te Lekkerkerk is Dinsdag-avond een driejarig jongentje, bij de ouderlijke woning spe lende, in eene sloot geraakt en verdronken. Te Zeven aar is het lijk opgegraven van de vrouw van den logementhouder T. aldaar. Zjj is voor ongeveer twee jaar overleden, waarna T. zeer spoedig hertrouwde. Een hevige twist, die onlangs voorviel tusschen T. en een werkman uit Zevenaar, liep zoo hoog, dat T. voor moor denaar van zijn vrouw werd uitgemaakt. Men spreekt van vergiftiging door arsenicum. Hendrikus Snijders, beschuldigd van de wed. Beuker te Nieuw-Dordrecht in den nacht van 27 op 28 April 11. te hebben vermoord, heeft volledig zijn schuld aan den rechter-commissaris bekend. Volgens die bekentenis moet hij de weduwe niet hebben builen geroepen, maar door de deur van het schapenhok zijn binnengedrongen. Bij de deur van het woonvertrek gekomen, vond hij deze gesloten. Daarop heeft hij de weduwe, die te bed lag, geroepen, om de deur te openen, maar zij wilde niet opstaan. Op zijn herhaald vragen en op zijn voorgeven, wat jenever te willen hebben voor het kind, dat niet wel heette te zijn, heeft zij echter de deur geopend. Nauwelijks was dit ge schied, of zij ontving een hevigen vuistslag, die haar op den grond deed storten. De booswicht is toen dadelijk op haar gesprongen en heeft haar zóó toegetakeld, dat een halswervel is gebroken en eene heup ontwricht. Vervolgens heeft hij haar geruimen lijd (men zegt wel een half uur) met duim en vinger de keel toegeknepen en zoo ge worgd. De onverlaat beging deze verschrikkelijke misdaad alleen om zich meester te kunnen maken van negentien gulden en vijftig cent. Hij had wel is waar verwacht wat meer te zullen vinden, maar die verwachting stond toch in de versie verte niet in verhouding met het gepleegde gruwelstuk. De justilie heeft zich voor eenige dagen voor de tweede maal naar Nieuw-Dordrecbt begeven en aldaar opnieuw een onderzoek ingesteld, waarbij zij het zakje, waarin het gestolen geld was geborgen, heeft gevonden in de boekweitdoppen op den zolder van Snijders' huis. Niet zonder zeer veel moeite moet de justitie daarop den beschul digde, die steeds ontkende, die bekentenis hebben ontlokt. In de „Times" komt een ingezonden brief voor, waarin beweerd wordt, dat men, zoo de vivisectie aan zulke strenge wetten wordt on derworpen, toch eindelijk ook wel eens eene wet mocht maken, waarhij alle onnoodige dierenmar- teling bij jacht en visscherij verboden wordt. De schrijver wil bepaald hebben, dat alle hengelaars verplicht zullen zijn, den gevangen visch terstond door een slag op den kop te dooden; dat er niet mag gehengeld worden met levend lokaas; dat de visscherij zooveel mogelijk tot visschen met een net worde beperkt; dat geen visch levend gekookt mag wordendat ieder stuk wild, dat op de jacht gewond is, moet worden opgezocht en afgemaakt en dat men niet op een ander stuk wild mag schieten vóór dit geschied is; dat men geene klemmen mag aanwenden, waarin het ge vangen dier niet terstond gedood wordt. Voorts wil hg ook honden en paarden tegen verminking door het afsnijden van ooren en staart beschermd hebben; zoo dat volstrekt gebeuren moet, dan moet de operatie door chloroform, zonder pijn, plaats hebben. De schrijver meent, dat, zoolang zulke wettelijke voorschriften niet gegeven wor den, de wet op de vivisectie veel heeft van het uitzijgen van de mug en het doorzwelgen van den kemel. Dezer dagen is door het central cri minal court te Londen een medisch student, Vance genaamd, tot achttien maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij, naar aanleiding van eene advertentie in de „Daily Telegraph", legen eene belooning van 1200 p. st. vergif verstrekt had aan iemand, die zich op eene weinig smartelijke en niet te ontdekken wijze van het leven wilde berooven. De briefwisseling kwam door een toeval in handen der politie. Het Engelsche oorlogschip „Lon don", aan de oostkust van Afrika gestationeerd, bewijst bij voortduring goede diensten in 't tegen gaan van den slavenhandel. Weder is door de matrozen van dat schip onder bevel van luit. Grassie een slavenschip genomen. De Arabieren, die zich aan boord van den slavenhaalder bevon den, zoomede de bemanning, verdedigden zich tot het uiterste, maar het gelukte de sloepen terzijde van het schip te brengen, en toen was het lot van het slavenschip spoedig beslist. De matrozen beklommen het dek en toen gaven de Arabieren zich over. Twee hunner vrouwen, die zich aan boord bevonden, werden eerst door hen gedood, waarschijnlijk om te voorkomen, dat zij in handen der Engelschen zouden vallen. Men vond aan boord 130 slaven, waardoor het getal der door de „London" in vrijheid gestelde slaven lot 500 is geklommen. Het slavenschip is vernietigd en de Arabieren zijn te Zanzibar in de gevangenis overgebracht, in afwachting van hun vonnis. Het Engelsch schip „Surprise" uit Natal, met huiden en wol geladen, werd in de Londensche dokken gelost. Toen men daarmede tot zekere hoogte was gevorderd, ontdekte men een passagier, die zonder voorkennis van de be manning de reis had medegemaakt, n.l. een reus achtige boa constrictor, die intusschen goede dien sten had bewezen, daar zij zich op reis gevoed had met ratten, die anders aan dergelijke lading nogal schade veroorzaken; ditmaal vond men bijna geen enkele rat meer aan boord. De slang is negen voet lang en naar verhouding dik. In een hospitaal te Londen is het groote waterreservoir, op het dak geplaatst, door al de verdiepingen naar beneden gevallen. Een aantal zieken en eenige studenten werden door dit ongeval gekwetst, terwijl voorts de schrik veel nadeel aan de zieken toebracht. Rechtzaken, De rechtbank te Deventer heeft een kuiper, die in de vorige week terechtstond wegens het on bevoegd uitoefenen der genees- en artsenijbereid- kunst, tot een geldboete van f 75 en een van f 10 veroordeeld. De man had sedert jaren aan verschillende lieden, die bij hem hulp tegen rhu- matisme kwamen inroepen, potjes met medicijnen, verkocht voor den prys van 30 a 40 c., waarbjj hij gebruiksaanwijzingen had gevoegd, en welke mengsels na een ingesteld scheikundig onderzoek bleken te bestaan uit gekookte keukenstroop, ho nig en terpentijnolie. BUITENLAND. Frankrij k. De kamer van afgevaardigden heeft gisteren het' ontwerp tot wijziging der wet op de vrijheid van hooger onderwijs aangenomen. Het eerste deel van een nieuw werk van Guizot, getiteld „Histoire d' Angleterre, racontée a mes petits-enfants", heeft het licht gezien. De dochter van Guizot, mevr. de Witt, bezorgt de uitgave. UTTirlfi je. De Russische en Engelsche gezanten te Parys hebben gisteren eene langdurige bijeenkomst met elkander gehad. Men verzekert, dat de uitslag der conferentie bevredigend is. Volgens berichten uit Ems is de heer Nigra Dinsdag aldaar aangekomen en heeft hy langen tijd geconfereerd met prins Gorlchakoff. Men ge looft, dat Nigra met eene zending belast is in overeenstemming met Engeland. Gorlchakoff zou in beginsel de door Nigra voorgestelde grondslagen der onderhandelingen aannemen. Turkije heeft op raad van de mogendheden eene wapenschorsing toegestaan en deze zouden nu hunne vertegen woordigers uilnoodigen bij Servië en Montenegro werkzaam te zijn ten gunste van den vrede. Op dit oogenblik is er geen sprake van eene Euro- peesche conferentie. Nu Turkije een wapenschor sing heeft toegestaan, zouden de mogendheden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1876 | | pagina 2