Z. M. heeft aan S. Loke eervol ontslag verleend uit zijne belr. van inspecteur der registr. en dom. van de 3de kl., met vrijlating aanspraak te doen gelden op pensioen; en benoemd tot in specteur der registr. en dom. van de 3de kl. G. Van Iterson, thans ontv. der registr. en dom. te Eind hoven. Z. M. heeft by het personeel van den vete- rinairen dienst bij het leger benoemd tot paarden arts 1ste kl. bij het 2de reg. veld-art. den paarden arts 2de kl. J. G. S. Arntz, van het 1ste reg. huzarentot paardenarts 2de kl.bij de kon. milit. acad., den paardenarts 3de kl. W. C. Schimmel, van die inrichting; bij het 3de reg. huzaren, den paardenarts 3de kl. J. B. H. Moubis, van het corps; bij het reg. rijd. art., den paardenarts 3de kl. D. F. Van Esveld, van het reg. veld-art.; tot paardenarts 3de kl.bij het 1ste reg. huzaren, P. F. Vermast, veearts; bij het 2de reg. huzaren, E. A. L. Quadekker, veearts; bij het reg. rijd. art., J. J. F. Dhont, veearts; Mr. G. J. W. N. Van Hengst, adv. te Utrecht, benoemd tot lid van het hof van just, in de kolonie Suriname. Gemengd Nieuws. Heden was wederom de zaal van het gerechtshof in Den Haag met eene talrijke me nigte, waaronder vele dames, gevuld, gekomen om de uitspraak te hooren in de zaak Jut c. s. Te 10 uren trad het Hof, evenals bij de vorige zit tingen saamgesleld, binnen. De beschuldigden H. J. Jut en C. Goedvolk bleven de voorlezing van het arrest staande aanhooren, zonder blijk te geven van eenige aandoening. De Voorzitter las nu het arrest voor, welke voorlezing bijna ander half uur vorderde. Hendrik Jacobus Jut wordt schuldig verklaard aan manslag met voorbedach ten rade (moord) op twee personen gepleegd, ge volgd van diefstal bij nacht door meer dan een persoon in een bewoond huis, ten deele met be hulp van binnenbraak, hebbende de manslag ge strekt om den diefstal gemakkelijk te maken en de ontdekking daarvan te voorkomen; Christina Goedvolk, huisvrouw van H. J. Jut, aan diefstal bij nacht door meer dan een persoon in een be woond huis, ten deele met behulp van binnenbraak. Jut wordt veroordeeld tot levenslange, Chris tina Goedvolk tot twaalf jaren tuchthuisstraf. De gestolen en andere voorwerpen, die als stuk ken van overtuiging gediend hebben, zullen aan de daarop rechthebbenden worden teruggegeven. Een extract van het arrest zal worden gedrukt en aangeplakt te 's-Gravenhage en Rotterdam. De voorzitter deelt den beschuldigden mede, dat de wet hun geeft den tijd van drie vrije dagen om, zoo zij daartoe termen vinden, tegen dat arrest te komen in cassatie en sluit daarop onmiddellijk de zitting. Nauwelijks had de president de straf uitge sproken, of een hevig gesnik deed zich hooren. Het bleek dat Christina Goedvolk flauw was gevallen. Ook de eerste beschuldigde gaf blijken van groote onrust en viel, nog voor het laatste woord was gesproken, door een hevig zenuwtoeval aangetast, in de bank neder. Gelukte het, terwijl de zaal door het publiek ontruimd werd, Christina spoedig bij te brengen en uit de zaal te verwijderen, acht man waren met alle krachtsinspanning bezig Jut te bedwingen, die zich op den grond heen en weer bewoog en zijn hoofd en armen trachtte los te maken. Eerst na groote moeite gelukte het hem eenige middelen toe te dienen en bij te brengen. De veroordeelden werden onder sterk geleide naar de gevangenis teruggebracht. Ook nu weder werden steenen naar het rijtuig geworpen waarin Jut zich bevond. Eene talrijke menigte was op de been. In de vorige maand zijn in beslag ge- nomente Schoonhoven een valsche gulden, voe rende de beeltenis van Willem III en het jaartal 1866, en te Groningen, omstreeks denzelfden lijd, een valsch 25-centstuk met de beeltenis van Willem II en het jaartal 1849. De timmerman Nicolaas II aks, te Gouda, zal moeten terechtstaan wegens het doen ontslaan van brand door onvoorzichtigheid. Hij Jaad nl. ongenoegen gehad met zijne vrouw, kwam des nachts uit de tapperij tehuis, stak een pijp op en ging met die brandende pijp in de bed stede, waarin zijn vrouw reeds lag. Eenige oogen- blikken later wierp hij de brandende pijp aan liet voeteinde, waardoor het beddegoed en de bed stede in brand geraakten. Gelukkig dat de vrouw, welke in haar eersten slaap was, wakker werd en den brand ontdekte, daar anders beiden wel licht levend waren verbrand. Sedert eenige dagen wordt te Deven ter een publieke verkooping gehouden van manu facturen enz. uit een faillieten boedel. Bij den aanvang van den verkoop gaven de deurwaarders iederen dag aan het publiek te kennen, dat de goederen, welke alle zijn afgemeten, bij 68 cen timeter of de oude el zouden verkocht worden, welke conditiën door hen of hunne afslagers ge durende den dag eenige malen werden herhaald. Donderdag-middag verscheen echter de commissa ris van politie, vergezeld van eenige agenten, in de zaal en verklaarde aan de deurwaarders, dat hij genoodzaakt was proces-verbaal tegen hen op te maken, omdat zij de goederen niet per meter, maar per el verkochten. De deurwaarders deden hen opmerken, dat zij het publiek telkens gezegd hadden, dat zij de goederen per oude el ver kochten en dat dit ook in hun proces-verbaal vermeld stond, hetwelk hij, naar hun oordeel, had behooren op te eischen, om er inzage van te nemen. Zij verklaarden voorts, met den verkoop te zullen voortgaan op dezelfde conditiën als totnutoe. Het grootste gedeelte der aanwezige koopers be vestigden nu aan den commissaris, wat de deur waarders gezegd hadden over het verkoopen per oude el. De commissaris bleef er echter bij, dat hij proces-verbaal van de zaak moest opmaken, en verklaarde dat de verkooping moest worden gestaakt. De deurwaarders vermaanden hierop den commissaris hen niet in den verkoop te storen, daar anders zij genoodzaakt zouden zijn proces verbaal tegen hem te doen opmaken, wegens het storen van den verkoop, onverminderd den eisch tot schadevergoeding. Inmiddels verscheen een der curators van den failliet in de zaal, die den deur waarders gelastte met den verkoop voort te gaan, op dezelfde wijze als zij tot nu gedaan hadden, waarna de commissaris met de agenten de zaal verliet. Of nog verder gevolg aan de zaak zal wor den gegeven, weet men niet. Woensdag-nacht werd inbraak ge- pleegd in een gemeubileerde kamer in de Bak kerstraat te Arnhern, bewoond door mr. J. A. G. baron De Vos van Sleenwijk, substituut-griffier bij het gerechtshof aldaar. De dader wist zich door middel van een ladder en het open schuiven van een raam toegang tot de kamer te verschaffen. Niettegenstaande de afwezigheid van den bewoner, bepaalde de diefstal zich uitsluitend tot het ontvreemden van een schrijfcassette, geen geldswaarde, doch papieren bevattende. D.e bru taliteit van den dief ging zoo ver, dat men 's mor gens nog het raam geopend vond en de ladder daarvoor zag staan. De ladder heeft hij verkregen door het slot van eenige in de Bakkerstraat lig gende ladders te verbreken. De laatste trein van Leeuwarden naar Meppel liep Woensdag-avond te Wolvega op een verkeerd spoor en kwam daardoor in botsing met eenige ledige wagens, die op dat spoor stonden. De reizigers kwamen er gelukkig men den schrik af. Ook van de treinbeambten werd niemand gekwetst. Na een oponthoud van een half uur, kon de trein zijn weg vervolgen, zoodat de passage niet gestremd werd. Het ongeluk wordt, naar men zegt, aan het verkeerd stellen van den wissel toegeschreven. Te Breda is een korporaal der veld- artillerie bij het fourageeren op de Gaslhuisvel- den eensklaps ongesteld geworden en ineengezakt. Met behulp van eenige militairen werd hij naar zijne kamer gebracht en vervolgens, daar hij ge heel buiten kennis bleef, naar het garnizoens hospitaal, waar het bleek, dat de man reeds een lijk was. Hij laat eene weduwe met twee jeug dige kinderen achter. De gevangenis.te Middelburg heeft een personeel aan ambtenaren, militaire machten enz., dat in aantal het gelukkig lage cijfer der gevangenen ver overtreft. Niettegenstaande het groot getal der bewakers, heeft eenigen tijd ge leden toch nog een gevangene weten te ontsnap pen. De achteloosheid van een bejaard gevangen bewaarder 1ste klasse was er de schuld van. Deze persoon is nu door de rechtbank, onder aanne ming van verzachtende omstandigheden, tot drie dagen celstraf veroordeeld. Te Mo nt pel lier is Dinsdag-nacht eene herberg afgebrand, waarbij eene jonge vrouw met twee kinderen, die aldaar waren om haren in het krankzinnigengesticht opgesloten man te bezoeken, in de vlammen zijn omgekomen. Bovendien zijn er vier paarden verbrand. BUITEN LAND. Groot-Britannië. In het lagerhuis heeft Disraeli, in antwoord op eene interpellatie van Johnstone, verklaard dat, aangezien de Porie een dementi had gegeven aan de geruchten omtrent haar voornemen tot het bezetten van Montenegro, de noodzakelijkheid om haar dienaangaande van raad te dienen voor En geland niet bestaat. De „Times" erkent, evenals de „Daily News", dat de heer Lowe zich Dinsdag in het parlement zeer onhandig gedragen heeft. Hij wist dat wat hij verklaard had, als zou de koningin haar verlangen naar den keizerlijken titel reeds aan twee vorige eerste ministers hebben te kennen gegeven, geheel bezijden de waarheid was. Waarom dat dan niet ruiterlijk erkend? Hij haalde zich daardoor de 6cherpe en welverdiende kastijding van den minister op den hals, wiens houding de „Times" overigens ook niet goedkeurt, daar hij eerst zeer bedaard aantoonde, dat de geruchten, waarvan de heer Lowe zich ten tolk gemaakt had, hoogst onwaar schijnlijk warenwelk betoog geheel overbodig was, omdat hij ten slotte verzekerde, door de koningin gemachtigd te zijn ze voor geheel ver zonnen te verklaren. De naam der koningin paste slecht in zulk een heftigen persoonlijken strijd. De heer Lowe en de heer Disraëli zyn trouwens oude vijanden. Dit zeer hatelijk debat betreurende, acht de „Times" het resultaat toch in één opzicht verblijdendmen weet nu zeker, dat de koningin zich volkomen constitutioneel gedragen heeft, en men mag nu gerust aannemen, dat het denkbeeld van den keizerlijken titel van den minister Dis raëli zeiven is uitgegaan. Turkije. De correspondent van de „Times" te Konstan- tinopel lelegrapheert uit Odessa van den 3den Mei het volgende over de Turksche schuld: „De conversie van de Ottomanische schuld zal bewerk stelligd worden door de uitgifte van 125,000,000 pd. st. nieuwe schuldbrieven, die de geconsoli deerde en vlottende schulden dekken. De interest is tot 5 pGt. gereduceerd in plaats van 6, zooals eerst was voorgesteld. De interest zal 5 pCt. be dragen gedurende vijf jaar en daarna 6 pCt. Dit zijn ongunstiger condities dan die welke voorge steld waren bij de irade van den grootvizier van October. Eene „Société Fermière" zal worden opgericht met 3,600,000 pd. st. kapitaal, waar van 1,800,000 gestort zal worden600,000 door inschrijvers buitenslands, 600,000 door bankiers te Galata en 600,000 door de Turksche regee ring. De April- en Juli-coupons zullen niet betaald worden. Verscheiden bankiers te Galata zullen, hoewel zy hunne adhaesie hebben gegeven, geen geld inschrijven. De agenten voor de fondsenhou ders zeggen, dat geene betere voorwaarden ver kregen konden worden en dat de betaling van de interessen verzekerd zal zijn." Telegrammen. CAIRO, 4 Mei. Ten gevolge van een vonnis dat de houders van bons op de daïra (het persoonlijk vermogen van den khedive) verkregen hebben, heeft de khedive aan den heer Wilson aangeboden het beheer van de daïra en de regeling der betrek king tusschen de schatkist en de daïra. RAGUSA, 5 Mei. Moukhtar Pacha trekt 3500 ruiters bijeen en schijnt een nieuwe expeditie naar Niksic te willen ondernemen. Gisteren zijn 2800 Turksche soldaten te Kiek ontscheept. Twee Oos- tenrijksche consuls en een pacha zijn gisteren te Knin aangekomen, met het doel om onderhande lingen aan te knoopen teneinde den vrede in Bosnië te herstellen. KONSTANTINOPEL, 5 Mei. Er zijn onlusten uitgebroken in Tatar Bazardsick (Bulgarije), ten gevolge van botsingen tusschen Bulgaarsche boeren en Turken. Troepen zijn derwaarts gezonden. PARIJS, 6 Mei. Het „Journal officiel" bevat eene circulaire van den minister Ricard, betref-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1876 | | pagina 2