BllVNEPfL AJVD. Den Haag, 10 Maart. Ter terechtzitting van het kantongerecht alhier is heden de behan leling voortgezet van de zaak van den heer Trinquier, tenor-fort aan den Kon. Franschen schouwburg in deze residentie, tegen den heer Marck, directeur van dat théatre, betredende beleedigende uitdruk kingen, die door den laatste jegens den heer Trin quier zouden zijn gebezigd gedurende de voor stelling van La iluette de Portici, in den avond van 23 November II., en dit van uit de coulisses, ten aanhoore van meerdere personen en daarbij wij zende op den heer Trinquier. Die woorden, welke onder de vermelde omstandigheden zouden gebe zigd zijn, waren, gelijk men zich herinnert: eet homme-lè. me vole, mes appointements, c'est un vo- leur, un bandit; en op die uitdrukkingen is de vordering tot schadevergoeding en betering in eer van de zijde des eischers gegrond. De zes getuigen, die heden gehoord zijn, waren namens den ged. gedagvaard tot het houden eener contra-enquête. Uit de verklaring van den eerste, den heer commissaris vau politie, den heer Wulffers, blijkt hoofdzakelijk dat, nadat de heer Trinquier met deu heer Christiani zich in Januari ten zij- neu bureele hadden vervoegd tot het indienen eener klachte, bij daarvan nog geen proces-ver baal had opgemaakt, maar zich slechts bepaald tot eene bloote aanteekening van het hem mede gedeelde. Get. had zich den volgenden avond in de kleedkamer van den heer Trinquier begeven, toen deze zeer ontdaan was door de weigering van den heer Marck, om in de rol van Eleasar in de Juive in het 4de bedrijf zijne aria te mogen trans- poneeren. Gedurende de daaruit ontstane span ning is 't hem evenwel mogen gelukken van den heer Marck de vergunning te verkrijgen tot de verlangde transpositie zonder welke de heer Trin quier verklaarde niette kunnen zingen. Op de vraag van get. of de heer-T. nu voldaan was over de welwillendheid van den heer M. en dan nu ook geen reden zag om van de ingestelde plainte af te zien, had de heer T. een toestemmend ant woord gegeven, onder bijvoeging, dat hij geheel voldaan was. De 5 overige get. verklaarden met meer of minder zekerheid dat zij zich niet bepaald herinneren, dat de bovengemelde woorden in deu avond van 23 November door den heer M. ten opzichte van den heer T. waren gebezigd. Hoe zeer zij niet ontkenden dat hij zich meermalen in dien geest had uitgelaten (de 5 bedoelde get. waren allen artisteu van het Fr. theater), geveu zij allen genoegzaam te kennen, dat de woorden eet homme la me vole dans mes appointements, in Frankrijk in de tooueelwereld eene geheel andere beteekenis hebben dan zooals zij door den eischer zijn opgevat; dat daarin ook niets beleedigends ligt en dergelijke uitdrukkingen den betrokkene ook niet in zijne eer en reputatie kunnen scha den, noch ook in zijne carrière; dat de zin, aan die woorden te hechten, over het algemeen niets anders te kennen geeft, dan: die man is het geld niet waard wat hij ontvangt. Voorts bleek dat een brief aan die get. in druk vertoond, door twee hunner was ontworpen en in originali geschre ven en verder ter teekening aan de overige artis- ten is aangeboden, buiten den heer Marck om bij het ontwerpen van dit denkbeeld, ofschoon hij er later kennis van droeg. Die brief, aan de ge- abonneerden en habitués toegezonden, moest strek ken als een protest legen de brieveu van de hee- ren Trinquier en Christiani en mej. Tribout in het Dagblad van den Haag geplaatst en waarin 't hun (de eerstbedoelde schrijvers) voorkwam, dat de heer Marck onrechtvaardig en op onedele wijze was aangevallen. Het verwijt van deu heer T. alsof de dikwerf bedoelde uitdrukkingen, en over 't algemeen de handelwijze van den heer M. je gens den eischer dien invloed hadden uitgeoefend, dat des eischers kameraden hem, Trinquier, sedert het gebeurde met minachting zouden hebben be jegend en hem zelfs den rug toegekeerd, is door de 5 laatstgemelde get. bestreden door de verkla ring, dat zij, artisten, zich over 't algemeen van de zijde van den heer T. hebben te beklagen, dat hij hen uit de hoogte en met minachting behan delt, en dus zijnerzijds den rug toekeert. Voor namelijk was de grief der 6 gehoorde get., als mede van andere artisten, blijkens hunne opga ven, dat de heer T. door zijne handelingen en zijn geschrijf zaken aan het publiek ter kennis brengt, waarmede het niets te maken heeft, en die ook voor het grootste gedeelte onjuist en over dreven zouden zijn. De voortzetting der behandeling van deze zaak is hierop bepaald tot heden over 8 dagen, als wan neer de gemachtigden der partijen bet woord zul len voeren. Andermaal heeft thans de Hooge Raad (strafkamer) uitspraak gedaan in de zaak van den bekenden moord in December 1871 onder Heemstede gepleegd. Bij de vorige gelegenheid gold bet de voorziening in cassatie tegen een arrest van het Hof in Noord-Holland ingesteld, waarbij van de drie betrokken personen twee tot levenslange en een tot vijftien jaren tuchthuis straf zijn veroordeeld. Dat arrest werd toen ver nietigd op grond, dat daarbij was recht gedaan op niet wettig bewezene aanwijzingen; ter wijl de zaak verwezen werd naar het Hof in Utrecht. Laatstgenoemd college sprak evenwel eene gelijke straf uit als het Hof in Noord-Hol land en het is het beroep tegen deze laatste uit spraak, alleeo door de wed. Kees en van Ton geren ingesteld, dat bij arrest van heden door den Hoogen Raad is verworpen. ftchoonhoven, 9 Maart. Naar aanleiding van het adres van de heeren v. d. Ouwelant, te Parijs, en Montijn, te Gouda, om subsidie voor het aan leggen van een spooiweglijn RotterdamSchoon hovenArnhemMunster, benevens afstand van gemeentegronden, ook tot terrein voor een stations gebouw, is in de gisteren gehouden Raadsverga dering met algemeene stemmen besloten, om de gronden, voor den aanleg benoodigd, van deze gemeente, gratis voor dat doel af te staan, bene vens tot geldelijke ondersleuning. Over het finan- cieele der zaak zal door eene commissie van vijf leden zoo spoedig mogelijk rapport worden uit gebracht. Utrecht, 9 Maart. Langs verschillende wegen zoekt de hier bestaande afdeeling van het inter nationaal arbeidersverbond haar leden in besturen te brengen van vereenigingen, wier soliditeit hier algemeen bekend is. Daar de internationalisten geen mogelijkheid zien, hunne ideeën bij de werklieden langs eerlijken weg ingang te doen vinden, in weerwil van hunne schoone beloften, willen zij zich nu van het bestuur van werk lieden vereenigiugeu meester trachten te maken, ten einde langs dien weg hun doel te bereiken. De leden van éene vereenigiug hier ter stede hebben dit terecht begrepen en hebben het doel der internationalisten dan ook volkomen doen mis lukken. Bij eene andere zeer bloeiende vereeni giug is hetzelfde beproefd, maar ook met gelijken ongunstigen uitslag. Wij mogen echter de werk lieden voor de praktijken der demagogen wel blijven waarschuwen. {U. D.) Zwolle, 9 Maart. Gisteren overleed alhier, in bijna 70jarigen ouderdom, de heer Mr. R. baron Sandberg, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, oud-luitenaut-kolonel der schutterij, oud lid van den gemeenteraad alhier, enz. Ambt Hardenberg, 10 Maart. Gistermorgen zijn te Sibculo, in deze gemeente, weder twee personen, met name Jan Hendrik en Berend Aalderink (broeders), gearresteerd en naar het huis van verzekering te Deventer ovei gebracht, als beschuldigd van medeplichtigheid aan den manslag, aldaar den lsten Januari jl. gepleegd op Jan Hansman. Olaterwyk, 9 Maart. In deze gemeente wekt een burgerhuis menigmaal de aandacht van vreem den, en dezeu vragen allicht ol het een gevan genis of krankzinnigengesticht is, dewijl de ramen, die niet met stevige blinden gesloten zijn, zware ijzeren stangen en traliën doen zien die het on mogelijk maken voor een eventueelen indringer aan zijn voornemen te voldoen; lachend wordt dan geantwoord dat daar een ongetrouwd man woont van den landbouwenden stand, wiens eenig levensgenot bestaat in zuiveren rooden wijn te drinken, waartoe zijn vermogen hein ruimschoots in staat stelt. Hij verbeeldt zich dat elk bet op dat vermogen gemunt heeft, vandaar dat hij zijn huis als een vesting barricadeert en verzekert; men zegt zelfs dat hij in zijn jas een koperen kraag heeft laten zetten om mogelijke aanvallen af te weren; de gemeenschap, die hij met de buitenwereld moet hebben, geschiedt door eene oude meid die vroeger reeds bij zijn ouders dienst deed. Toch geschiedt het soms dat hij zelf moet optreden, zooals onlangs bij het irausporteeren van een hem toebehoorend perceel. De kooper en de admiuistreerende ambtenaar stonden met de getuigen op de binnenplaats, de verkooper binnenshuis achter de traliën, waar door hij een hand stak om te teekenen. (Vad.) Groningen, 9 Maart. In de gisteren gehouden raadsvergadering is besloten tot het aangaan eener geldleening, ten behoeve der gemeente, van f 226,009, tegen 4% pCt. Verder is besloten de kermis reeds te doen aanvangen op 30 April, en dat wel met het oog op de komst des Kouings. Over het voorstel tot benoeming eener commis sie om de rapporten der commissie van het mid delbaar onderwijs eu der schoolcommissie te on derzoeken en verslag hieromtrent uit te brengen, hebben de stemmen gestaakt. Breda, 10 Maart. Gisteren herdacht Ds. C. J. M. van deu Broek, predikant bij de Ned, Herv. gemeente alhier, zijne vijftigjarige Evangeliebe diening. Vele ingezetenen toonden hunne belang stelling door het uitsteken van vlaggen, terwijl 's avonds te acht uren door de Harmonie Door hel volk voor hel volk, alsook door de Kon. muziek- vereeniging Vlijt en Volharding en door Breda's Mannenkoor hem serenades met fakkellicht werden gebracht. GEMENGD N1EUW8. Een briefkaart-historie. Een kantoorklerk te Antwerpen had, behalve andere schulden, op 1 Maart 300 francs aan een geldschieter te beta len; om zich uit de netelige positie te redden, verzon hij de volgende list in de laatste dagen van Februari. Hij kocht een briefkaart, die hij aan zichzelf adresseerde, en schreef daarop: Ein delijk is de zaak in orde: ik ben gemachtigd u den lsten termijn ad 1580 fr. uit te betalen. Wil dat montant op 25 Februari ten mijnen kantore komen inkasseeren (handteekening ouleesbaar) notaris te Luik." De briefkaart wierp hij in de brievenbus en ze werd ten zijnen huize besteld, terwijl hij op zijn kantoor was. Zijn hospes, iet wat nieuwsgierig van aard, las de inedeileeUng en op vertrouwelijken voet met zijn kostganger verkeeremle, wenschte hij deze bij zijn tehuis komst met de goede tijding geluk. Om kort te gaan de hospes leende voor eenige dagen 1000 francs aan den gelukkigen jongman, die nu den geldschieter kon betalen, eenige andere schulden vereffenen en in voegzame kleedij naar Luik gaan. Interest begeerde de hospes niet, doch bij was toch te overreden, dat zijne 17jarige dochter, die van deze schoone gelegenheid zou profiteeren om haar grootouders in Luik eens te bezoeken, de reis voor rekening van haar cavalier zou uiede maken. Tot heden is noch de jongman uiet zijn 1000 francs, noch de goedkoop reizende klein dochter in Antwerpen teruggekeerd, terwijl even min de geldschieter op 1 Maart is voldaan. Er zijn in de provincie Drenthe vierenvijftig hune bedden, waaronder drie grafkelders. Van deze behooren eenendertig, waaronder één grafkelder, aan de provincie, en twee aan particulieien. Bo vendien behoort nog aan de ptovincie het hunen- kerkhof in het Klenckerveld, gemeente Ooster- hesselen, aan den weg van Wachtum naar de Klencke, en aan het rijk de groote veldsteen, ge schat op een zwaarte van vijftigduizend KG., in de gemeente Emuieo, aaü den kunstweg van Noordbarge naar Erm, dicht bij Noordbarge. Voor zoover bekeud is, worden er in ons land geeue andere hunebedden meer aangetroffen dau nog slechts één in de provincie Groningen, op de grenzen van Drenthe, in het kerkdorp Noordla ren, aan het rijk toebehooreude, zoodat er dus in ons rijk vijfenvijftig hunebedden, waaronder drie grafkelders zijn. Id geheel Zuid-Afrika telt men thans 102 gemeenten der Ned. Geref. kerk met 194,640 zielen en 74,693 leden. Het getal predikanten is 94. Aan het theologisch seminarium te Stellenboscb bevinden zich 13 studenten in de godgeleerdheid. In de eigenlijke Kaapkolonie heeft men 72 gemeenten, in deu Oranje-Vrijstaat 16, in Natal 4 en in de Zuid-Afrik. Republiek 10. De afgescheiden Geref. Kerk in Zuid-Afrika telt 18 gemeenten met omstreeks 5000 lidmaten. Het weekblad Ons Regt beweert dat uien in som mige plaatsen bij de vergelijkende examens voor onderwijzers op de volgende bedekte en sluwe wijze de Katholieke soliciiauien weet te ontdek ken, die dan bij de andereu worden achter- gestelfl. Men gaat dan, volgens Ons Regt, op de volgende wijze ie werk Het examen wordt ge- houdeo op V rijdag of Zaterdag, 's Middags worden den sollicitanten broodjes met vleesch aangebo den: de Katholieken bedanken, en vragen broodjes met kaas. Men weet dan terstond wie Katholiek zijn, want, zegt Ons Regt, „de Protestanten heb ben er belang bij, te toouen dat zij niet Katho liek zijn, en wachten zich dus wel kaas te ge bruiken." Door het kantongerecht te Schiedam is de grondeigenaar F. K. bij verstek veroordeeld lot ruim dertig geldboeten, ieder ad f 10, en de kosten van het proces, wegens het plegen van even zoovele politie-overtredingen bij het bouwen van een aantal woningen onder de gemeente Delfshaven. John W. Toung, zoon vuil deu bekenden profeet der Mormonen, heeft zich van twee zijner drie vrouwen doen scheiden en gaat nu te Philadelphia wonen. Volgens the Graphic werd in 1872 in Marseille niet minder dan 100,000 pond menscht.nhaar ingevoerd, waarvan het groot ste gedeelte door China was geleverd. BUITENLAND. Frankrij k. De heer Belcastel heeft in de Nationale Ver gadering zijn amendement ontwikkeld, strek kende om te bepalen, dat de Vergadering niet zal uiteengaan voordat zij omtrent de staatsinstel lingen definitief zal hebben beslist. Dit is met 480 tegen 162 stemmeu verworpen. Do discussie over een amendement van den heer Quiraud om art. 5 te doen vervallen, is tot heden uitgesteld. In zeven van de 15 atdeelingen der Natio nale Vergadering zijn Zaterdag leden der com missie van rapporteurs over de nieuwe handels- tractaten met Groot-Britannië en België benoemd. Vijf der benoemden, waaronder de voormalige minister en warme voorstander van het stelsel van bescherming Pouyer Quertier, zijn tegenstan ders der tractaten. De budgetcommissie heeft besloten, overeen komstig bet voorstel der regeering, aan de ver gadering voor te stellen schadeloosstellingen we gens den oorlog toe te kennen van 140 millioen aan de stad Parijs en van 100 millioen aan de bezetto departementen. Binnen weinige dagen zal de begrooting der republiek voor 1874 aan de Nationale Ver gadering worden ingediend. De vergadering zal waarschijnlijk van 20 Maart tot na het Paasch- feeSt, dat den 13den April invalt, vacantia nemen. Een gerucht wil dat te Chantilly een groote bijeenkomst zal gehouden worden, waarbij prinsen van Orleans zullen tegenwoordig zijn. De aartsbisschop van Cbambéry, kardinaal BiUiet, is overleden. Zaterdag heeft in den Mont Valerien eet hevige kruitontplofiing plaats gehad. Dertig werk- liedeo waren daar in een houten barak bezh inet het ledigen van onbruikbare patronen, toen door een hamerslag, een lont in brand vloog et in 't kruid viel, waardoor een zoo geweldi»t slag werd teweeggebracht als van een kanon, schot. Negenentwintig der werklieden werdeo aan handen en aangezicht verwond en moestet naar het hospitaal worden vervoerd. Gelukki- zijn geen der verwondingen doodelijk. In 1872 zijn Ie Parijs 956.460 kilogrammet vleesch verbruikt, afkomstig van paarden, 33.7ó[: kilogr. van ezels, 4370 kilogr. van muilezels. Op 31 Dec. jl. bestonden er in de Frausche hoofdstad meer dan 40 paardenslachterijen. België. De Kamer van afgevaardigden zou gisteren eene zitting houden, maar het aantal leden, vereischl om een wettig besluit te nemen, was niet aat wezig. De Indépendance Beige maakt een brief bekent van den heer Pbilippart, optredende voor de be langen der Bassins houilliers, en uit naam van den spoorweg Grand Luxembourg. In dien brief word; gezegd, dat bij de oppositie, welke de overeen komst betreffende den spoorweg in de Katnei ontmoet, hij den Minister onthelt van de verplich ting, om zijne handteekening gestand te doen. De heer Philippart zegt verder, dat de spoorweg maatschappij zelve zal voortgaan den weg te ei- ploiteeren. Men heeft u, zegt hij voorts, in mom gesteld om het ontwerp te splitsen, namelijk, on enkel den Luxemburgschen spoorweg aantekoo pen, en het net-Forcade en de lijn van Tamine naar de Maas op eigen risico door mij te laten exploiteeren. Welnu, ik stem er in toe. Dui.tschla.iKl. De kroonprins en de kroonprinses van Pruisen zijn gisteren van Wiesbaden naar Berlijn ver- tiokken. Eergisteren werd het vorstelijk echt- paar een serenade gebracht en had een algemeeme1' verlichting plaats. Gistermorgen te zes uren reedt111 zongen een paar koren hun nog een afscheids* lied toe. >n Het Pruisische Huis van Afgevaardigden beraadslaagt thans over de wet betreffende defï opleiding en aanstelling der geestelijken, enf is daarin Zaterdag tot het vierde artikel gevor derd, dat na verwerping van alle amendemenleo met eene aanzienlijke meerderheid is aangenomtv De aartsbisschop van Posen, graaf Led; chowski, heeft onder dagteekeniog van 23 Fe bruari jl. eene circulaire aan de godsdienstlera ren bij de hoogere inrichtingen van onderwijs ii de aartsbisdommen Gnesen en Posen uigevaardigd, waarin hun bepaald verboden wordt gevolg te geven aan eene door het provinciale schoolcol- lege te Posen afgekondigde ministerieele veror dening, houdende dat van Paschen af ook hel katholieke godsdienstonderricht alleen in die taal moet gegeven worden, bij de overige leervakken] gebezigd, dat is in den regel de Duitsche taal. Het bevel luidt woordelijk: 1". Krachteus de docr mij aan u opgedragei kanouieke missie is het u geoorloofd de school; jeugd, in alle klassen van de laagste tot de tweed, in den godsdienst te onderrichten in die tas die gij dus ver daartoe gebezigd hebt, namelij. in de (Poolsche) moedertaal van de meerderheitl der leerlingen. 2°. Wanneer op de scholen, waarin gij het god: dienst onderricht in de Poolsche taal geeft, eer geringer aautal van Üuitsch sprekende leerlingei aanwezig is, zult gij deze laatste uit kracht va» deze missie in hunne moedertaal, d. i. de Duit sche, kunnen onderwijzen. 3°. Daar de Poolsche jeugd, wanneer zij tot di tweede klasse opklimt, reeds zoover de Duitscb taal machtig is dat zij zonder groote inspanning eene voordracht in die taal kan volgen das: voorts de leerlingen van die k lasse reeds gelegen heid gehad hebbeu om zich het hoofdzakelijks:.» van de godsdienstleer eigen te maken eindelij! daar voor het utleggen van het eiudexamen, dal tegenwoordig in de Duitsche taal geschiedt, wel eenige vooi afgaande oefening in dat opzicht noo- dig is, zoo verklaar ik bij deze dat het tot nade: order en zoo lang de betreurenswaardige, de vry- heid van geweten verkortende richting van de» tegenwoordigen tijd niet verandert, hetgeen wij hopen dat onder den goddelrjken bijstand zeet spoedig zal geschieden, aan u geoorloofd is, CJ toegeveude aan eene smartelijke noodzakelijkheid van Paschen af in de eerste en tweede klasie» uw onderricht in de Duitsche taal aan de leer» lingen te geven. O. a. wordt in de circulaire gezegd„De vast stelling der wijze, waarop de katholieke god»' dienstleer aan de katholieke jeugd onderwezeD moet worden, komt niet aan de wereldlijke, maar aan de geestelijke overheid toe. Daarom moest het mij ook bevreemden, dat het koninklijke provin ciale schoolcollege de bedoelde verordening zonder voorafgaand overleg met mij aan u (de onderwijzers) ns

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1873 | | pagina 2