HUWELIJKEN, GEBOORTES EN STERFGEVALLEN Bpartement alleeu verzocht een oorlogsschip te fJssalion gen cd te houden, opdat de gewezen koning van Bpaoje des verkiezende daarvan ge bruik zou kunnen maken om naar Italië terug ie keeren, en verder de noodige maatregelen te euien voor de bescherming der belangen van de ia Portugal gevestigde Engelschen, voor bet ge- ,81 dat zich daar de terugwerking der in Spanje Voorgevallen omwenteling mocht doen gevoelen. Id dezelfde zitting werd de bill betreffende de welijken van weduwnaars met de zuster der erleden vrouw met 98 tegen 54 stemmen aan komen en naar het Hoogerhuis verzonden. Bij het te woord staan aan eene deputatie t de verschillende Kamers van Koophandel, elke kwam aandringen op de afschaffing der komsten belasting, gaf de kanselier der schat- st jl. Donderdag, gelijk door ons reeds met een kei woord is medegedeeld, een overzicht van onoverkomelijke cnoeielijkheden, welke aan it toegeven aan dat verzoek in den weg sten ig Werd de inkomstenbelasting afgeschaft, ierde hij aan, dau zou er een tekort op het bud- :t ontstaan van omstreeks 7 millioen pond; dit kort zou öf moeten aangevuld worden door de voeriog van andere belastingen, öf men moest il doen verdwijnen door verminderiug der traven, door ingrijpende bezuinigingen. Wat [et eerste middel aanging beriep de minister zich lp eene door de deputatie zelf gegeven stilzwij gende erkentenis der onmogelijkheid om eene leuwe belasting te vinden die de vereischte som kunnen leverenwelke erkentenis hij meende |e zien in hare schijnbaar zeer vleiende verkla- iug, dat zij het opsporen van nieuwe middelen eilig aan de ervaring van de regeering overliet, eu kon toch geene invoerrechten op de granen [weder invoeren, noch de belastingen op de thee n suiker weder verhoogen, vooral niet tegenover deu van andere zijde gebezigden aandrang om alle accijnzen op hrtikelen van verbruik af te SLscbaffen door middel van verhooging der inkorn- ereotelasting. Er bleef dus geen ander middel tier dau eene belasting op het kapitaal, en de liioister meende dat uien daartoe, vooral tot een oo hoog bedrag, niet zoo licht besluiten zou. Daarna de mogelijkheid van bezuinigingen be sprekende, noemde de heer Lowe de volgende cijfershei eindcijfer der uitgaven op het bud- jet bedraagt globaal 71 millioen. p.s. Daarvan moes- in de renten van de schuld en andere blijvende n onveranderlijke lasten ad 29 millioen, benevens mill, uitgaven ten behoeve der posterijen worden (getrokken, zoodat ongeveer 35 millioen pond, f, zoo men de mede niet voor vermindering atbate pensioenen en wachtgelden buiten bere- ening liet, niet meer dan 30 millioen pond over- deveu, vatbaar voor bezuiniging. Neemt nu bo- teudien in aanmerking, zeide de minister, dat )Dder dit cijfer begrepen zijn de soldijen der leelieden en soldaten, de tractementen der officie- en en der ambtenaren van den Staat, dan zult gij mij wel willen toegeven dat het onmogelijk is >p deze 30 millinen een vierde te bezuinigen, tonder gevaar van verwaarloozing der verdedi- ;ing des lands te land en ter zee, van de hand having der rust en het voorkomen van misdrij- ren, van het volksonderwijs, de rechtsbedeeling eene menigte andere nuttige takken van den penbaren dienst. Op grond van deze beschouwingen verklaarde e minister op de meest stellige wijze dat hij de deputatie geen hoop kon geven op de inwilli- mg van haar verzoek. De arbeidersin de steenkolenmijnen te Dron- eld vragen dat hun loon met 25 pCt. vermeer- erd wordt. Eene verhooging van 12% pCt. zal orden toegestaan aan de mijnwerkers te Alfreton. De messenmakers te Sheffield vragen een ver- eerdering van 10 a 15 pCt. De gezant Bernstorf wordt beter. Spanje. De vroeger reeds aangekondigde wet, duor de paansche Nationale Vergadering iD hare zitting an 15 dezer aangenomen, verleent geheele en olledige amnestie aan alle personeD, zonder nit- ndering, die vervolgd worden wegens deelne ming aan repubtikeinsche opstanden of aan iemoustratien tegen de ten uitvoerlegging der wet op de nationale militie, mitsgaders aan alle plegers van drukpersdelicten. Alle ileswege ver- mrdeelde personen zullen in vrijheid gesteld en le begonnen strafvervolgingen onmiddellijk ge taakt worden. Er zijn brieven ontvreemd, bevattende wissels >P v, rsclnlleode Erunsche sleden getrokken. In de zitting der Cortes heeft de heer Sal- nerou het ontwerp van wet voorgelezen tot al- ïeheele afschaffing van de doodstraf. Volgens den Impartial zou de raad van Mi nisters Zaterdag gewichtige besluiten nemeu, die 'vilden kuunen leiden tot eene crisis, volgens 'oniaiigen beperkt tot deu Minister van Oorlog, 'olgens anderen al de radicale Ministers omvat tende. Hetzelfde blad meldt, dat aan 82 kolonels 6n 4U luitenant-kolonels der artillerie ontslag is toegestaan. Eigueras is ougesleld. Uit Bilbao wordt gemeld, dat de Carlisten deu spoorweg naar Vittoria hebben opgebroken en de stations te Ovieta en Sladio hebben ver brand. Er is, zoo wordt uit Madrid getelegrafeerd, een ministerieele crisis op til. Waarschijnlijk zal een homogeen republikeinsch Ministerie optreden. Men noemt den heer Echao als Minister van Fi nanciën, Novillar als Minister van Oorlog, Soances als Minister van Marine, Abarzuza als Minister van Koloniën. "Vereenigde Staten. In het Congres heeft de heer Banks de staat kunde van het Gouvernement ten opzichte van Cuba aangevallen. Volgens hem strekt die staat kunde, om er de deur te sluiten voor de vrij heid en om de slachting onder de Cubauen en de slechte behandeling der Amerikanen op het eiland te bevorderen. De heer Banks uitte de hoop dot de Bill be treffende de visscherijen, die overeenkomt met de Conventie, zal aangenomen worden, aange zien anders een gevaarlijke polemiek zal ont staan. TELEGBAMME "V. Madrid, 22 Februari. De heeren Figueras en Castelar hebben in de Cortes verklaard dat zij vóór alles mannen van orde zijn. Nimmer was het land zóo rustig, zeiden zij. Zaterdag heerschte een weinig agitntie te Barcelona, welke hieraan was toe te schrijveü, dat de kapitein-generaal het bevel had overgedragen aan een anderen generaal, die door het volk verdacht werd sympathie te koesteren voor Don Alphonso. Het is onjuist dat partijgangers van de Commune in SpaDje zouden zijn gekomen. Lissabon, 23 Februari. De Koning beeft den Italiaauschen admiraal een feestmaal aangeboden; de ex-koning van Spanje was daarbij tegen woordig. New-York, 23 Februari. Bij eene proclamatie van Grant wordt de Senaat tegen 4 Maart bij eengeroepen. - De inschrijvingen voor de Cubaansche leeuing hebben bijna opgehouden. Te Arecibo, op Porto-Rico, heeft een opstand plaats gehad onder het aanheffen van de kreet: Dood aan Spanje I De opstand is onderdrukt. Drie der oproerlingen zijn gedood. Londen, 23 Februari. Er is voor een bedrag van 78000 pd. st. uit de bank van Engeland ge licht. Berlfjn, 23 Februari. De Rijksdag zal tegen 10 Maart worden bijeengeroepen tot hervatting zijner zittingen. Het kODiDklijk besluit der bij eenroeping wordt ieder oogenblik verwacht. Parijs, 23 Februari. In een heden door de linkerzijde gehouden vergadering heeft de heer Ricard het wetsontwerp van de Commissie van dertig verdedigd. Hij verklaarde, dat Thiers geen ander ontwerp zal aannemen en alle voorstellen in tegenovergesteldeu geest zal verwerpen. Hij constateerde, dat tusschen de rechterzijde en het rechtercentrum eene scheuring is ontstaan en deed opmerken, dat, indien de linkerzijde, liet linker- centrum en het rechtercentrum vereenigd waren tot vorming van eene regeering6meerderheid, de Republiek geeD gevaar meer had te duchten, voortspruitende uit de coalitie der uiooarchalen. Hij drong ten slotte bij de linkerzijde op de aan neming van het ontwerp aan. Deze redevoering heeft een diepen indruk ge maakt. Er is echter geen besluit genomen. De volgende zitting zal op aanstaanden Woensdag worden gehouden. Londen, 24 Februari. Verleden Zaterdag is hier eene meeting gehouden van de hoofden der conservatieve partij. De groote meerderheid ver klaarde zich krachtig legen het voorgestelde wets ontwerp op de Iersche Hoogeschool. Er is evenwel nog geen definitief besluit ge nomen nopens de gedragslijn, welke gevolgd zal worden. Waarschijnlijk zal de werkstaking in Zuid- Wales morgen een einde nemen. Men is tot eene schikking gekomen, zoodat 60,000 werklieden deu arbeid zullen hervatten. Volgens de berichten uit Madrid, door de En- gelsche dagbladen openbaar gemaakt, zijn de tij dingen uit de provinciën van ontmoedigenden aard. Men vreest eene Alfonsistische demonstratie gedurende den carnavalstijd. Aan Daily Telegraphwordt uit Petersburg ge meld, dat graaf Sckuwaloff waarschijnlijk den graaf von Bruonow als gezant van Rusland aan het Britsehe hof zal vervangen. Voorts wordt aan dat blad medegedeeld, dat prins Gortschakoff de benoeming voorstelt van eene Engelsch-Russisclie commissie, tot vaststelling der grens van Afgha uistan. Men onderstelt, dat de Khan van Khiiva in onderwerping zal komen. Aan de Times wordt uit Petersburg gemeld, dat versterkingen naar Turkestan zijn gezonden. De Gaielle de iloscou is van gevoelen, dat het vaststel len vau eene inter mediaire grenslijn eene moge lijke botsing tussuheo Engeland en Rusland eer zal bespoedigen dan beletten. GEVEILDE PEECEELEN. Gehouden verkooping aan den Burg alhier op Zaterdag 22 Februari 1873, ten overstaan van den notaris Mr. J. L. Klaverwijden No. 1, 2 en 3, drie perceelen warmoesland of tuingrond in den Meerburger polder onder Soe- terwoude; gecombineerd; upgehouden op 5028. No. 4, een huis en erf met schuitenhuis nabij de Doesbrug onder Leiderdorp, wijk D No. 241 en 241a, zijnde een westelijk gedeelte van sectie C N°. 754; kooper B. van Driel, voor f 1300. No. 5, een blok huizen kunnende in vijf per ceelen worden verhunrd, te Leiderdorp, wijk D No. 2416 tot en met No. 2417, zijnde het oostelijk resteerend gedeelte van sectie C' No. 754; kooper B. van Driel, voor f 1250. Ten overstaan van den notaris J. M. E. Dercksen No. 1, een heerenhuis met erf en tuin aan de westzijde van de Pieterskerk Choorsteeg No. 15, sectie G, No. 1024 en een gedeelte van No. 795; kooper M. S. Reijst q.q., voor 4625. N°. 2, een dito met tuiu aan de zuidzijde van de Langebrug No. 63, zijnde het grootste restee- reod gedeelte vao sectie G, No. 795kooper C. M. Biegelaar, voor 860O. No. 3, een koetshuis, stal en erf aan de zuid zijde van de Langebrug, No. 83, met vrije boven woning in de Berkendaalstraat No. 2, sectie G, No. 1118, kooper de heer C. de Graaf q.q. te Leiderdorp, voor f 3775. Ten overstaan van deu notaris Mr. A. J. Wijnstroom No. 1, 2 en 3, twee huizen en erven aan de Kalvermarkt, N0. 6 en 2, en eene in volle wer king zijnde pottenbakkerij, met daarbij behoo- rende loodsen, kleimolen, paardenstal, bergplaatsen enz., genaamd Behouden reis, met een uitgang door de Kompoort aan den Zuidsingel No. 6, sectie C, No. 1123, 1228, 1229 en 113; gecombineerd; kooper H. Filippo Jz., voor 8350. No. 4 en 5, twee huizen en erven aan de oost zijde van de Kijfgracht No. 3 en 5, sectie C, N°. 182 en 183; gecombineerd; kooper J. W. Fi lippo Jz., voor f 652. No. 6, een huis en erf aan de westzijde van de Waardgracht No. 92, sectie C', No. 507; kooper J. van Weeren, voor 401. No. 7 en 8, twee huizen en erven aan de oost zijde van de Oranjegracht No. 67 en 49, sectie C, No. 528 en 554; gecombineerd; kooper J. W. Filippo Jz., voor t 1269. No. 9 en 10, twee huizen en erven aan de westzijde van de Wielmakersteeg No. 15 en 17. sectie D, No. 324 en 325; gecombineerd, kooper W. F. Kasteelen voor f 458. No. 11 en 12, een pakhuis en erf, en huis en erf, beide aan de oostzijde van de Uiterste gracht No. 141 en 139, sectie J, No. 130 4 en 928; ge combineerd; kooper VV. van der Reijden, voor f 713. No. 13 en 14, twee huizen aan de oostzijde van de Vestestraat No, 61 en 59, sectie J, No. 1230 en 1229; gecombineerd; kooper J.C. Duyser q.q., voor f 680. No. 15, een huis eu erf aan de noordzijde van de Lungegracht No. 66, sectie B, N0. 493; kooper J. Lamao, voor f 880. No. 16, een huis en erf aan de oosi zijde van de Koolstraat N0. 15, sectie B, N0.457kooper J. W. Filippo Jz. voor f 160. No. 17, een huis en erf in de 4de Groenesteeg aan den hoek der Langestraat, N0. 84, sectie C, No 666, in bod gebracht op f 990, niet gemijnd, en alzoo onverkocht gebleven. IMarUtbericliteii. Amsterdam, 24 Februari. Petersb. 202; Ga- latz 193; j. dito 190, 185; Maart 192^ 191Mei 187, 186, 187Oct. 194 193. Raapolie op zes we ken per 100 kg., 43; vliegend 4|*; Mei 41%, 41*; Sept., Oct., Nov., Dec. 41*, 41%Lijnolie op zes weken 40; vliegend 38*; Maart, April, Mei 88*; Sept., Oct., Nov., Dec. 39*; Raapkoeken per 1000 kg. 88, 92; Lijnkoeken per 100 kg. 11, 14(4; Koolzaad April 407; Oct. 403. LAATSTE BEïtlCtl PE-V. Naar wij uit goede bron vernemen hebben de heeren Sloet en de Bordes de concessie voorden spoorweg LeidenWoerden aanvaard, terwijl de heer Wiggers van Kerchem zich door -oortdurende ongesteldheid heeft moeten terugtrekken. Amsterdam, 24 Februari. Het stoomschip Conrad, van Nieuwediep naar Batavia, is op 22 Februari, des avonds te balftwaalf, te Port-Said aangekomen. Den Haag, 24 Februari. De Saksische gezant bij ons hof, baron van Fabrice, is gisteravond bij Z. K. H. prins Alexander op audiëntie geweest. Het Japansche gezantschap komt hedenavond te ongeveer half negen per Hollandsche spoor ier ter stede aan. Hedenmiddag ztjn reeds leden aan het hotel Paulez afgestapt, waarboven de oranje-nationale en Japansche vlag wappert. AaD het lokaal van het departement van financiën werd heden aanbesteed: het leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en schoorpalen, voor de behoefte van den Rijkstelegraaf in 1874. Daarvoor waren negen inschrijviBgsbiljetten ingekomen. Minste inschrij vers waren de heeren van der Made en Gips te Dordrecht voor 89'/,, pCt. beneden den tariefprijs. De kindermoordenaar van Druten, die door het Provinciaal Gerechtshof in Gelderland tot levenslange tuchthuisstraf is veroordeeld, heeft zich te vergeefs in cassatie voorzien. De Hooge Raad (strafkamer) heeft bij arrest van beden bet ingestelde beroep verworpen. De verloting van voorwerpen van kunst en smaak, die door de Nederl. vereeniging van Wel dadigheid te Brussel wordt ingericht, belooft veel te overtreffen, wat men voor soortgelijke doeleinden pleegt bijeen te brengen. Met zekere spanning wordt dan ook de tentoonstelling vau de verzamelde voorwerpen tegemoet gezien, die eerlang zal worden geopend. Inderdaad ontving de commissie behalve de vroeger vermelde bij dragen nog schilderijen van de heeren Frid. Becker, Grips, Keelhof, Koller, Musin, P. en D. Oyens, Pericles Pantagin, Portielje, Quinaux Robert. Mevr. Ronner, de Swart, enz. benevens teekenin- gen van de heeren Bakker Korf, Dell Agua, Guffens, van Raden, Ronner, van Santen Kolff, Sebes, Wueste, een ets van den heer Storm van 's Gravesande, eene oleografie van den heer Tres- ling te Amsterdam, enz. Bovendien zijn bijdragen toegezegd, om alleen van kunstenaars te gewa gen, door de heeren van Bylandt, Bisschop, Bles, Carabain, Israels, ten Kate, Lauters, Lebret Leic- kert, Nackeu, Pleyzier, Reunefeld, Roelofs,Roosen boom, Sadeé, van Seben, de Vogel, euz- Behalve nog een aaDtal voorwerpen van anderen aard, kwamen bij de commissie twee giften ieder a 100 fr. in; éen van graaf A. v. Bylandt enéenvauJhr. van Heemskerk van Beest. Eerste Huwelijks-Afkondiging te Leiden van den 23sten Februari 1873. W. Looze, wedr. 47 j. en L. A. Fisser, jd. 42 j. B. Thonus, wedr. 56 j. en A. C. Kochtik wed. 48 j..J. van Hoeken, jm. 33 j. en E. Kwaker- naak, wed. 32 j. B. Bollema jm. 37 j. en Y. Houtstra, jd. 25 j. Mr. L. H. D. de Vos tot Nederveen Cappel, jm. 28 j. en A. E. H. Keizer jd. 24 j. THERMOMETER VAN FAHRUNUEIT Zondag Maand. rnorg. morg. nam. nam. nam. avond 5 ii. 8 o. 12 o. 4 n. 5 n. 8 o. 38° 36" 35° 37" 35° 34* a/ond. 10 n. 34» Wind: Maandag-middag 4 u. N. O. Bij het tegenwoordig vaak ruw en ongezond weder, waar verkoudheden aan de orde van den dag zijn, maken wij voornamelijk bezorgde moe ders attent hoe licht bij kinderen uit een in den beginne onbeduidend hoesten de afmattende Kink hoest of de gevaarlijke Keelontsteking kan ontstaan, en van hoeveel belang liet is tegen deze en dergelijke ziekteverschijnselen steeds een goed middel bij de hand te hebben. Wij vermeenen daarom op een praeparaat te moeten wijzen, welks geneeskracht bij alle vei koudheden zich op de schitterendste wijze geopenbaard heeft. Het is de Kfjnlandsche Drulven-Borsthonlng uit de fabriek van W. H. ZICKENHEIMER te Mainz, bereid uit een extract van wijndruiven en het aftreksel van balsemachtige borsikruiden, hoog3t aangenaam van smaak. Ook door geneeskundigen wordt genoemde Druiven-Borsthoning steeds meer erkend en door autoriteiten van naam in de we tenschap voorgeschreven en elk huisgezin aanbe volen als een voortreffelijk, onontbeerlijk huis middel. Daar men dit inderdaad uitstekend fa brikaat door namaking zoekt te benadeelen, waar schuwen wij het publiek bij het koopen voor elk namaaksel door op het inerk van den fabrikant te wijzen, dat by de wet gedeponeerd is Dit uitstekend geneesmiddel is alhier te beko men bij den Heer E. NOORDIJK, Breestraat. Dikwijls worden door de natuur geneesmidde- leu aangeboden van zeldzame kracht, die echter ternauwernood bekend zijn. Zoo kunnen wij lee- ren kennen aan de lijders aan Migraine, Hoofd pijn, Zenuwpijnen, de GLARANA, van de Hee ren GRIMAULT Cie., een plantaardige zelf standigheid uit Brazilië. Een pakje van dit on schadelijk poeder, aangelengd in een weinig water, is meestal genoegzaam om de hevigste hoofdpijn te doen verdwijnen. Elk doosje bevat 12 pak jes en wordt verkocht voor 3 franken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1873 | | pagina 3