den der jaarlijksche contributiën, evenals de af lossing van de rentelooze voorschotten, gepaard gaat, Reeds is de grootste helft van dat voorschot in donatie veranderd. Wij nemen de vrijheid die geldschieters, die dit voorbeeld zouden willen volgen, uit te noodigen, daarvan aan den tweeden ondergeteekende, vóór 3 Maart e. k., kennis te willen geven. Wordt ons voorstel aangenomen, dan zal de aflossing der voorschotten, welke niet in donatiën zijn veranderd, onverwijld plaats hebben. Wij noodigen U alzoo uit tot het bijwonen eener Vergadering, te houden op Vrijdag 3 Maart e. k., des morgens te Elf uren in het lokaal Eensgezindheid te Amsterdam, alwaar de volgende voorstellen in behandeling zullen worden ge bracht 1°. De eigendommen van de Vereeniging „het Nederlandsch Opvoedingshuis," benevens alle lasten der Vereeniging over te dragen aan Me vrouw Elise Van Calcar, nadat alle niet kwijt- gescholdene rentelooze voorschotten ten laste van het Opvoedingshuis, zullen zijn voldaan. De overdracht te doen plaats hebben bij Nota- rieele acte, met dien verstande, dat alle kosten van overschrijving enz. ten laste der Bestuurde- resse komen, zoodat de rekening van de Vereeniging hiermede finaal geliquideerd wordt. 2°. Commissarissen te machtigen deze acte als vertegenwoordigers van het Opvoedingshuis te teekenen (even als vroegere acten door hen geteekend zijn) en 3'. Het zedelijk Lichaam te ontbinden en op te heften. Wij maken hierbij, indien nog noodig, de uit drukkelijke bepaling, dat alle Leden, die niet ter Vergadering aanwezig zullen zijn of zich niet zullen hebben doen vertegenwoordigen, ge rekend zullen worden met bovengenoemde voor stellen in te stemmen. Worden deze voorstellen aangenomen, dan zal, zoodra de geheele liquidatie en opheffing zal zijn geschied, daarvan aan de Leden kennis wor den gegeven. In elk geval zal het besluit der Vergadering zoodra mogelijk aan de Leden wor den kenbaar gemaakt. Ter voorkoming van misverstand voegen wij hier nog bij, dat, wat ook het besluit der Verga dering zijn moge, zulks van geen invloed hoe ook genaamd op de Stichting zelve zijn zal; doch dat Mevrouw Van Calcar even als tot nu toe zal voortgaan, hare beste krachten aan het Opvoe dingshuis te wijden. Wij hebben nog een woord van dank te bren gen aan allen, die de inrichting op verschillende wijze gesteund hebben doch wij wenschen de betuiging van dien dank tot onze volgende, wel licht laatste, mededeeling uit te stellen." 2®. eene circulaire van commissarissen, dd. 6 Maart, die aldus luidt „Onder referte aan onze circulaire van 22 Fe bruari 11., hebben wij de eer U te berichten, dat op de Vrijdag 11. gehouden Vergadering met algemeene stemmen 1°. is besloten tot ontbinding en opheffing van het zedelijk lichaam Het Nederlandsch Opvoedings huis gevestigd te Wassenaar, en zulks te rekenen van 3 dezer, en 2°. machtiging is verleend tot liquidatie der loopende zaken, alsmede tot overdracht van alle baten en lasten der Vereeniging. Onze taak loopt alzoo ten einde. Wij wenschen echter ons mandaat niet neer te leggen, zonder een woord van warmen dank gebracht te heb ben aan allen, die, 't zij door donatiën, rentelooze voorschotten, jaarlijksche contributiën of op eenige andere wijze, het Opvoedingshuis hebben gesteund. Wij brengen dien dank mede namens de Bestuur- deresse uit, en voegen hier alleen nog den wenscb bij, dat het Opvoedingshuis hoe langer hoe meer tot het waarachtig geluk van het opkomend ge slacht moge bijdragen." De Burgemeester alhier brengt ter kennis van hen, die zich voor het aanstaande seizoen 1871/2 in het bezit wenschen te zien van Jacht-of Visch- akten, of wel van eene kostelooze vergunning tot uiloefening der visscherij, dat de blanco verzoek schriften ter bekoming daarvan gratis verkrijg baar zijn ter Gemeente-Secretarie, alwaar zij, behoorlijk ingevuld en onderteekend, vóór den 15den April dezes jaars moeten terug bezorgd zijn, ten einde alsdan aan den Commissaris des Konings in deze provincie te worden ingezonden. Tevens wordt ter kennis van belanghebbenden gebracht dat blanco verzoekschriften tot het be komen van buitengewone machtiging tot het ver drijven van schadelijk gevogelte, het schieten van konij nen en ander schadelijk gedierte, het visschen als het u/ater met ijs bedekt is en hel scheppen van kleinen visch als aas voor de dobbers, van heden af, mede gratis ter Gemeente-Secretarie ter invulling ver krijgbaar zijn gesteld. Burg. en Weth. alhier, doen te weten dat door hen, tot heer der gebuurte n'. 36, of n'. 3 van Wijk VIII, is benoemd J. A. J. Verhaaf. Gisteren is te 's-Gravenhage overleden, de WelEdel Gestrenge Heer J. H. Alma, 1ste luit. bij het 4de reg. inf., in den ouderdom van 25 jaren. Hedenmorgen ten halfzeven is uit het water het Levendaal, door een aldaar voorbijvarende schipper van een kolenschuit, van af de diepte met een haak opgevischt, het lijk van een meisje van 21jarigen leeftijd, welk lijk onder geleide der politie, per draagmand, naar het Cecilia-Gasthuis is vervoerd geworden. j Naar men verneemt bestaat bij de commissiën van rapporteurs over de ontwerpen der staats- i begrooting voor 1871 het voornemen om, evenals dit nu ten aanzien van de Indische begrooting is geschied, dadelijk eindverslagen op te maken, ten einde de beraadslagingen eerst over de In dische- en daarna over de staatsbegrooting, ach- tervolgens kunnen worden gehouden. Naar men verneemt, wordt aangaande de spoor weg van Amsterdam over Hilversum naar Amers foort, met een zijtak van Hilversum naar Utrecht1 waartegen in de afdeelingen der Tweede Kamer, wegens de belangen der defensie, bedenkingen zijn gemaakt, thans nog briefwisseling gevoerd tusschen het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en het Ministerie van Oorlog. Naar men verneemt is de stoomboot Willem III, bestemd voor de vaart op Indië, door het Suez- kanaal, Woensdag jl. met den besten uitslag te Glasgow van stapel geloopen. Deze boot zal half Mei de stoomvaart op Indië (openen; aan de ver dere booten- wordt ook ijverig gewerkt en zal de dienst nog dit jaar met kracht kunnen worden voortgezet. Maandag jl. zijn te 's-Hage de examens voor surnumerair bij de posterijen begonnen. De exa mens voor commies zullen de aanstaande week volgen. Eerlang zal voor den Raad van State worden behandeld het beroep van Arie Bontje en andere ingelanden van den Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking onder de gemeenten Alke made en Woubrugge, van eene beschikking vau Gedep. Staten van 19 Juli 1870, waarbij is ge handhaafd het besluit der ingelanden van dien polder, tot het nemen der kade of waterkeering langs het Braassemermeer, voor rekening van den polder. Naar men verneemt is de heer Mr. M. W. Jolles benoemd tot chef van de secretarie bij de Ned. Bank, in plaats van den heer Baert, die tot agent der Bank te Utrecht werd aangesteld. In den Amsterdamschen gemeenteraad is het voorstel van den heer Tetterode om aan de na-> genoeg niet bezochte burger- dag- en avondschool professionneel onderwijs te geven, met 22 tegen 9 stemmen verworpen. De commissie van toezicht en de inspecteur van het middelbaar onderwijs hadden geadviseerd, dat het geven van professionneel onderwijs aan die inrichting in strijd met de wet was. In den gemeenteraad van Rotterdam werd door den voorzitter bekend gemaakt, dat er herhaaldelijk over werd geklaagd, dat het museum Boymans des Zondags slechts tot 3 uren geopend wa9, het welk echter in overeenstemming is met het daar omtrent vastgestelde raadsbesluit, naar aanleiding van het rapport van 14 Juni 1849. Naar aanleiding dezer klachten stelde spr. echter voor, de commissie voor het museum, die dit punt in overweging had genomen, te machtigen omtrent de uren van slui ting op Zondag, zoodanige regeling te maken als zij wenschelijk en noodig zal oordeelen. De Ned, Maatschappij tol bevordering van Nijverheid heeft zich weder tot de Regeering gewend even als zij in 1863 tot nog toe zonder vrucht heeft gedaan om de indiening eener wettelijke rege ling van den fabrieksarbeid van kinderen te ver zoeken. De Maatschappij verzoekt den Minister van Binnenl. Zaken bij de wetgevende macht een wetsontwerp in te dienen, dat den ouderdom be paalt, waarop het kind eerst tot den arbeid mag worden toegelaten, alsmede de werkuren vaststelt in verband met den leettijd. Zij ontveinst zich echter niet, dat om van dien maatregel ook voor de geestelijke ontwikkeling der fabrieksarbeiderskinderen nut te trekken, een maatregel noodig is om te zorgen, dat de kinderen aldus voor te vroegen arbeid in de fabrie ken bewaard, ook gebruik maken van de gelegen heid om onderwijs te ontvangen. Ook dit onderwerp meenen Directeuren ten zeerste in de aandacht des Ministers te moeten aanbevelen, al achtten zij zich niet bevoegd, om trent de middelen, ter bereiking van het voorge stelde doel, in het bijzonder uit te weiden. De Kamer acht het tijdstip voor de opheffing van alle bescherming nog niet gekomen. Aangaande den toestand der katoennijverheid, herinnert zij, dat wèl spoorwegen en industrieel- onderwijs tot stand zijn gekomen, maar dat de communicatie nog niet voldoende en de vruchten van het onderwijs nog niet rijp zijn. Onze katoen markt kan nog niet als gevestigd beschouwd worden, evenmin als de handel de bescherming der uitvoerrechten kan missende waterwegen onzer beide grootste koopsteden zijn nog niet voltooid; de spoorwegverbinding met het buiten land is nog niet voldoende en hebben andere koopsteden, bijv. Londen, Antwerpen, enz., veel boven de onzen voor. Daarbij zijn de havens der Middellandsche Zee, door de openstelling van het Suez-kanaal, in eene voordeelige positie gebracht, zoodat deze, geholpen door spoorwegen over en door de Alpen, gevaarlijke concurrenten voor onze havens zouden worden. Als 3de ongunstige omstandigheid noemt de Kamer het consignatiestelsel, om ten slotte krach tig te protesteeren tegen het voornemen van den Minister, om den uitvoer naar Nederland van suiker te gaan belasten, waardoor de Nederland- sche suikermarkt en industrie groot gevaar zou loopen. Zij verlangt op bovenstaande gronden, dat het bestaande tarief althans voorloopig in hoofdzaak gehandhaafd worde. Blijkens eene mededeeling van het telegraaf- bestuur van den Noord-Duitschen Bond, kunnen van heden af de bijzondere telegrammen voor en over Duitschland weder in alle talen, die door de telegraaftoestellen kunnen worden overgebracht, alsmede in geheim cijferschrift, worden gesteld. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam heeft ook onlangs haar advies over de herziening van het Indische tarief van in- en uitvoerrechten aan den Minister van Koloniën ingediend. Dat advies wijst o. a. op het gevaar en de onbillijkheid van een zoo belangrijke wijzi ging in het tarief zoo plotseling te doen geschie den, en acht het daarbij hoogst onraadzaam, eene zoo belangrijke wijziging nu Ie gu.iu invoeren. Z. M. heeft aan de na te melden officieren bij I de dienstdoende schutterijen, op hun verzoek, eervol ontslag verleend, als: bij die te Nieuwe Pekela, aan A. Boon, als kapit. comm.bij die te Middelburg, aan G. A. Visscher, als 2den luit.; bij die te Bolsward, aan A. Koopmans, als 2den luitenant. En voorts bij de dienstdoende schutterij benoemd: bij die te Middelburg, tot 2den luit. W. J. Spreu- ger, thans vrijwillig schutter; bij die te Bolsward, tot 2den luit. P. J. Lunter, thans korporaal. Z. M. heeft P. J. H. Vullers herbenoemd als burgemeester der gemeente Nederweert. Z. M. heeft herbenoemd: met 15 Maart 1871, als burg. van Venhuizen P. Hoek Kz., secretaris dier gemeente, en als burg. van Winkel H. Koo- men; en met 18 Maart 1871, als burg. van Gas- selte J. Boelken Bakker, secretaris dier gemeente. Z. M. heeft de heer B. Brons benoemd tot Ne derlandsch consul voor Oost-Friesland te Emdeu. BINNENLAND. Briblle, 9 Maart. Daar het gisteren juist 40 jaren geleden was, dat de Brielsche schutterij onder kommando van den thans S5jarigen heer A. H. Van Kruyne ten tijde der Belgische on lusten uittrok, hebben de ridders van het Metalen Kruis, en de officieren en onderofficieren der schut terij, begeleid door het muziekkorps en eenige ruiters zich in optocht naar het huis van den oud-commandant bageven. De dag is verder met eene feestelijke bijeenkomst van de ridders en het kader der schutterij besloten. Arnhbm, 9 Maart. Het verwachte transport van Fransche krijgsgevangenen per Ned. Rijnspoorweg zal waarschijnlijk geen plaats hebben, daar, naar men zegt, de directie der maatschappij de volle passagiersvracht verlangt, terwijl de Belgische Spoorweg-Maatschappijen het vervoer voor de helft van den vrachtprijs zouden hebben aan geboden. Nijmegen, 9 Maart. Onze vesting keert, nu de vrede gesloten is, langzamerhand (ot)haar norma len toestand terug. Men mag thans weder op de wallen wandelen. Het ware echter te wenschen, dat het buskruit nu ook spoedig naar de buiten- forten werd vervoerd, waardoor de bewoners der stad eene groote oorzaak van bezorgdheid zou worden benomen. Zwolle, 9 Maart. De alhier zoo belangrijke handel in granen, zaden, meel en lijnkoeken op de haven der Oostzee heeft lang stilgestaan, doch is uit zijn winterslaap ontwaakt nu het binnen water weer vrij van ijs, en het Eider-kanaal weer voor het verkeer opengesteld is. Men ver wacht eerstdaags met stoom- en zeilschepen be- zendingen van Flensburg, Koningsbergen en ver der gelegen plaatsen. Groningen, 9 Maart. Gisteren stond de Rijks ontvanger van Beltingewolde voor het gerechtshof alhier terecht, wegens knevelarij, door het als outvanger der rechten van den Staat vorderen en ontvangen van gelden, die hij wist, dat het verschuldigde te boven gingen. Er werden 12 ge tuigen gehoord. De eisch was 5 jaren tuchthuis straf, fS boete en de kosten. Uitspraak den 15den dezer. Leedwarden, 9 Maart. Het prov. gerechtshof van Friesland heeft gisteren uitspraak gedaan in zake de beschuldigden van den in 1867 ge- pleegden moord op W. Hiddema en vrouw, onder Nijega, bij Dragten. Alle drie beschuldigden, R. F. Dalstra, oud 65, M. L. Dalstra, oud 27 en A. T. Dalstra, oud j; jaren zijn veroordeeld tot levenslangen dwam arbeid (tuchthuisstraf.) Middelburg, 9 Maart. Gisteren had in eens vergadering van den Gemeenteraad, de plechtig installatie plaats van den nieuwen burgemeestei Jhr. Mr. J. W. M. Schorer. De nieuw opgetredt burgemeester aanvaardde zijne betrekking uf eene korte rede, waarin hij zonder groote woor den of effectbejag verklaarde, de moeielijkhedei verbonden aan zijne betrekking, te beseffen, ter wijl hij de welwillendheid van den Gemeente, raad inriep. De wethouder Snouck Hurgronj. beantwoordde deze toespraak op gepaste wijze. IJzendijke, 9 Maart. Door het gemeentebeitum alhier is den 6den Maart jl. op aanklacht ras verscheidene ouders proces-verbaal opgemaali tegen den hoofdonderwijzer der openbare schot, alhier, wegens ongeoorloofde handelingen jegen enkele vrouwelijke leerlingen zijner school. Hedes wordt de district-schoolopziener verwacht en mot. gen zal eene vergadering van den Gemeenteraa: voor deze zaak plaats hebben. 's-Hertogenbosch, 9 Maart. Het groot Intent tionaal Concours met den handboog door de Noord- en Zuid-Hollandschen Bond, afdeelii; Amsterdam, onder bescherming van Z. M. de: Koning, zal volgens kennisgeving van het comi, plaats hebben op Zaterdag, Zondag en Maande; 24, 25 en 26 Juni 1871, in het Paleis van Volk] vlijt te Amsterdam. Verschillende Amsterdamse!; Liedertafels hebben hunne medewerking d: toegezegd. Het programma der feestregeling a nader bekend gemaakt worden. INGEZONDEN. Een laatst woord over de Gclioorzaal-quaesli< m v Velen mijner lezers hebben waarschijnlijk eva als ik kennis gemaakt met den inhoud van e ingezonden stuk onderteekend A, dat in de L sche Courant van heden is opgenomen; het ge mij aanleiding tot het volgend schrijven, wel voor ik der Redactie van het Dagblad een plai verzoek. A is voor mij geen persoon maar het type ei) soort, de vertegenwoordiger eener richting. Welnu, een antwoord tot A gericht zal schrijven niet zijn om de eenvoudige redeu ij menschen, die gebracht moeten worden tot W soort waartoe A behoort, in den regel geen at] woord verlangen, veel minder nog verdienen. Het schrijven van A draagt in de eerste onmiskenbare sporen óf van verregaande ono:|l rechtheid óf van volslagen onbekendheid met wi er in de laatste jaren binnen Leiden is gedaa: om in de steeds klimmende behoefte aan ee groot lokaal, langs anderen weg dan doordethat voorgestelde verbouwing der Stads-Gehoorzaa te voorzien. Ik herinner mijnen lezers de U tweemaal toe beproefde stichting van een gebom op het Ruïne-plein en de ook bij herhaling vo» gestelde verandering van het N utsgebouw, pi gingen die ongetwijfeld den ontwerpers stee tot eer zullen blijven verstrekken doch, waani het onvoldoend resultaat ons allen is bekend. Maar bovendien: A. „wil gaarne geloovcnM hieraan (namelijk aan een groot lokaal) inderlm behoefte bestaat" I Om u de waarheid te zeg: l mijne lezers, met zulke menschen redeneei liever niet. Oppositie heeft in mijne schalt hooge waarde en niets gaat in leerzaanit'. boven een, zij het zelfs heftig, debat mete flinken tegenstander, in dit geval met ieraï die even sterk de behoefte ontkent als ik ha staande houd. Maar te redeneeren (want tot gcK geld debatteeren komt het in den regel niet)® een „die gaarne wil geloouen" dat wil zeggen zelf niet gelooft, niet geioelt, geen' eigen' overlt ging heeft, behoort tot de verdrietigste zaken ik ken en leidt gemeenlijk tot niets, vooral wa: neer zoo iemand begint met eene verklaring te leggen als die van A, waar hij zegt: „Ook"! zijn met het plan zeer ingenomen"!! Liever richt ik mij daarom tot u mijne lezeh en roep u toe: 'tls onwaar wat A zegt „date voorgestelde verbouwing der Stads-Gehoorif eene zaak is waarvan slechts een gedeelte der te lóstingsehuldigen het genot zal hebben, teriq allen de lasten moeten dragen"! Voor zoover mijne lezers de 1.1. Maandag-avoi» gehouden „meeting" hebben bijgewoond (waarol heeft A zich daar niet doen hooren of de vet slagen hebben gelezen die daarvan in hetl'i®' Dagblad en de Leidsche Courant van 1.1. Woensdi; zijn uitgebracht, kennen zij de gronden voor nujf tegenspraak, want grootendeels zullen zij aan daar gevoerd debat ontleend zijn. Door de verbouwing der Stadsgehoorzaal kot Leiden in het bezit van een lokaal dat tot 1- menschen zal kunnen bevatten en neemt in den rei dier weinige gemeenten van ons Vailt' land, die voor het houden van congresseD, al?' meene vergaderingen van inaalschappijeD, eenigingen en verbonden, tentoonstellingen es' in aanmerking kunnen komen. Is die gelegenht, eenmaal daar, dan leveren Leidens gunstige ligfP1* en bovenal de invloed der vele mannen van wetenschap binnen hare muren gevestigdi r0 nh#

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1871 | | pagina 2