WINTERKLEEDEREN, Staats-Loterij. TOT BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN Buitenlandsch Nieuws. Advertentie». van de nog voorhanden zijnde Leyden, 5 December I860. 25.000 op N». 11393, 25.000 op N». 11297. Leiden, 5 December 1860. In liet KOKHKOOPK VERKOOPHUI* Maarsemansteeg, het tweede Huis van de Vischbrug, Wijk IV, jN°. 72. Heden ontvangen eene groote sortering COLS, CACHENEZ en WINTERHANDSGHOENENdie lot spotprijzen ver kocht worden. Zondag II. is te Middelburg Ds. J. J. L. Luti ais tweede predikant der Waalsche gemeente aldaar bevestigd door Ds. 'F. C. J. van Goens van Leiden. De groote Kerkeraad der Evangelische Luthersche ge meente te Utrecht heelt tot predikant beroepen Ds. J. A. Schuurman te 's Gravenhage, nevens wien op het drietal waren geplaatst: Ds. H. Heyen te Leiden cn Ds. J. W. Be verse» te Kampen. Ds. K. Schuilink te Oldenborn heeft voor het beroep naar de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam bedankt. In deze week werd de woning van een 72jarige weduwe in de Smitsteeg alhier des morgens niet op de gewone wijze opengezet. Men vermoedde, dat de bewoonster eenig leed overkomen was en, na te vergeefs eenige malen aan de deur beweging te hebben gemaakt, opdat zij geopend werd, ver wittigde men daarvan de politiedieop last van hooger ge zag, de deur opende en de weduwe levenloos te bed vond liggen, maar bewaakt door hare huisgenooteneen hond en een kat, die bij elke beweging om tot het lijk te genaken ongezind zich betoonden om zulks toetelaten. Eindelijk gelukte het, hun door het toewerpen van eenig voedsel te bewegen het lijk harer meesteres te verlatenwaarvoor toen de noodige zorg werd gedragen. - De weduwe leefde van een toegelegde lijfrente. De Kardinalen Santucci en de Pietro, leden van het H. Collegie te Rome, moeten zich verklaard hebben vóór den afstand van het wereldlijk gezag door den Paus. De bevolking van Gaëta verlaat in menigte die vesting, wegens de duurte der levensmiddelen. Op Ischia alleen zijn reeds 500 inwoners aangekomen. De soldaten schieten de officierendie zij niet vertrouwenzonder omslag dood. Er worden te Londen krachtdadige pogingen aangewend) om Garibaldi het eereburgerrecht aautebieden - wel een spre kend bewijs van de sympathie der Engelschen voor de Italiaan- sehe onafhankelijkheid. Men hoopt, dat Garibaldi dat blijk van bewondering en hoogachting in persoon zal komen ont vangen. Het Engelsche Kabinet heeft aan de Fransche Regering- opheldering gevraagd, wegens de vermeerdering van onder scheiden regementendie daarop heeft geantwoorddat de maatregel was van zuiver defensiven aard, uit hoofde de poli tieke toestand van Europa eischtedat Frankrijk op alle eventualiteiten voorbereid zijwaarmede de Engelsche Rege ring genoegen heeft genomen. De Zuidelijke Staten van Noord-Amerika hebben in een uitvoerig stuk hun grieven tegen de Noordelijke uiteengezet waarin zij de beschuldiging ontwikkelen van boosaardiglijk en onwettig de instelling der slavernij te hebben aangerand, een instelling die door God zelf, door Christus en Zijn apostelen is gevestigd en bekrachtigd. Tn een ander stuk doen zij een beroep op de bescherming en den steun van Keizer Napoleon. Dezer dagen passeerde een jonge vrouw des avonds de straal Ia Rochefoucauld te Parijs, toen een manspersoon eens klaps op haar toetrad en haar den shawl, dien zij om had, afrukte: //Ik zal je leeren shwals te dragen, om je op een zoo schandelijke wijs aan te stellenriep hij uit. Door dezen uit roep ontstond er dadelijk een oploop: Gaongelukkige" her nam diezelfde persoon*ik wil geen schandaal op de publieke straat maken, maar ik waarschuw je, zet nooit een voet meer in mijn huis." Daarop verwijderde hij zich, den shawl met zich mede nemendeen daar de omstanders hier een twist tusschen man en vrouw meenden te zien vermeenden zij zich er niet in te moeten mengen. Toen eenige politie-agenten waren toegeschotenverklaarde de jonge vrouw onder snikken eu verplet y'an angst en schrik, dat zij volstrekt dien mau niet kende, dat zij hem nooit gezien had. Onmiddelijk zette men den brutalen dief achierna, die na een hevigen wederstand naar de politie-wacht werd overgebragt, alwaar bet bleek, dat hij wezenlijk de jonge vrouw niet kende en hier dus een aller- stoutste berooving had plaats gehad. In den nacht van 28 op 29 Nov. is te Bordeaux de suikerfabriek van de HH. Larchet en C0., totaal afgebrand. De scbade wordt begroot op 2 millioen francs. De oorzaak van den brand is onbekend. Het gebouw en de goederen waren bij zeven maatschappijen tegen brandschade verzekert. In Frankrijk vinden tegenwoordig honderdduizende duit- sche werklieden arbeid, dien zij in Duitschland niet vinden kannenomdat de vrijheid hier aan de nijverheid een leven geeft, dat de aan een plaats gebondene en in zijn localiteit verstikkende Duit.sche hankwerkssland niet hebben kan. Vrije handel en vrij vervoer zijn de eerste voorwaardendie ieder individu te eischeu heeft om door het leven te komenen de staat heeft noch regt, noch pligt hem daarin te beperken. In Frankrijk hebben zij het volk voor pauperisme bewaard. Niet als of er geen armen en geen ellende zouden zijn maar ieder die werken kan en wil, is zeker werk naar zijn krachten en gaven te vinden, en de Staat heeft zich niet genoodzaakt ge zien hem zijn onderhoud op kosten der gemeente te verzeke ren; geen tot werken geschikt mensch heeft hier aanspraak op onderstand; slechts voor kinderen, gebrekkigen en ouden wordt openlijk gezorgd. In dit land kan een ieder fabriceren wat hij wil en waar hij wil, en koopen en verkoopen hoe en waar het hem behaagtzoolang de brandpolitie niets daartegen te zeggen heel't, en zoolang hij met den ont vanger der belastingen over de klasse van het patent, waarin hij zich moet laten inschrijven in orde is. Op 30 November overleed plotselings t.e Amsterdamonze waarde Vader en Behuwd-Vader de Heer A. GASPERS in den onderdom van ruim 73 jarendiep betreurd door zijne Echtgenoot, Kinderen en Behuwdkinderen. E. J. JONGENEEL, H. J. JONGENEEL, (Jaspers. Ten Kantore van C. J. HEINTZ Nieuwen Rijn over de Vischmarkt te Lei den alwaar in de 3de Klasse dezer 243ste Plaats-Loterij is gevallen is heden weder gevallen 4de Klasse 3de Lijst VAN •9. CiliHEIV «lr-9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1860 | | pagina 3