Binnenlandsch Nieuws. ze volstrekt niet bevreesd omdat, de wereldbeschouwing der kleinen niet in alle opzigten inet de eischeu der wetenschap overeenkomter zijn immers wel gevallen waarin men genood zaakt is ze geheel en al van den waren weg aftehelpen. Algemeen wordt het niet meer zóó gevierdmaar de herin nering aan die vroegere feestviering en kindervreugde is toch bij allen nog levendig en het zou mij zeer verwonderen, indien het ergens gevierd werdzonder de sporen nog bij zich te dragen van dien vroegeren tijd. Dat dit feest reeds jarenjaren lang gevierd wordt, behoef ik wel niet meer te herinneren dat men bij het zoeken naai den oorsprong zich in den nacht der middeleeuwen verliest, is zeker aan een ieder zoo niet bekend. - En toch uit die oude tijden moet het verklaard worden, ouderswaarom uwe kinde ren hunne schoentjes op den schoorsteen of onder het bed zetten en dat uwe kinderen in deze dagen koek en sui ker smullen treurig bijgeloof! in den vorm van menschen of dieren gekneed, gegoten of gebakken. De oude feestviering is niet meer algemeen en vele vaders en verdere leden der familie achten het "een dwaasheid voor Sinter-Klaas te spelen en met die ketenen op de trappen te rammelen of met die roede op de deuren te slaan. - maar; glansrijk moge de verlichting bij vele reeds zijn ingedrongen en een wareredelijke wereldbeschouwing moge zich meer en meer bij de ontwikkelde klassen der maatschappij kenbaar maken er loopt toch altijd nog iets van het oude bijgeloof onder, en uwe kinderen, Ouders! hebben zich nog lang niet losgemaakt van de traditiën der vorige eeuwen! - Gij moogt hen van veel beroovenmaar hun Heiligen ontneemt ge hun niet; - uwe pogingen zouden vruchteloos zijn, een kinder revolutie zou tegen u uitbarstende kinderenze hebben vroeger immers wel een kruistogt naar Palestina willen doen. Nog jaren zal dit zoo blijvennog jaren zullen zij zich op den 5en December ter ruste begeven in de blijde verwachting morgen iets lekkersiets verrassends te vinden en om dan koek en suiker in den vorm van menschen en dieren te smul lengeloof het vrij, hoe bijgeloovig, dat praat ge hun, dat praat ge u zeiven nog in geen eeuwen uit het hoofd. Ingezonden Z. M. heeft benoemd tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Zeeland Mr. M. F. Lantsheer, thans rechter in de arrond.-rechtb. te Middelburg; tot rechter-plaatsv. in de arrond.-rechtb. te Utrecht Mr. C. G. Berger van Hengst, adv. aldaar; tot plaatsv. kantonrechter te Zutphen Mr. W. J. 0. Putman Cramer, adv. en notaris aldaar, - en is aan Mr. B. D. H. Teilegen, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van procureur bij het pro vinciaal gerechtshof en de arrond.-rechtb. te Groningen. Z. M. heeft aan den eervol ontslagen hoofdonderwijzer C. de Jong te Voorschoten een jaarlijksch pensioen van/533 verleend. Z. M. de Koning is Dingsdag avond van het Loo in de residentie teruggekeerd. Z. M. heeft aan Commissarissen en Directeur der 's Gra- venhaagsche Maatschappij tegen brand en zeegevaar bewilli ging verleendtot wijziging der statuten van en tot voortzet ting der naamlooze vennootschap, voor den tijd van vijf en twintig jaren. De 2e luit. kwartierm. von Schmidt auf Altenstadt van het 2e reg. dragonders is op zijn verzoek door Z. M. voor een jaar op nonactiviteit gesteld. H. M. de Koningin-moeder wordt a. s. Dingsdag van Soestdijk in de residentie terug verwacht. Dingsdag heeft er bij Z. K. H. Prins Frederik op Hd. goederen aan den Leidscheu straatweg een groote jagtpartij plaats gehad, waaraan Z: K. H. den Prins van Oranje, be nevens vele genoodigden hebben deelgenomen. Heden Woensdag heeft er bij HH. KK. HH. Prins en Prinses Frederik op het huis de Paauw, een groot diner plaats gehad, dat door de leden der Koninklijke familie, benevens Hd. gevolg werd bijgewoond. Op aanst. Donderdagden 6en en Vrijdag den 7en De cember zullen de audientiën van den Minister van Staat en van Finantiën en van Marine geen plaats hebben. Aan den sergeant-majoor van Wingerden van het corps pontonniers te Zutphen in garnizoen is de gouden medaille toegekend, voor door hem volbragte 36 onafgebroken eerlijke en trouwe militaire dienstjarenen de daaraan verbondene gratificatie. In de Zitting der Tweede Kamer van 11. Dingsdag heeft de heer Blussé aanmerking gemaakt op de voorbereidende werkzaamheden aan de Zuiderspoorweglijn en het nut betoogd, om aan den Moerdijk te beginnen noordwaarts aanaange zien het belang van Botterdam's handel isdat de brug over de Maas het allerlaatst wordt gebouwd. - De heer Thorbecke wil waarborgen voor een goede, krachtige, geregelde uitvoe ring der spoorwegwet en vindt die 1°. in een behoorlijke jaar- lijksche begrooting, 2°. in een geregelde onteigening, 3°. in den regel, dat alles geschiedt bij aanbesteding, 4°. in een la tere zorg voor de exploitatie bij de Wet. Gisteren is voor de Arrondissements-Rechtbank te's Hage behandeld de zaak van den heer K. te Amsterdam tegen de Brandwaarborg-Maatschappij Arcldmedes te Delft. Het gold hier een niet onbelangrijke vraag van assurantie-recht, te we ten: of het woord waarde in art. 288 Wetb. van Koophandel beteekent de bij de polis uitgedrukte waarde, dan wel die welke na den plaats gehad hebbenden brand door deskundigen is geconstateerd? Voor den eischer is opgetreden Mr. J. van Gigch envoor de gedaagdesse Mr. J. G. Rochussen. De Gemeenteraad van 's Gravenhage heeft een verzoek tot afstand van een stuk gemeentegrond langs den Sebeve- ningschen weg bij de Israëlitische begraafplaatsten einde tot een Zoölogisch-Botanischen tuin te worden ingerigtafge wezen- en voorts besloten de beurtveren op Haarlem, Am sterdam en Rotterdam met het einde dezes jaars opteheffen. Op heden Woensdag is het magazijn van Gouden en zilveren werken enz., dat de heer J. M. van KempenHofle verancier van Z. M. den Koning, wiens fabriek te Voorscho ten gevestigdte Rotterdam heeft opgerigtgeopend. Een steeds toenemend debiet, dat hij sedert 25 jaren te Utrecht en later ook te 's Gravenhage genoot, bewijst, dat het be schaafd Nederlandsch publiek geenszins onverschillig is voor schoonere vormen in gouden sieradiën en zilverwerk. Voortgezette aesthetische studiën, inzonderheid van de ver schillende stijlen der architectuur, die ook op de vormen van gouden en zilveren werken en hunne ornamentiek werden toe gepast, hebben hem geleid tot het reproduceren, bepaaldelijk bij grootere gouden en zilveren voorwerpenvan de meest be kende historische kunstvormen, zonder deze anachronistisch te vermengen. Door de toepassing van de nieuwste uitvindin gen op technisch gebied en van de resultaten der nimmer rustende chemische wetenschap, werd hij tevens in staat ge steld, om met de schoonheid der vormen een betere bewer king van het edele metaal zelve te vereenigen. Met warmte bevelen wij deze tak van nijverheid en handel onzen stad- en landgenooten aan; - in de hoop, dat door al- gemeene begunstiging de gewigtige taak van dezen Neder- landschen industrieel wordt gewaardeerd en ondersteund. Het voor ons liggende keurig en smaakvol exemplaar van de nieuwe adreskaart stelt ons aanschouwelijk voor het belangrijk etablissement, dat, nabij Voorschoten gelegen, waardig is te worden bezocht alwaar, iedereen steeds een hupsche en be leefde ontvangst wacht en meer dan eene hoogstverrassende proeve wordt aangetroffenhoe een edel en regtschapen in dustrieel welvaart en zedelijkheid rondom zich mildelijk ver spreiden kan. Beroepen bij de Nederd. Herv. Gem. van Eenigenburg (cl. Alkmaar), de kandidaat J. H. L. Bouman. Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het aan den heer Steenmeijer verleende emeritaatwerd door den kerkeraad van Ritthem 11. Vrijdag, met medestemming van den ambachts heer, tot predikant beroepen de kandidaat G. C. Boomer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1860 | | pagina 2