A°. I860. Net llnt-l¥lcolaa$feest. St. Nicolaashet feest der kinderenis weer nabijreeds dweepen zij met de genoegens van den avond en lustig en rroiyk maakt hen het vooruitzicht op den geheelen daarop volgenden dag. Danop Sinterklaas-avondzal die mau weer komen met zijn rood aangezicht .en witte haren en hun ge schenken brengen van koek en van nooten van appeltjes en van suiker, van marsepijn en banket. Misschien komt hij weer met vurige oogenmet ketenen rammelendin een beestenhuid of anders in een deken gehuld en met zijn vreeselijke geesel- roede in de hand - hij de belooner der gehoorzamede be straffer der stoute en ondeugende kinderen. - Hij laat zich wel zelden zienmaar zooveel te meer hooren en ze vermoe den jzijn nabijheid, half van vreeshalf van verlaugen vervuld.- En dit is het voorspel nog maar en de grabbelende kinderen zegenen den goeden gever om hetgeen zij reeds ontvangen hebben en om hetgeen zij stellig nog van hen verwachten; zij weten wel niet juist wat, maar die onzekerheid is toch aangenaam en laat hun verbeelding het rijkste spel. - Maar 's nachts zal hij nog eens komen en rijden met zijn wit paard den schoorsteen binnen en den schoorsteen door om dan de schoentjes en laarsjes op den schoorsteenmantel of onder de tafel of onder het bedmet lekkers en met allerlei aardige dingen te vullen; hoe hy dit doet, of hij met zijn paard wel door den schoorsteen zou kunnen komen of hij niet lichtelijk een ongeluk kon krijgen op zulk een gevaarlijken togt, - daar denken ze niet aan, dat weten en begrijpen de kinderen nog niet; maar ze droomeu zeker nooit pleizieriger dan op St. Ni- eolaasavond en er is weinig oprechter vreugde dan op den morgen van den volgenden dag. Ziedaar, met een paar trekken het zoo genoegelijk kinder feest, dat aller hart dezer dagen vervult, dat dagen en we ken is vooruitgegaandat eindelijk heden weer is aangebroken en op nieuw met zich medebrengt een tal van genietingen een feest waarop het kinderhart zoo dankbaar klopt om ouder liefde - waut ter laatster instantie vermoeden zij den oorsprong wel - en bet ouderlijk gemoed door kindervreugd getroffen wordt. Misschien ben ik wei niet geheel op de hoogte van mijn tijd of op de hoogte der kinderfeesten in veler oogwant zoo als ik het daar schetste, wordt het niet overalniet algemeen meer gevierd. Gelukkig, zeggen velen, zijn de dagen voorbij, waarin men de kinderen zulke dingen voorbeuzelde en hun jeugdige h&rten met bijgeloof en onnoodige schrik vervulde gelukkig, roepen ze met vuur, dat men het heeft begrepen, dat een meer rationele opvoeding, meer rationele kinderen zal vormen en dat men de wanbegrippen van vroeger dagen ver wijdert, ook uit den kinderkring van dezen tijd. Ik ben het niet geheel met hen eens; zulke menschen denkeu er juist zóó over als de regeling der stad Delft in het jaar 1600, die verbood: ffgeen brootcoucksuijeker ofte andere eetwaren te vercopen hebbende 't facoen van eeuige beelden ofte daer eenich beelt of te beelden an ofte op gebacken ofte gestclt zijn"; en dat was toch niet erg rationeel; 't ware voor hen te wenschen dat men zulk een minutieus toezicht in onze dagen niet geheel en al had uit het oog verloren en men de voorwerpen, die in de winkels der koekbakkers werden gevondenaan wat naauw- keuriger kritiek onderwierpze moeten niet rusten voor en aleer zij een dieereet hebben doeu uitgaandatin een vorm, gewijzigd naar de behoeften dezer dagen denzelfden inhoud zou hebben als het navolgende, waarbij verboden wordt *crae- men op te slaanin welke craemen vercoft worden verscheij- den goederen die men den kleijncn kinderen dijets maeckt dat denzelfdeu Nicolaas henluijden geeft, 't welck een saeke is nijet alleen strijdend ende teghen alle goede ordre ende politije maar ook de luijden afleijdende van de ware godesdijenst ende streckende tot waengeloof, superstitie ende afgoderije, dewelcke in een gepoliteerde stadt nijet en behoort getolereerd te werden." 't Is waar, zoo als ik het boven beschreef, wordt het niet algemeen meer gevierdde oude vorm heeft zich al meer en meer van de hoogere naar de mindere standen teruggetrokken- en sommige ouders wijzigen den vormmaar behouden daarom toch het wezenhet feestde vreugde der kinderenal zijn LEIDSCH DMBL1D. Due Courant verschijnt eiken dag, be halve Zon- en Feestdagen, en kost voor Leiden ƒ1.95, en franco per post 2.80 in de drie maanden. De prijs der Advertentiën is voor eiken regel Zes Cents, behalve 35 Cents zegel recht, voor elke plaatsing. Afzonderlijke Nommers Vijf Cents. Spoortreinen van Leiden naar 's Gravenhage, Delft, Schiedam en Rotterdam te 10 u. 6 m.; 12 u. 58 m.; 6 n. 3 m,; 9 u. 13 m. Naar Haarlem en Amsterdam te 8 u. 47 m.; 1 u. 3 m.: 4 u. 47 m.; 7 u. 57 m. Stoomboot van Leiden (Ligplaats Haven) naar Amsterdam, Maandag ochtends 4 u., de overige werkdagen 5 u.; van Amsterdam (Beerebijt) naar Leiden 's middags 2 u. Postbusligtingen aan de Lakenhal, Katoenfabriek en op de Nieuwstraat's morgens te7 u. 55 m., 'smiddags te 12 u., 's namiddags te 3 u. 45 m., avonds te 8 u. 10 m. Oost-Indische Landpost. Over Southampton, 1 en 17; over Triest, 6 en 22; over Marseille9 en 25 van elke maand- Rijks-Telegraaf. Werkdagen vnn 912 en van 27 uur. Zondag van 27 uur. Spoorweg-Telegraaf dagelijks van 8—9a uur. jEittingen van bet Gemeentebestuur. Gemeenteraad op onbepaalde tijden. - Burgemeester en Wethouders, Maandag en Donderdag te 11 uur - Commissie van FabricageDingsdag te 12 uur. - Burgemeester, dagelijks te 10 uur. - Bureau der Plaatselijke Secretarie is open dagelijks van 10—4 uur. - Thesaurie, dagelijks van 10—2 uur. - De Gemeente-Architect is te 9preken te zijnen huize op den Ouden Singel, 'smorgenavan 9—10 uur. Kantoor der Plaatselijke Accijnsen, dagelijks van 81 uur en van 36 uur; der In- en Uitgaande Rechten en Acoijnsea dagelijks van 91 uur en van 36 uur; van 'sRijks Directe Belastingen, Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag van 9—8 uur; van Zegel, Registratie dagelijks van 84, van de Hypotheken en het Kadaster, van 94 uur. I. j* v_

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1860 | | pagina 1