B „Holland's" hegemonie gebroken „Leiden helpt Vlissingen" MAANDAG 16 JUNI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Landarbeiders krijgen pensioen Zoals bekend, hebben sinds 1 Mei 1947 de agrarische bedrijfsgenoten in Nederland die samenwerken in de Stichting voor de Landbouw, een bedrijfspensioenfonds voor de land- jbouw opgericht. Dit pensioenfonds is verplicht geworden voor alle arbei ders in het iand- en ïïinbouwbedrijf. Aan de zeer kleine minderheid van arbeiders, die niet georganiseerd is, zal krachtens een wet welke nog dit jaar in de Kamer zal komen aldus bericht de „Tijd" bij het afsluiten van de collectieve ar beidsovereenkomst het toetreden tot dit bedrijfspensioenfonds ver plicht gesteld 'worden. Dit bedrijfspensioenfonds staat ook open voor de kleine zelfstandige boeren en tuinders, die in Neder land een tamelijk groot gedeelte van de agrarische bedrijfsgenoten uit maken. Het pensioen voor een arbeider, óie 65 jaar geworden is, bedraagt 12.per week; dit is erigeveer 37 y2 pet. van zijn weekinkomen. Indien een arbeider sterft, bedraagt het pensioen voor zijn weduwe 5. per week, verhoogd met 1.per kind beneden de 17 jaar tot een ma ximum van f 12.Indien ook de moeder sterft, wordt het pensioen voor de kinderen verdubbeld even eens met het bovengenoemde be drag als maximum. Voor die arbeiders, die de leeftijd van 65 jaar beteiken in de eerstko mende tijd, waarin het bedrijfspen sioenfonds nog niet volledig kan werken, omdat het nog over te wei nig financiële reserves beschikt is een overgangsmaatregel getroffen, volgens welke deze arbeiders f 6. per week als pensioen zullen ontvan gen. TEKORT AAN ONDERWIJZERS. Vrijstelling van dienstplicht. De minister van oorlog heeft in verband met gestelde vragen mee gedeeld, dat het niet mogelijk is onderwijzend personeel vrijstelling van dienstplicht te verlenen. Hij is echter bereid in bijzondere gevallen verzoeken om groot verlof, onthef fing uit vrijwillig dienstverband of uitstel van eerste oefening in gun stige overweging te nemen. Aan abituriënten van H. B. S. en Gymnasium kan geen uitstel van eerste oefening worden verleend voor het aanvangen van een nieu we studie. De minister acht echter het schep pen van de mogelijkheid tot aan vulling van het tekort aan onderwij zers van zo groot belang, dat hij on derzoekt of en in hoeverre het mo gelijk zou kunnen zijn, ten behoeve van het volgen van de ingestelde noodcursus, af te wijken van de richtlijnen en aan abituriënten van H. B. S. of Gymnasium uitstel van eerste oefening te verlenen, totdat zij een dergelijke cursus hebben be ëindigd. a DE EERSTE ETAPPE VAN DE 12DE VOLKSTELLING. Zatèrdagavond heeft dr. Ph. J. Idenburg, directeur-generaal van de statistiek, over beide zenders gespro ken over de eerste etappe van de 12e volkstelling. Hij deelde mede, dat de rapporten, welke uit alle delen des lands over de telwerkzaamhede^ zijn binnengekomen, er op wijzen, dat de ze vlot zijn verlopen. Het rijk en de gemeenten hebben beide ongeveer 1/3 van het tellerscorps geleverd, de on derwijzers vormden 1/4 gedeelte daarvan. Er waren 7000 onbezoldigde vrijwilligers. Er traden 8500 vrou wen als teister op. Namens le minnis- ter van Economische Zaken, tot wiens ambtsgebied de statistiek behoort, dankte spr. allen, die tot het welsla gen van deze onderneming hebben bijgedragen: o.a. de gemeentebestu ren, pers, radio en bioscoop en ten slotte het gehele Nederlandse volk, dat zo bereidvaardig heeft medege werkt. Het materiaal begint, thans reeds bij het Centraal Bureau voor de statistiek binnen te stromen. De ver werking daarvan zal nog een enorme ■arbeid vragen. RADIO DINSDAG. HILVERSUM I, 301 M, 7.30 Gram.platen; 8.15 Orkest; 8.35 Symphonie Orkest; 8.45 Gramofoon- muziek; 9.15 Morgenwijding; 9.30 Gram.platen; 9.45 Arbeidsvitaminen; 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Gram.pl.; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Strijk orkest; 11.00 Strijkorkest; 11.30 Gram. platen; 12.00 Orgel; 12.30 Ons platte land; 12.40 Piano-duo; 13.15 The Sky- masters; 13.45 Gram.platen; 14.00 Met naald en schaar; 14,20 De Kwin tetspelers; 15.00 De wondere wereld; 15.15 Gram.platen conc. 16.40 School bel; 17.00 Dat kun jij ook; 17.30 Auvérgne; 17.45 Het rijk over zee; 18.15 Piano; 18.30 Strijdkrachten; 19.00 Radiostrip; 19.10 Gram.platen; 19.15 Rotterdams Strijkkwartet; 19.45 „Zeepost"; 20.05 Met de microfoon bij20.15 Het omroeporkest, 21.10 Hoorspel; 21,35 Reportage; 21.45 Con tact; 22.15 Buitenlands overzicht; 22.30 Zang met piano; 23.15 Sympho nie. HILVERSUM II, 415 M. 7.45 Ochtendgloren; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Lichtbaken; 9.50 Gram.pla ten; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Gram.pl.; 10.40 ,.De inwijding van de beiaard"; 10.50 Een bezoek aan de diergaarde; 11.40 Gram.platen; 12.03 Gram.platen: 12.30 Amusementsork.; vervolg; 14.00 Russische orkestmuz.; 15.00 Voor de vrouw; 15.30 De Zon nebloem;* 16.30 Na schooltijd; 16.45 Gram.platen; 18.00 Vaudeville orkest; 18.20 Sportpraatje; 18.30 Manner koor; 19.20 Metropole orkest; 20.12 Actua liteiten; 20.20 Radio Philharmonisch orkest; 22.45 Gram.pl.; 23.00 Gram.-| platen „Strawinsky wordt 65 jaar". De eerste doodstraf voor een vrouw De bijzondere raad van cassatie te 's-Gravenhage heeft de doodstraf, opgelegd door de Groninger kamer van het bijzondere gerechtshof te Leeuwarden aan Geessien Bleeker uit Delfzijl wegens verraad van een groot aantal illegale werkers in de provincie Groningen, bevestigd. Zij heeft te Groningen en te Assen, na dat zij als illegaal koerierster door de „Sicherheits Dienst" gearresteerd was, verzetlieden verraden. Daar voor werd ze door de Groninger en <ioor de Drentse kamer van het bijzondere gerechtshof te Leeuwar den ter dood veroordeeld. Dit is de eerste maal in Nederland, dat een doodstraf, uitgesproken te gen een vrouw, door de bijzondere raad van cassatie is bevestigd. De procureur-fiscaal bij de bijzondere raad van cassitie had in de „zaak Groningen" tot levenslange gevan genisstraf geooncludeerd. De „zaak Drenthe" wenste hij buiten beschou wing te laten omdat men slechts eenmaal levenslang kan vragen. De verdedigster van requirante, me vrouw mr. R. C. Boekhuijsen te 's-Gravenhage zal revisie van dit vonnis vragen. Wering van de colorado-kever In zijn nota naar aanleiding van het verslag over het wetsontwerp „Wering en Verdelging van de Colo radokever" deelt de minister van Landbouw en Voedselvoorziening nog het volgende mede: Het insect komt vrij veelvuldig voor langs de Nederlandse Zuidgrens, langs de Oostgrens, met uitzondering van het Noordelijkste deel, en meer landinwaarts vrij talrijk in gedeelten van de provinciën Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In het Zui den zijn er plaatsen, waar bijna op elk aardappelveld de coloradokever kan worden gevonden, waaraan de toestand bezuiden onze landgrens niet vreemd is. Sporadisch is het insect nog in de provinciën Groningen, Friesland, Noordholland en het vas teland van Zuidholland en een ge deelte van Utrecht. Engelse deskundigen zijn uitge nodigd om zich er in deze zomer van te komen vergewissen, op welke wij ze hier te lande alle voorzorgen wor den genomen. De last ,die hier op de aardappel verbouwers wordt gelegd, kan niet te zwaar worden geacht, omdat bij het nalaten van een zo goed mogelij ke verdelging reeds na een of twee jaar merkbare rechtstreekse schade door de verbouwer kan worden ge leden. Op andere cultuurgewassen dan op aardappelplanten komt de colorado kever niet voor. Van de naaste ver wanten van de aardappel wordt in ons land algemeen de tomaat geteeld, waarop de kever zijn volledige ont wikkeling niet kan doormaken. De z.g. eierplant of aubergine, waarop dit wel mogelijk is, wordt in Neder land niet buiten de kassen geteeld. In de bonnenlijst, die op 19 Juni zal worden gepubliceerd, wordt een bon aangewezen voor een ei voor de leeftijdsgroepen C, D en E (0 tot en met 14 jaar). BOTSING TUSSEN TWEE AUTO'S. Zaterdagmorgen omstreeks 11 uur heeft in Bcvenkarspel, nabij de Sta dionslaan een aanrijding plaats ge had tussen een juist startende motor carrier, bestuurd door de heer C. P. en een passerende expeditieauto van de firma R. en C. In de bak van de carrier bevonden zich vier kinderen waarvan er een het stuur greep. De carrier maakte een kleine zwenking. Hoewel de bestuurder direct de rem aanzette en de earner tot stilstand bracht, werd de uiterste punt gegre pen door de auto en de carrier totaal vernield. De bestuurder liep een dubbele beenbreuk op. Een der kin deren brak eveneens een been terwijl een tweede een hersenschudding en een rugwond opliep. De beide andere kinderen kwamen met de schrik vrij. De drie gewénden zijn naar het zie kenhuis te Enkhuizen vervoerd. POGING TOT MOORD OP VERPLEEGSTER. Zaterdagmiddag heeft de 27-jari- ge D. uit Amsterdam een moordaan slag gepleegd op de verpleegster T., in de omgeving van het provinciaal ziekenhuis te Santpoort, waar mej. T. werkzaam is. Het tweetal ontmoette elkaar, waarpa een woordenwisseling is ge volgd. De Amsterdammer trok een revolver en loste een schot, dat ech ter geen doel trof. Nog tweemaal schoot hij, maar beide keren ketste het wapen. Tenslotte sloeg D. de verpleegster met de revolver op het hoofd, waardoor zij ernstig gewond raakte. Spoedig was de politie var| Bloem end a al aanwezig, die de Am sterdammer aanhield en naar het bureau van politie overbracht. De verpleegster is in een ziekenhuis te Haarlem opgenomen. Naar de reden van de moord wordt een onderzoek ingesteld. Laatste positie Ned. passagierssche pen: Delftdijk, 13-6 van Cristobal naar Londen; Johan de Witt, Amster- dam-Sabang, 13-6 Perim gepasseerd; Johan van Oldenbarnevelt, Batavia- Amsterdam, 14-6 tot 16-6 te Singa- preo; Kota Inten, Rotterdam-Batavia, 13-6 van Aden; Poelau Laut, Amster- dam-Batavia, 13-6 nog te Belawan; Randfontein, Genua-Antwerpen, 14-6 bij de Belaeren; Sibajak, Rotterdam- Batavia, 13- te Tandjong Priok; Vo- lendam. 13-6 te Tandjong Priok, (Rot. terdam-Batavia); Westerdam, 13-6 van New York te Rotterdam; Kotai Gede, 13-6 12 uur van Genua, wordt 20-6 van Batavia te Rotterdam ver-l wacht. riNDELIJK dan is de hegemonie van „Holland" gebroken! In de gis- teren in de Leidse Hout gehouden atletiekwedstrijden om het club kampioenschap van Leiden heeft „De Bataven" getoond de sterkste vereniging van Leiden te zijn. Een uitermate spannend verloop hadden deze wedstrijden, welke spanning haar climax bereikte bij het laatste nummer toen De Bataven en Holland nog gelijk stonden. De Bataven Leids clubkampioen De weergoden schenen de Leidse athleten nogal gunstig gezind te zijn. Althans een half uur voor de aan vang der wedstrijden hield de regen op, hetgeen ongetwijfeld heeft bijge dragen tot het succesvolle verloop hiervÉtn. Van officiële zijde bestond er veel belangstelling. Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op de burgemeester jhr. mr. F. H. van Kinschot, de wet houder van Onderwijs, de heer J. C. van Schaik en de commissaris van politie, de heer R. J. Meyer. Omstreeks 2 uur valt het startschot voor het eerste nummer: 100 M. hardlopen. De Holland-man W. Nota bewees hierop nog steeds Leiden's beste kracht te zijn door te winnen in de tijd van 10.9 sec- Wim van Dorp liet zich echter ook niet onbe tuigd en bezette met een tijd van 11,1 sec. de tweede plaats. N. Bomhof (Holland) v/erd derde in 11.6 sec. Jan Vollebregt, de jeugdige Bata- venloper, die reeds veel van zich deed spreken, zorgde voor een aan gename verrassing op de 1500 M. door slechts met een tijdsverschil van 0.2 sec. na de bekende Holland- athleet Den Tonkelaar op de tweede plaats te eindigen, vóór C. Kraan, die zich met een derde plaats te vreden moest stellen. Op kogelstoten veroverde L. Mul der (Holland) de eerste plaats met een stoot van 10.7 M., F. van Zijl (Bataven) werd tweede en bereikte een afstand van 9.86 M. De 300 M. Junioren leverde een fraaie overwinning op voor J. Wit kamp, die in een tijd van 40.5 even voor Labordus van Holland de fi nish passeerde. De 400 M. blijft het zwakke num mer voor de Bataven. Dit werd eens te -meer bewezen door de teleurstel lende resultaten op dit nummer be haald- C. van Venetiën (Holland) werd eerste in 56.3, K. Post (Bata ven) tweede in 57.2. De veelbelovende Bataven-athleet C. Tuynman boekte een schiterende overwinning op de 800 M. in de tijd van 2 min. 8.9 sec. Speerwerpen was weer een Hol land-aangelegenheid. H. van dor Star en S. Meerburg bezette op dit nummer de eerste twee plaatsen met resp. 40.90 M. en 40.23 M., K. Post (Bataven) werd derde met 36.26 M. Bij vèrspringen was er weer reden voor de Bataven om te juichen. De eerste drie plaatsen op dit nummer werden door leden van deze vereni ging bezet: W. van Dorp, 6.75 M-, H. Stikvoort 6.11 M. en H. Veldho ven 5.98 M. De prestatie van H. Stik voort verdient bijzondere vermelding, omdat deze athleet nog junior is en toch reeds de 6 M. grens wist te passeren. Een belofte voor de toé- komst! De 4 x 100 M- estafette leverde na een enerverende strijd ten slotte een Holland-overwinning op. Veruit de sterkste toonde H. Bres- ser (Bataven) zich op het. nummer discuswerpen. Hij bereikte een af stand van 31.98 M., zijnde ruim 2 M. meer dan de als tweede eindigende A. Gieske. Op de 5000 M. toonden L. van der Steen en L. van der Klugt zich lo pers van aparte klasse. Het was een lust om te zien met welk een ont stellend gemak zij hun ronden draai den en hun collega's stuk voor stuk „lapten". Nadat Holland in de Olympische estafette gezegevierd had, bereikte de spanning haar hoogtepunt. De ploe gen stonden nu n.l. gelijk. Polsstok hoogspringen moest de doorslag ge ven. Als 1, 2 en 3 op dit nummer eindigden echter allen Bataven, zo dat de overwinning voor deze ver eniging was. Men kan zich voorstel len met welk een spontaan gejuich de einduitslag in het Batavenkamp ontvangen werd. De prijsuitreiking. De burgemeester had voor deze wedstrijden een fraaie beker uitge loofd en was bereid gevonden de prijsuitreiking zelf te verrichten. Achter elkaar kwamen alle deelne mers van de Bataven het veld op en maakten front voor de 'tribune. Dit was waarlijk een aardig 'mo ment. De wind speelde door-de fleu rige Bataven-costuums en de zon zette dit schouwspel meer luister bij In zijn speech memoreerde de bur gemeester o.a. de succesvolle Ox- fordtrip. waaraan de Bataven had den deelgenomen. Hoewel toen geen overwinning geboekt kon worden, beloofden de prestaties veel voor de toekomst. Met spanning heeft hij de verrichtingen gadegeslagen en het was een eer de beker speciaal voor deze sportmiddag uitgeloofd, per soonlijk aan de winnende ploeg te kunnen uitreiken. Met de wens, dat het De Bataven steeds excelsior moge gaan, overhan digde hij de beker aan L. van der Steen, welke deze onder stormachtig applaus van het talrijke publiek in ontvangst nam. De uitslagen luiden als volgt: 100 M.: 1. W. Nota, H. 10.9, 2 W. v. Dorp B. 11.1, 3. M. Bomhof H. 11.6, 4. H. Stikvoort B. 11.7, 5. H. Kips H. 11.8, 6. Th. Lutlage B. 12. 1500 M: 1. J. de Tonkelaar H. 4.33.7, 2. J. Vollebregt B. 4.33.9, 3. C. Kraan B. 4,34.2. 4 J. v. Bakel H., 5. J. Soupart B-, 6. J. v. Britsum, H. 400 M.: 1. C. v. Venetiën H. 56.3, 2. K. Post B. 57.2, 3. A. v. d. Houwen H. 58,2, 4. v. d. Linden H. 58.5, 5. B. v. d Steen, B„ 6. N. Olshoorn B. 800 M.: 1. C. Tuynman B. 2.6.9, 2. Hendriks H. 2.93, 3. L. v. Heteren B. 2.9.8, 4. M. Bonnett B. 3.12, 5. F. Pikart H-, 6. H. Knopers H. 3000 M. (buiten med.): 1. C. Ro den wijk B. 10.40.5, 2. J. v. Heteren B. 11 9.5. 4 X 100 M.: 1. Holland 46.6, 2. Ba taven 47. 5000 M.: 1. L. v. d. Steen B- 17.13.8, 2. L. v. d. Klugt B. 17.14, 3. L. van Heteren B- 18,3, 4. J. v. d. Mey H. 18.47, 5. W. den Dopper, H., 6. A. v. Bakel H. Olymp. Estafette: 1. Holland 4.0.4, 2. Bataven 4.3.9. Vèrspringen: 1. W. v. Dorp B. 6.75, 2. H. Veldhoven B. 5.98, 3. N. Stik voort B. 611, 4. N. Bomhof, H. 5.68, 5. Miog H. 5.68, 6. A. v. d. Hou wen H. 5.63. Speerwerpen: 1. H. v. d. Star H. 40.90 M., 2. S. Meerburg H. 40.23, 3. K. Post B. 36,26, 4. H. v- d. Werf H. 33,71, 5. H. Bresser B. 32.46, 6. Th. Ludlage B. 31.65. Kogelstoten: 1. L. Mulder H. 10.75 M.. 2. P. van Zijl B. 9.86, 3. A- Pley B. 9.41, 4. A. Gieske B. 9-21, 5. Meer burg H. 8.17, 6. J. Lepelaar H. 8.10. Hoogspringen: 1. J. de Tonkelaar H. 1.65 M., 2. H. Bresser B. 1.60, 3. A. Mieog H. 1.60, 4. H. Stikvoort B. I.55, 5. Kips H. 1.50, 6. W. v Dorp B, 1.40. .Polstok-hoogspr.: 1. A. Gieske B. 3.30 M., 2. H- Bresser B. 3.05, 3. J. Kerkvliet B. 2.30j 4. H. v. d. Star H. 2.30, 5. A. Miog H. 2.20 6. C. v. d. Kwast H. 2.10. ..Discuswerpen: 1. N. Bresser 3. 31.98 M.. 2. A. Gieske B- 29.89, 3. L. Mulder H. 29.20, 4. H. v. d. Star H. 28.82, 5. H. v. d. Werf H 27.45, 6. A. Pley B. 26.62. 300 M. Junioren: 1. J. Witamp B. 40,5, 2. Labordus H. 40.6, 3. J. Flo rijn H. 43.9, 4. Th. Wisse B. 45.2, 5*. Gussenhoven B-, 6. v. Gastel B. ..Puntentelling: 1. Bataven 138 p., 2. Holland 129 p. Overdijk (AAC) Ned. kampioen 25 K.M. Zaterdagmiddag werd te Geleen het Nederlands kampioenschap 25.000 M. hardlopen, georganiseerd door de Sittardse Athletiek club, be twist. De kampioen van verleden jaar J. Meyer van A.A.C., die ruim 20 K.M. onbedreigd de leiding had, kreeg op de Sittardse Kollenberg een inzinking, waarvan zijn clubge noot J. Overdijk dankbaar profiteer de door hem voorbij te gaan om zo doende het nationale kampioen schap in de wacht te slepen. Zijn tijd was 1 uur 31 min. 13 sec. Twee de A. Sprong (D.O.S., R'dam) in 1.35.13.8. Tijdens deze wedstrijd werd door de Amsterdammer J. Meyer, die derde werd, een nieuw Ned. re cord gevestigd over de 20.000 M. Hij legde deze afstand af in 1.10.58. Het oude record stond sedert 7 Oct. 1934 op naam van W. J. Bakker (A.A.C.) met 1.11.35.6 sec. Geslaagde sportdagen op velerlei gebied r\E CONTACTCOMMISSIE voor de sportuitwisseling heeft Zaterdag en Zondag vele Leidse sportvrienden enkele aangename dajffen ge bracht door een stedenontmoeting VlissingenLeiden te organiseren, waardoor tevens weer een klein steentje werd bijgedragen om het z° zwaar getroffen Vlissingen er weer wat bovenop te brengen. Slechts wij. die nu zelf de grote verwoestingen hebben kunnen con stateren, zullen niet anders kunnen zeggeri dat elke actie hoe klein ook moet slagen om Vlissingen weer dat te geven, wat-het zo hoog en hoog nodig heeft, nl. bewoonbare huizen en wat meer gezelligheid. Dat de Vlissingers echter niet tsil zitten, bewees zij ons Zaterdag reeds. Na een- hartelijk onthaal, vele waar derende woorden van wethouder Van Oorschot ende eerste kennisma king met de diverse „kosthuizen" namen de wedstrijden reeds om half acht een aanvang om des Zondags te worden voortgezet. Niets dan lof voor al hetgeen deze mensen voor onze sportvrienden hebben gedaan, het was alles tot in de puntjes verzorgd en zal nog lang bij onze mensen in herinnering blij*- ven. Bij het afscheid werd dank ge bracht, wel in 't bizonder aan de he ren Levering en Visser voor de vele moeite onze mensen twee vreugde volle dagen te hebben bezorgd. Met een tot weerziens gingen wij Zondag avond weer welgemoed terug, met de vaste wil, Vlissingen te blijven steunen. Deze mensen verdienen het ten volle! Vermelden, wij tot slot de uitsla gen. Zwemmen: 100 meter rugslag dames: 1. M. Maassens. Zeeland 1.38; 2. D. Stomps, Leiden 1.38,4. 100 M. rugslag heren: 1. H. de Tombe, Leiden 1.23,4; 2. J. v. d. Reij- den, Leiden 1.28,2. 200 M. schoolslag dames: 1. R. Ver gouwen, Zeeland 3.21,7; 2. L. Mens, Leiden 3.33,2. 290 M. schoolslag heren: 1. W. Stomps, Leiden 3,21,8, 2. K. Hamer link, Zeeland 3.32. 109 M. borstcrawl dames: 1. D. Stomps, Leiden 1.23,4; 2. J. Cleay- sens, Zeeland 1.31,7. 100 M. borstcrawl heren: 1. J. v. d. Steen, Zeeland 1.10,2; 2. J. Prevo, Leiden 1.12,1. 3 x 100 M. wisselslag dames: 1. Zeeland 4.46,1; 2. Leiden 4.56,8. 3 x 100 M. wisselslag heren: 1. Lei den I 4.18.4; 2. Leiden II 4.24. 5 x 50 M. borstcraw' dames: 1. Zee land 3.31.2; 2. Leiden 3.38,1. 5 x 50 M. bortscrawi heren: 1. Lei den 2.41; 2. Zeeland 2.52,2. Waterpolo: VlissingenLeiden 16 Bij het boksen was de uitslag zeer gunstig voor Zeeland, er werden nl. 4 partijen gewonnen, 2 verloren en 2 onbeslist. Nog beter deden echter het de Ta- feltennisspelers(sters). Echter nu was de grote vreugde voor Leiden en met niet minder dan 3—44 bleven on ze stadgenoten ver in de meerderheid. Zondag namen de wedstrijden een aanvang met de ontmoeting Hand bal heren tussen Marathon en Leiden en hier toonden de Vlissingers zich veel sterker 91, terwijl de Leidse dames revanche namen voor deze ne derlaag en de marathon dames ver sloegen met 61. Spanning was er zeker te over bij de athletiekwedstrijden en een klein overzich is hier zeker op zijn plaats. Athletiek dames: VlissingenLei den: 200 M. 37; discus 55; 100 M. 55; 4 x 80 M. estafette 612 pnt. Totaal 1929 punten. Athletiek heeren. VlissingenLei den: 200 M. 6—4; 3000 M. 4—6; kogel 7—3; discus 7—3; 100 M. 6—4; 800 M. 07; Zweedse estafette 612; speer 73 pnt. Totaal 4342 punten. Bij het korfballen tussen een Zeeuws en een Leids twaalftal ging de strijd mooi tegen elkaar op en was de einduitslag 11 zeker goed te noemen. De tafeltennis-ontmoeting Walche renLeiden bracht ons opnieuw de overwinning nu met 1713 pnt. Het slot van dit tweedaags feest was de voetbalwedstrijd tussen een Vlissings K.N.V.E .-elftal en een Leids K.N.V.B.-eljjtal, ditmaal echter bestaande uit een combinatie van A.S.C., L.F.C. en L.D.W.S. Met de straffes wind in de rug was Leiden aanvankelijk sterker, dev den onze stadgenoten vele aanval len, maar schoten te weinig of on zuiver om succes te hebben. Eindelijk gelukte het v. d. Weijden als rechts buiten op gelukkige wijze te scoren (01). In de tweede helft was na tuurlijk Vlissingen het meest aan het woord en vrij spoedig werd de stand 21. Toch slaagde de la Bije er in gelijk te maker (2—2), maar toen onze achterhoede weep een ver- dedigingsfout maakte, ikon Vlissin gen via Duffels' handen de leiding hernemen (32). Hun er kwam hem daarna vervangen, maar hoe er ook „geprobeerd" werd, niets lukte en met een verdiende overwinning voor de thuisclub kwam het einde. CRICKET L.C.C.—H.C.C. III. De voor de tweede klasse A te spelen wedstrijd L.C.C.—H.C.C. III is uitgesteld. CRICLMCC. Gewonnen door CRIC met 154 runs, CRIC 206 voor 8 (gesloten). LMCC 52. TIM TUIMEL EN HET SPOOK VAN MUIZENDAM 22. Tim was best in zijn sas: dat was me nog eens een avontuur. Hij had er echter geen erg in, dat iemand hem van uit de struiken nauwkeurig gade sloeg. Maar het gezicht, dat zoals je wel begrijpen zult iets met het spook te maken moest heben. glimlachte. De man koesterde dus blijkbaar geen argwaan! Daar verscheen het spook. Tim bond het pakje aan een der slier ten vast en wilde zich toen naar de familie begeven. Maar het spook had Tim's vrolijke gezicht niet vertrouwd en er voor gezorgd dat de hele familie verdwenen was! i (Sport in het kort De Van Tuyl-beker voor het jaar 1946 is op de jaarvergadering van het N.O.C. uitgereikt aan het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond iru verband met de grote waardering, welke het. N.O.C. heeft voor dat gene, wat het Verbond voor de bloei van de gymnastiek in ons land doet. Dezer dagen vonden in het Olympisch Stadion te Amsterdam enkele proefritten plaats met speed waymotoren, welke uitstekend ge slaagd zijn. De mogelijkheid is thans groot, dat binnenkort de eerste speedwayraces, welke in Engeland zo populair zijn, ook te Amsterdam zullen worden georganiseerd. De dertiende partij Ghestem— Keiler is na 58 zetten door Ghestem gewonnen. De veertiende partij ein digde wederom in remise, Eindstand 1711 voor de Fransman. In de demi-finale om de Davis Cup Eur. zóne heeft Tsjecho-Slowa- kije Frankrijk verslagen. De stand was gisteren 40. In de 2e demi finale leidt Zuid Afrika met 21' tegen Zuid Afrika. De eerste étappe van de Zea Provinciën koers voor wielrenners, MaastrichtAmsterdam (260 K.M.) werd gewonnen door H. Lakeman (A'dam) in 6 u. 46 min. 19 sec. 2. Schulte (Den Bosch), 3. Claessens (België). De tweede étappe Amster damTilburg werd gewonnen door Schulte in 4.55.32 met 17 sec. voor sprong op Lakeman; 3. Seyen. De laatste étappe van de zes pro vinciën koers TillburgHeerlen, werd onder zware regenval en stor men. die af en toe bijna orkanen genoémd konden worden, gereden. Met 57 sec. voorsprong op Janssen, die zich van Schweitzer en Lake man had los gewerkt, bereikte Schulte als overwinnaar in deze étappe en van de gehele wedstrijd Heerlen. Janssen, die tweede werd, kan eveneens op een prachtige wed strijd terugzien, evenals Lakemanl die de vierde plaats innam. Op de wereldkampioenschappen wielrennen, in Juli en Aug. te Parijs en Reims te houden, zal Nederland uitkomen in het nummer sprint voor amateurs en beroepsrenners, in de achtervolging amateurs en profes sionals, op de weg voor amateurs en professionals en in de wedstrijd ach ter grole motoren voor beroeps renners. In de Zaterdag gehouden jaar vergadering van het N.O.C. werden de nieuwe statuten en het huishou delijk 'reglement aangenomen, zodat het doel van het N.O.C. in den ver volge zal zijn de sportbeoefening en de lichaamsvaardigheid in Neder land in de ruimste zin des woords te bevorderen en te veredelen, ten ein de daardoor de geestelijke en licha melijke gezondheid van het Neder landse volk te verhogen. Aangedrongen werd mede stappen te ondernemen tot opheffing van' het rijverbod op Zondag, terwijl een der afgevaardigden kon mededelen, dat de spoorwegen, zodra de mate riaalpositie zulks toelaat, de bekende goedkopere sporttarieven in ere zul len worden hersteld. Op de vergadering van het N.O.C. heeft de voorz. van het Ned. Handbal Verbond medegedeeld, dat deze sportorganisatie overweegt aan de internationale Handbal Federatie voor te stellen, nu handbal niet op het programma van de Olympische Spelen te Londen is geplaatst, we reldkampioenschappen in 1948 te or ganiseren, waarvan Nederland in beginsel bereid is de organisatie op zich te nemen. De roeiwedstrijd om de Tele- graafbeker, die Woensdag a.s. door de Kon. Amsterdamse Roei- en Zeil vereniging „de Hoop" op de Amstel zou worden gehouden gaat wegens te geringe deelneming niet door. Slechts Laga had zich voor de sluitings datum laten inschrijven. DE OLYMPISCHE DAG. Stadion uitverkocht. In verband met de onthulling van het gedenkteken door Prins Bern- hard wordt de bezoekers van de Olympische Dag er op gewezen, dat de toegangshekken van 13.25 uur tot 14.00 uur gesloten blijven en ieder dus zorgen moet voor 13.25 uur aan wezig te zijn. De gymnastiek-demon- stratie, met daarop aansluitend de onthulling begint precies 13.30 uur. In de plaats van de Fransman Sensever, die verhinderd is, zal de Engelse kampioen Harris, een der favorieten voor het wereldkampioen schap amatéui-s 1947, aan de wed strijden deelnemen. In verband met het feit, dat nog steeds aanvragen ojn kaarten ge daan worden, zij er óp gewezen, dat het stadion voor de Olympische Dag geheel uitverkocht is. ersengymnastiek ANTWOORDEN. Rogier van Aerde. Een hondenkenner. Vice-admiraal Helfrich. Een Iers staatsman in 't be gin van de 19e eeuw, die veel voor de katholieken heeft bereikt. De Lockheed-Constellation. Quebec, Yalta, Cairo en Te heran. Prof. Dr. J. B. Kors O.P. Sabotage Rebecca Obcessie. Het spel is van Ibsen, de mu ziek van Grieg. a. Een malle vent b. Een knoest in hout c. Een soort borstel, vaat kwast. d. Een franje aan een gor dijn e. Een drank (citroen met water en suiker).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1947 | | pagina 2