LEERLING-KOK Eeuwfeest Caramelf abriek Backer Co* net R.K. Dagmeisje WONINGRUIL Jongste bediende net R.K. Dagmeisje Fabrieksruimte te huur NET BURGERMEISJE GEVR. zit-slaapkamer TELEFOONTJES MAANDAG 24 MAART 1947 DE LEIDSCHE COURANT PAGINA 4 /"VP 1 APRIL a.s. zal het h'onderd jaar geleden zijn, dat de Leidsche Caramelfabriek v.h. Backer en Co., gevestigd Turfmarkt 8 te Leiden, werd opgericht. Een feit, dat inderdaad de vermelding waard is. Oprich ter van de zaak was de heer Christiaan Hendrik Backer, over wien in het door de jubileerende firma uitgegeven fraai ver zorgde gedenkboek verschillende interessan te bijzonderheden worden vermeld. DE NAAM SPAARGAREN IN DE ZAAK. Christiaan Hendrik Backer, oprichter der zaak De stamboom van de familie Backer is geworteld in het Groot-hertogdom Nassau. Uit oude papieren blijkt, dat een zekere Hilmar Backer, geboren in 1702 te Holt- hausen, zich in Nederland vestigde, en wel in Dordrecht, de stad die omstreeks de 17e eeuw een wijkplaats was voor hen, die wegens klasse- of geloofsstrijd hun land verlieten. Daar werkte hij in een der vele suiker-raffinaderijen, die zich uitsluitend bepaalden tot het zuiveren van koloniale suiker. Eind April of begin Mei 1743 be gon Hilmar Backer voor eigen rekening te werken en kbokte in de kwaliteit van pa troon of meester zijn eerste suiker in de raffinaderij „Amsterdam" op de Kalkha- ven. Van hem loopt de draad naar zijn zoon Hilmar Johannes Backer, die in 1764 werd geboren. In 1811 richtte deze met drie hee- ren een consortium op tot het vervaardigen van beetwortelsuiker. Dit werd de eerste beetwortelsuikerfabriek in Nederland. De fabriek werd gevestigd op het landgoed „De Oorsprong" te Oosterbeek. Reeds in Sept. 1811 trad het bedrijf in werking. Zijn zoon Johannes Backer werd directeur. De fabri cage schijnt een bijzonder succes te zijn geworden en als bijzonderheid wordt ver meld, dat de eerste Hollandsche suiker aan Napoleon werd aangeboden. Naar keuze beloonde Napoleon de ver vaardigers met een kostbaar stuk tafelzil ver of de waarde van dit stuk in contan ten. De zakenlieden kozen de contanten, waarvoor zij zich een vacuumpan van Ho ward aanschaften. Later werd de suiker fabriek verkocht. LEIDEN EN DE NAAM BACKER. Later raakte de naam Backer verbon den met het suiker-, siroop- en caramel- branden te Leiden. De kinderen van Johannes Backer brach ten den naam en de hieraan verbonden faam op het gebied van suiker naar Lei den. De jongste zoon, Christiaan Hendrik Backer huwde met Henriëtte Wijnstroom, stammend uit het geslacht van den apothe ker Wijnstroom, die reeds in 1839 werd ge signaleerd aan den Nieuwen Rijn No. 21 als fabrikant en brander van siropen. Helaas werden in dien tijd de bedrijven niet of ficieel in de registers der stad vastgelegd. Het adresboek van de stad Leiden, geda teerd 1860, geeft voor het eerst officieel zekerheid omtrent het bestaan der firma: ..Wijnstroom en Backer: in vloeibare si roop". Een dochter van Johannes Backer, dus een zuster van Christiaan Hendrik, huwde met dr. Jan Jacobus van der Kloes, terwijl een tweede zuster met Willem Pottum huwde. Uit verschillende oude gegevens blijkt, dat de familiekring Backer-Wijnstroom.v. d. Kloes-Pottum steeds getrouw de fabri cage van siroop tot kleursel heeft be oefend. Op 1 April 1882 werd de firma Wijn stroom en Backer officieel ontbonden. Christiaan Hendrik Backer ging een nieu we vennootschap aan met zijn neef L. I. J. van der Kloes, een zoon van dr. Jan Ja cobus v. d. Kloes. Deze vennootschap be oogde het fabriceeren en in den handel brengen van kleurstof en calcium bisul- phiet. Hierdoor ontstond de firmanaam Backer en Co. Op 1 April 1892 trad de heer v. d. Kloes uit de firma en in 1893 trok de heer Backer zich uit de zaken terug. Hij deed de fa. Backer en Co. over aan zijn boekhouder, den heer W. A. Oudshoorn. Op 2 Dec. 1918 verkocht de heer Ouds hoorn de zaak aan de heeren N. G. Spaar garen en W. D. Eeltjes. Deze laatste was als bedrijfsleider eenige jaren bij den heer Oudshoorn werkzaam geweest. Hij stierf 24 Juli 1934 Een volgende mijlpaal is 10 Nov. 1924. Op dien datum ging de caramelfabriek van den heer L. I. J. v. d. Kloes over in han den van de N.V. Backer en Co. Hetzelfde was reeds gebeurd in 1921 met de caramel fabriek van de heeren v. d. Spruyt, een der oudste beoefenaars van het branden van suiker in Leiden, later caramelfabrikant. Na den oorlog 19141918 was er evenals nu gebrek aan alles. Evenwel, er was geen gebrek aan geld en het be drijfsleven herstelde zich in korten tijd. Tengevolge van de bedrijfsuitbreidingen moest tot vergrooting der fabrieksruimte worden overgegaan. Reeds in 1921 was de directie er in geslaagd het belangrijke per ceel Turfmarkt 8 aan te koopen, waardoor een verbinding met de Turfmarkt tot stand kwam. Herhaalde uitbreidingen vonden daarna nog plaats, de laatste in 1939, zoo dat een gebouwencomplex van 1100 M.2 werd verkregen. Toch blijft het tekort aan bedrijfsruimte een groote zorg voor de firma. Den 24sten Febr. 1937 werd tot mede directeur benoemd de heer N. Spaargaren, die na zijn terugkeer uit 't buitenland reeds eenigen tijd in de vennootschap werkzaam was. Het bekende liquidatie-besluit 1941 maak te een einde aan het N.V.-bestaan der zaak en als nieuwe vorm tot voortzetting werd de commanditaire vennootschap gekozen. Een honderdjarig jubileum is allerminst een jubileum, dat men zoo maar zonder meer voorfoij mag laten gaan. Het is voor de actieve firma een dag van historische beteekenis, waarbij niet alleen waardeering geuit mag worden voor het werk van den stichter, maar ook voor dat van al zijn op volgers. De huidige directie hoopt, in ge trouwe samenwerking met het personeel en geschraagd door het ideaal der te bouwen, nieuwe, geheel moderne fabriek, een schoo- ne toekomst te mogen tegemoet gaan. Het personeel zA\ zich op dezen dag ook niet onbetuigd laten. Het is dan ook de be doeling de herdenking van het jubileum in intiemen kring te doen plaats hebben in een bijeenkomst in „Het Gulden Vlies", terwijl er des middags voor zakenrelaties en vrienden in hetzelfde restaurant van 2.304 uur gelegenheid tot gelukwen- schen is. ZILVEREN PRIESTERFEEST PATER BUSCHMAN. Wo sdag 26 Maart zal pater C. J. M. Bushman O.F.M., die eenige jaren kape laan is geweest aan de kerk Haagweg, al hier, en thans kapelaan is aan de paro chie van* de H. Franciscus van Assisië, Adm. de Ruyterweg 408, te Amsterdam, zijn zilveren priesterfeest vieren. LEIDSCHE UNIVERSITEIT. Geslaagd artsexamen le gedeelte: de heer C. van Noort te Leiden; artsexamen 2e gedeelte: de heeren: G. B. Masten broek te Schiedam, B. Entzingerte 's-Gravenhage, P. L. Braat te 's-Graven- hage. i— Mr, J. M. Polak, waarnemend-griffier bij den Bijz. Raad van Cassatie te 's-Gra venhage, wonend hier ter stede, is benoemd tot substituut-griffier bij de Arrondisse mentsrechtbank te 's-Gravenhage. DE NIWIN VRAAGT HULP Wie zal weigeren? Dank zij de Zeer gewaardeerde mede werking der militaire autoriteiten zal morgen en zoo noodig Woensdag in Leiden een grootscheepsche inzameling worden gehouden ten bate van de onder auspiciën van het plaatselijk Niwin-comité van 9 tot en met 12 April a.s. in „Den Burcht" te houden fancy-fair annex groo te verloting, waarvoor de minister van Justitie zoojuist' toestemming heeft ver leend. Zooals reeds eerder werd medegedeeld, beoogt deze actie de verkrijging van gel den, welke zullen strekken tot aankoop van een of meer cantinewagens, welke straks, voorzien van het Leidsche stads wapen, in Ned.-Indië zullen getuigen van het medeleven der ingezetenen met opze militairen, die ver van hier hun vader- landschen plicht vervullen. De kosten van een dergelijken cantine- wagen bedragen 10.000,zoodat er een flink bedrag noodig is wil Leiden niet achterblijven bij Utrecht en Gouda, die elk respectievelijk zes en drie wagens bij elkaar brachten. Tal van industriëelen gaven het goede voorbeeld door het schenken van gelds bedragen of het beschikbaar stellen van bijdragen in natura, welke als prijzen in de verloting zullen worden opgenomen dan wel tijdens de fancy-fair ten verkoop zullen worden aangeboden. De hierboven aangekondigde actie richt zich voornamelijk tot de winkeliers. Twaalf legerauto's, bemand met mannelijke en vrouwelijke studenten, zullen zooveel mo gelijk winkels bezoeken en de beschikbaar gestelde artikelen meteen meenemen. Ten einde een vlotte afwerking te bevorderen, wordt men vriendelijk verzocht de goede ren zooveel mogelijk klaar te zetten. Alle bijdragen groot en klein, zijn gelijkelijk welkom. Terwille van het algemeen karak ter worden vele kleine giften zelfs meer op prijs gesteld dan enkele groote. Particulieren, die van hun instemming en sympathie met deze actie willen doen blij ken, Ifcmnen zulks behalve straks door een bezoek aan de fancy-fair of door het koo pen van loten, reeds nu toonen door een bedrag over te maken aan den penning meester, den heer L. Molijn, p a. Amster- damsche Bank, giro 9200 onder vermel ding „Niwin-actie", terwijl de secretaris, kapitein Lebert, Papengracht 11, gaarne berichten inwacht, waar eventueel nog goederen kunnen worden afgehaald. Het Niwin-comité vertrouwt op een ge weldigen oogst! Als verheugende reacties op de eerste publicaties inzake deze actie kan nog wor den gemeld, dat een vereeniging spontaan de recette van een binnenkort door haar te geven uitvoering beschikbaar stelde (naar schatting pl.m. ƒ700.terwijl een onlangs voor dit doel gehouden collecte op een koperen bruiloft eenige tientallen gul dens opbracht. PRIJZEN VOOR GLASREPARATIES TE LAAG. Verfrantsoenen te klein. In een vergadering van de afd. Leiden van den Bond van Ned. Schilderspatroons is de volgende motie aangenomen: De afdeeling Leiden van den Bond van Nederlandsche Schilderspatroons, op 21 Maart 1947 in vergadering bijeen, ver klaart met den meesten nadruk, dat de door de Prijsbeheersching vastgestelde prij zen, voor het inzetten van glas veel en veel te laag zijn, zoodat het hun onmogelijk is onder deze voorwaarden glasreparaties uit te voeren. Tevens vestigt zij er de aandacht op, dat ie verfrantsoenen nog zóó klein zijn, dat niet aan alle aanvragen zal kunnen wor den voldaan. Zij besiuit deze motie op te zenden aan de vakgroep „Schildersbedrijf" en te publi- ceeren in de pers. LEZING OVER CLAUDE DEBUSSY door Willem Andriessen. De actieve directeur van de Muziek school, de heer Franco Mendes, had voör de tweede keer een aantal toehoorders om zich heen geschaard' om de lezing van den grooten pianokunstenaar bij te wonen en na een korte inleiding nam Andriessen het woord, vertellend en voorspellend alles wat hem belangrijk voorkwam ten einde Debussy musicien frangais (1862 1918), zijn reeks van kleurige beelden jen zijn gevoeligheden te leeren begrijpen. Na den Fransch-Duitschen oorlog 1870'71, toen Frankrijk gebukt ging onder haar ne derlaag, kwam er nationale bezinning, een ijveren om de kunst te zuiveren van bui- tenlandsche invloeden, o.a. van Richard Wagner, waaronder de baanbreker van de nieuwe kunst César Franck en d'Indy nog stonden; toen kwam de recatie, en brak Debussy met de tradities, geen muziek volgens voorgeschreven regels. Het zet z'n hart open voor wat hem ont roert en brengt ze tot uitdrukking: lente, water, sneeuw, kinderkamer; een weder gave van een totalen indruk, impressionis me. De vernieuwingen, uitbreiding begrip consonanten, natuurtonen, toonsoorten, heele tonentoonladders wordt uitgelegd en het notenbeeld toegelicht. Verschillende vernieuwingen vanaf 12 tot 1300 worden aangestipt, en dan speelt Andriessen „la Cathédrale engloutie" na eerst dit stem mingsbeeld te hebben toegelicht en z'n mu zikale beteekenis. Dan is 't „Poissons d'or". Debussy gevoelde zich aangetrokken tot een panneau van Japan's lak in z'n kamer en nu beluisteren wij de wonderlijke effecten van 't dooreen werken van een paar toon soorten waardoor 't snel en sierlijk door schieten van 't water wordt uitgebeeld en speelt de pianist het wonder mooie stuk muziek. Negerzangers in een Music hall in Parijs brachten de componist er toe z'n Prélude „Minnestrels" te schrijven, en on ze attentie wordt gevraagd voor de bijzon derheden van 't werk waarin verdub belingen toegevoegde kwarten en het nabootsen van de trommen door 't gebruik van de kleiné seconde zeer suggestief zijn; de voordracht van 't werk gaat boven allen lof. Ten slotte wordt een explicatie gege ven van „1'Hle joyeuse", naar een schilde rij van Watteau, de inscheping naar het eiland Citère voorstellende het eiland van vreugde Saters liefdegoden. Het mooie zangthema wordt voorgelegd en dan vangt t' spelen aan een spelen van kwinten en octaven als verbondenheid met de natuur (natuurtonen). De aanvang is verwant aan „a l'après" - midi d'un Faune", de bekoring is uitgaande van to nen buiten 't accoord liggend. Een gewel dige climax in de melodie voert tot 't slot. Men genoot van de gedistingeerde muziek en van 't voortreffelijk spel van onzen meester-pianist, die niet alleen fijne klan ken aan z'n instrument ontlokt, maar door zijn hevig bewogen voordracht opnieuw toonde welk een temparamentvol klavier kunstenaar hij is. Er was veel appreciatie voor lezing en voordracht beide. J. Kortmann. WONINGBOUW. Tijdens een inleiding op een vergadering van den Nationalen Woningraad afd. Z.- Holland over „Sociale en aesthetische ver zorging van den woningbouw" verklaarde de heer F. F. E. Kiers, inspecteur voor de volkshuisvesting in de provincie Zuid-Hol land, dat het welbewust scheppen van be perkte woningcentra met eigen cultureele instellingen e.d. voor het eerst zal worden nagestreefd in het Noordelijk stadsdeel van Leiden. Drie woningbouwverenigingen werken hier samen met de gemeente, om van een nieuw te bouwen stadsgedeelte een ge meenschapswij k te maken. Het ontwerp wordt opgedragen aan een architect. Deze krijgt andere bouwmeesters naast zich, om gezamenlijk naar een goed geheel te stre- LAATSTE BERICHTEN LINGGADJATI MEN SEINT UIT BATAVIA: DE TEEKENING VAN LINGGADJATI, DIE HEDENMORGEN ZOU PLAATS HEBBEN, IS UITGESTELD TOT MOR GEN. In Fransche n buitenlandsche kringen in Indo-China vraagt men. zich af, of Ho Tsji Minh, president van Vietnam, nog in leven is. Er loopen tegenstrijdige geruchten daaromtrent. Volgens sommige geruchten zou de president op 19 December vai het vorig jaar door xtremisten zijn vermoord, terwijl hij volgens andere aan longontste king zou zijn gestorven. Het eenig zekere is, dat niemand na genoemden datum iets van hem heeft gehoord of gezien. VIER ZILVEREN JUBILARISSEN. Morgen zijn op de Houthandel van de fir ma Gebrs, v. Hoeken vier zilveren jubila rissen: G. ten Holde, Th. Zandvliet, N- Ko- ree en J. Ouwerkerk. COMMISSIE VAN ADVIES BEMIDDE LING VROUWELIJK PERSONEEL. De arbeidsbemiddeling voor vrouwelijk personeel stelt hare bijzondere eischen en heeft haar eigen problemen. Het is van belang, dat het Gewestelijk Arbeidsbureau weet, wat er in dit opzicht in het bedrijfs leven leeft, welke wenschen en bezwaren er zijn en hoe daaraan naar het oordeel van werkgevers en werknemers kan wór den tegemoet gekomen. Teneinde den di recteur hierover van advies te dienen, is dezer dagen voor het Gewestelijk Ar beidsbureau te Leiden een (sub)-Commis sie van Advies voor de vrouwenbemidde ling ingesteld. De installatie is geschied door den wethouder van Sociale Zaken, den heer S Menken, in zijn kwaliteit van voorzitter van de algemeene Commissie van Advies voor het Gewestelijk Arbeids bureau. Als lid-voorzitter der commissie treedt op de heer Mr. C. J. Leembruggen, terwijl verder lid zijn Mevr. A. Groen- Nieuwenhuizen Segaar, de neer D. v. Eek, mej. A. Hamstra en mej. E. R. M. van Tol. WEER ZWEMMEN IN „DE OVER DEKTE". De kolenschaarschte is oorzaak geweest, dat ook de Leidsche Overdekte haar poor ten voor het publiek moest sluiten, maar a.s. Woensdag kunnen zwemmers en zwemsters weer terecht. De directie van de inrichting heeft in- tusschen niet stil gezeten, maar de ge dwongen rustperiode benut voor een al- gemeenën schoonmaak en het aapbrengen van verschillende verbeteringen. Het bas sin is geheel leeg geweest en gereinigd. Waar mogelijk is geverfd, de douches zijn herzien, de verplichte douches bij het bad zijn verplaatst, alles ziet er weer netjes en keurig uit. Het is te hopen, dat de jeugd, die in zoo ruime mate van deze inrichting mag profiteeren, daarmede re kening houdt en alles in het werk stelt om de inrichting zoo netjes mogelijk te houden. Dan kan er weer naar hartelust gezwommen worden! BONKAARTEN AFHALFN. Morgen letter S vanaf Splinter tot en met Steijn. Morgen schoenenbonnen voor letters E, F, G, H, I en J. BURGERLIJKEN STAND. Geboren: Simon Antonius, z. van E. Willemsen en C. A. Erkelens; Margaretha Cornelia, d. van H. A. Weeber en A. C. G. Barten; Theodorus Petrus Wilhelmus Ma ria, z. van A. van der Krogt en A. M. Kaskes; Marijtje, d. van D. J Wassenaar en. H. Dubbeldeman; Willem Pieter, z. v. W. F. Beekman en G. J. Carrée; Hetty, d. van J. A. Smits en G. Spruit. Eenige en algemeene kennisgeving. Tot onze diepe droef heid overleed in het 51ste jaar van zijn Pries terschap, voorzien van de laatste H.H. Sacra- meenten, onze geliefde Heerbroer, Oom Vriend en Geestelijke Vader de ZeerEerwaarde Heer rustend Pastoor van het Aartsbisdom Westmin- ter en oud-Aalmoezenier van het Engelsche le ger, geboren te Delfs- haven, 28 October 1867. 's-Gravenhage: C. RuttenHoutman C. Rutten Maarn: J. Houtman Katwijk a. d. Rijn: De kleine Zusters v.d. H. Jozef. C. J. Hesp, pastoor, ex-test. Katwijk a. d. Rijn, 22 Maart 1947. Pension St. Joseph. Huize Callao Callaoweg 1. De Metten zullen wor den gezongen Dinsdag 25 Maart 1947, in de pa rochiekerk te Katwijk a. d Rijn, des avonds te half acht, en de Lauden Woensdag 26 Maart, des morgens te half tien. Te tien uur de Plechtige Requiem, waarna de bij zetting in het priester graf op het R. K. Kerk hof aldaar. 4957 Mevr. Jansen, Oude Singel 20. Leiden. 4962 t Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdurig, gedul dig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze lieve Vrouw, Moeder, Be huwddochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante Echtgenoote van E. A. M. PLEIJ in den ouderdom van 49 jaren. Uit aller naam, E. A. M. Pleij en kinderen Leiden. 22 Maart 1947. v. d. Waalsstraat 17. Algem. kennisgeving. De H.H. Uitvaartdien sten zullen gehouden worden op Woensdag 26 Maart a.s., in de Par. kerk van den H. Petrus, de gelezen H.H. Missen te 7.30 uur en te 8 uur. De gezongen Requiem te 9.30 uur, waarna de be grafenis te 11 uur op het R. K. Kerkhof, van uit de kerk. Rozen- kransbidden Maandag en Dinsdagavond te 8 u. aan het sterfhuis. Geen bloemen. Gaarne H.H. Missen. Aangeboden een groot, vrij heerenhuis met voor-, ach tertuin en garage op lsten stand te Oegstgeest bevat tende beneden: kamers-en- suite, keuken en toilet. 1ste étage 4 slaapkamers en toilet, 2de étage, zolder, slaapkamer en badkamer, alle slaapkamers voorzien van vaste waschtafels. Te lefoon aanwezig. Huurprijs 60.p. maand. Te ruilen voor grooter vrij huis op goeden stand te Leiden. Br. onder no. 4963 bur, v. d. bl. Adverteert in dit blad TTot ons diep leedwe zen geven wij u ken nis van het overlijden, na voorzien te zijn van de H.TI. Sacramenten der Stefvenden van onze zorgzame, innig geliefde Vrouw, Moeder en Behuwd Moeder MARTHA VAN DER ZWET Echtgenoote van BASTIAAN VAN DER MEER in den ouderdom van ruim 75 jaren. 4971 B. van der Meer Jz. J. C. van der Meer H. M. van der Meer Loos C. J. J. van der Meer R'veen, Noordeinde 60. 23 Maart 1947. De H.H. Uitvaartdien sten zullen worden ge houden op Donderdag 27 Maart, des morgens om 7.30 en half 10 gez. Re quiem. waarna begrafe nis op het R. K. Kerk hof. aldaar. GEVRAAGD (VRL.) op Textielfabriek hier ter stede. Liefst in het bezit van diploma Mulo. Sollici taties te richten onder no. 4967 bur. v. d. blad. Brood- en Banketbakkerij GEVRAAGD: of leerlingen voor bakkerij- werk bij H. de Groot, Kempenaerstraat 111, Oegst geest. 4968 GEVRAAGD zoo spoedig mogelijk, net jes kunnende werken en lief voor kinderen. J. J. A. van Schie, de Sitterlaan 17, Leiden. 4954 Kousenfabriek JOH. PARMENTIER SCHELPENKADE 6, vraagt BREISTERS SPOELSTERS LEERLINGEN Tevens eenige nette JONGENS Aanmelden aan de fabriek van S16 uur. 4966 METAALWARENINDUSTRIE vraagt voor direct 100 a 150 M2. liefst met Woning Aanbiedingen onder No. 4956, Bur. v. d. blad voor d. en n., zelfst. kunnende werken en koken. Huiselijk verkeer, Hoog loon Geen winkelwerk. 4965 ARNOLD H. BERGERS, Haarl.straat 216, Leiden Aangeboden zonnige ruime te Oegstgeest, met volledig pension, Voor 1 a 2 heeren, b. b. h. h. Br. onder no. 4964 bur. v. d. blad. NET MEISJE gevraagd, v. g. g. v., voor dag of dag en nacht pret tige werkkring, hoog loon. Mevr. Visser, Plantage 7, Leiden. 4959 IIIIII0IIIIIIIIIU1III1IIIIIIIIIIII1 LOONSTATEN 5 ct. per stuk VERZAMELLOONSTATEN (nieuw model) 12 ct. per stuk Verkrijgbaar: N.V. Oe Leidsche Courant, Papengracht 32-34 GEVRAAGD moet minstens 2 jaar in de banketbakkerij hebben gewerkt Aanmelden Rest. „In den Vergulden Turk" TE KOOP EEN BOUVIER oud negen maanden, teef. W. B. Devilec, Oude Rijn no. 67. 4971 TE KOOP v. o. oud-Hollandsch ameu blement, best. uit tafeltje, 2 stoelen, bank, haardbankje. Tevens accordeon. 80 bas sen z. g. a. n. bruine zo mermantel, aangeboden Oranjelaan 16. Oegstgeest, OUDE WETERING Abonnementen en advertentiën wor den aangenomen door VESSEUR OVERZIJDE 1B PERSONEEL 2 R. K. Meisje gevraagd voor dag of dag en nacht, in gezin met 2 kinderen. Mevr. A. Bisschops, Von dellaan 8, Leiden. 500 2 Nette Loopjongen gevr. leeftijd tot 16 jaar. Schoen makerij H. C. Meijer, Spaar garenstraat 20, te Oegst geest. 498 AANGEBODEN 2 Closetborstels, kleer borstels, nagelborstels, pannen, kleurenlak, goud brons, zilverbons, velpon, schoensmeer, koperpoets boenwas, scheerkwasten, haarborstels, zuigflsschen, nootraspen, koolschaven, breinaalden, haaknaalden, drukkers, ritssluiting, v. h. spelden kopspelden, haar spelden, kleerenverf, lek- stoppen, Deko. Mare 86. 496 2 Matkloppers, luiwagens borstelwerk, stelen, schu- ra, drooglijn knijpers, snij- molens, wonderpannen, hakbijlen, schalen, borden, bekers, koffiefilters vouw- bare koektrommels, wit- korstels, kwasten, raag bollen, spiegels, kastpapier, kastranden, punaises, touw, pansponzen, staalwol Er- oal. Deko, Mare 86. 497 2 Schoonmaaktijd. Meu bilaire goederen, kachels, fornuizen, brandkasten, in ventarissen, bascules, ge wichten enz. koopt steeds contant A. J. Hartwijk, Goederenbeurs Burchtsteeg 4, Nieuwe Beestenmarkt 79 (veemarkt), tel. 24013 26627. Ook galvanisee- ren, vertinnen, herstellen. 495 2 Kinderwagen te koop aangeboden, jrn goeden staat, Boerhaavestraat 18, Voorhout. 499 2 Bakfiets met banden aangeboden. J. Spek Acht- hovenerweg 14, Leiderdorp 501 GEVRAAGD 2 Accordeons. Accordeon- school in Den Haag. zoekt accordeons, elke grootte. Betaling contant. Br. met omschrijving en prijs, Zui- derparklaan 59, Den Haag. 458 2 Radio. Erres, Philips, of dergel. in goeden staat te koop gevraagd. Betaling contant. Br. met omschrij ving en prijs onder no. 459 bur. van dit blad. Te koop gevr. een electr. waschmachine met ox zonder motor. Br. onder no. 4958 aan agent v. d. bl. J G. Luijnenburg, Hyacin- thenstraat 11. Voorschoten. RUILEN 2 Gevraagd 2 pers. op- klapbed (eventueel ruilen legen 2 eenpers. bedden). Fojling, Lange brug 6D. 494 I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1947 | | pagina 4