Ned. Elftalclub hervat de training De Roode Duivels verslaan Zwaluwen en Londensche combinatie „Leiden kan niet leven zonder Oranje" 18 WOENSDAG 19 FEBR. 1947 DE LEIDSCHE COURANT 5 TERWIJL HET KWIK tot een graad of zeven, acht onder het nulpunt daalde, een snijdenae oostenwind tusschen de tribunes door over het VUC-terrein joeg en de feestvierende menigte in de stad aan alles behalve aan voetballen dacht, heeft de Ne- derlandsche elftalclub gisteravond •de training hervat. De betrokken officials hadden het blijkbaar niet wenschelyk geacht om ter gelegenheid van den nationalen feestdag den vastgestelden datum nogmaals te verschuiven, en erkend moet worden, dat de uitkomsten hen in het gelijk hebben gesteld. Om te beginnen was de opkomst zeer be vredigend, want vijfentwintig spelers wa ren present. Het waren niet slechts leden van clubs in het westen des lands, we za gen ook Limburgers, Brabanders, Gelder- schen en Twenthenaars. En al mocht aan vankelijk een enkeling even gemopperd hebben over de wel zeer ongunstige weers omstandigheden, niet ten onrechte overi gens, want het leek wel Siberië daar op het besneeuwde veld aan de Schenkkade. Al spoedig werd er onder de bezielende leiding van Jesse Carver en Karei Kauf- mann gedribbeld en gecenterd, geschoten, gekopt en gekeept dat het een lust was, tot groote tevredenheid van de heeren Boeljon en Otto de Vries die, diep in hun jaskra gen gedoken langs de lijn de evoluties van hun jongens volgden. Na afloop van de terreinoefeningen hebben Carver en Kauf- mann de spelers nog tal van nuttige aanwij zingen op het stuk van techniek en tactiek gegeven. SCHAKEN. Competitie Leidsche Schaakbond. In Hotel Central is Maandagavond de wed strijd PhilidorLSG II voor de le klasse gespeeld. Door een overwinning heeft Phi lidor zich nog steviger op dp le plaats ge nesteld. Het overzicht luidt- A. Barkema (Phil.)—P. Zonderland (L.S.G.) 1—0; W. F. SchüssJ. v. Steenis xx; W. E. Wakka A. E. J. Modderman 10; Mr. A. J. Mul derJ. Verhoeff 10; A. J. KoevoetM. Bloem 01; G. PelsM. M. Segaar xx; J. Koet—J. Boot 01; C. HeineD. de Jong 1—;0 P. Barkeman. o. 10; J. A. P. Moo- nenP. J. N. v. Ommen 10. Totaal 6xx2xx. Vermoedelijke einduitslag 1XAV/i. Bodegraven I -kampioen der Overgangs klasse. .Met flink verschil '6143J/0 wist Bodegraven I van zyn concurrent Hazers- woude I te winnen. Echter moet daarbij vermeld worden, dat Hazérswoude drie van zijn beste spelers miste. Bodegraven I heeft nu achtereenvolgens 5 wédstrijden gewonnen en moet er nog 1 spelen. Het is echter niet meer in te haien en daardoor kampioen dezer klasse geworden. Het mag nu het volgende jaar zijn geluk in de le klasse beproeven en wij gelooven, dat het ook' daarin geen slecht figuur zal slaan. Leidsche SchaakbondN. Holl. Schaak bond 19. Ook de derde, tevens laatste, wedstrijd der bondencompetitie, ging voor het tiental van den Leidschen Schaakbond met zeer groot verschil verloren. Het moet derhalve het volgende jaar sterker uitko men, wil het tenminste eenige kans maken De wedstrijd werd gespeeld in het Gebouw Rapenburg 8 en had onder leiding van den heer Jac. Galjaard een aangenaam en vlot verloop. TAFELTENNIS L. T. T. V. „Dc Sleutels". Ondanks de koude zal op vee'vuldig verzoek a.s. Don derdag weer begonnen worden met de avond training. De zaal is dus onverwarmd! Uitslagen der -gesneelde wedstrijden, als mede het programma voor a.s. Zaterdag zullen alsnog bekend gemaakt wordeh. Piek krijgt acht jaar Het bijzonder gerechtshof te 's Graven- hage deed gisteren uitspraak in de zaak tegen Carel Piek, gedurende het eerste deel der bezetting directeur generaal van de stichting „Winterhulp Nederland''. De procureur-fiscaal. mx\ Zaayer, had te gen Piek, wien ook het lidmaatschap van de „Germaansche SS in Nederland" en het aanvaarden van de functie van wnd.-secre- tark'-generaal van het Nederlandsche Roo de Kruis in 1944 ten laste gelegd werd, 12 jaar gevangenisstraf geëischt (terwijl hij, zooals hij zeide, eigenlijk de doodstraf had willen eischen). Uitspraak doende veroordeelde het Hof hem gisteren t$t acht jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief en ontzetting uit de kiesrechten voor het leven met het recht van cassatie. HAAGSCH TRIBUNAAL. BIOSCOOP-EXPLOITANT VOOR HET TRIBUNAAL. Het Haagsche tribunaal behandelde de zaak tegen den Wassenaarsche Bioscoop exploitant van Benten, die ervan beschul digd werd zijn theater ter beschikking van de Duitschers te hebben gesteld, lid van het filmgilde te zijn geweest en vriendschap pelijke omgang met Duitschers te hebben gehad. De verdediger mr. de Groot, betoogde, dat zijn cliënt het slachtoffer is geworden van een persoonlijke veete. De ontslagen operateur van van Benten tracht zyn voor malige patroon zoo zwart mogelijk te ma ken, terwijl ook „jalousie de metiex" z.i. een belangrijke rol speelt. De eigenaar, die het bedrijf indertijd, toen het slecht liep, aan van B. heeft verhuurd, zag en ziet met leede oogen de groote verdiensten, die het bedrijf tijdens en na den oorlog oplevert. V/at be treft het filmgilde wees de raadsman erop, dat iedere bioscoopexploitant hierin dik wijls zonder zijn medeweten wajj onderge bracht: De uitspraak werd bepaald op 28 Februari. J. Tollenaar was in Hazerswonde amb tenaar ter secretarie geweest en werd. in den bezettingstijd burgemeester. Ujj kwam in Moerkapelle en Benthuizen. Hij had in laatstgenoemde gemeente zelfs zijn hulp verleend om een predikant en nog twee an dere ingezetenen te laten arresteeren door den S.D., omdat zij een actie leidden tot het inzainen van brood voor geinterneer- den in Vught. Voor zijn gedragingen had T. zich voor het Haagsch Tribunaal te ver antwoorden, en erkende. Doch hij ver klaarde aan zijn „arrestanten" de kans te hebben geboden om te ontvluchten! De raadsman, mr. Rutgers, wees er op, dat T. noor minder prettige behandelingen bij de N.S.B. was gekomen. Uitspraak volgt later. In het vereenigingslokaal, waar men ver volgens samenkwam, onderlijnde de heer de Vries, die het woord voerde nu de heer Herberts verhinderd was en de heeren Mundt en Triebei het Zwaluwen-elftal naar Gent vergezelden, nogmaals de noodzake lijkheid van verbetering der techniek. Men zal voortaan een ander systeem gaan vol gen dan totdusver bij de training werd toe gepast. Vroeger koos men uitblinkers uit de clubs, uitgaande van de veronderstel ling dat zij technisch wel zoo wat voldoen de ontwikkeld waren,'en alleen wat bijge slepen moesten worden, hetgeen dan o.m. geschiedde door veel indoor-tramitig en niet te vergeten een flinke portie mental training. Deze werkwijze heeft veel over winningen opgeleverd, en slechts een en kele débacle (tegen België) was te notee- ren. Na den oorlog viel er over de resulta ten niet te mopperen totdat men te Hud- dersfield tot de ontdekking kwam van iets wat velen in hun hart al wisten, n 1. dat we er nog lang niet zijn. Wat snelheid betreft was ons elftal niet de mindere van de En- gelschen, maar in techniek en balbehande ling schoten we schromelijk te kort. Van daar dat de keuze-commissie en de tech nische commissie een plan hebben ontwor pen, dat in de eerste plaats gericht is pp opvoering van de techniek op het veld en verbetering van de balbehandeling. In die lijn zal thans worden voortgewerkt, maar daarmee is voor de spelers de kous nog niet af: wat zij gehoord hebben tijdens de training moet worden uitgedragen in de vereeniging en daar behoort dan, zooals dat ook in Engeland gebeurt, het spel eigen lijk dag-in dag-uit overdacht, behandeld en besproken te wrrderi willen we het peil Itereiken. dat ons voor oogen staat. En met dit korte doch belangrijke toe- spraakje_ van den voorzitter der technische commissie werd de geslaagde avond-trai ning besloten. WATERSPORT VEERTIG JARIG BESTAAN KON. NEDERL. MOTORBOOT CLUB. Op 22 Februari a.s. zullen de leden van de Kon. Nederl. Motorboot Club in Ame- ricain hotel te Amsterdam feestelijk het feit herdenken, -dat hun vereeniging werd opgericht. Het was n.l. in Februari 1907, dat zeven mannen te Amsterdam tezamen kwamen om over te gaan tot oprichting van de Ned. Motorboot Club en zij waren niet alleen de oprichters en de eerste be stuursleden, doch ook de pioniers voor de motorboot sport hier te lande. Van hen hebben bijna allen de laatste reis volbracht, doch de eerste secretaris, de heer D. Goedkoop Dzn te Amsterdam, kan thans nog van deze oprichting ge tuigen. Was het in den beginne vaak moeilijk het wedstrijdwezen en het toe risme te bevorderen, met het perfectio- neeren van den motor kwamen ook deze takken van de motorbootsport meer en meer tot hun recht. In 1922 vereenigden zich de buitenlandsche vereenigingen tot de Union Internationale du Yachting Automobile (thans Union Internationale Motornautique genaamd) en de K.N.M.C. werd de nationale autoriteit vpor de mo torbootsport. Ook thans nog heeft de K.N.M.C. zitting in het hoofdbestuur, dat te Brussel zetelt. Door deze internationale vereeniging worden jaarlijks tochten on dernomen, welke groote bekendheid heb ben verkregen als „Pavilion d'Or". In 1938 namen 50 buitenlandsche motorboo ten deel aan een rondvaart door Neder land onder leiding van de K.N.M.C. Op de onlangs te Brussel gehouden vergade ring werd besloten deze tochten weer te doen plaats hebben en verder uit te brei den. In het buiten'and werd geregeld aan wedstrijden deelgenomen en het gelukte in het jaar 1939 te Luik niet minder dan negen prijren te veroveren. Ook in Enge land waren de wedstrijdracers fortuinlijk en konden door hun prestaties niet alleen een aantal zilveren bek°rs als prijzen naar huis brengen, doch ook een bezem als symbool van het schoonvegen van het wedstrijdterrein. Met Pinksteren van dit jaar zal weer de „Delta-tocht" naar Dordrecht worden vervaren en hoewel gedurende den oorlog vele eigenaars hun schio verloren, is de liefde voor de motor bootsport in tact gebleven. De B-ploeg der Rode laatste verklaart wel voor- Duivels behaalde gistermid- namelijk de groote nederlaag dag te Gent een 50 over- die de Nederlanders van de winning op het Nederland- Roode Duivels te incessee- sehe Zwaluwen-team. Met den stand 20 brak de rust aan. Belgische 'doelpunten waren van Ceuleers, Mer- mans, Chaves (2) en Mer- mans. Beide elftallen bleken aan vankelijk zich met moeite ren kregen. Zonder dok maar aan het zware terrein te iets te kort te doen aan net kunnen aanpassen. Reeds di- uitstekende spel van hel Bel- rect bleek, hoe zeer onze gische binnentrio, dient in landgenooten te lijden had- het bijzonder linksbinnen den van hun non-activiteit Chaves te worden vermeld, sedert twee maanden. Dit die, voor eigen publiek spe lend, bijzonder op dreef was. De Zwaluwen-achterhoede heeft dikwijls getracht, van den buitenspel-val gebruik te maken, doch bleek niet bij machte, voldoende weer stand te bieden aan het zeer gevarieerde en vooral pro ductieve Belgische voorhoede spel. Geflatteerd is de 50 uitslag voor de Belgen dan ook geenszins. Ook de Londensche com binatie die gistermiddag in Luik tegen de Aploeg der Roode Duivels in het veld kwam, kon het niet tot een overwimrng bren gen. Met 52 bleven de Belgen in de meerderheid. Ruststand was 20. BIJZONDER GERECHTSHOF. De 21 jarige G. V. uit Alphen aan den Rijn zeide, dat hij door de economische om standigheden bij den vijand was gedreven, doch de president geloofde daar niet veej van en verdachte had trouwens eerst ook andere verklaringen gegeven van hot feit, dat .hij bij het vrijw. legioen was gegaan. De proc. generaal eischte dan ook acht jaar gevangenisstraf tegen hem. De verdediger wees op de jeugd van verdachte, en ver zocht clementie. J. M. v. d. B. uit Sassenhelm had het blijkbaar weinig geïnteresseerd, dat hij bij den vijand was gaan werken; hij was rus tig lid der N.S.B. en de W. A. geworden om een baantje op het vliegveld Valken burg te krijgen, en was vervolgens bij de N.S.K.K. gegaan, waar hij zelfs promotie had gemaakt. Hij had in Rusland en Polen gereden, bommen en benzine voor de vlieg tuigen vervoerd. De proc. fiscaal vorderde vijf jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief. HAAGSCHE GERECHTSHOF. Het Hof heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen achttien verdachten uit Leiden, die kort na de bevrijding uit een fabriek levensmiddelen haddep weggenomen, wel ke door de commissie voor Noodvoorzie ning waren opgeslagen. De politierechter had straffen, varieerend van.veertier da gen tot een maand opgelegd. Het Hof heeft al deze straffen voorwaardelijk opgelegd met drie jaar proeftijd. A. H. te Rijnsburg had een ambtenaar yan den C. C. D. mishandeld, toen deze niet juist tegen zijn vader zou zijn opgetreden. Hij was deswege tot een maand gevange nisstraf veroordeeld, van welk vonnis hij in hooger beroep kwam. Het Hof heeft het vonnis bevestigd. HAAGSCHE RECHTBANK. Met vastberadenheid ontkende M- J. A. C. uit Den Haag in Boskoop een inbraak te hebben gepleegd. Het zou een aardige stunt zijn geweest, want op klaarlichten dag zou hij via een regenpijp en een dakraam een "woning zijn binnengedrongen en daar een flinke hoeveelheid kleedingstukken hebben gestolen. Maar, zooals gezegd, C. ontkende, doch na het hooren van enkele getuigen vond de Officier voldoende be: wijs om tegen verdachte met zeven von nissen nu een jaar en drie maanden gevan genisstraf te vragen. De raadsman, mr. E. A. Nieuwenhoven Helbach bestreed het bewijs en vroeg verdachte onmiddellijk in vrijheid te stel len, hetgeen de rechtbank na raadkamer weigerde. De loswerkman A. K. te Bodegraven had op 15 Juli ingebroken in een pakhuis aan de Noordzijde te Bodegraven. Hij had een partij suiker gestolen, maar ontkende dat belist. Er waren echter voldoende aan wijzingen, want verdachte had in dien tijd nogal op royale voet geleefd. En. boven dien, de politie had in de .woning van ver dachte „suiker-sporen" aangetroffen, het geen in een normale woning niet voor komt. De eisch luidde dan ook een jaar en üTie maanden gevangenisstraf. Mr. C. M. de Wijs pleitte vrijspraak. TWEE MILLIOEN VERBEURD VERKLAARD. Mr. G. A. Lasonder te Enschedé is een steunpilaar geweest van de N.S B. Enkele maanden voor de bevrijding is hij overle den. Tijdens den oorlog was hij gehuwd met een Duitsche vrouw, die tot universeel erfgename werd benoemd. Het tribunaal te Enschedé heeft echter gisteren het geheele vermogen ten bedrage van f2.347.290, met uitzondering van enkeel legaten verbeurd verklaard ten behoeve van den Staat der Nederlanden. Katholiek Thu'sfront Met den Johan van Oldebarneveld, die 5 Februari is Vertrokken, heeft Katholiek Thuisfront vier ton goederen medegegeven. Daartoe behoorden ongeveer 5QOO boeken, voorts spelen en voetbaUen. Twintig post zakken, voornamelijk met geïllustreerde tijdschriften, die gedurende de laatste drie weken zijn verzameld, completeeren deze zending. GEVALLEN VOOR HET VADERLAND. De lijst van gesneuvelden in Ned.-ndië dient nog als volgt aangevuld te worden: Sergt. L. G. Molenaar, van IRS, afkom stig uit Rhoon; 6—2—1947 overleden ten gevolge van bekomen verwonding door vijandelijke actie te Semarang. NIJVERHEIDSONDERWIJS VOOR MEISJES. De minister von Onderwijs heeft inge steld een commissie, welke zal onderzoeken of en, zoo ja, welke wijzigingen dienen te worden aangebracht in de richtlijnen voor 't primaire nijverheidsonderwijs voor meis jes. Voorzitter is mr. ir. M. Goote, chef afd. N. O. Van het ministerie van O., K. en W., plaatsv. voorzitster mej. G. G. Smit, inspec- trice van het N. O. te 's-Gravenhage. MAN VERMOORDT ZIJN VROUW IN VLAAG VAN WAANZIN Maandagmiddag circa kv/art over een heetf in zijn woning aan de Hudsonstraat te Am sterdam de 52-jarige P. W. vermoede lijk in een vlaag van vervolgingswaanzin zijn evenoude echtgenoote J. C. W. M. van het leven beroofd. Sedert zijn ontslag uit de Valeriuskliniek, twee maanden geleden, leefde de man met zijn vrouw in voortdurende onmin. Hij heeft de vrouw met een hamer zoo hevig op het hoofd geslagen, dat deze kort daar op aan de zeer zware verwondingen over deed. Toen de 27-jarige dochter ongeveer een uur na het gebeurde thuis kwam, vond zij haar vader, oogenschijnlijk rustig, bij het lichaam van haar gedoode moeder zit ten. Onmiddellijk waarschuwde zy de bu ren, die terstond de politie alaimeerden. De man werd naar het politiebureau Admi raal de Ruyterweg overgebracht en hij heeft daar een volledige bekentenis afge legd. In zijn familie kwam meermalen krankzinnigheid voor. Ook zijn 18-jarige zoon is niet geheel normaal. FEBRUARI 1947 zal tot in verre toe komst van bijzondere beteekenis zyn voor de geschiedenis van ons land, voor de herinnering van velen. Meer dan voof de herinnering aan de afsluiting van een ijs kouden Carnavalstyd zal deze dag zijn de blijde herdenking der geboorte van de nieuwe Oranjetelg, met welke geboorte het Prinselijk kinderpaar als het ware tot een klaverblaadje van Vier is uitgegroeid. Aldus Burgemeester v. Kinschot De dag van gisteren ging op ein zonne gloren en geheel den feestdag door bleef het Oranjezonnetje zijn warme stralen zen den, hetgeen bij deze felle voortdurende koude te meer welkom was. Herauten verkondigen de blijde gebeurtenis. Wij meldden gisteren reeds hoe vóór dag en dauw de blijde geoeurtenis werd aange kondigd met 51 kanonslagen, maar ook la ter- volgde nog een plechtige bekendma king. De vier herauten, die op plechtige wijze het verheugende nieuws zouden verkondi gen, begonnen hun rondgang eerst eenige uren later dan aanvankelijk was voorge nomen, coch ondanks deze vertraging was het een feestelijk gezicht, deze kleurig ge- kleede brengers van het reeds alom be kende nieuws te paard door de straten te zien trekken. Op vele punten werd halt ge houden en de officieele proclamatie gele zen. De eerste afkondiging geschiedde voor Sociëteit Minerva, waar de uraeses van het Collegium de heer G. H. Hintzen den vol genden tekst las: „Burgers van Leiden, luistert aandach tig. Heden is geboren in het Paleis Soest- dijk een Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld, Dochter van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Prinses van Lippe Biesterfeld, en •Zijne Koninklijke Hoog heid Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karei Godfried Pieter. Leve de Koningin. Leve Prinses Juliana en Prins Bernhard. Leve de Jongeborene". Kinderkulde voor het Stadhuis. Het is altijd een treffend gezicht wan neer een groote kinderschaar den burge meester als ver.egenwoordiger van het ge zag hulde komt brengen bij een of andere gelegenheid. Zoo was het ook gisteren, toen meer dan 4000 kinderen het Stadhuisplein volkomen vulden en velen zich er buiten moesten houden. Het was een bonte mengeling en overal staken de roodwitblauwe vlaggetjes boven de hoofden uit. Het voltallige col lege van B. en W. bevond zich op het bor des en nadat de kinderen een lied hadden gezongen, sprak jhr. v Kinschot zijn ge hoor toe. De burgemeester uitte zijn groo te vreugde zoovelen van Leiden's jeugd hier aanwezig te zien en om hen op dezen feestdag te mogen toespreken, nu door de gebooi'te van de vierde Prinses in het Prin selijk Gezin het klaverblad van Vier zijn voltooiing vindt. Dat teeken wijst op ge luk en spr. hoopt, dat dit ook in het Prin selijk Gezin het geval moge zijn. De burgemeester herinnerde dan aan de geboorte der andere Prinsesjes, aan de be vrijding van Leiden in 1574 door den Prins van Oranje en wees er op, dat Lei- cen steeds nauw verknocht is geweest met het Oranjehuis. Zonder dit huis kunnen wij niet leven! Daarom hoopte spr., dat Lei den steeds zal toonen één te zijn met het Oranjehuis en dat het allen gegeven moge zijn lange jaren te genieten van een voor- spoedigen groei van ons nieuw Prinsesje. Nadat twee coupletten van het Wilhel mus waren gezongen verschenen ook hier de herau'en, die de geboorte van de Prin ses aankondigden en na de plechtigheid werden de herauten onthaald op de eere wijn, wat bij deze koude natuurlijk zeer op prys werd gesteld. Gelukstelegrammen. In den loop van den ochtend werden ook vanuit de Sleutelstad tal van gelukstele grammen naar Soestdijk gezonden, waarbij het gemeen'ebestuur namens den gemeen teraad voorging. Het bestuur van „Koninginnedag^ deed den volgenden gelukwensch toekomen: „Bestuur eri leden van de Vereeniging ..Koninginnedag"-Leiden, vervuld met in nige blijdschap, feliciteeren Uwe Koninklij ke Hoogheid op deze heuglijken dag. Leve het Koninklijk Gezin!" Ook het Leidsch Studentencorps zond een telegrafischen gelukwensch. Sahara-hitte kan hier niet doordringen Het wordt vervelend op den duur, maar nog altijd moet vastgesteld worden, dat de algemeene lucKtdrukverdeeling weinig verandering ondergaat, zoodat de koude Russische lucht onvermoeid naar ons land blijft stroomen. Wel ligt er een depressie in de omgeving van Sardinië, die zelfs warme Sehara-lucht aanzuigt, maar wij zullen er weinig profijt van hebben. Deze depressie geeft aanleiding tot uit^ebreiden sneeuwval in Joegoslavië en Hongarije. Deze sneeuwzóne beweegt zich langzaam in Noordelijke en Noordoostelijke richting onder invloed van den warmen lucht stroom. afkomstig uit de Sahara. In Zuid- Italië steeg d^ temperatuur belangj-yk. In onze omgeving kwamen echter geen tem- peratuurwijzi"ingen van beteekenis voor, ofschoon onder invloed van de hier en daar optredende nachtelijke bewolking de temperatuur vannacht op sommige plaat sen wat minder laag was dan gisteren nacht. RADïO-LUISTERWEDSTRIJD NEDFRLANDSCH VOLKSHERSTEL. Op het bureau van de Leidsche Courant ligt ter 'inzage de lijst van prijswinnaars van den radio-luisterwedstrijd ..Welke tak van sport zag het Kerstmannetje?" Défilé der troepen. Het is nu eenmaal een feit, dat by fees ten van nationale beteekenis in een gar nizoensstad een défilé der troepen plaats vindt. Zoo kon ook gisteren dit programma punt niet achterwege blijven, al viel deze demonstratie eenigszins tegen, verwend als we waren door het laatste défilé bij het feest van „Pro Patria", dat ter gelegen heid van het bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard toen extra verzorgd was. Door het feit, dat eenige tientallen troepen van het bataljon technische bewakingstroepen uit de Morschpoortkazerne daags tevoren naar de mijnen waren vertrokken om daar hulp te bieden in het belang der kolen- voorziening van het land, was de deelname aan het défilé niet zoo groot. De stoet werd geopend door een bataljon van den Mynopruimingsdienst eer marine, voorafgegaan door de muziek van de Ter ritoriale Troepen, waarvan twee bataljons in den stoet meeliepen. Ook het Leidsch Politiemuziekcorps verleende zijn mede werking. Tal van burgerlijke en militaire autoriteiten sloegen het défilé gade. Wy merkten o.m. op kolonel van Houten en kolonel Spaich, majoor Deschrevel, garni zoenscommandant en majoor Wagtendonk, commandant van het Bureau voor Oorlogs vrijwilligers. Verder waren aanwezig bur gemeester jhr. mr. F. H. van Kinschot en zijne echtgenoote, benevens alle we houders en de gemeente-secretaris mr. J. Bool, het collegium van het Leidsche Studentencorps en het bestuur der V.V.S.L., alsmede na tuurlijk het bestuur van „Koninginnedag". Beschuit met muisjes. In samenwerking met de Oranjevereeni- ging had de Ver. „Koninginnedag" de goe de gedachte gehad alle hofjesbewoners.- en -bewoonsters te tracteeren op beschuit met muisjes, natuurlyk Oranje-muisjes. De be- stuurderen met behulp van talrijke dames zijn den heelen middag „zoet" geweest met de uitdeeling daarvan, want Leiden telt zooals bekend tal van hofjes. In het Meermanshofje. Oude Vest 159, waren de burgemeester en mevr. v. Kin schot persoonlijk aanwezig om dit gebeu ren mee te maken. De heer dr- ir. P. C. Lindenbergh, voor zitter van „Koninginnedag", heeft zich daarbij in hartelijke woorden tot de dames- helps'.ers gericht en haifr daarvóór harte lijk dank gezegd. Deze toespraak werd door mevr. Lindenbergh namens de dames beantwoord. Op het Academieplein kwamen honder den studenten gistermiddag bijeen om korte toespraken door der. praeses collegii en den rector-magnificus aan te hooren. Eerstgenoemde, de heer Hintzen, wees op den band tusschen Oranje en Leiden, en ook prof. mr. R. Py Cleveringa uitte zich in dien geest. Reeds van het ontstaan van de Academie af heeft het Oranjehuis een nauw contact gehad met de Leidsche Aca demie, waar alle leden van ons Vorsten huis, die een academiale studie volgden, als alumni binnentraden. Spreker hoopte, dat ook de jonggeboren Oranjetelg eep- maal in dezen geest met de Academie ken nis mocht maker.. Tot slot van deze kort stondige plechtigheid werd het Io Vivat' gezongen. Dankdienst in de Pieterskerk. In de Pieterskerk, in welke kathedraal reeds op zoo menigen nationalen hoogtij dag een dankdienst v. ,rd gehoudqn, vond ook gisteravond een dergelijke dienst plaats. Onder de ruim duizend aanwezigen merkten wij o.m. op den burgemeester, jhr. mr. F. H. van Kinschot, den gemeen te-secretaris, mr. J. Bool, de wethouders D. v. d. Kwaak en S. Menken en voorts afgevaardigden van de Ver. Koninginne dag. Nadat de dienst geopend was met het zingen van „Dankt, dankt nu alleni God", las ds. P. W.Spruyt, Ned. Herv. predikant te dezer stede Psalm 103. Als tekst voor zijn overdenkingsrede had ds. Spruyt geko zen Psalm 8:6b: „Gij hebt hen met eer en heerlijkheid gekroond". De dienst, die werd opgeluisterd met vioolspel van mcj. J. Klijn en orgelspel van den heer Leo Mens, werd besloten met het zin«?en van twee coupletten van het Wilhelmus. Tegelijkertijd vmd ook in de Geref. Heerengrachtkerk en in de Doopsgezinde kerk een dankdienst plaats. PATER VAN DEN BOEZEM, f Vrijdag is te Maastricht overleden, in den leeftijd van 75 jaar de zeereerw. pa ter Wi'hades van den Bopzem, d:e de laat ste jaren rustend' vertoefde in de pastorie „Rozenhof aan den Haag weg, en eerst enkele weken geleden verhuisde naar Maastricht. „NIET VAN GISTEREN". Vierde Ahonnementsvoorstclling Harry Brock (Cor Ruys) Ls é$n van die Amerikanen, die met wijde stapi en door het leven loopen. met geld smijter. en het gemakkelijk verdienen. Zij leven onder en boven de wet, en ondom hen is een sfeer van corruptie .Zij zijn niet bepaald intel lectueel' maar in zaken „niet van gisteren". Broek heeft een vriendinnetje, (Myra Ward) dat «nbewust met den zwendel meedoet^ maar al gauw bitwijs gemaakt wordt door den journalist (Dick van Veen), die door Broek is aangesteld om haar wat beschaving bij te brengen. Dit stel is ook „niet van gisteren" en zij weten dc zwende laars schaakmat te zetten. Dat Ls de inhoud van de Amerikaansche comedie „Born yesterday", welke „Het vrije tooneei"' Maan dag als vierde abonnementsvoorstelling in den Schouwburg bracht. Het is een ietwat ruw en nonchalant spel, in de lijn van de gangster-figuur Broek, waardoor men licht de zorg, die de regie aan het detail besteed heeft, over het hoofd ziet. Zooals steeds bij „Het vrije tooncel" was ook nu alle aan dacht besteed aan het scheppen van de bij het spel passende sfeer, soms naar onze smaak iets te veel, zooals aan het einde van het eerste bedrijf. Dat de requisieten wat te lijden hadden gehad van een sneeuwbui bij het transport deed aan de waardeering voor het spel geen afbreuk. Juis: in een Vastenavondstemming kwam dit spel wel te pas en vond danook de waardcermg, wel- i ke het verdiende.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1947 | | pagina 3