OMGEVING STADSNIEUWS MARKTBERICHTEN FVS KERSTWEEK is gewoonlijk niet rijk aan politieke gebeurtenissen. De man nen, die de politiek maken, zitten liever thuis rond den huiselijken haard en laten de journalisten Kerstverhaaltjes schrijven en terugblikken werpen over het afgeloo- pen jaar. Alleen de ongelukken-rubriek gaat door en groeit zelfs in deze rustige da gen, omdat er altijd menschen zijn, die het voorbeeld van de politici niet volgen en niet rustig thuis blijvenzi tten. Zoo zijn er weer een paar vliegrampen te melden ge weest, welke niet mis waren. Overigens hebben hooggeplaatste perso nen zich met Kerstboodschappen tot de we reld gewend, in de hoop daardoor iets te kunnen bijdragen tot een mildere stem ming, waaraan de menschheid in deze da gen zoozeer behoefte heeft. De Kerstboodschap van den Paus was dit jaar merkwaardig pessimistisch van toon. Hij beklaagde zich erover, dat er zoo wei nig terecht was gekomen van de mooie be loften, welke aan de wereld waren voorge spiegeld tijdens den oorlog. Ja, ja, zuchtte ook de Belgische minister Spaak, het schijnt gemakkelijker gezamenlijk eendrachtig te vechten dan eendrachtig in vrede samen te leven! Als de menschheid wat meer naaf den Paus, luisterde, was dat echter zoo moeilijk niet. Toch maakte de H. Vader een uitzonde ring voor de gunstige aspecten van het ont- wapenings probleem, terwijl ook minister Spaak, de voorzitter van de Vergadering der Vereenigde Naties te New York ipet tevredenheid gewag maakte van de zooveel verbeterde atmosfeer van de laatste weken. Laten wij hopen, dat de reprimande van den Paus zal mede helpen om die mildere atmosfeer te versterken en te doen uitbrei den ook over andere terreinen dan die der ontwapening. TEN SCHRIL CONTRAST met den Keret- vrede vormt de strijd tusschen de Fran- schen en de legers van Indo-China. De Franschen hebben daar zware moeilijkhe den met de regeering van Vietnam, met wie zij een ongeveer gelijksoortige over eenkomst hebben aangegaan als Nederland van plan is te doen met Indonesië. Vandaar dat de ontwikkeling van de situatie in Viet nam ons wel sterk moet interesseeren. Weliswaar zijn de verhoudingen niet pre cies dezelfde, maar er is toch een te merk waardige overeenkomst, dan dat w;j ons aan deze gebeurtenissen niet zouden kun nen spiegelen. De Franschen staan niet in precies dezelfde verhouding tot de bewo ners van Indo-China als wij tot de inwo ners van Indonesië, omdat hun pestuur van een veel jongeren datum is: zy zijn niet zóó vergroeid met de bevolking en hebben zich niet zóó kunnen inleven in hun aard, gewoonten, belangen en. verlangens als wij in Indonesië. M.a.w. de band tus schen Indo-China en Frankrijk is nooit zóó hecht geweest als tusschen Indonesië en Nederland. Vandaar dat de reactie van de Vietnameezen op alles wat slechts met de vinger wijst op een terugkeer naar „kolo niale verhoudingen" nog heel wat heftieer en algemeener is dan in Ned. Indië. Hier door zijn de Franschen ongetwijfeld in het nadeel bij ons en valt het hun moeilijker den vrede te handhaven. Misschien komt er ook nog bij, dat de Franschman impul siever is en niet zoo in staat om zich met stoicijnsche kalmte kleine speldeprikken te laten welgevallen, waarmede Oosterlingen zoo graag de Westerlingen tarten. Aan den anderen kant stonden de Franschen er na de bevrijding weer beter voor dan wij. Zij hadden, direct ie beschikking over een be hoorlijk leger om hun rechtmatige aansüra- ken te doen gelden, terwyl wij lijdelijk de ontwikkeling m Indonesië moesten aanzien. Zijn er derhalve verschillen, de overeen komst is toch ook zeer groot. Zoowel in In donesië als in Indo-China een sterke natio nalistische strooming en een streven naar onafhankelijkheid; in beide landen de Ja- pansche propaganda tegen de gehate Wes terlingen en daadwerkelijke steun aan de vrijheidsbeweging. Zoowel Frankrhk als Nederland moesten het gezag de facto van de mlandsche republiek erkennen en de r ransche overeenkomst met Vietnam heeft tot voorbeeld gestrekt aan de overeenkomst van Lmggadjati. In het Nederlandsche zoo wel als in het Fransche voormalige kolonia le bezit leven verschillende volken, die zich met alle wenschen aan te sluiten bij de re publiek. OOE DE GESCHIEDENIS van de repu- bliek Vietnam verloopen is, zien wij in NRC nde 0verzicht' ontleend aan de „Reeds in Februari«1944 op een conferen tie te Brazaville kwam het plan tot stand om van het Fransche imperium een federa tieve Unie te maken. gelijk door de tweede constituante in September geschied is. Toen bestond de republiek Viet-Nam reeds. In 1941 was reeds de Viet-Minh, de Liga voor de onafhankelijkheid van Groot-Annam ge vormd die, eerst als illegale beweging, rvIwA Haar de onafhankelijkheid in Groot-Annam. Later kreeg zij den steun der Japanners en in Maart 1945 wierp zij het Fransche gezag omver. Op 25 Augustus 1945 weid de republiek Viet-Nam uitgeroepen LTh raïf^?ei\Zat er niet anders op, afn ^pUÏÏek.' dle de verkiezingen Minh> den min of meer com- munistischen vrijheidsstrijder, een groote meerderheid had geschonken de facto te erkennen In Maart van dit jaar sloot ad miraal Thierry d'Argenlieu, de hooge com- ivrn/°°rl00Pige overeenkomst met SaJ?!, ™aarbU Viet-Nam als zelf- TiSJÏrh dach als onderdeel van de Indo-Chineesche federatie van de Fransche Unie werd erkend. Al dadelijk ontstond een tnf il over Cochin-Chma, dat Viet-Nam tot de republiek rekende, doch dat volgens de overeenkomst bij een volksstemming over zijn lot zou beslissen. Ook over de be voegdheden van de federatie rezen geschil- I®"- gaf Frankrijk aan Cochin-China den status van n vrije republiek, wat groo te ontstemming en wantrouwen bij de be stuurders van Viet-Nam wekte. Zoodoende kwam de conferentie te Parijs de twee de van dien aard, de eerste was te Dalat ge houden - in Juli al onder ongunstige voor teekenen bijeen. Toen Frankrijk hangende de conferentie en voordat het statuut voor de federatie was vastgesteld, te Dalat een federale conferentie belegde, gaven de ge delegeerden van Viet-Nam er den brui van. Te Dalat vonden de Fransche voorstel len een goed onthaal, doch in Viet-Nam groeide het verzet. Een modus-vivendi, op AARLANDERVEEN IJsclub. De Aarlanderveensche IJsclub hield haar 17e jaarvergadering in de zaal van den heer W. v. d. Berg, onder presi dium van den heer Th- de Vries, die de bijeenkomst opende en allen een hartelijk welkom toeriep. De heer P. Kempen gaf een overzicht van de inkomsten en uitga ven, waaruit bleek, dat de werkverschaf fing- en ijssportkas beide sloten met een batig saldo. De ver. telt 230 leden. Door ae heeren L. Arkestijn en J. v. Vliet wer den de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Hierna was de bestuursverkiezing aan de orde: aftr. de heeren G. v. d. Pijl en C. v. d. Bijl, de laatste niet herkiesbaar, er is een vacature wegens vertrek van den heer L. Quist. Na gehouden stemming werden gekozen de heeren G. v. d. Pijl, A. Berger en Jac. van Vliet, die hun benoeming aan nemen. Vervolgens kwam ter tafel het uurloon der baanvegers, wat bepaald werd op ƒ0.75 per uur. De voorzitter maakte bekend, dat nu alle leden der IJsclub ver zekerd zijn tegen ijsongevallen, wat de ver- eeniging 22 cent per lid per jaar kost. Daar om wordt een contributieverhooging voor gesteld, wat door de vergadering wordt goed gevonden. Bij de rondvraag vroeg de heer-Joh. v. d. Velden naar de reden waar om er bij de wedstrijden zoo weinig be stuursleden aanwezig waren. Ook kwamen er voorstellen voor een wedstrijd op de lan ge baan. Beide zaken zullen door het be stuur worden besproken. IJsongeval, dat goed afliep. De heer J. v. Wijk en mej. C. Oosterman waren Dinsdag bij dag bij de Galy Machine het ijs overgegaan toen zij des avonds terug kwamen was ondertusschen een ijsbreker doorgekomen. Daar er geen waarschu- wingslichten waren aangebracht, kwamen beiden in het water terecht, maar werden zeer gelukkig door omwonenden en voor bijgangers van een anders wissen dood ge red- KATWTTK Middenstand. De R.K. Middenstands- ver hield ter gelegenheid van het Kerst feest op 2den Kerstavond een ontspan ningsavond in het parochiehuis. De gezel lige avond werd gevuld met speeches, mu ziek, zang, enz. en voldaan keerden de le den met hun dames plus introducé's huis waarts. KATWITK AAN DEN RI]N De Gastspelers. Zondagavond komen de Gastspelers naar hier om een opvoering te geven van ,,'n Duvel" (die op het lest toch nog in den Hemel kwam). De baten zijn bestemd voor de stichting R.K. Gezins zorg. Kaartverkoop door de Zeeverkenners e.a. en 's avonds aan de zaal. Niemand ver- zuime dit mooie Brabantsche spel te gaan zien! iZe de bulletins. LANGERAAR Tentoonstelling „Doe mee". Onder dezen naam werd in de 'hmishouduchool een tentoonstelling gehouden van hand werken en andere voorwerpen, vervaar digd door meisjes van huishoud- en naai school en Congregatie. Vele inzendingen waren binnengekomen en ter bezichtiging uitgestald. Bewijzen van vaardigheid met naald, haak- en breipen, kon men bewon deren. Tafels aangezet voor ontbijt en di ner, verschillende door d>~ leerlingen be reide lekkernijen enz. waren te zien. Er was van de zijde der parochianen veel be langstelling want menigeen heeft een kijkje genomen. LEIMUIDEN „St. Genesius." De Toneelvereeniging heeft Tweeden Kejrstdag een mooien Kerst avond verzorgd, door hun talenten in dienst te stellen van de liefdadigheid. Ten bate van Kath. Thuisfront werd opgevoerd het Kerstspel „En waar de ster bleef stille staanDit Kerstspel is geschreven op een bijzondere wijze, zooals de Vlaamsche schrijver Felix Timmermans dit kan. Vol spanning en afwisseling weet de schrijver de geboorte van Christus uit te beelden en te verplaatsen naar Vlaanderen, waar hij zich voorstelt, dat dit elk jaar opnieuw wer kelijk gebeurt. Aangezien dit kerstspel al eerder werd opgevoerd, was de belangstel ling niet bijzonder groot. In ieder geval heeft St. Genesius de aanwezigen van het begin tot het eind weten te boeien door goed spel, waarbij de bijzondere zorg voor decor, kleeding en grimeering opviel. Zoo wel het publiek als Kath. Thuisfront kun nen tevreden zijn over hetwerk van St. Genesius. LISSE Gemeenteraad. De Raad dezer ge meente is in croenfoare vergadering bijcen- •gerpepen op Maandag a.s., des avoads om 7.30 uur. Directeur gas- en waterleidingbedrijf. B. en W. dezer gemeente hebben den Raad de volgende aanbevelinge gezonden voor den te benoemen directeur van het gas- en waterleidingbedrijf dezer gemeente, n.L 1. 14 September tusschen Frankrijk en Viet- Nam geteekend, kon den ongunstigen loop van zaken niet meer stuiten en thans heerscht er weer openlijke strijd". f^E REDENEN van die tweespalt zijn al even leerzaam als de heele geschiedenis van dé ontwikkeling van het Indo-Chinee sche probleem. De Vietnameezen zijn boos, omdat zij meenen, dat de Franschen de bewoners der andere gebiedsdeelen tegen hen trachten uit te spelen en daarom houden zij zich niet aan de bepalingen van den modus Vivendi inzake de maximale sterkte van de inland- sche troepen. Waarop de Franschen weer boos zijn geworden en gezegd hebben, dat zij niet de eenige partner willen zijn, die zich aan de overeenkomst houdt. Het ge volg is een algemeene vechtpartij, waarbij harde noten gekraakt worden. Ook in Frankrijk zijn er thans bladen, die op „een krachtiger houding" van de Fran sche regeering aandringen, en admiraal Thierry d'Argenlieu, de Fransche hooge commissaris voor Indo-China, heeft van dezelfde mentaliteit reeds blijk gegeven, door te verklaren.dat Frankrijk zulk een „ernstige en flagrante schending van een vrijelijk aangegaan verdrag" niet zal ge- doogen. De Fransche regeering zelf wacht nog op een rapport van haar minister van overzeesche gebiedsdeelen, die per vlieg tuig naar Indo-China is vertrokken. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Aan ons de taak om het niet zoover te laten komen als in Vietnam. A. C. Schouten, te Zeist, Zonneveld, te Akkrum en N. Scholsman, te Apeldoorn. Bond van het Gezin. Vanwege den Bond van het gezin werd in het gebouw van den Ned. R.K. Volksbond aan de kin deren der leden een Kerstfeest gegeven op den Tweeden Kerstdag. Na een kort ope ningswoord door den voorzitter, den heer Chr. van der Eist, wérden de kinderen ont haald op leuke films, een tooneelstukje, afgewisseld door tractaties. De kinderén genoten ten volle van alles wat hun ge boden werd. De bond heeft den kinderen weer een prettig en mooi Kerstfeest be reid. Personalia. Tot directetir van het post en telegraafkantoor te Lisse is benoemd de heer W. D. Jumelet, uit Breda. Kerstviering. Op den eersten Kerst dag werden wij in bet dorp verrast met een zeer prijzenswaardig Kerst vierings- idee. Vanwege de Ned. Herv. Kerkvoogdij werd des morgens om 9 uur vanuit het kerkgebouw via de gemeentetoren en met versterkte luidsprekers een opname van het luiden der klok uitgezonden en hoor den wij de vertrouwde klarken der oude wegigerooftfe klokken wederom. Na dit klokgelui werden op sublieme wijze kerst liederen ten gehoore gebracht. LEÏDSCHENDAM K. J. M. V. en L. T. J. De besturen van beide vereenigingen verzoeken ons te be richten dat de aangekondigde oude jaars viering op 30 dezer niet kan doorgaan zoo dat deze gezellige bijeenkomst tot nader or der wordt uitgesteld. De Boerenleenbank. Het kantoor is ge sloten tot en met 3 Jan. as. op de Dinsdagen 714 en 21 Jan a.d. wordt in het patronaat tusschen 14 en 17 uur een speciale zitting gehouden voor het innemen der spaar-, voorschot-, loopende rekening- en deposito boekjes en ter controle en bijschrijving van rente over 1946. NIEUWKOOP Ongeval. Wegens gladheid van den weg kwam mej. van P., die met een paar leege melkflesschen in haar hand per fiets naar het dorp zou gaan, Dinsdagavond zoo danig op het hoofd te vallen, dat zij onder doktersbehandeling moest worden gesteld; haar gezicht en handen waren tamelijk ver wond door de glasscherven. Katholiek Thuisfront. De speelavond ten bate van het Katholiek Thuisfront, welke gehouden werd in café van der Bosch, heeft ruim 150 gulden opgebracht. NIEUW VEEN Parochiefeest Onder leiding van den heer J. J. Roovers, werd op 2en Kerstdag een parochiekerstfeest georganiseerd in café Veenboer. Wy kunnen het ten zeerste geslaagd noemen, want het was werkelijk een genotvolle avond. Pastoor Schretlen sprak dan ook terrecht van een cultureele verheffing. Men ontdekt dan ook in den persoon van den heer Roovers een auteur van formaat, wanneer het door hem naar het evangelie van len Kerstdag geschreven Kerstspel: ,Want in de-herberg was er voor hen geen plaats" waarvan hij ook zelf de spelleiding en regie voerde, ten tooneele werd gebracht. Hiervoor waren de ver schillende rollen aan spelers als: Corry Spring in 't Veld, Clazina Lebesgue, Henk Otto en Henk van Vliet, op de juiste plaats. De verlichting was van den heer Nic. Speet en bood een schitterend aspect. In het Kerstspel: De drie Koningen" van Godfried Bomans, treffen wij den echt grappigen, geestigen en leerzamen humor van dezen bekenden auteur aan, doch ook hier is de heer Roovers geslaagd er een slot- tooneel aan toe te voegen van hetzelfde ge nie. Bovendien werd de rol van Caspar bij zonder voortreffelijk gespeeld. Tot slot een tot een grappig Kerstspel omgewerkt verhaal: „Hoe de koe aan den H. Antonius verkocht werd" van An toon Coolen, getiteld: „Hoe de koe aan den Her der verkocht werd" door den heer Roovers, een stuk vol gezonde humor. De spelleiding en regie was bij den heer L. J. de Boer in goede handen. Mej. Toos de Groot declameerde ter af wisseling enkele Kerstgedichten, waarin zij uitstekend, slaagde. De heer Roovers droeg op interessante en boeiende wijze een Kerstvertelling voor. De muzikale opluistering werd verzorgd door den heer Jan van Zwieten uit Lange- raar. Evenals de opening werd ook het slui tingswoord gesproken door pastoor Schret len, die bijzonder hartelijk dank bracht aan den heer Roovers voor hetgeen door hem na veel inspanning tot stand is gebracht. Spr. was verheugd, dat met de parochianen thans zoo'n echt gezellig Kerstfeest gevierd was en kondigde reeds meerdere zulke cul tureele avonden aan. Zeker is het, dat de aanwezigen de werkelijke Kerstfeest-betee- kenis in dezen avond hebben ontdekt voor zoover onder ons katholieken het Kerstfeest nog geen andere beteekenis had dan een Kerstboom, Kerstmannetje of Kerstca deautje. De verkenners hadden de zaal keu rig versierd met groen en kaarsverlichting, terwijl er „Zalig Kerstfeest" in zilveren let ters prijkten op het tooneelscherm. Personalia. - Met ingang van 1 Januari as. is benoemd tot onderwijzer aan de R.K. Lagere School de heer E. C. G. Ivens te Oss (N.B.) NOORD WIJKERHOUT Gemeenteraad. De Raad vergadert a.s. Maandagmiddag te 3 uur. ROELOF ARENDSVEEN „Zoo'n stijfkop": Bij gelegenheid van de traditioneele Kerstuitvoering greep de tooneelclub St. Pancratius weer eens naar een stuk uit hst Brabantsche volksleven. Het Brabantsche dialect zit er bij de speelsters en spelers goed in en het pu bliek weet dit ook te waardeeren. De schrijver, René Bosch, gaf met dit tooneelstuk in drie vrij korte bedrijven dikwijls scherp uitgebeelde karakters. De tekst, welke hij den pastoor te zeggen gaf, kon daarbij het minst bekoren. De dames en heeren van de tooneelclub droe gen hun maskers op voortreffelijke wijze en hadden volop applaus. Op 2de Kerst dag was de zaal overvol. Zij, die een goede ontspanning willen, kunnen Zon dagavond hun kans nog éénmaal waar nemen. SASSENHEIM Hardrijden. Dinsdagmiddag hield de Sassenheimsche IJsvereeniging een wed strijd. Door de IJsclub was een wisselbeker beschikbaar gesteld benevens 5 geldprijzen. Winnaars werden 1. Henk Vrijburg wissel- I beker en 25.2. P. v. Nobelen S 20.—; i 3. Chr. Zandbergen ƒ.15.4. Frans Hooy- mans 10.5. Joop Wowijs 5. I Oranje-vereeniging. De Oranjever- Burgemeester benoemd Tot burgemeester is benoemd de edel achtbare heer Mr. W. H. J. M. Lambooij, thans burgemeester der gemeente Eijsden (L.). De nieuwbenoemde burgemeester, die Katholiek is, is sinds 1937 burge meester der gemeente Eijsden en is een zoon van wijlen Minister Lambooij. Naar wij vernemen zal de benoeming ingaan op 16 Januari 1947. De nieuwe burgemeester, Mr. Willem Herman Johan Marie Lambooij is ge boren 16 October 1909, hij heeft gestu deerd te Amsterdam, is gehuwd met mej. A. W. Helmer en heeft geen kinderen. De burgemeester is reeds in Lisse ge weest en heeft de bloemententoonstelling bezocht. Voor zijn benoeming tot burgemeester te Eijsden was mr. Lambooij juridisch adviseur op een notariskantoor. In 1943 is mr. Lambooij afgetreden als burge meester tot na de bezetting. Zeer geslaagde Kerst expositie De bloemententoonstelling „Bloemlust" mag zich in een zeer groote belangstelling verheugen. Reeds de eerste dag hebben een groot aantal bloemenliefhebfoers deze Kersttentoonstelling bezichtigd en ook Tweede KersIdag was het bezoek buiten gewoon groot. Uit de geheele bloembollenstreek en zelfs ver daarbuiten hebben een kijkje genomen in het bloemenpaleis van H.B.G. De vakmenschen hebben moeite noch kosten gespaard om hun kwaliteitsproduct op deze show naar voren te brengen. Het geheel is als het ware een fraaie bloementuin, welke zeer smaakvol door de firma Koper, te Bennebroek, is aangelegd. In het midden.errein heeft het Prepa- ratiebedrijf fa. Lommerse Uitendaal, te Hil- legom, verschillende zeer fraaie inzendin gen, waarbij de Hyacinthen in zeer groote getale vertegenwoordigd zijn. Een groot aantal stuks Hyacinthen L'Innocence, wit, Arentiné Aranse wit, Jan Bos rood en Bis marck blauw zijn te bewonderen en geven het geheel een schitterend effect. Voorts zijn er ook nog andere soorten zooals Edelweiss wit, en Pink Pearl rose, welke eveneens zeer goed uitkomen. Aan den zijkant zien we allereerst een schitterende collectie van de N.V. Ver eenigde Culturen te Noordwijk. De bijzon der opvallende fraaie Dubbele Narcis Texas is een attractie op zichzelf, terwijl de gele Trompet Narcis Golden Harvest in goede conditie is- Voorts zijn nog inge zonden de Narcissen Poetaz St. Agnes, Inc. Scarlet Leader, Francis Drake en Mendel Tulp Imperator. Zeer fraai is ook de blau we Hyacinth Jessy. Veel interesse bestaat er ook voor de inzending van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse. Hier kan men broeiproeven zien van Narcis Golden Harvest. De fa. G. Zandbergen ..Terwegen" Sas- senheim, toonde een viertal Narcissen Poe taz Cragford op glazen, welke allen een schitterenden indruk maakten. Deze Nar cis is voor dit doel bijzonder te gebruiken. De tulp Blau Princess van N.V. Gebrs. Nieuwenhuis mag er ook zijn! Opvallend was ook de fraaie Hyacin then collectie van de fa. Nic. Berbee te Lisse Annie Marie rose en Morgenster rood deden het goed! In goede conditie wa ren ook de Hyacinthen van fa. G. v. d. Mey's Zonen te Lisse, o.a. Bajadère rood, Nevada wit. Moonlight geel en Pharos schitterend rood. Een kleine doch zeer mooie collectie van den heer G. v. d. Veld viel ook zeer op. Hierachter stonden mooie manden met Hyacinth Pink Pearl rose en Princess Irene. Zeer goed waren ook de in zendingen van N.V. P. Hopman en Zonen Hillegom en N.V. H. de Graaff en Zn. te Lisse. Het waren de. zeer gangbare handels- soorten van Hyacinthen. De grootste inzending had wel Ruigrok's Broeiproevenbedrijf. Het is een lust om zulke mooie soorten van Hyacinthen, Tul pen en Narcissen te zien! De Hyacintlhen Edelweiss waren hierin zeer goed vertegen woordigd. De inzending van de Rijkstuinbouwschool te Lisse had ook ieders aandacht. De Wit te Tulp Pax van P. van Kooten Breezand en Ariston dubbele vroeger rose tulp van fa. Gebrs. Segers zijn ook schitterende aan winsten. De fa. C. G. van Tubergen te Haarlem vertoonden een drietal Fairy Hyacinthen Bleu Gem, Firmament en Attraction, ter wijl de fa. Warnaar en Co eenige zeer mooie exemplaren van Narcissen liet zien, o.a. Leedii Brunswick crème, Inc. Better Times, Inc. Hollywood, Magnificence en Inc. Aflame roode cup. Tot slot een leuke inzending van den heer Jac Tol Jr. St. Pancras, bestaande uit Crocus Vanquara; deze waren onbehandeld en gewone huisbroei, de crocussen kwamen zeer goed tot hun recht. Zoowel voor de vakmenschen als buiten staanders was deze Kersttentoonstelling voor allen een attractie en heeft „Bloem lust" met deze eerste expositie reeds veel succes geoogst. De komende tentoonstellingen zullen dan ook met verlangen tegemoet gezien wor den en heeft Lisse als „het centrum van de Bloembollenstreek" goed werk verricht om het zoo mooie Hollandsche product naar al le zijden te propageeren. eeniigOng hield in „Het Bruine Paard" haar jaarvergadering. De opkomst was niet groot, wat de voorz., in zijn openings woord betreurde en dit weet aan het weer. Het verslag van dien penningmeester gaf over 1946 em tekort van ongeveer f 500, zoodat h&t batig saldo over 1945 ad f 1150 goed te pas kwam. De kascommissle had all&s in de beste orde 'bevonden, zoodat de penningmeester werd gedechargeerd. Tot leden van de kascommissie voor 1947 wer den benoemd de heeren Hoogervorst, K. W. van Breda en C. Meiman. Tot bestuursle den worden gekozen de heëren J. v. d. Meer, A. N. Arenlsihorst en J. H. Homan. Bij de rondvraag kwam de contributie verhooging in het afgeloopen jaar ter spra ke. Men betreurde, dat het bestuur dit eigenmachtig had gedaan, al begreep men dat voor f 1.n.et veel gedaan kan wor den. Het was beter geweest dit besluit door de leden te laten nemen. De voorz. zegt, dat het 'besluit genomen is terwijl de sei- zcendrukte in het bedrijf al aan den gang was, zood'at een vergadering geen effect zou hebben. Ongeveer 400 leden, meest vrijgezellen, hebben bedankt. Er zijn nu nog 1633 leden. Om aan de wenschen tegemoet te ko men stelt het bestuur de volgende contri butieregeling voor: Weduwen f 1.al leen wonenden en kinderen boven 16 jaar f 1.50, man en vrouw f 2.50. De heer Hoogervorst zsigt, dat dit voor stel, dat klaar lag, zeker op de agenda ge plaatst had moeten worden. Voorts vraagt hij een 'begrooting voor de feesten. Na een opmerking over de staangelden der vermakelijWheclenzegt de voorz., dat hier een vaste kern is. die tot volle tevre denheid aan haar verplichtingen voldoet, hetgeen wiet van alle plaatsen gezegd kan worden. Nadat besloten is spoedig weer te vergaderen, vertoonde de heer F. P. van Nieuwen hoven de door hem opgenomen film van de bevrijdingsfeesten. Het programma werd besloten met klok gelui. VOORSCHOTEN Gemeenteraad. De raad dezer ge meente vergadert op Maandagavond om 8 uur. De agenda vermeldt de volgende punten: ZOETERWOUDE Kerstavond- Op 2en Kerstdag verzorg de de gemengde zangvereeniging „Sancta Lucia" in het parochiehuis aan den Schen- kelweg een muzikale kerstherdenking, die door den aanwezigen met genoegen en vro me ontroering is gevierd. •Onder de jeugdige, enthousiaste leiding van den heer T. Cappendijk werd het Kerst oratorium van Müller gezongen, helaas niet met begeleiding van een klein orkest noch met de tableaux vivants, de levende beel den, waar de muziek toch ongetwijfeld bij geschreven is. Ook de aankleeding van po dium en zaal liet te wenschen over, zoodat er voor 't oog weinig te beleven viel. In plaats van eenige instrumenten kregen we een goede piano te hooren, die zeer goed bespeeld werd door den heer Opdam. Wei nigen zullen onder zijn gezond-muzikaal en fijn spel nog aan een viool- of fluitklank hebben gedacht. De» zang der koren was wijdingsvol. Jam mer, dat tenoren en bassen te zwak waren inverhouding tot sopranen en alten en dat ze bovendien niet op hun voordeeligst ston den opgesteld. De solisten waren goed, sommigen zelfs uitstekend. Eén der tenor solisten was niet bij stem; de dirigent nam zijn partij ook nog voor zijn rekening en deed dat zoo goed, dat hij ook hiervoor aparte lof verdient. De hoogeerw-heer deken D. Bont, die den avond opende,'sprak in zijn slotwoord o.a. den wensch uit, dat er nog eenige mannen bij het koor zouden komen. Wie stem heeft, tijd voor de repetities en zin, hij melde zich aan. Het is een prettige dirigent, die zijn taak staat en ze zingen goed! Al mag dan naast het zeer veel goede ook wel iets ontbroken hebben bij het eer ste optreden van „Santa Lucia" als ge mengd koor, onze verwachtingen voor de toekomst zijn met recht hoog gespannen. (Niet van onzen correspondent). KANTOREN DER REGISTRATIE EN SUCCESSIE. Met ingang van 1 Januari 1947 zijn de kantoren der registratie en successie te Leiden en Noorvvijk opgeheven en met de reeds eerder opgeheven kantoren te Alphen a/d Rijn en te Boskoop omgezet in een inspectie der registratie en succes sie te Leiden (Rapenburg 19). Dit wil zeggen, dat deze inspectie van af dien dag slechts aanslagregelend op treedt en alle betalingen voortaan behoo- ren te geschieden ten kantore van den Ontvanger der directe belastingen te Leiden, Breestraat no. 18. Ook de ver koop van zegels en gezegeld papier ge schiedt aldaar. De betaling van boeten geschiedt voortaan aldaar. Memoriën van aangifte voor het recht van successie kunnen als van ouds recht streeks ter inspectie worden aangeboden of ingezonden: de te registreeren akten behooren echter ten ontvangkantore te worden aangeboden met storting aldaar van het verschuldigde recht; ook de z.g. gratis-akten behooren aldaar te worden ingeleverd. RECHTZAKEN BIJZONDER GERECHTSHOF. De boomkweeker M. van Eyk uit Bos koop heeft voor het Bijzonder Gerechtshof zich te Verantwoorden gehad wegens zijn gedragingen in den bezettingstijd. Het Hof heeft verdachte thans veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek van pre ventief en ontzetting uit de kiesrechten voor het leven. De bakker M. Bervoets te Koudekerk heeft voor het Bijz. Gerechtshof terecht ge staan wegens hulpverleening aan den vijand door dienst te nemen bij N.S.K.K. Het Hof beeft verdachte veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief en ontzetting uit de keisrechten Wegens plegen van verraad in den be zettingstijd heeft de metaalbewerker K. Sannes te Noorden-Nieuwkoop terecht ge staan. Het Hof heeft hem thans veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek van precentief en ontzetting uit de kiesrechten voor het leven. De landarbeider A. C. van Muiswinkel te Zwammerdam heeft terecht gestaan we gens het in vreemden krijgsdienst treden tijdens de bezetting. Het Hof heeft hem ver oordeeld tot drie jaar en zes maanden ge vangenisstraf met aftrek van preventief, en ontzetting uit de kiesrechten voor het leven. TER AAR, 27 Dec. Veiling. Waspeen f17.50, kroten f 2.00, witlof f 27.00—68.00. roode kool f 17.00, groene kool f 8.00, spruiten f 50.0095.00, sjalotten f 1.00, alles per 100 kg. ROELOFARENDSVEEN, 27 Dec. Bloe menveiling. Tulpen; Wh»te Sail 1.65 1.85, Kiinig of the Red 1.401.50, Kinig of the Yellow 0,700.80, Krel&ge 1.551.95, Brillant Star 0.300.50, Earley Perfection 1.351.65, Scarlet Donder 1.55, Pearson 1.70, Crown Imperial 2.00, Imperator 1.3$ 1.40. W. Copland 2.60—2.80; Narcissen: Early Glory 0.610.76, Magnificence 0.44 —0.76, Helios 0.50—0.72, Sir Watkin 0.52— 0.69; Hyacinth-en 42 ct.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3