K.N.V.B.-programma voor a.s. Zondag Joris Voetangel jacht j\Ceui~y,w(l p) L l" ,r ri/f^ ïDicfi Matn&iif,? DISTRICT I. Ie klasse: AjaxVSV;; RFCFey en- oord. DISTRICT IL le klasse: XerxesStormvogels; Haar lemDOS. 2e klasse B: SliedrechtDCV. 3e klasse A: VCSWassenaar; SJC Lugdunum. 3e klasse B: TonegidoAlphen; Concor dia—ONA. 4e klasse A: BodegravenLisse; Docos LDWS. 4e klasse B: BTCLenig en Snel; ZLC —Wilhelmus; ;RouwkoopRKAW; Zwart Blauw—ESDO. 4e klasse C: SMV—Gouderak; DSO Rava. DISTRICT IH. Ie klasse: Ensch. BoysWageningen; QuickBe Quick; Go Ahead-Vitesse; Tu- bantiaNEC; HeraclesEnschede. DISTRICT IV. Ie klasse: VW-Vlissingen; Longa NAC; RKTWBW; HelmondiaWil lem II; De Baronie DNLNOAD. DISTRICT V. Ie klasse: AchillesSneek; Emmen Veendam; GVAVFrisia; Leeuwarden Heerenveen; Be QuickHSC- DISTRICT VI. Ie klasse: BrabantiaMW; Eindhoven Juliana; Sitt. BoysDe Spechten; Lim- burgiaSportclub Emima; Bleijerheide PSV. RADIO Voor Zondag. HILVERSUM I (301.5 M.) 3.00 Nieuws. 8.15 Gram.muziek. 9.30 Men vraagt en wij draaien. 10.15 Nederlands Kamerkoor. 11.00 Triangel, een driezijdig kleinkunstprogr. van zang, voordracht en muziek. 12.15 Al Goodman en zijn orkest. 12.40 Het Goor's mannenkoor. 13.00 Nieuws. 13.15 AVRO Kwintetspelers. 14.00 Vioolmuziek. 14.30 Kamerork. 16.00 Wat vrouwen op het hart hebben. 16.10 Dans- orkest „The Skymasters". 17.00 Het G.G.- Cabaret. 17.30 Avonturen van Oome Kees je. 18.00 Nieuws. 11.30 Prog. voor de Ne- derl. Strijdkr. 20.00 Nieuws. 20.15 Popu lair Zondagavondconcert. 20.55 Hersen- gymn. 21.25 Waltz-time. 23.00' Nieuws. 23.15 Gram.muziek. HILVERSUM II (415 M.) 8.00 Nieuws. 8.15 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoogmis uit het Cannelietenklooster te Merkelbach (L.). 9.30 Nieuws. 10.00 Orgelbespeling. 12.15 „In 't Boeckhuys" door Piet Oomes. 12.30 Lunchconcert. 13.00 Nieuws. 13.30 Apologie. 13.50 Viool muziek. 14.00 Gemengd Koor met orkest. 15.00 Een Kerstnovelle „Nieuwsjaarsklok- ken". 15.45 Cello. 16.00 Een praatje over de Missie. 16.15 Ziekenlof. 18.45 Werken van Baoh,. 19A30 Nieuws. 20.08 De gewone man zegt er 't ziine van. 20.15 Stichts Kamerorkest. 21.00 Detectiveluisterspel. 21.15 „In Holland staat een huis". 21.45 Een Weensche en een Deensche Strauss. 22 00 Nieuws. 22.15 Katholiek Nieuws. 22.35 Avondgebed en liturgische kalender. 22.50 Piano. 23.00 Klaas van Beeck en zijn dansorkest. Voor Maandag. HILVERSUM I (301.5 M.) 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 8.00 Nieuws. 8.15 Gram.muziek. 9.30 Wer ken van Frederick Dslius. 10.20 Dè Regen- boog. 11.00 „Erik. of het Klein-Insecten- boek" van Godfried Bomans. 11.15 Zang en oiano. 11.45 Familieberichten uit Indië. 12.00 Gram.muziek. 12.35 Kwartet Jan Corduwener. 13.00 Nieuws. 13.20 Orkest Carlo Carcassola. 14.00 Piano en hobo. 14.30 Voor de vrouw. 14.45 Song of Nor way 15.30 Voor de kleuters. 15.45 Lunche- ro-Trio. 16.30 Voor de jeugd. 18.45 Rijk overzee. 18.00 Nieuws. 18.30 Programma voor de Nederl. Strijdkrachten. 19.15 Klein Vocaal Ensemble „Con Anima" o.l. v. Willv Meeuwisse. 20.00 Nieuws. 21.30 Kon. Mil. Kapel. 22.10 Viool en piano. 23.00 Nieuws. 23.15 Rustige dansmuziek. HILVERSUM II (415 M.) 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 8.00 Nieuws. 8 30 Morgenconcert. 9.15 Ochtendbezoek bij onze 'jonge zieken. 9.50 Fransche Kamermuziek. 10.20 Gram.mu ziek. 11.00 Lola Bobesco, viool. 11.35 „H6- landa Sextet". 12 20 Orgelmuziek. 13 00 Nieuws. 13.15 Rhapsodia Sextet. 14 00 Voor jonffe moeders. 14.20 Pooulaire Melo dieën. 15.00 Vioolrecital. 15 45 Londens Philharmonisch Orkest. 17.05 Rotterdams Strnkkwartet. 19 00 Nieuws. 19.15 Meester" werken voor klavier. 20.00 Nieuws. 20.05 Concert door het Wognums Zangkoor. 22.00 Nieuws. 22.30 Clavecimbel met or kest. 23.00 Avondconcert. Docos. Docos speelt morgen, als ten minste de terreingesteldheid het toelaat, op het Docos-terrein aan den Haagweg tegen L.D.W.S. Dit belooft een spannende kamp te worden, daar Docos zeker revan che wil nemen voor de smadelijke neder laag in den uitwedstrijd. Spelers van Docos, doet je best, besluit dit jaar met een overwinning! De spelers van Docos worden verzocht allen om 1.30 uur op het terrein aanwezig te zijn. Alle wedstrijden van de lagere elftallen zijn door den L.V.B. afgelast. Meerburg. Indien het weer opnieuw geen spelbreker wordt, staan na een ge dwongen rustperiode voor Meerburg de 3 volgende wedstrijden op 't programma. Meerburg I krijgt Zondag a.s. bezoek van Altior I. Een inderdaad nog niet te onderschatten tegenstander. Toch zijn we niet al te optimistisch indien we voor onze eerste elftallers een kleine overwin ning voorspellen, gezien de reeds be haalde resultaten tegen hooger op de ranglijst geplaatste tegenstanders. Maar dit kan alleen bereikt worden indien allen zich geheel geven. Meerburg 2 brengt een bezoek bij S.J.Z. 2, een haast plaatselijke ontmoe ting, die S.J.Z. zeer zeker graag zal wil len winnen. Indien alle tweede elftal'ers die voor dezen wedstrijd zijn aangeschre ven verschijnen, zal S.J.Z. nog een zware en harde noot te kraken krijgen. Vertrek 1.15 uur p?r fiets vanaf het „Witte Huis". De Meerburg jun. krijgen om 12 uur op eigen terrein de Lisse jun. te bekam pen, een ongeveer gelijkwaardige tegen stander, daarom zullen we ons maar niet aan een voorspelling omtrent de uitslag wagen. WIELRENNEN. Swift-combinatie. Morgen wordt de uitgestelde Kerstrit op de rollen gereden. Start precies 10 uur. Alle deelnemers prijs. Vrije versnelling. LAWNTENNIS. De Davis bekereindstrijd. Hat ziet er niot naar uit, dat de ras„sarende enkelspe len van den Challenge Round, tusschen Australië en Amerika, nu de Amerikanen een 'beslissende 30 voorsprong hebben genomen, zullen worden gespeeld. Er zijn gedurende den nacht zware regens geval len, welks hst tennisveld betreen door weekt. Bovendien toonen noch Kramer noch Bromwich animo om den strijd aan te binden, nu de beslissing inmiddels is gevallen. Indien de banen dan ook alsnog 'bespeelbaar mochten blijken, zullen in- Plaats van Bromrwich en Kramer, Adrian Quist en Gardner Mulloy tegen elkaar uit komen. De partij Ted SdhroederDinmy Padls blijft ongewijzigd. DUIVENSPORT. JAARLIJKSCHE CLUBTENTOONSTEL LING „DE BONTE DUIF". Zooals gebruikelijk werd ook dit jaar ■de eerste maal na den oorlog deze ten toonstelling in de prachtig ingerichte zaal van het café-restaiurant „de Groote Vink" voor de vele duivenliefhebbers gehouden en met succes. Ondanks de groote afslachting door de Duiisc'hers gehouden kwam deze vereeni- ging met niet minder dan ruim een hon derdtal duiven op deze show uit en had de prima keurmeester L. W. Veen uit den Haag een zeer moeilijke keuze. Gezien de vele geld- en eereprijzen en de goede busverbinding tusschen Leiden en de Grocte Vink zal het deze tentoon stelling in de komende dagen niet aan be langstelling ontbreken en voorzien wij voor de „Bonte Duif" een prachtig resul taat. Hierbij volgen de uitslagen: Klasse 1 en 3, oude doffers (bevlogen en orIbevlogenN: 1. H. J. Favier, 2. G. A. v. Albada, 3. R. P. de Graaf. Klasse 2 en 4 oude duiven (bevlogen en orubevlogen): 1. R. P. de Graaf, 2. R. P. de Graaf, 3. G. A. v. Albada. Klasse 5 jonge doffers 100200 K.M.: 1. G. A. v. Albada, 2, idism, 3 idem. Klasse 6 jonge duivinnen 100200 KM.: 1. J. J. Smit, 2. Gebr. de Graaf, 3. R. P. de Graaf. Klasse 7 jonge doffers 0100 K.M.: 1. J. S. A. Bailey, 2. R. P. de Graaf, 3. idem. Klasse 8 jonge duivmnen 0100 K.M.: *1. F. N. Bink, 2. R. P. de Graaf, 3. G. A. v. Albada. Klasse 9 late jonge doffers (onbevlogen): 1. C. P. Velthuyzen, 2.^G. A. v. Albada. Klasse 10 late iorige duivinnen Conbe- vlogenb 1. J. J. Smit, 2. R. P. de Graaf, 3 C. P. Velthuyzen. Hoofdbekroningen: beste oude doffer H. J. Favóer, beste oude du:'vin R. L. de Graaf, beste ion^e doffer G. A. v. Albada. beste jonve duivin- F. N. Bink. beste vogel van de tentoonstelling H. J. Favier. Duivensnort „De Vriendenclub". Op 1 Januari zal de Leidsche Postduivenvereni ging „De Vriendenclub" weder in het be zit komen van een eigen clublokaal. Op haar 15-jarig bestaan werd de toezegging gedaan door haar eerelid W. le Mair, aan gezien bovengenoemde vereeniging haar clublokaal verloren had bij het bombarde ment op 11 December 1944. Te dezer gele genheid zal ter opening van haar clublo kaal 2e Binnenvestgracht 12 op 18 en 19 Januari een postduivenclubtentoonstel- ling gehouden worden en zal ieder lid hoog stens 4 duiven mogen inzenden, wat dus een goede collectie belooft te worden, welke door den bekenden keurmeester Ed. le Comte uit Rotterdam op vliegtype gekeurd zullen worden. De indeeling der klasse is als volgt klasse 1 en 2. Oude dóffers en dui ven, welke in 1946 minstens 200 k.m. ge vlogen moeten hebben. Klasse 3 en 4 jon ge doffers 1946 en duiven dito, klasse o en 6 jonge doffers en duiven, welke 100 k.m. en minder gevlogen zullen hebben. 7 en 8 oude doffers en duiven onbevlogen en klas se 9 en 10 late .'onge doffers en duiven, wel ke na 15 Augustus 1946 geboren zijn en dus nog minstens 4 oude pennen staan. Ned. vertegenwoordiging bij de Ver. Naties Nu op 1 Januari a.s. het mandaat van mr. E. N. van Kleffens, als vertegenwoordiger van Nederland in den Veiligheidsraad af loopt, ligt het in de bedoeling van de Ne- derlandsche regiering te New York een permanente vertegenwoordiging bij de Ver- eenigde Naties in te stellen. In afwachting hiervan is bepaald, dat de heer R. Fack, gezantschapssecretaris, die tot dusverre aan mr. Van kleffens in den Veiligheidsraad was toegevoegd, voorloopig belast wordt mei de waarneming van de zaken, de Ver- eenigde Naties rakende. BINNENKORT ALLEEN ZANDAARD APPELEN. Naar „Trouw" verneemt zullen per 1 Ja nuari de klei-aardappelen worden geblok keerd. In plaats daarvan zullen de klein handelaren bevoorraad worden met zand- aardappelen. De regeering wil de klei-aardappelen reserveeren. De voorraden beginnen intus- schen al aardig te slinken. Er zyn veel bui- lenlandsche liefhebbers voor dit Ned.er- landsche gewas- Vooral Zuid-Amerika, Zweden, België en Duitschland zijn groote afnemers. De prijs van zandaartfappelen zal per kilo een cent lager zijn dan die van kleiaardappelen. RAAD VAN BEROEP VOOR KWEEKERS- RECHT. Bij beschikking van de ministers van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie ning en van Justitie wordt ingesteld een raad van beroep, welke uitspraak doet in hooger beroep van eindbeslissingen, geno men door den raad voor het kweekersrecht, met uitzondering van beslissingen, genomen ingevolge artikel 19 van het kweekersbe- sluit 1941. GOED AFGELOOPEN VLIEGONGEVAL OP AMELAND. Nadat het vliegtuig „Zeeland" van de Nederlandsche strijdkrachten gisterochtend vijf passagiers en post naar Ameland had gebracht en met hetzelfde aantal passa giers naar Leeuwarden zou terugkeeren, is het bij het opstijgen gistermiddag ongeveer 1 uur door zijwind gegrepen en tegen de afrastering van het vliegveld in het onge- reede geraakt. Door de tegenwoordigheid van geest van den piloot, die het vliegtuig weer aan den grond kon zetten, is een ramp voorkomen. Het toestel bleek echter zoo danig beschadigd, dat de tocht naar Leeu warden geen doorgang kon vinden. Het kan echter ter plaatse worden gerepareerd. STUDENTENZUIVERING TEN EINDE. De ministers van Onderwijs en Landbouw hebben aan den studentenraad een brief gericht naar aanleiding van het besluit om de studenten zuivering per 1 Januari 1947 te doen eindigen. In dezen brief wordt o.m. het volgende gezegd: „Zooals bekend, deel ik het oordeel van de Tweede Kamer, dat de maximale uit sluitingstermijnen voor studenten-teeke naars, gezien in het licht van de thans al lengs gewijzigde opvattingen, tot een te lange uitsluiting zouden leiden. Daarmede wil echter niet gezegd zijn, dat de grond slagen der studentenzuivering door my verkeerd geacht worden. Ik wil integen deel van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals te getuigen van mijn groo te waardeering voor de leiders van het stu- dentenverzet, die deze grondslagen voor het eerst hebben geformuleerd en voor allen, die aan dit verzet hebben deelgenomen. Ik meen te mogen aannemen, dat zij allen zullen begrijpen, dat de gedeeltelijke be ëindiging van de studentenbeoordeeling slechts voortspruit uit een geleidelijke wij ziging der zuiveringsmaatstaven, maar geen vermindering beteekent in de appreciatie van hun verzetshouding". KERST- EN NIEUWJAARSTIJD IN DUINDORP. Onder het motto: „Het licht in de duis ternis" betten de geïnterneerden in het bewaringskamp te 's-Graven'hage Kerstmis gevierd. De eerste Kerstdag werd ingezet met die plechtige Nachtmis, opgedragen door pater C. Blanken ,S C.J. met aeeis en- tie, waaronder een -°ciaal gevormd zang koor de liturgische gezangen uitvoerde. Hierna was er een gezamenlijk ontbijt, waarbij kerstmuziek ten gehoore werd ge bracht. Te elf uur leidde ds. H. Meihuizen den dienst in de Pniëlkerk, waar te 5 uur ds. L. Oranje voorging. Te 7 uur celebreer de pater Blanken hert plechtig Lof. In het zelfde kerkgebouw werden op tweeden Kerstdag wear beurtelings katholieke en protest an tsche kerkdiensten gehouden. De ze dag werd besloten met de opvoering van het kerstspel „Onraad op Morfebleu", de decors en alle requis'sten waren door kunstenaars in Duindorp ontworpen. POST VOOR DE „SLOTERDIJK". Correspondentie voor militairen aan boord van het m.s. „Sloterdijk" behoort uiterlijk 2 Januari te Amsterdam C.S. te zijn bezorgd, ten einde nog gedurende de reis in een aanloophaven te kunnen wor den uitgereikt. Op 17 Januari zal nog een zending post aan de opvarenden van de „Sloterdijk" worden doorgezonden. Hiervoor moeten de stukken uiterlijk 16 Januari te Amsterdam C.S. zijn. Over het algemeen zal de cor respondentie dus uiterlijk op 31 December en op 15 Januari ter post bezorgd moeten zijn. Nadere gegevens verstrekken de post kantoren. De consumentenprijzen voor soepgroen ten afkomstig uit den oogst 1946 in blik bedragen volgen^ de „prijzenverordening soepgroenten 1946" gepubliceerd in het voedselvoorzjenirugsblad van 28 December 1946, voor erwtensoepgroenten f 0.25 per blik van 1/C liter; f 0.35 p.r blik van 1/4 liter; f 0.62 per blik van een halven liter en f 1.15 per literblik. Julienne kost f0.23 per 1/8 literblik; f 0.32)4 per kwart liter blik; f 0.40 per 1/3 literbl'k; f 0.56 per kalven liter en f 1.05#per liter. Deze prij zen moeten met ingang van 29 December in acht worden genomen. PRIJZEN VOOR SPERCIEBOONEN IN BLIK. De prij-zen, waartegen dubbel- spercie- f 0.54 per blik van een halven liter; f 0.95 per blik van een liter en f 2.86 per blik van drie liter en worden op 29 December 1946 van kracht. Bioscopen Casino. „Jeugdherinneringen" is de titel van de film, Welke deze week in Ca sino draait, een film welke het leven schetst op een Engelsche kostschool in de vorige eeuw. Het gegeven wekt onmiddel lijk herinneringen op aan die oudere voor treffelijke Engelsche kostschool-film „Good bye mr. Chips", welke eenige jaren geleden hier ter stede vertoond werd. Ook „Jeugd herinneringen" heeft uitstekende momen ten en verscheidene goed geteekende figu ren; speciaal die van den „headmaster" is knap gespeeld. De kostschoolsfeer is zeer goed getroffen, al is wel wat al te veel de nadruk gelegd op de ontgroeningsmethoden, welke toenmaals in zwang schijnen te zijn geweest. Misschien dat daarom de leeftijds grens boven de 14 jaar is gesteld. Overigens kan iedereen deze frissche film gaan zien. Lido. Wij zijn bang, dat wij alle be zoekers van Lido tegen ons in diet harnas zouden jagen, indien wjj één kwaad woord van „De Big van het Reg.ment" zouden zeggen. Dit is te verklaren! Men wil Jo- han Kaart zien, Fientje de la Mar, Jopie Koopman, Adolf Engers en al die andere, goed, oude bekenden. En als men hen ziet en hoort, vergeet men, dat „De Big van het Regiment" als film niet de minste critiek kan verdragen. Het geval zou als een kaar tenhuis in elkaar storten! Laten we daarom alléén de menschen zien en met hen en om hen lachen. Iedereen kan van hun grappen, en ook van de ernstige momenten genieten. Luxor. Met dien titel „Gelukzoekers" is de hoofdfilm van deze week wel zeer juist getypeerd. Dat kan niet immer van een film gezegd worden, maar dezen keer is de titel zoo juist, dat er geen betere voor gevonden zou kunnen worden. Daar om echter ook heeft déze film iets tegen. De sfeer, waarin dit verhaal zich af speelt, heeft iets afstootends, maar., het doet ook zien van welk kaliber klaploo- pers en nietsnutters zijn. Als zoodanig heb ben Janet Gaynor, Paule'te Goddard, Dou glas Fairbanks Jr. en Roland Young on getwijfeld iets te zeggen tegen hen, die op gelijke manier zich trachten in te drin gen bij beter gesitueerden, dezen willen uitbuiten onder schoon klinkende woor den en geveinsde voorkomendheid en waardoor hun laag-by-de-grondsch geintri- geer maar al te duidelijk spreekt. Zoo hopen we, dat er van de>ze film niet een navolgen van uitgaat, doch dat het juist een waarschuwend voorbeeld is om den goeden weg te bewandelen. Rex heeft deze week de kleurenfilm „De dief van Bagdad" met Conrad Veith als de romantische dief. Het verhaal stamt uit het kleurige Oosten, is een kleurenfilm en een verhaal in felle kleuren, zoodat men z'n hart kan ophalen. Trianon. 'Een film van by elkaar ge raapte nonsens,waarom zoo nu en dan on mogelijke lachconcerten losbarsten is „De verdwenen Kampioene". Het is het verhaal van een zangeres met een suikerzbeten naam, die een belangrijk contract zoekt af te sluiten. Maar er is een concurrente in de buurt in de persoon van een keuken meisje uit een hotel, waarvoor het geheele keukenpersoneel zich uitslooft om haar carrière te doen maken. Het ongeluk wil, dat de echte zangeres achterna gezeten wordt door een vriend, die vijf jaar vroeger is „losgekomen" dan men verwacht had en hij is door haar toedoen in perikelen ge raakt. Hetgeen natuurlijk tot gevolg had, dat hij op revanche zint. Evenwel, zijn handlangers elagen de pseudo-zangeres, haar concurrente. Tenslotte weet deze na veel wederwaardigheden toch te zegevie ren. Het is Judy Canova, een tot heden on bekende ster aan ons filmfimament, dje de toeschouwers en het waren er gister avond zeer velen op de diverse geestig heden onthaalt. In het voorprogramma een goede „Zigeuner-revue" en natuurlijk ook de Bio-film. door isé J3 AO_K ^1 r". vLe gy« 18. Skrieieieiei, snerpten de ban den over het wegdek toen Voetangel de remmen op alle vier de vielen aantrok, vlak voor het station te Paterson. Het was drie minuten na de aankomst van de snel trein. Hier ben ik zei Voetangel, toen de twee sergeants hem toegemoet kwamen. Meneer Voetangel we moeten u te leurstellen, maar.... Wat drommels, jullie wilt me toch niet vertellen, dat de schavuit je ontsnapt is? Wij konden er niets aan doen, me neer Voetangel. Hij heeft onderweg aan de noodrem getrokken. Hij was dus al niet meer in den trein toen de^e hier aan kwam. Als het niet zo ontzet.end droevig was zou ik er haast om moeten lachen. Ik ben de schelm dus voorbij gereden, terwijl ik me een aap haastte om hier te ko men. Enfin, we hebben geen geluk jon gens, geef me eerst maar een sigaret, dan kan ik altijd helderder denken. Merci. WAAR BLEEF door J. S. FLETCHER. 10) In de schemer-, achter de stoel van me vrouw Malvery hoorde men plotseling een plof. Hester Prynne was dwars over het kaartafeltje gevallen, terwijl ze het droeg. Alles wat er op stond lag op den vloer. Atherton deed een uitroep van verrassing, vermengd met spijt, sprong op van zijn stoel, terwijl mevrouw Malvery uit de hare oprees. Zij wierp op hem een vluggen, be teeken isvollen blik. „Flauw gevallen", zei ze rustig. „Ze was den laatsten tijd al niet erg goed. Boyce, neem commissaris Atherton mee en stuur iemand hierheen." Boyce Malvery, dien het onverschillig liet, wat er was gebeurd, wenkte den com missaris hem te volgen en ging hem voor in de eetkamer, waar hij belde. „Ga naar mevrouw in de ontvangkamer", zei hij, nadat een kamermeisje onmiddel lijk was verschenen. „En brengt het keu kenmeisje mee. Juffrouw Prynne is flauw gevallen, Atherton", ging hy voort toen hel meisje was weggegaan, „help je zelf aan een glas, er staat een en ander op het buffet. Nu, ter zake, je begrijpt wel dat dit een ernstige zaak voor mij is?" „De zaak lijkt nog veel ernstiger voor me neer Richard", zei Atherton. Boyce schudde het hoofd. „Als Richard Malvery dfien avond in Brychester was en sedertdien niet meer werd gezien", zei hij, „is het waarschijn- Üjk, dat hij dood is, vermoord zooals je 't met me eens schijnt te zijn. Dus is met hem de zaak afgedaan. Maar met mij niet. Ik ben er nu eenmaal en als hy dood is, volg ik oo in den titel niet?" „Nu", zei Atherton kort, „en wat zou daarmee?" „Daarom is het noodig. dat ik alles weet", antwoordde Boyce. „Ik moet zekerheid hebben. Zoo lang Richard in leven was. was er altijd nog de kans, dat hij trouwde en er kinderen kwamen, die hem zouden opvolgen. En dus is het noodig, dat ik twee dingen absoluut zeker weet: ten eerste, dat hij werkelijk dood is en ten tweede, dat hij geen weduwe met kinderen heeft achtergelaten." De commissaris liep naar het buffet en mengde zich een glas uit een karaf en een syphon. „Een nogal koele manier van afhande len, hè Malvery?" zei hij. ,,'t Is mogelijk", antwoordde Boyce, „maar ik ben nogal koel van natuur. Ik wil je ronduit bekennen dat, als Richard Malvery dood is, ik geen droefheid zal voorwenden die ik niet voel. Naar mijn meening was Riohard Malvery een niets nut, een losbandige, doortrapte jonge deug niet, en het zou maar 't beste zijn geweest, wanneer hij als jongen gestorven was. Waardm denk je, dat zoo juist Hester Prynne flauw viel?" „Goeie hemel!" riep Atherton uit. „Je wilt toch niet zeggen, dat „Ik bedoel dat zij, zooals zooveel andere jonge meisjes hier in de omgeving, gek op dien kereld was", antwoordde Boyce. ,,'t Is altijd hetzelfde liedje, alle vrouwen wor den verliefd op onnutte, lompe deugnie ten". „Volgens Blake had je neef zich volko men gebeterd", zei Atherton. „Hoe het ook zy, hij toonde zijn goede wil door hierheen te komen om zijn schulden te betalen. Het spijt me voor juffrouw Prynne. Ik had kunnen veronderstellen „Maak je zelf geen verwijt", zei Boyce koel. ,,'t Zal zoo voorbij zijn. Maar ik wil je wel zeggen. Atherton, eens was het die meid van de Clents. En als er moord in 't spel is...." „Ja", zei Atherton. „Ik weet 't. Je denkt aan Judah Clent?" ,,Als Judah Clent toen juist niet op zee was geweest toen Richard vertrek zou hy hem vermoord hebben", antwoordde Boyce. „Dat zei hij, en Judah Clent is een man van z'n woord- Je moet in die richting eens zoeken". „Dat zei ik al tegen Blake", stemde Atherton toe. „Ik zal morgen de zaak op gang brengen. Kalmpje-aan natuurlijk. En als Judah Clent die bedreiging deed, valt natuurlijk de verdenking op hem." Boyce knikte en wierp zijn siearet weg. „Ga mee naar de Cardinal's Hat", zei hij. „Ik wilde dien Blake meteen maar eens bezoeken. Jij moet me aan hem voorstel len." o David Blake zat juist bij de haard van zijn privé-zitkamer de plaatselijke gids te bestudeeren toen zijn twee bezoekers bin nentraden. Hij en Boyce Malvery taxeer den elkaar toen de commisaris hen aan el kaar voorstelde. En Blake onderdrukte, na een snellen blik op den neef van zijn vroegeren compagnon zijn voornemen hem de hand te schudden. Instinctief nam hy een antipathie op tegen Boyce en die werd nog versterkt door diens eerste woorden. „De commissaris heeft mij op de hoogte gesteld van de belangrijkste gegevens om. trent de verdwijning van mijn neef', zei hy. „Wat ik u wilde vragen is dit: was Richard gehuwd?" Greggy Abinett. Voorloopig liet Blake deze vraag onbe antwoord. Hij noodde zijn gasten uit, plaats te nemen en terwijl hy William bel de, voorzag hij hen van ververschingen en sigaren. Eerst nadat zij op hun gemak ge mak gezeten waren wendde hij zich tot Boyce en keek hij dezen recht in de oogen. „Richard Malvery heeft mij nooit ver teld, dat hij gehuwd was", antwoordde hij. Boyce beantwoordde den blik. „Weet u of hij gehuwd was?" vroeg hij. „Ik heb u mijn antwoord' al gezega, mr. Malvery, zei Blake rustig. „En als ik eenmaal een antwoord heb gegeven ben ik niet gev/oon dat de vraag mij opnieuw wordt gesteld." Boyce, die voor Blake's aanbod, iets te gebruiken en een sigaar op te steken, had bedankt, stond op. „Dat is al wat ik u te vragen had", zei- de hij. „Zooals ik u al zeide, vertelde com missaris Atherton mij de belangrijkste fei ten. Heb ik goed begrepen, dat u van plan bent, een onderzoek in te stellen naar 't verblijf van mijn neef?" „Ik zal Dick Malvery óf levend terug vinden óf de volle waarheid te weten ko men over de wijze, waarop hij aan zijn eind kwam", antwoordde Blake. „Als dat noo dig is, zal ik daar mijn laatste shilling aan besteden. En als hij vermoord is, zal ik niet rusten voor zijn moordenaar zijn ge rechte straf te pakken heeft". „Juist", zei Boyce effen.. „Ik mag u hier- by wel onder de aandacht brengen, dat Richard Malvery's vrienden even be nieuwd zijn naar de oplossing van dit mys terie als u. t Goeden avond, mijnheer Blake". (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2