S)e Ccicbclvj Sou/tont Londen verrast over Amerika's protest Om de toekomst van Duitschland Den Pasar eert H.M. de Koningin Kerstmis op de „Willem Barendz' Jubilea Minberbroedersorde in 1947 Het restant goud onder de oogen der Duitschers weggekaapt Wat onderwijzers gaan verdienen ZATERDAG 28 DEC 1946 Bureaux: Papengracht 32 Leiden Giro 103003 Telefoon: Admin-, Adv, en Abonn. 20826. Redactie: 20015. Dir. en drukkerij 20935. Abonnementsprijs 0.26 per week, ƒ1.10 p mnd. 3.25 p. kwartaal Franco p. post ƒ4.00. /vaarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 10973 Hoofdredacteur: TH. WILMER. Directeur: C. M. v. HAMERSVELD Uitgave van N,V. .,De Leidsche Courant" en Stichting „De Burcht". Advertenties 15 cent per m.m. Bij contract belangrijke korting. Saargebied-bezetting door Frankrijk was bekend In bevoegde 'kringen te Londen, verklaart men „eendgszins verrast" te zijn door het protest, dat generaal Lucius Clay, plaats- Vervangend gouverneur van de Amerikaan fiche zone in Duitschland, bij de Fransche autoriteiten zooi hebben ingediend over het Fransche besluit het Saar-g&bied onder douane-controle te stellen. Een woordvoerder van het Britsdhe mi nisterie van buitenlandsche, zaken beves tigde gisteren, dat 'het besluit van generaal Koenig in Londen geen verwondering heeft gewekt, daar Couvé de Murville zijn col lega's in den raad van vier ministers te New York er van op de hoogte had ge steld, dat de Fransche autoriteiten tot een Volgens welingelichte kringen te Lon den ^al Engeland op de volgende ve.igade- ring van de plaatsvervangers der minis.ers van buitenlandsche zaken een belangrijk document overleggen betreffende het Brit sche standpunt inzake de toskomst van Duiiisehland. Men is van meening, dat daarin critisk zal worden uitgeoefend op het verdrag van Potsdam en dat Engeland zal voorstellen de industrien in Ruihr- en Rijngebied one .r internationale controle te stellen. De plaatsvervangers komen de volgende maand te Londen bij'aen. Volgens te Berlijn gaande geruchten, zal de Sovjet-Unie den ministers van buiten landsche zaken, wanneer zij bijeenkomen om de kwestie Duitschland te bespreken, een verrassing bezongen door voor te stel len van Duitschland een statenbond te ma ken. De aan de DuiitsChe staatsbestu en in de Russische zóne gegeven instructie om (grondwetten op te stellen, wordt als de eerste stap in deze richting beschouwd. Eenige van de hoogste Ameri^aansche functionarissen te Berlijn hebben openlijk te kennen gegeven, dat zij er aan twijfe len of de ministers wel zoo ver zullen ko men? dat zij een voorloop'g ontwerp voor een vredesverdrag met Duitschland aan de V. N. kunnen zenden. De twijfel is geba seerd op het groote aantal op te lossen pro blemen en op de Fransche veronderstel ling, dat het jaren kan diuren alvorens het verdrag wordt gesloten. De verwikkelingen in Indo-China Een woordvoerder van de Vietnameesche delegatie te Parijs deelt mede, dat vijan delijkheden tusschen Vietnameesche strijd krachten en rivaliseerden nationalistische groepeeringen in het gebied van Lea Kay, nabij de Chineesche grens, bij het uitbre ken vap de vijandelijkheden tusschen Fransche en Vietnameesche troepen ge staakt zijn. Volgens het Fransche legercommando te Saigon zijn 24 personen gedood en een on bekend aantal gewond bij aanvallen van hinderlagen uit op autobussen, die zich op Kerstdag op wegen in Cochin-China be vonden. Priesters, vrouwen en kinderen be- hooren tot de gedooden en gewonden. In Fransche militaire kringen te Saigon beschouwt men deze aanvallen als een po ging van Annamietische extremisten om- het verkeer op den weg in de randgebieden van Cochin-China tot staan te brengen. dergelijken maatregel wilden overgaan. Naar in officieele kringen te Londen verluidt zal het En.gelsche ministerie van buitenlandsche zaken zijn houding ten aan zien van de Fransche maatre.r len in het Saargsibied niet eerder bekend maken, voordat nadere bijzonderheden zijn ont vangen. BOSCH-FABRIEKEN NAAR SAAR- GEBIED OVERGEBRACHT. Een der maatregelen, welke de Fran- sohen in hun zóne hebben genomen, is de overbrenging van de bakende Bosch-fa brieken (elactrische artikelen) van Wür- temberg naar hat Saargabled. Deze fabrieken komen niet voor op de lijiït der industrieën, welke overeenkom stig de procedure der herstelbetalingen aan Frankrijk zouden worden toegewezen. Ock hier dus heeft Frankrijk eigenmach tig ingegrepen in de regeling der Duitsehe aangeleigenhed en DE GAULLE GEEN CANDIDAAT VOOR FRANSCHE PRESIDENTSCHAP. Men verneemt uit kringen, die in nauw contact staan met generaal de Gaulle, dat deze binnerfkort in een verklaring aan 'het Fransche volk bekend zal maken, dat hij geen cardidaat is voor het presiden'schep van de vierde republiek. De verkiezing van den Franscb.en" president is vastgesteld voor medio Januari. CANDIDAAT DER M.F.P. SENAATSPRESIDENT. Champetier de Ribes, de candidaat der MRP, is bij derde stemming gekozen tot voorzitter van den Franschen Raad der Re publiek, den voormaligen senaat. Ofschoon de socialisten na de beide eer ste stemmingen, waarin hun candidaat kansloos bleek te zijn, besloten om den communist Maranne te steunen, werd deze toch met 124 tegen 119 stemmen door Champetier de Ribes verslagen. De nieuwe voorzitter van den Raad der Republiek is oud-strijder in de eerste wereldoorlog ge weest en actief lid der verzetsbeweging in de tweede. De zetelverdeeüng in dep Raad der Re publiek is thans officieel als volgt: com munisten 78 zetels, MRP 73, socialisten 47, Rassemblement des Gauches 32, Republi- keinsche Vrijheidspartij 10, Onafhankelij ke Republeikeinen 12. Een wieg, welke door eenige meisjes en jongens van de Johanna-stichting te Arn hem, een inrichting voor lichamelijk gebrek kige kinderen, vervaardigd werd, is aan H.K.H. Prinses Juliana aangeboden. De jongens hadden voor het vlechtwerk ge zorgd de meisjes voor de bekleeding. De kinderen werden door de Prinses per soonlijk op het paleis Soestdijk ontvangen, waarbij ook de drie Prinsesjes tegen woordig waren. Een telegram van Oost-Indonesisch parlemen{ Op voorstel van den afgevaardigde van Soemba heeft de conferentie van Denpasar in haar laatste zitting, waarin zij als voor" loopig parlement optrad, het volgende telegram ^an H.M. de Koningin gezonden: „Het voorloopig vertegenwoordigend dank van het volk van Ocst-Indonesië 24 December te Denpasar voor de eerste maal bijeen, betuigt Hare Majesteit de dank van het volk van Oost-Indonesia voor de inlossing van de belofte, vervat in haar rede" van 7 Dec. 1942 en smeekt De speciale verslaggever aan boord van de „Willem Barendsz" seinde ops: „De telegrammen uit Nederland hebben Ons er van verwittigd dat het hard vriest in het vaderland, maar hier is het ongetwij feld kouder. In elk geval, de temperatuur voor de echte Nederlandsche Kerststemming is er wel. Het sneeuwt en er raast een gie rende wind. Dan doet het goed om binnen te zijn en wie van de bemanning verlangt er niet naar? Reeds vroeg in den avond eigenlijk laat in den middag werd het werk „neer gelegd", maar de messroom, die wij voor deze gelegenheid hebben versierd, laat niet toe, dat wij allemaal tegelijk bijeenkomen. Wij moeten het in ploegen doen, maar dat doet aan de broederlijke stemming, die er heerscht, niets af. Jammer, dat de dominee er niet is. Wij hopen dat hij in Kaapstad al zoover her steld is dat hij zijn zegenrijk werk daar kan voortzetten. Jan Strijbos neemt nu de taak van dominee Wristers over. Hij spreekt een wijdingswoord en doet het met gevoel Diamanten kloosterfeest: de paters Isido- rus Trienekens en Tiburtius de Graaf, bei den te Weert. Gouden kloosterfeest: de paters Flavia- nus van Liernpt, missionaris in Brazilië; Reginald van Oerle te Megen, Suitbertus Smitz te Leiden, Honoratus Caminada te Nijmegen. Zilveren kIoosterfee$t:| de paters Servu- lus van Rossupi, missionaris in China, El- pidius Bruna te Drachteij, Chrysologus van Lieshout te Haarlem, Conradus Janszen, missionaris in Britsch-Indië, Herman Veld man te Venray, Alphaeus Swinkels, missio- naris in China, Michael Luptsr, missionaris in Java, Apollinaris van Leeuwen, pro vinciaal te Weqrt, Otho Rijnierse, missio naris in Brazilië, Theophanes Notenboom, missionaris in Noorwegen, Gonsalvus Peer- deman te Franeker, Petronius Voestermans, missionaris in Britsch-Indië, Achileus Meersman, missionaris in Britsch-Indië. De broeders Lebuinus Nijrolder Jacobus van Zijl, Gonsalvus Baakman, Eugenius Lunter vieren hun zilveren kloosterfeest. In de missie van Brazilië vieren hun gou den kloosterfeest de broeders Leo Stoffels, L'eonardus Kloppenburg en Daniël Staaks. Gouden priesterfeest: de paters Benjamin Hoefnagels te Maastricht, Gondulphus Brué- kers te Roggel, Martinus Tiesselinck in Brazilië, Gervasius Notmeyer te Bleijerhei- de, Wilhadus van den Boezem te Maas tricht, Marcellus van der Kooij te Woerden. Veertig-jarig priesterfeest: Caecilius Pee- ters te Vorden, Melchior Schilte in de mis sie van China. Theodardus Emonds in de missie van Brazilië, Gelasius Wismans in de missie van China. Zilveren priesterfeest: de paters Pancra- tius Maarschalkerweerd te Rome, Fridoli- nus Huissen te Ammerzoden, Marchelmus Reinders te Vragender, Winfried Janssen te Vorden,/ Claudius van de Westelaken in de missie van China, Pacianus Teepe in de missie op Java, Hadelinus Ariaens in de missie op Java, Landoaldus Valckx te Vlodrop, Berardus van der Werf te Haar- NTEUW JAARSRECEPTIE MGR. J. P. HUIBERS. Z. H. Exc. de Bissohopo van Haarlem zal op Nieuwjaarsdag receptie verleenen van 12 tot 1 uur voor de leeken, breeders en zusters en van 1 tot 2 uur voor de Pries ters. en overtuiging. Hij leest in ons hart, als wij natuurlijk aan thuis denken. Onze gedachten gaan ook uit naar de nabestaan den van onzen vriend Kuiper, die bij het vliegtuigongeluk te Kaapstad om het leven is gekomen. Donkelaar en Hoogenkamp zijn er betrekkelijk goed afgekomen, maar moesten toch iri het ziekenhuis worden op genomen. Wij zenden hun een Kerstgroet. In de messroom wordt bet al voller en warmer. Buiten is het ijzig koud. Hier wordt de warme wijn rondgeggeven en worden sinaasappelen uitgedeeld. Er wordt accordeon gespeeld, afgewisseld door orgel muziek. De stoere zeelui luisteren stil als de wijdingsmuziek door het zaaltje ruischt. De tongen komen echter weer los als Strijbos een zijner films heeft vertoond en de binnengekomen Kersttelegrammen worden uitgereikt. Welk een verrassing vormen de vele Kerstpakketjes, die onbekenden ons heb ben gezonden. Er wordt gelachen: een gra cieuze hand heeft op een velletje postpa pier geschreven, dat „ik bij jullie terugkeer graag wat bananen zou hebben", maar ba nanen groeien er nu eenmaal niet aan de Zuidpool. Het doet goed de briefjes van de onbekende geefsters te lezen. Wij danken hen allemaal recht hartelijk. Juist te mid dernacht wordt onze Kerstviering gestoord. De sirene loeit. Dat is het teeken, dat weer een walvisch door de slipway aan boord getrokken wordt. Nu is het met de rust gedaan. Toch hebben wij nog even tijd om den kok op handen te dragen in letterlijken en figuurlijken zin, want hij heeft gezorgd, dat wij op Kerstdag kip, plumpudding en likeur kregen. Kerstmis op de „Willem Barendsz" zul len wij nooit vergeten. de zegen van den Allerhoogste af voor Hare Majesteit en Haar Huis". Twee Nederlanders door mijn gedood in Bandoeng. Een Nederlandsche militaire woord voerder te Batavia heeft het volgende overzicht van den militairen toestand ge geven: De Republikeinsche politie te Palem- bang heeft aan de bevolking opdracht gegeven voor 1 Januari de wapens in te leveren. Te Bandoeng is een Nederlandsche pa trouille op een mijn geloopen, waardoor twee Nederlanders werden gedood en vier gewond. Ten Zuidoosten van Padjet stuitte een Nederlandsche veiligheidspatrouille op een bende, waarvan 22 leden gevangen werden genomen» De terreur op de bevolking in de sector van Soerabaja duurt voort. De Republi keinsche politie doet mee aan het mo- lesteeren van de kampon^bewoners ten Westen van Domas en Kedamean binnen Nederlandsch gebied. In de stad zelf werd de woning van den divisie-comman dant beschoten. H.M. DE KONINGIN MAANDAG NAAR AMSTERDAM? Hoewel het nog niet volkomen vast staat, wanneer H. M. de Koningin voor Haar voorgenomen bezoek aan Amsterdam in de hoofdstad zal aankomen, wordt er rekening mede gehouden, aldus „Trouw", dat Hare Majesteit reeds Maandag a.s. Haar intrek in het paleis op den Dam zal nemen. Dit bezoek zal echter een geheel ander karak ter dragen dan het jaarlijksch bezoek in de jaren voor den oorlog. Het is n.l. het voor nemen van de Koningin om gedurende drie weken in de hoofdstad te vertoeven. Zij zal in dien tijd Haar gewone dagelijksche werk zaamheden waarnemen en zal af en toe be zoeken brengen aan bepaalde instellingen^ Ook ligt het in het voornemen, dat in dien tijd verschillende personen in audiëntie zul len worden ontvangen. AMERIKAANSCHE SCHOENEN. Van het laatste restant van de aankoo- pen van schoenen in Amerika, zijnde drie- honderdzestigduiz-f:d paar, zullen twee honderd duizend paar binnenkort aan de noodgebieden worden verstrekt. De overi ge honderdzestigduizend paar zullen spoe dig onder de winkeliers worden verdeeld. JIT GEHEIME RAPPORTE N van Himmler is gebleken, dat het restant van de Nederlandsche goudreserve ten bedra ge van 5 millioen gulden zich in September 1944 bij den slag om Arnhem in het kantoor van de Nederl. Bank te Arnhem bevond. De Britsche luchtlan dingstroepen wisten hiervan niets af, evenmin als het Duitsche garnizoen. Twee dagen nadat de slag om Arnhem #was begonnen, liet de directeur van het kantoor, de heer Bijl de Vroe, de 32 zakken met gouden munten naar den kelder van zijn woning bren gen met de bedoeling den goud schat te redden. Hij kaapte het goud onder den neus van de Duitschers weg. De Britsche luchtlandingstroepen, wier ge lederen reeds sterk gedund wa ren, hoopten toen nog, dat zij hulp zouden krijgen van de ge allieerde tanks, die voor Nij- n. >gen stonden. Hun hoop ging helaas niet in vervulling en Himmler's Gestapo kwam in actie om het raadsel van het verdwenen goud op te lossen. In de archieven van de Si- cherheitspolizei is een geheim telegram gevonden, dat de ge neraal der Waf f en SS Rauter op 3 December 1944, meer dan twee maanden na den slag om van den Duitschen bankdirec- t. .r Buehler naar het Oosten van het land overgebracht. Zulks had plaats na overleg met den rijkscommissaris. De operatie werd overgelaten aan de Nederlandsche Bank, die Arnhem's bankdirecteur redde 32 zakken met gouden munten Arnhem, aan Hitier heeft ver zonden. Rauter deelt hierin mede, dat in 1940 een hoeveelheid goud ter waarde van 135 millioen gulden van de goudreserve der Ned. Bank ter beschikking van de Deutsche Reichsbank v/erd gesteld. De Rijkscommissaris besloot, dat 5 millioen gulden in Nederland moest blijven om economische en industrieele redenen. Het telegram vervolgt: „In Februari 1943 toen het gevaar van geallieerde landin gen grooter werd, werden deze 5 millioen guldens, op bevel zooals thans aan het licht is ge komen, in Februari 1,6 millioen gouden munten in 32 zakken ui; Amsterdam en uit filialen van de Bank naar Arnhem heeft gebracht. Toen de lucht landing in Arnhem plaats had, was niemand van de Deutsche Reichsbank op zijn hoede. Ver der vestigden de directeuren van de Nederlandsche Bank niet de aandacht op de situatie. Dit is thans vastgesteld door de Sicherheitspolizei. De direc teur van de Bank in Arnhem, bijl de Vroe, verwijderde de 32 zakken Uit den kelder, twee dagen nadat de landing heeft plaats gehad. Hij deponeerde ze in den kelder van zijn wo ning, ten einde ze voor het ko ninklijk huis in veiligheid te stellen." Rauter deelde voorts mede, dat hij de heeren Bijl de Vroe en dr. Boon, directeur der bij kantoren van het district der oostelijke provinciën, die van de overbrenging van het goud naar Arnhem afwist, had laten arresteeren. .De algemeene di recteur der Ned. Bank, Rost van Tonningen, erkende zijn verantwoordelijkheid, maar wees er op, dat hij niet aanwe zig was tijdens de bijeenkomst, waar besloten werd om het goud naar Arnhem over te brengen, aldus Rauter. „De rijkscommissaris merkt op, zoo eindigt Rauter, dat het Reich niets met het goud zou hebben kunnen doen, hetgeen ik ten zeerste betwijfel. Ik kan niet inzien, waarom wij hier 5 millioen goud-guldens zouden moeten bewaken op een oogen- blik dat het Reich deze zoozeer noxlig heeft. Het resteerende goud is thans in het filiaal van de Nederlandsche Bank te Arn hem aanwezig." (Ass Press.) De inhoud der voorstellen van de com- missie-Wesseling over de onderwijzers salarissen, die na in den ministerraad te zijn besproken, nu door den Raad van Staten worden onderzocht, komen, naar „Trouw' meldt, op het volgende neer. Voor den gehuwden onderwijzer van 21 jaar en ouder, die niet in het bezit is van de hoofdakte, zal het salaris loopen van 2273 tot f 3628, voor de periode van 1 Juli 1946 af; na 1 Januari 1947 te ver- hoogen met 10 d.w.z. van f 2501 tot 3991 Voor de bezitters van de hoofd akte luiden de bedragen f 2594 tot f 4243, na 1 Januari 1947 van f 2854 tot 4648. Het maximumsalaris wordt bereikt na twintig dienstjaren. De genoemde bedragen gelden voor een eerste-klas gemeente. De on gehuwdenaftrek zal voor hen, die nog geen 46 jaar oud zijn 5 bedragen, boven de 46 jaar vervalt deze aftrek. Inplaats van belooning voor bij-acten komt een uitkeering ineens, die in voor bereiding is. Hoofden ontvangen een toe slag van 500 als zes of minder leer krachten naast hen werkzaam zijn en bij meer dan zes leerkrachten f 600. De Ulo-mar<7e zal 400 bedragen by hoofdacte en één bijacte. f 600 bij hoofd- acte en twee bijacten en verder voor iedere bevoegdheid f 100, voor een acte M.O. 200. SALARISSEN BANKPERSONEEL. Sedert geruimen tijd zijn tusschen werk gevers en werknemers in het bankbedrijf onderhandelingen gevoerd over een sala risregeling. Als uitvloeisel daarvan werden eind November voorstellen ingediend bij het college van rijksbemiddelaars. Deze voorstellen waren echter onvolledig zoo deelt men ons van bevoegde zijde mede. Onder meer hielden zij slechts schalen in voor minimum-salarissen. Daar het college op het standpunt stond, dat in het kader der huidige loonpolitiek van de regeering in een dergelijke regeling ook de maxima niet mochten ontbreken, bestonden bezwa ren tegen goedkeuring. Naar zich liet aan zien zou het opstellen van een volledig voorstel nog geruimen tijd in beslag ne men. Teneinde nu verder uitstel voor de relatief het laagst bezoldigden te vermij den hebben partijen een overgangsregeling voorgesteld, waaraan het college van rijks bemiddelaars in zijn vergadering van 23 December j.l. zijn goedkeuring heeft ge hecht. LOONGRENS ZIEKENFONDS VERHOOGD TOT f3750. Met ingang van 1 Januari a.s. wordt de loongrens, welke in sommige sociale ver zekeringswetten voorkomt, in verband met de plaatsgevonden hebbende stijging der loonen verhoogd van ƒ3000 tot ƒ3750 per jaar. Tevens wordt het maximum dagloon, waarnaar de premiën en de uitkeeringen worden berekend, gewijzigd van ƒ8 in ƒ10. De werkgever is verplicht bij iedere uit betaling van het loon aan de hier bedoel de arbeiders een coupon voor ziekenfonds premie uit te reiken en, indien zij in het bezit zijn van een rentekaart, voor hen een rentezegel te plakken. Voorts dient hij als ziekenfondspremie, welke voor de helft ten laste van den arbeider komt, op diens loon 2% tot ten hoogste f 0.20 per dag (ƒ1.20 per week of ƒ5.22 per maand) in te houden. Ten behoeve van de ziekengeld verzekering kan een bedrag van 1% van het loon tot ten hoogste ƒ0.10 per dag 0.60 per week of 2.66 per maai)d) wor den gekort. De werknemers, op wie het Ziekenfonds- besluit van toepassing wordt, dienen zich zoo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 1 Januari 1947 bij het ziekenfonds hunner keuze als verplicht verzekerde aan te mel den. 000000000000000000000000000000000000000 1 OP KORTE GOLF I O oooooooooooooooooonoooooonooooooooOOOOOl BINNENLAND. Pater Th. Kouwenhoven S.J., kape laan aan de kerk in de Elandstraat te s-Gravenhage, is op 43-jarigen leeftijd overleden. Het oud-lid van de Tweede Kamer, de heer J. Weitkamp, is op 76-jarigen leef tijd overleden. Tot burgemeester van Waspik is be noemd de heer J. C. M. Kouwenberg, se cretaris van Didam. In de fabriek van de N.V. Hollandsche melksuikerfabriek te Zaandam is de 49-ja- rige arbeider C. uit Uitgeest door een ma chine gegrepen en kort daarna overleden. BUITENLAND. Twintig duizend Duitsohe krijgsgevan genen hebben het Kerstfeest bij Èr-elsche families doorgebracht. Omgekeerd hebben Duitsche krijgsgevangenen in hun kamp op 2en Kerstdag honderd Britsche kinderen gezellig bezig gehouden, waarvoor zij hun versnaperingsrantsoenen had.' oipge- In Palestina is c i anti-terroristische liga gevormd, welke den naam draagt „Gij zult niet dooden". In Mississippi (V. S.) is een uit Flori da komend vliegtuig neergestort. Vijf doo den. Amerika heeft verklaard gsen terri- toriaie aanspraken met betrekking tot het Zuidpoolgebied, van welk land ook, te zul len erkennen. °g- WEERSVERWACHTING g Verwacht- wordt plaatselijk mist o meest zwaar bewolkt, doch later op- o klarend. Geen neerslag van beteekenis. g o Temperatuur om het vriespunt tot lich- te dooi. Zwakke of matige wind tus- o schen Zuid en West. o c 2 loooooooooooooooooooonoooooooooooooooooo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 1