Het Mysterie van de stal De Fransche douane bezet Saargebied Hard tegen hard in Indo-China De Hoedenbeurs URK van de buitenwereld afgesloten Oost-Aziatische Kunst in Museum voor Volkenkunde DINSDAG 24 DEC. 1946 Bureaux: Papengracht 32 Leiden Giro 103003 Telefoon: Admin., Adv. en Abonn. 20826. Redactie: 20015. Dir. en drukkerij 20935. Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 p mnd. 3.25 p. kwartaal Franco p. post f 4.00. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 10971 Hoofdredacteur: TH. WILMER. Directeur: C. M. v HAMERSVELD Uitgave van N.V. ,,De Leidsche Courant" en Stichting „De Burcht". Advertenties 15 cent per m.m. Bij contract belangrijke korting. Dezen nacht zal het weer Kerstmis zijn. Dezen nacht zullen we onze huizen verlaten en "ons door de duisternis heen naar een feestelijk stralende Kerk begeven, waar plechtig orgelspel en rythmisch golvende zang en de schittering van goudbestikte pa ramenten ons zullen omgeven met een at mosfeer van vreugde en waar wij achter de sluier van aardsche zichtbare vormen het Mysterie ontmoeten zullen, het Myste rie van de stal. Wat is de inhoud van dat Mysterie? Het is zoo veelzijdig, ja laat ons gerust zeggen zoo allesomvattend, dat we het niet in en kele woorden kunnen samenvatten. Want het is de menschwording van God, die zijn ontoegankelijk licht verliet om een der on zen te worden, maar het is evenzeer de ver goddelijking van den mensch, die uit de ge ringheid van zijn aardsche conditie werd opgevoerd naar de deelachtigheid aan het goddelijk leven. Het is een hemel op aarde en tegelijkertijd een aarde, die naar de he mel is opgeheven en die in al zijn verhou dingen hemelsch geworden is. En een der hemelsche dingen, die onze zeer bijzondere aandacht waardig zijn is het gezin, dat wij in de stal ontmoeten en dat inderdaad de openbaring van een geheel vernieuwde aar de is. Want dit gezin is niet louter irensche- lijl. meer. Hier is het menschelijke met het goddelijke innig verweven. Hier kost het moeite, de menschelijke en de goddelijke verhoudingen uit elkaar te houden. Het meest treffende van dit gezin is toch wel, dat hier een volkomen nieuwe atmosfeer verschijnt, een atmosfeer die geheel door drenkt is met Liefde. In de stal van Bethle hem, in de duisternis en de armoede is het Christelijke gezin begonnen. Wanneer wij sinds de Menschwording van een nieuwe aarde mogen spreken, dan is dat vooral te danken aan de verrukkelijke realiteit van het Christelijk gezin. Het is goed ons daarvan diep te doordrin gen. Katholieke menschen, die in de warme atmosfeer van het Christelijke gezin zijn opgegroeid, beseffen dikwijls al te weinig, wat dat eigenlijk zeggen wil. Maar men moet zich maar eens buiten deze verrukke lijke wereld gewaagd hebben, *om spoedig de ervaring op te doen, hoe geestelijk arm, hoe bevroren, hoe cynisch de sfeer van het gezin bij de heidenen is. Natuurlijk zijn er onder de Christenen ook gezinnen die mis lukt zijn. Ep onder de heidenen vindt men gezinnen, waar inderdaad goede, zuivere verhoudingen heerschen. Dat komt dan bij na altijd doordat de Christenen, die dat ge zin uitmaken, hun Christendom niet wer kelijk beleven, terwijl veel moderr.e heide nen practisch nog een belangrijk stuk Christendom hebben bewaard. Wat is dan eigenlijk die atmosfeer van het waarachtige Christelijke gezin? Zij kan in een enkel woord worden uitgedrukt, een woord, dat werkelijk alles zegt: zij,is de Liefde. Wij schrijven het woord met een hoofdletter, omdat wij hier meer bedoelen dan een louter menschelijke genegenheid. Deze Liefde wordt uit God geboren, het is de Liefde van God zelf, die door den Hei ligen Geest in onze harten werd uitgestort. Misschien lijkt het velen van ons wat over dreven, met zulke groote woorden te wer ken. Zij beantwoorden niettemin volkomen aan de werkelijkheid. Want als er in de echte katholieke gezinnen vrede heerscht en sterke eendracht en onschuldige blijd schap en hartelijk onderling begrijpen en medeleven en geduld met elkanders fouten en welwillende verdraagzaamheid, dan is het enkel Gods Liefde, die dat mogelijk maakt. Wij behoeven ons van die Liefde niet altijd bewust te zijn: het is zekerj dat zij aanwezig is en dat zij „werkt" met won derlijke, onweerstaanbare macht. Inder daad. het christelijke gezin is een groot macht in deze wereld; een macht, die met kanonnen en bommen niet vernietigd wordt. Er zijn er op het oogenblik, die het gezin inderdaad vernietigen willen. Er is een nieuw heidendom opgestaan, honderd maal erger dan het heidendom van de oudheid. Dit heidendom Streeft doelbewust naar de uiteenrukking van het echte, het volle ge zin. Juist daaruit blijkt wel zonneklaar, dat dit heidendom inderdaad duivelsch van oorsprong is. Er werkt een satanische macht in deze wereld, een macht, die bewust het Godsrijk vernietigen wil. En deze macht heeft terecht ingezien, dat een wereld zon der de warmte, de zoetheid, de zuivere vreugde, de vrede van het Christelijke ge zin inderdaad een ontordende, een van God vervreemde wereld moet zijn. Want God heeft niet alleen menschelijke individueën geschapen. Hij heeft ook de menschelijke samenleving gewild en Hij heeft haar aller eerst vorm en grondslag gegeven in de schepping van het waarachtige gezin. Maar neem het gezin weg en de Liefde zal uit de wereld verdwijnen. Alleen de lust zal over blijven, het egoïsme, en de warme sfeer van het gezin wordt vervangen door een amb telijk apparaat. De moeder, die in het chris telijke gezin een onvergankelijke kroon draagt, die een middelpunt is van warme genegenheid, van goedheid en veiligheid, wordt vervangen door de, misschien wel gediplomeerde „juffrouw", voor wie de kinderen nummers zijn. Hoe verdwaasd, hoe volkomen vervreemd van de werkelijk heid van het waarachtige gezin, hoe gees telijk arm moeten diegenen toch wel zijn, die ertoe konden overgaan, de kinderen aan den zorg van de Moeder te onttrekken, om ze saam te brengen in staatsopvoedingsge stichten, waar ze aan de zorgen van vreem den worden toevertrouwd. Al zou men in die gestichten een maximum van comfort en gezellige aankleeding bereiken, men onthoudt aan de arme kleinen een weelde, die door geen enkele aardsche rijkdom te vervangen is, de liefde van het moeaerhart. Arme wereld, die het gezin vermoordt, ar me wereld, die communistisch wordt! Zij doet een goddelijke glimlach uit deze we reld verdwijnen, om er een instituut voor in de plaats te stellen, een inrichting, een instelling va ft de staat. Berekend, uiterst practisch misschien, maar zonder hart. En juist daarom uiteindelijk zonder die aller- Winter in Giethoorn. Nu de kanalen en waterwegen in ait pittoreske plaatsje be vroren zijn, geschiedt het vervoer grootendeels per slede. Met dit echt wintersch vervoermiddel bezorgen de leveranciers hun waar bij de klanten. De melkbezorger in actie. van Buiten P. FRANKRIJK STILT ZIJN ECONOMISCHEN HONGER ^ENERAAL KöNIG, opperbevelhebber inde Fransche zone van Duitschland, heeft medegedeeld, dat 1200 ambtenaren van de Fransche douane Zaterdagavond de grens hebben overschreden en een tolmuur hebben opgetrokken tusschen het Saarge bied en de rest van Duitschland. Daarmee is dit gebied, dat in 1935 door middel van een volksstemming aansluiting vroeg bij het Duitsche rijk, economisch bij Frankrijk in gelijfd. Cordon van beambten vormt tolmuur De ambtenaren stonden sinds Donderdag gereed, verklaarde de generaal in een rede, welke hij bij een bezoek aan de kolenmij nen van het Saargebied in het stadje Riden hield. Zij wachtten op het bevel om het rij ke kolenbekken van de Saar binnen te trek ken. waarmee Frankrijk een tolunie wenscht te sluiten. Het doel van dit cordon is, de Saar af te scheiden van de provincies Ba den en Rijnland-Paltz, ten einde „de ex port van levensmiddelen en de toevloed aan betaalmiddelen te voorkomen", voegde hij hieraan toe. Naar verluidt worden de volgende maat regelen, die verband houden met de econo mische inlijving, overwogen: Het vervangen van de Duitsche mark door een plaatselijke mark en verhooging van de voedselrantsoe nen, vooral van boter, voor mijnwerkers in het Saargebied, om de steenkoolproductie te verhoogen. Wie op het oogenblik van het Saargebied naar Duitschland wil reizen, moet reeds voorzien zijn van een speciaal paspoort. Levendig protest. De door de Fransche regeering genomen beslissing heeft levendig protest opgewekt in bepaalde officieele Amerikaansche krin gen. Men interpreteert haar als een eenzij dige maatregel, die er op gericht is, buiten den Bestuursraad der vier mogendheden om de Fransche aanspraken op het Saargebied te verwezenlijken. Men weet nog niet, of de Amerikaansche autoriteiten voornemens zijn, een formeel protest tot de Fransche autoriteiten te rich ten, maar het schijnt in elk geval zeker, dat de kwestie ter sprake zal worden gebracht in de eerstvolgende zitting van den Geal lieerden Bestuursraad in Berlijn, die op 7 Januari zal worden gehouden. Officieele Britsche kringen wijzen er op, dat omtrent elk definitief besluit met be trekking tot het Saargebied „algemeene overeenstemming moet worden verkregen op de vredesconferentie". De Britsche poli tiek heeft tot dusverre geen bezwaar ge maakt tegen de Fransehe eischen, „maar dit beteekent evenmin'zoo verklaarde een ge zaghebbende persoonlijkheid, „dat wij heb ben toegestemd in het Fransche plan tot in lijving van het Saargebied bij Frankrijk, als wij de thans bestaande Oostelijke gren zen van Duitschland als definitief hebben aanvaard". ONZE BLOEMENEXPORT NAAR V.S. IN GEVAAR. De Amerikaansche bloemenhandelaren voeren op het oogenblik een actie om den import per vliegtuig van bloemen uit West- Indië, andere Caraïbische gebieden, de Bermuda-eilanden en Nederland verboden of althans beperkt te krijgen. Het Amerikaansche departement van Landbouw heeft reeds, hangende de bespre kingen met de bloemenhandelaren medege deeld, een beperking van den import van snijbloemen te overwegen op grond van de mogelijkheid, dat deze bloemen insecten of bacteriën van plantenziekten zouden kun nen overbrengen, aldus „Parool". „Vóór alles moet de orde hersteld wordeu" De Fransche eerste minister, Leon Blum, heeft in de nationale vergadering verklaard, dat het nieuws uit Indo-China niet gerust stellend is. Het 10.000 ton metende Fransche oorlogs schip „Duquesne" heeft de haven van Tou lon verlaten en zich fullspeed naar Indo- China begeven. Volgens Blum kan een onmiddellijke be ëindiging van de vijandelijkheden tusschen Frankrijk en Vietnam niet tegemoet gezien worden. Hij voegde eraan toe, dat men veel moeilijkheden tijdens de komende weken kon verwachten. Versterkingen worden naar Indo-China gezonden. Eerste Kamer aanvaardt. Troepenuitzending naar Indië In een zitting van nauwelijks één uur heeft ook de Eerste Kamer haar goedkeu ring gehecht aan het wetsontwerp tot ver andering van art. 192 van de Grondwet en daarmede de troepenuitzendingen naar In donesië gelegaliseerd. Minister Beel zei, dat juist in de over gangsperiode, waarin wij nu getreden zijn, de troepen een uiterst belangrijke taak hebben, een beschermende en opbouwende taak. Dertig a veertig procent der oorlogs vrijwilligers heeft verzocht na den dienst tijd in Indonesië te mogen blijven. De com munisten stemden tegen. De heer Molenaar zei, dat hij van plan was geweest een voorstel te doen om om ook in de Eerste Kamer de Indische kwestie te doen behandelen. Maar omdat de rede van minister Jonkman, in de Tweede Ka mer gehouden, hem nog niet had bereikt en ook de tijd.tusschen Kerstmis en Nieuw jaar hem niet uitermate geschikt leek voor een dergelijke behandeling, achtte hij het beter de zaak bij de bespreking van hoofd stuk dertien van de begrooting (Overzee- sche gebiedsdeelen) te behandelen. „Vóór alles, zeide Blum, „moet de orde hersteld worden; dit moet de basis zijn van ieder vergelijk". Vertegenwoordigers van de regeering van Vietnam hebben „zekere Fransche kringen" ervan beschuldigd den oorlog uitgelokt te hebben en verklaren „indien zij in Vietnam een politiemacht willen hebben, zullen ze rekening moeten houden met 20 millioen mannen en vrouwen, die vastbesloten zijn, de vrijheid van hun land veilig te stellen". Eerste walvisschen gevangen Woensdag is op 40 graden Zuiderbreedte de „Ome Willem" definitief de walvisch- vangst begonnen. In twee ploegen wordt dag en nacht gewerkt. Dag en nacht volgens de klok dan altijd. Want nacht wordt het in deze „hoek" van de aardbol vrijwel niet om dezen tijd van het jaar. Als een der vangschepen een walvisch langszij de „Willem Barendsz" heeft ge bracht, neemt het moederschip der vloot deze buit over. Aan zijn staart wordt de visch, die gemiddeld 70.000 kilo weegt dat is even zwaar als drie behoorlijke oli fanten! getrokken in de „slipway", de openklapbare inlaatgang, welke de beman ning „de walvischstraat" heeft genoemd. De groote stoomlieren, midscheeps opgesteld, hebben aan den kolos een heele hijsch. Is de walvisch eenmaal binnen boord, dan ko men de visscherij-inspecteurs in actie; het vischje mocht eens ondermaats zijn! De in specteurs verzamelen de gegevens, vereischt door de internationale vischconventie. VOOR IEDERE BEURS HAARL.STRAAT 61 t.o. REX Dameshoeden vanaf f I2.50 Niettegenstaande 2 dijken naar het vasteland Wie dacht dat Urk, dat na de droogleg ging van den Noordoost-polder immers „vast land" is geworden, geen eiland meer is, heeft het misschien in theorie aan het rechte eind, maar in de practijk is het Urk van heden nog even zeer een eiland als vroeger. De strenge vorst heeft de om schrijving „voormalig" van het „eiland" afgevroren en de 4500 inwoners bevinden zich in het IJselmeer in een even groot isolement als de eilandbewoners van Ame land in de Waddenzee. Toch is Urk niet geheel door water (of zooals thans: door ijs) omgeven. Er zijn twee verbindingen met het vaste land, twee nog in aanleg zijnde dijken van ongeveer 25 km lang, In het Rijil-jmiuoeum voor Volkenkiunde te Leiden, is in de zalen, waar de sc'haaik- tentoonstelling werd gehouden, thans een expositie van Japan- sclhie en Ghineasche grafiek en Kleinkunst geopend. Een niet minder interessante tentoonstel ling ongetwijfeld. Hierin toch ■vindt men een aantal onder werpen 'bije engebracht uit het wijde en buitengewoon belang rijke gebied der OostaziatiisChe Kunst. Reeds sedert geruimen tijd bestaat er een groote be langstelling voor deze kunst uitingen onder particuliere ver zamelaars hier te lande en tot 'hen mocht ook gerekend wor den de in 1935 overleden Ma ars senscJhie verzamelaar mr. W. Kohier Reeds eerder hebben ve len met deze verzameling ken nis gemaakt, doch door de me dewerking van de eigenaren is •deze collectie thans geëxposeerd in het Rijksmuseum voor Vol kenkunde, aangevujd waar mo gelijk nnet voorwerpen uit mu seum- en ander bezit. Zoo kon een exquise verzameling ma teriaal 'bij elkaar gebracht worden en maar mem 'hoopt zal het Köhler-bezit eerlang eigen dom van het museum worden. Door deze tentoonstelling ho pen d'e organisatoren ertoe bij te dragen, dat meer can tot nu toe het geval was aller oogen •geopend worden voor de kunst en de kunstnijverheid der 'bui- temeuropeesche cultuurgebie den, welker schoonheid voor neg talrijk velen een verborgen schat is. Daarom is deze ten toonstelling gratis toegankelijk, terwijl de catalogus slechts 40 cent kost. Zooals hierboven vermeld, bevat de tentoonstelling tal van voorwerpen van Japansche en Chineesche kunst, uit de oud heid zoowel als uit de Middel eeuwen. Onder de eerste zien we tal van interessane houteneden. Deze kunst is waarschijnlijk de jongste van alle Japansche kunsten. Reeds eeuwen was zij in China bekend, doch onder den invloed van Chineesche kunstenaars en Boeddhistische pelgrims kwam deze kunst naar Japan. De eerste houtsneden zijn van Moronobu, die in zijn werk de zeden en gewoonten van het volk in beeld bracht. Zijn eerste werk werd slechts in zwarte inkt afgedrukt. Ge leidelijk kwam de toepassing van kleuren in zwang, aanvan kelijk met de hand aange bracht, later door middel van verschillende drukplanken toe gepast. Verschillende kunste naars van naam zijn hem ge volgd en hun producten geven een goed inzicht van hun groo te kunst. Een vitrine is gewijd aan de maskers, gedragen door dan sers, die bij religieuze plech tigheden in Oost-Japan een groote rol speelden. De mas kers werden gemaakt door kun stenaars, die van masker-snij den 'hun beroep maakten en daarin vaak zeer groote bedre venheid bereikten. De hier aan wezige exemplaren leggen daarvan getuigenis af. Japansche- en Chineesche Grafiek Merkwaardig zijn ook de Ln- rö's, doosjes met drie tot zeven afdeelingen voor 'het bewaren van medicijnen en kruiden, door middel van de Netsuke aan den gordel gehangen. Dit zijn knoopen, die het koordje, waarmede verschillende ge bruiksvoorwerpen in oud-Ja pan aan den gordel werden op gehangen, tegen slippen behoe den. De meest voorkomende daarvan is de figuur-Netsuke, n.l. kleine beeldjes, gesneden en bewerkt uit een of meer materialen. De voorstellingen omvatten het planten- en die renrijk, religieuze, legendari sche en historische persoonlijk heden, illustraties van verha len, personen en tafreelen uit het dagelij'ksdhe leven, spreek woorden enz., waaruit men een denkbeeld krijgt van het rijke oultureele leven dezer volken. Zoo zien we verder lak voor werpen, zwaardsieraden met hun fraaie stootplaten en kozu- ka, d.i. het heft van een mesje, dat door een ovaal gat in de stootplaat van het zwaard ge stoken, rust in een inzinking van ce scheede. De kozuka zijn versierd door middel van da- mascineering of incrustatie met zilver, goud, ivoor, enz. of ge ciseleerd met voorstellingen, betrekking hebbend op 't plan ten- en dierenrijk, den gods dienst, de geschiedenis, da my thologie, legende of dagelijksch leven. Zoo zijn er nog meerdere be zienswaardigheden op deze bij zondere tentoonstelling en wie in de komende weken eens ge legenheid heeft deze mooie ten toonstelling in dit mooie mu seum te bezoeken, zal hiervan zeker geen spijt hebben. hoogste nuttigheid, die het diepe verrassen de kenmerk van al het door God gescha pene is. Laten wij thans gaan neerknielen in de stal, waar wij het Goddelijke Kind vmden onder de hoede van dat uitgelezen echt paar, Maria, de maagdelijke moeder, en Jo seph, de goede, trouwhartige voedstervader. Het heeft daar inderdaad aan alle comfort ontbroken. Maar er was daar een Liefde zoo groot, zoo zuiver zoo onuitsprekelijk zoet, dat aardsch gebrek niet in staat was, dit uitverkoren drietal ongelukkig te ma ken. Zij straalden van vreugde door al hun ellende heen. O zalig drietal, Jezus, Maria en Jozef, noodt ons dan in den stal. En laa+ ons op het spoor van Uw lichtend voorbeeld een Zalig Kerstfeest vieren! Dr. HENRI VAN ROOIJEN, Kruisheer. 25 i on o notion on on on on on o 0 0 0 6 o no no no no no no n o no no 0 0 o TEXTIELPUNTEN 0 worden toegewezen 0 Naar de „Msbd." verneemt, zullen Q begin Januari 25 punten van alle textielkaarten geldig worden ver- 0 klaard voor het koopen van textiel- BEPERKING VAN HET TREINVERKEER In verband met de noodzaak van kolen besparing zullen ook door de Ned. Spoor wegen een aantal bezuinigingsmaatregelen worden genomen. Deze zullen bestaan uit: le verkorting van de bestaande treinen. 2e. Vermindering van de verwarming en 3e het laten uitvallen van een aantal electrische treinen. Deze laatste maatregel zal pas in gaan op Maandag 30 December a.s. Waar noodig zullen met Kerstmis voor- en volg- treinen worden ingelegd. Men raadplege de aanplakbiljetten op de stations, die daar uiterlijk Zaterdag zullen hangen. waarop echter door het ontbreken van een weg ieder vervoer vooralsnog onmogelijk is. Daar een regelmatig vervoer over het nog zeer onbetrouwbare ijs te veel risico's oplevert, is Urk bijna volslagen van de buitenwereld afgesneden. Bijna! Want dicht langs den zuidelijken dijk spoedt zich iederen dag via Schokker- haven een ambtenaar der P.T.T. over het ijs met een slede achter zich, waarop zich alle post bevindt. En dan is er nog de radio en een telefoonlijn, die het contact „met het continent" onderhouden. Over deze laatste lijn voerde het A.N.P. gister avond een gesprek met den Urkschen bur gervader, den heer Keyzer. „Wij houden ons voorloopig best," zeide deze. „we hebben nog levensmiddelen voor 14 dagen en gelukkig hadden we ook al door de weerberichten een voorge voel van wat ons stond te wachten. Door bemiddeling van het bedrijfsschap voor zuivelproducten hebben we Donder dag een groote zending blikjes met ge condenseerde melk ontvangen, die reeds over de bevolking worden gedistribueerd. We bezitten hier n.l. bij lange na niet vol doende koeien." „En hoe staat het met de tabak?" „Daar kan ik u helaas geen ontwoord op geven," luidde het antwoord van den burgemeester, „ik moet u bekennen, dat ik er nog niet naar heb geïnformeerd. Dat komt omdat ik zelf niet-rooker ben." Sinds Vrijdag j.l. is Urk geïsoleerd. Tot dien dag toe wisten de krachtige motoren van de „van Geusau", oen stoomboot van de Urker Stoomboot Mij, die regelmatig den dienst naar Kampen onderhoudt en van ijsbrekers was voorzien, zich nog een weg te banen door de zich steeds hooger voor den boeg opstapelende ijsschotsen, maar Vrijdagavond raakte de boot na een moeizamen tocht van 7 uren juist voorbij den Ketelmond bij Kampen vrst en is er sedertdien niet meer in geslaagd verder te komen. De passagiers konden een dichtbij gelegen steigertje over het ijs heen berei ken en ook de vracht is van boord ge haald. Ernstige ziektegevallen hebben zich nog niet voor gedaan. In een telefonisch onderhoud met den burgemeester heeft de commandant van het vliegveld Valken burg zich bereid verklaard door de lucht acsistëntie te verleenen, indien al een pa tiënt voor een accute operatie naar een ziekenhuis zou moeten worden vervoerd. KERKNIEUWS. Z.H.Exc. de Bisschop van HaaHem heeft henoemd tot Rector te Medemblik (Huize St. Martinus) den Weleerw. Heer F. H. M. Lohman, voorheen Kapelaan te 's-Graven- hage (F Jacobus) 7.H Exc de "BisschoD van Haarlem heeft ZaWdae 21 Dec°mber in zijn huis- kaoel te Haarlem de tonsuur en de vier lagere H.H. Wijdingen toegediend aan den Ferw Frater. C. Gumoel S.J. en aan den Eerw. Heer A. W. van Buijtenen uit het Bisdom Lafayette. S~~ WEERS«fERV«^HTIMG ooooo MISTVELDEN. o Hedennacht lichte tot matige vorst en g in de kuststrook om het vriespunt, q g Morgen overdag om het vriespunt 5 o met p'aatselijk lichte dooi. Mistvelden Meest zwaar bewolkt. Geen neerslag 2 van beteekenis. Later hier en daar g g opklarend. Zwakke wind. Plaatselijk 5 g gladde wegen. looooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 1